.

Sjeldne fugler på Utsira


Geir Mobakken


Utsira ligger i toppen av lista over Norges ornitologisk sett mest artsrike lokaliteter med sine 329 spontant forekommende fuglearter. Av disse er 99 påtruffet ved mindre enn 10 anledninger, og denne andelen på 30 % av lokalitetens arter utgjør grunnlaget for oversikten som presenteres her. En fellesnevner for alle de inkluderte artene er således at disse i et lokalt perspektiv kan betraktes som meget sjeldne.

 

Funnmaterialet er i all hovedsak ekstrahert fra Fugler og fuglafolk på Utsira (Tveit mfl. 2004) med tilhørende oppdateringer på utsirafuglestasjon.no. Aktuelle funn er godkjent av Den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen i Rogaland eller Norsk sjeldenhetskomité for fugl, unntak er spesifisert. Kategorisering av arter, systematisk rekkefølge og taksonomi følger the British Ornithologists´ Union Records Committee. Oversikten blir oppdatert fortløpende.

 

Første del omfatter arter/underarter i kategori A (spontane forekomster datert 1950–). (Utsira har ingen arter i kategori B (spontane forekomster datert utelukkende 1800–1949).) Andre del består av et knippe hybrider og ubestemte fugler, etterfulgt av arter i kategori D (forekomster med usikker opprinnelse). Arter i kategoriene C og E er utelatt grunnet status som ikke-spontane forekomster. En komplett Utsira-liste finner du her. Avslutningsvis en oversikt som viser Utsiras alle tiders oppdagere av sjeldne fugler.


Utsira. Foto: Eirik Hustvedt.

Funn av arter/underarter i kategori A:

 

Dvergsvane Cygnus columbianus

1976: 8+5 utfargede ind., dok., Måkskitmyre, 15.–25.10 (Ove Bryne, Ole Kristian Spikkeland, John Stenersen).

1990: 1 ungfugl, Måkskitmyre, 27.–28.10 (Jan Kåre Ness, Bjørn Ove Høyland).

1997: 2 utfargede ind., dok., Måkskitmyre, 13.–22.11 (Geir Mobakken mfl.).

2003: 8 utfargede ind. 1 ungfugl, Nordvik og Måkskitmyre, 13.11 (Geir Mobakken mfl.).

 

Knekkand Anas querquedula

1995: 1 ♂ 1 ♀, Måkskitmyre, 8.5 (Geir Mobakken).

1995: 1 ♀-farget, Måkskitmyre, 10.7 (Geir Mobakken).

1996: 1 ♂, Måkskitmyre og andre steder, 22.–25.3 (Geir Mobakken mfl.).

1996: 1 ♂ 1 ♀, dok., Måkskitmyre, 22.5 (Jan Kåre Ness mfl.).

1996: 1 ♀, Nore havn, 24.–26.5 (Geir Mobakken, Sigurd Nordvik mfl.).

2001: 1 ♂, Sørevågen, 10.5 (Atle Grimsby).

2009: 1 ♂ 1 ♀, dok., Måkskitmyre, 22.5 (Sveinung Larsen).

 

Praktærfugl Somateria spectabilis

1995: 1 utfarget ♀, Skarholmen, 11.10 (Geir Mobakken).

 

Stellerand Polysticta stelleri

1975: 1 ♀-farget, Pedleneset, 5.10 (Jon Bekken, Roger Sørdahl).

1994: 1 ♀-farget, Skarholmen, 7.10 (Jens Kristiansen mfl.).

 

Lappfiskand Mergellus albellus

1936: 1 utfarget ♂, ukjent lokalitet, 5.10 (Anders Bernhoft-Osa / James L. Chaworth-Musters / Hans T. L. Schaanning).

1995: 1 ♀-farget, Helganes–Pedleneset, 1.–2.10 (Tellef Barøy Vestøl mfl.).

2007: 1 ♀-farget, dok., Måkskitmyre, 11.10 (Jan Kåre Ness mfl.).

2012: 1 ♀-farget, dok., Nore havn, 13.–14.10 (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.).

2015: 1 ♀-farget, Måkskitmyre, 14.10 (Øyvind Hagen).


Lappfiskanda fra 2012. Foto: Eivind Sande. 

 

Orrfugl Tetrao tetrix

1988: 1 ♀, Gamleskogen, 21.10 (Jan Kåre Ness, Kjetil Salomonsen).

 

Svartbrynalbatross Thalassarche melanophris

1989: 1 utfarget ind., Pedleneset, 10.5 (Bjørn Olav Tveit); sjette funn i norske farvann.

2006: 1 nær-utfarget ind., Pedleneset, 8.10 (Øivind Syvertsen, Finn Morten Jacobsen, Svein Jakobsen).

 

Storlire Puffinus gravis

1982: 1+1 ind., Pedleneset, 9.8 (Torstein Finnesand, Sigbjørn Kloster, Jarle Løvik).

1982: 1 ind., Pedleneset, 11.9 (Rune G. Bosy).

1984: 1 ind., Pedleneset, 28.8 (Hallgeir Fisketjøn).

1989: 1 ind., Nordvikvågen, 2.10 (Frode Falkenberg mfl.).

1999: 1 ind., Pedleneset, 30.8 (Geir Mobakken).

 

Balearlire Puffinus mauretanicus

1977: 1 ind., Pedleneset, 29.9 (Ove Bryne); fjerde funn i Norge.

1984: 1 ind., Pedleneset, 11.10 (Hallgeir Fisketjøn mfl.).

2002: 1 ind., Pedleneset, 30.8 (Øystein B. Nilsen).

2003: 1 ind., Pedleneset, 20.8 (Geir Mobakken).

2005: 1 ind., Pedleneset, 25.8 (Geir Mobakken).

 

Storskarv Phalacrocorax carbo

Funn av underarten sinensis:

2008: 1 ungfugl, dok., Måkskitmyre, 4.8 (Sveinung Larsen).

2009: 1 ungfugl, Nore havn, 19.7 (Geir Mobakken).

2012: 1 utfarget ind., Nordvik og Måkskitmyre, 3.8 (Geir Mobakken).

2015: 1 ungfugl, dok., Nore havn, 5. og 8.8 (Geir Mobakken mfl.).


Rørdrum Botaurus stellaris

2019: 1 ind., dok., Hålandsmarkje, 21.1 (Rolf Amdal, Arne Klovning mfl.).


Dvergrørdrum Ixobrychus minutus

1976: 1 ♀, dok., Hålandsbekkjen og Pensjonatet, 21.5 (Ove Bryne); tredje funn i Norge.

 

Natthegre Nycticorax nycticorax

1989: 1 utfarget ind., Skjeldehagen og andre steder, 16.4 (Jan Kåre Ness, Kjetil Salomonsen).

 

Silkehegre Egretta garzetta

2005: 1 ind., dok., Varen og Nordvik, 31.5 (Atle Grimsby mfl.).

2010: 1 ind., dok., Nore havn og Måkskitmyre, 11.–30.5 (Geir Mobakken mfl.).

2012: 1 ind., dok., Nordvik, 22.5 (Bjørn Ove Høyland).

2016: 1 ind., dok., Hølen og Måkskitmyre, 1.4 (Sebastian N. Lund, Even Sandmo mfl.).


Silkehegra fra 2005. Foto: Rune Solevåg. 


Egretthegre Ardea alba

1996: 1 ind., dok., Nordvik, 22.5 (Geir Mobakken, Arne Klovning, Vidar Nilsen, Jan Kåre Ness).

2016: 1 ind., Skjeldemarkje, 21.4 (Arne Klovning, Torodd Nilsen).

 

Stork Ciconia ciconia

2008: 1 ind., dok., Varen, 25.5 (Geir Mobakken).

 

Skjestork Platalea leucorodia

1974: 6–7 ind., Nore havn, primo oktober (Sigurd Nordvik); åttende funn i Norge.

 

Toppdykker Podiceps cristatus

1973: 2 ind., Austrheim, 6.10 (Raimo Neergaard).

1982: 1 ind., Pedleneset, 16.10 (Rune G. Bosy, Magne Pettersen).

1990: 1 ind., Pedleneset, 15.10 (ukjent).

1996: 1 ind., dok., Sørevågen og Nore havn, 24.–29.3 (Atle Grimsby mfl.).

 

Svartglente Milvus migrans

2013: 1 utfarget ind., dok., merkeskogene og andre steder, 13.–14.5 (Geir Mobakken).

 

Glente Milvus milvus

2010: 1 ind., dok., Kutre og merkeskogene, 25.4 (Geir Mobakken, Jostein Austevik, Øystein B. Nilsen).

2011: 1 ind., dok., Hovland og andre steder, 22.–24.5 (Geir Mobakken, Rune G. Bosy, Atle Grimsby).

2018: 1 ungfugl (2K), dok., Nore merkeskog, 28.3 (Øystein B. Nilsen, Eivind Sande mfl.).

 

Steppehauk Circus macrourus

2002: 1 ungfugl, Utsira fyr og andre steder, 4.9 (Geir Mobakken mfl.).

2010: 1 ungfugl, Nore merkeskog og Varen, 4.9 (Martin Eggen, Egil Ween).

2011: 1 ungfugl, dok., Nore havn og andre steder, 24.–29.8 (Geir Mobakken mfl.).

2013: 1 ungfugl (2K), dok., merkeskogene og andre steder, 17.–18.5 (Trond Ove Edland, Wenche Heske Edland, Jostein Austevik mfl.).

2013: 1 ungfugl, dok., merkeskogene og andre steder, 25.–26.8 (Øystein B. Nilsen mfl.).

2013: 1 ungfugl, dok., merkeskogene og andre steder, 7.–8.9 (Geir Mobakken, Sveinung Larsen).

2013: 1 ungfugl, dok., merkeskogene og andre steder, 15.–16.9 (Erland Røed mfl.).

2015: 1 ungfugl, dok., Nore havn og andre steder, 9.–15.9 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

2018: 1 ungfugl (2K), dok., merkeskogene, 13.5 (Geir Mobakken mfl.); et ikke behandlet, men godt dokumentert funn.

 

Enghauk Circus pygargus

1992: 1 ungfugl, dok., Kutre og andre steder, 4.9 (Bjørn Olav Tveit, Andreas Gullberg, Geir Mobakken).

1993: 1 utfarget ♂, Sjoarskogen og Utsira fyr, 25.4 (Jan Kåre Ness, Atle Grimsby).

2011: 1 utfarget ♂, dok., merkeskogene og andre steder, 7.5 (Mark Thomson mfl.).

 

Kongeørn Aquila chrysaetos

1979: 1 ungfugl, dok., nordvest på øya, 24.–26.10 (Ove Bryne).

1981: 1 eldre ungfugl, Pedleneset og Måkskitmyre, 18.–19.10 (Ove Bryne, Sveinung Larsen).

1990: 1 ungfugl, Grotle, 13.5 (Bjørn Ove Høyland, Jan Kåre Ness).

2013: 1 ungfugl, dok., Varen–merkeskogene, 2.–5.11 (Øystein B. Nilsen mfl.).

 

Myrrikse Porzana porzana

1996: 1 ind., funnet død, Herberg, 24.9 (Jostein Nordvik mfl.).

2001: 1 ind., Pedleneset, 26.9 (Bo Hellberg, Peder Carlson, Ulf Modin).

 

Triel Burhinus oedicnemus

1997: 1 ind., dok., Pedleneset og andre steder, 29.4 (Jan Kåre Ness mfl.); åttende funn i Norge.

2015: 1 ind., dok., søppelplassen og Jupevikshoien, 31.5–1.6 (Jostein Austevik, Martin Sande mfl.).


Trielen fra 2015. Foto: Isak Grimsby.

 

Avosett Recurvirostra avosetta

1982: 1 ind., Nordvik, 11.5 (Rune G. Bosy, Alf Kristiansen, Rune Voie).

 

Sibirlo Pluvialis fulva

1986: 1 utfarget ind., Nordvik og Austrheim, 10.10 (Ove Bryne, Alf Tore Mjøs mfl.); femte funn i Norge.

 

Dverglo Charadrius dubius

1994: 1 ind., Nordvik, 14.5 (Jan Erik Berglihn mfl.).

2013: 1 ♂, dok., Koltemyr og andre steder, 23.–27.4 (Geir Mobakken mfl.).

2013: 1 ind., Måkskitmyre, 19.5 (Oddvar Njå). 

2019: 1 ♀, dok., Nesatjødne, 18.5 (Jan Kåre Ness); et ikke behandlet, men godt dokumentert funn.

 

Temmincksnipe Calidris temminckii

1973: 1 ind., Nore havn, 6.9 (Håkon Baust Hansen, Viggo Ree).

1977: 1 ind., Måkskitmyre, 5.9 (ukjent).

1980: 1 ind., Hølen, 27.5 (Geir Kristensen, Ove Bryne).

1982: 1 ind., Måkskitmyre, 30.5 (ukjent).

1983: 1 ind., ukjent lokalitet, 23.5 (ukjent).

1984: 1 ind., ukjent lokalitet, 20.5 (ukjent).

1992: 1 ind., Nordvik og Måkskitmyre, 27.5 (Geir Mobakken).

1999: 1 ind., Måkskitmyre, 2.6 (Geir Mobakken).

2011: 1 ungfugl, Spannholmane, 23.8 (Øystein B. Nilsen); trolig samme, dok., Vestramarkje og Pedlestemmen, 27.–29.8 (Geir Mobakken mfl.).

 

Rustsnipe Calidris subruficollis

1978: 1 utfarget ind., dok., Myre og Austrheim, 26.–28.9 (Tore Berg, Kjetil Hansen mfl.); tredje funn i Norge.

 

Alaskasnipe Calidris melanotos

2013: 1 utfarget ind., dok., Spannholmane, 9.8 (Geir Mobakken, Sveinung Larsen, Øystein B. Nilsen).

2014: 1 ungfugl, Lausingen, 18.9 (Geir Mobakken, Arne Klovning).

 

Svømmesnipe Phalaropus lobatus

2001: 1 ungfugl, dok., Måkskitmyre, 13.–16.8 (Atle Grimsby, Geir Mobakken).

2005: 1 ind., Nordvikvågen, 13.6 (Vegard Bunes mfl.).

2015: 1 ungfugl, dok., Skarvanesvågen, 24.9 (Hjalmar Nilssen).


Svømmesnipa fra 2001. Foto: Atle Grimsby.

 

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius

2002: 1 ungfugl, dok., Pedleneset og Skjevika nord, 29.9 (Svein Dale mfl.).

2011: 1 ungfugl, dok., Skjevika nord, 24.–25.10 (Geir Mobakken).

 

Flekksnipe Actitis macularius

1997: 1 ind., dok., Nore havn og Pedleneset, 28.5 (Geir Mobakken mfl.); første funn i Norge.

 

Dvergterne Sternula albifrons

1980: 1 ind., Måkskitmyre, 22.7 (Hallgeir Fisketjøn, Morten Kersbergen, Eivind Sande, Martin Sande).

 

Rovterne Hydroprogne caspia

1979: 1 ind., Grotledalen, 1.6 (Ove Bryne).

 

Svartterne Chlidonias niger

1954: 1 ungfugl, Sørevågen, 17.9 (Ragnar Edberg).

1980: 1 ungfugl, dok., Måkskitmyre og Nordvikvågen, 11.–14.10 (Tore Berg mfl.).

1981: 1 ungfugl, dok., Austrheim og andre steder, 28.9–3.10 (Tuomo Kolehmainen mfl.).

1995: 2 ind., Helganes, 4.6 (Atle Grimsby, Arne Klovning, Øystein B. Nilsen).

2001: 1 ungfugl, Pedleneset, 2.10 (Jan-Rune Asbjørnsen mfl.).

 

Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus

2000: 1 utfarget ind., dok., Nordvik–Herberg og andre steder, 29.–30.8 (Geir Mobakken, Atle Grimsby mfl.).

 

Lattermåke Larus atricilla

2001: 1 utfarget ind., Nordvikvågen, 10.3 (Geir Mobakken); andre funn i Norge.


Svartehavsmåke Larus melanocephalus

2017: 1 nær-utfarget ind. (3K), Skjeldemarkje, 21.7 (Geir Mobakken).

 

Ringnebbmåke Larus delawarensis

1992: 1 utfarget ind., dok., Hovland og Siradalen, 22.–23.5, 8. og 22.7 (Geir Mobakken, Sveinung Larsen, Atle Grimsby).


Ringnebbmåka. Foto: Sveinung Larsen.

 

Grønlandsmåke Larus glaucoides

Funn av underarten/formen kumlieni:

2013: 1 utfarget ind., dok., Tuevågen, 9.–17.2 (Sveinung Larsen mfl.).

 

Skjæregjøk Clamator glandarius

1993: 1 ungfugl (2K), dok., Nore merkeskog og Austrheim, 25.4 (Atle Grimsby mfl.); fjerde funn i Norge.

 

Tårnugle Tyto alba

1992: 1 ind., underart/form alba, funnet død, dok., Hovland, 4.10 (Ingar Jostein Øien mfl.); fjerde funn av alba i Norge.

 

Snøugle Bubo scandiacus

1953: 1 ind., ukjent lokalitet, høst (Erling Lilleland).

 

Haukugle Surnia ulula

1983: 1 ind., dok., Nore merkeskog, 12.–17.9 (Ove Bryne mfl.).

1983: 1 ind., Austre plantning, oktober (ukjent).

2012: 1 ind., dok., Varen–merkeskogene, 24. og 27.9 (Geir Mobakken mfl.).


Haukugla fra september 1983. Foto: Ove Bryne.


Haukugla fra 2012. Foto: Geir Mobakken.

 

Nattravn Caprimulgus europaeus

2000: 1 ♀-farget, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 22.10 (Kjell R. Mjølsnes mfl.).

2003: 1 ♂, dok., Varen, 31.5–1.6 (Truls W. Andersen mfl.).

2004: 1 ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 31.5 (Truls W. Andersen mfl.).

2005: 1 ind., Varen, 26.6 (Atle Grimsby).

2011: 1 ♀-farget, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 12.8 (Sveinung Larsen mfl.), samme sted, 16.8.

 

Gråseiler Apus pallidus

1995: 1 ind., dok., Hovland og andre steder, 3.6 (Håkon Heggland mfl.); andre funn i Norge.

2014: 1 ungfugl, dok., Pedlestemmen, 3.11 (Arne Klovning mfl.).

 

Alpeseiler Apus melba

2002: 1 ind., dok., Hovland, 3.–4.10 (Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo mfl.).

 

Isfugl Alcedo atthis

1996: 1 ♀, dok., Nore havn, 11.–14.4 (Jan Kåre Ness mfl.).

2014: 1 ind., Tuevågen, 6. og 10.4 (Rex Simmons, Even Sandmo, Torbjørn Rasmussen); trolig samme, ♀, dok., Indre og Nore havn, 27.4–6.5 (Nina Nguyen, Geir Mobakken mfl.).


Isfuglen fra 2014. Foto: Bjørn Ove Høyland.

 

Grønnspett Picus viridis

1973: 1 ind., Jupevikshoien og Varen, 20.10 (Viggo Ree).

1973: 1 ind., Nore havn og Siradalen, 27.–28.10 (Raimo Neergaard, Viggo Ree).

 

Dvergspett Dryobates minor

1974: 1 ind., Gamleskogen og Pensjonatet, 4.10 (Bjørn Einar Kopstad, Raimo Neergaard, Viggo Ree).

1982: 1 ung ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 20.9 (Rune G. Bosy, Ove Bryne mfl.).

2003: 1 , Løvlandhagen og Herberg, 13.10 (Geir Mobakken mfl.).

2007: 1 , Sørevågen og Varen, 27.9 (Thomas Bentsen, Rune G. Bosy mfl.).

2007: 1 , merkeskogene–Skjeldehagen, 29.9–3.10 (Geir Kristensen, Øystein B. Nilsen mfl.).

2012: 1 , dok., Søre merkeskog, 14.10 (Martin Dagsland mfl.).

 

Aftenfalk Falco vespertinus

1994: 1 ungfugl, Siratunskogen, 1.9 (Atle Grimsby, Rune Solevåg).

2013: 1 ungfugl, dok., Varen–merkeskogene og andre steder, 10.9 (Geir Mobakken, Bjørn Ove Høyland).

 

Brunvarsler Lanius cristatus

2005: 1 ungfugl, dok., Losjen og Myre, 2.–3.10 (Oddbjørn Vervik, Oddny Holen Vervik, Kjell R. Mjølsnes mfl.); første funn i Norge.

 

Rødhalevarsler Lanius isabellinus

1974: 1 utfarget ♂, underart isabellinus, dok., Nordvik, 30.9–1.10 (Håkon Baust Hansen, Bjørn Einar Kopstad, Raimo Neergaard, Viggo Ree mfl.); første funn i Norge.

1991: 1 ungfugl, med karakterer til isabellinus, dok., Tuo, 7.10 (Kjetil Schjølberg, Kåre Bent Sunde mfl.).

2012: 1 ♂, underart phoenicuroides (var. "karelini"), dok., Herberg, 22.–23.5 (Øystein B. Nilsen, Geir Mobakken mfl.).

 

Rosenvarsler Lanius minor

1993: 1 utfarget ♂, dok., Herberg og Nordvik, 20.–27.8 (Jan Kåre Ness mfl.).

1997: 1 ♂, Siratunskogen, 6.6 (Atle Grimsby, Geir Mobakken). 

2003: 1 ind., Utsira fyr, 22.5 (Geir Mobakken, Atle Grimsby, Martin Sande).

2006: 1 ♂, dok., Klovning, 12.–14.6 (Geir Mobakken mfl.).

 

Krattvarsler Lanius meridionalis

1953: 1 ungfugl, underart pallidirostris, dok., kirken, 5.9 (Ragnar Edberg); første funn i Norge.

1976: 1 ungfugl, underart pallidirostris, dok., gravplassen, Siradalen, 16.–25.10 (Ove Bryne, Ole Kristian Spikkeland, John Stenersen).

 

Rødhodevarsler Lanius senator      

Funn av underarten badius:

1972: 1 ungfugl, dok., Nordvik og Myre, 26.–29.9 (Viggo Ree, Håkon Baust Hansen mfl.); første funn i Norge.

 

Hvitpannevarsler Lanius nubicus

2006: 1 ung (2K) ♀, dok., Hovland, 2.–15.10 (Oddbjørn Vervik mfl.); første funn i Norge.

 

Skjære Pica pica

1935: 1 ind. rapportert av lokalbefolkning.

1950–1954: 1 ind. registrert av lokalbefolkning/fuglefolk.

1981: 1 ind., Klopp, 14.–15.4 (Rune G. Bosy, Ove Bryne, Magne Pettersen).

1982–1986: 2 ind., Myre, 1.1.1982 (Sveinung Larsen mfl.), 1 ind. til høst 1982, 1 ind. til 9.11.1986.

 

Nøtteskrike Garrulus glandarius

1977: 1 ind., Herberg og Skare, 13. og 16.11 (Ove Bryne, Ole Tørsdal).

1999: 4 ind., dok., Kvalvik og andre steder, 6.–18.10 (Øyvind Hagen mfl.).

 

Nøttekråke Nucifraga caryocatactes

1995: 1 ind., underart macrorhynchos, Kutre og Varen, 12.–13.9 (Geir Mobakken, Arne Klovning, Jan Kåre Ness).

 

Kalanderlerke Melanocorypha calandra

1985: 1 ind., Nordvik, 25.–27.5 (Toralf Tysse mfl.); sjuende funn i Norge.

2005: 1 ind., dok., Jupevikshoien, 12.–13.6 (Øystein B. Nilsen mfl.).

 

Amursvale Cecropis daurica

2000: 1 ind., Sjoarskogen og Hålandsmarkje, 10.5 (Geir Mobakken).

2003: 1 ind., Rau, 17.5 (Frank Steinkjellå, Eivind Sande).

2004: 1 ind., Nordvik, 28.4 (Atle Grimsby, Robin Kirkhus, Geir Mobakken).

2004: 1 ind., dok., Herberg, 9.5 (Jostein Austevik mfl.).

2009: 1 ind., dok., Måkskitmyre og andre steder, 21.5 (Finn Morten Jacobsen mfl.).

2010: 1 ind., dok., Myre, 1.6 (Øystein B. Nilsen mfl.).


Amursvala fra 2010. Foto: Bjørn Ove Høyland.

 

Blekbrynsanger Phylloscopus humei

2003: 1 ind., Hjemmet, 4.10 (Atle Grimsby mfl.).

2003: 1 ind., dok., Herberg, 19.10 (Per Gylseth mfl.).

2005: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 24.10 (Anders Larsson, Øystein B. Nilsen mfl.).

2007: 1 ind., dok., Skjeldehagen, 14.–15.11 (Jan Kåre Ness mfl.).

2011: 1 ind., dok., Herberg, 13.–24.11 (Sveinung Larsen, Bjørn Ove Høyland, Geir Mobakken mfl.).

2012: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 20.10 (Jostein Austevik mfl.).

2015: 1 ind., dok., Herberg, 15.–17.10 (Øyvind Hagen, Atle Grimsby mfl.).

2016: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 22.10 (Truls W. Andersen, Jostein Austevik mfl.), Hovland og andre steder til 8.11.

 

Viersanger Phylloscopus schwarzi

1991: 1 ind., dok., Skjeldehagen, 6.10 (Håkon Heggland mfl.); tredje funn i Norge.

1996: 1 ind., dok., Pedlehoien og Skjeldehagen, 5.10 (Jan Kåre Ness, Andreas Gullberg mfl.).

1999: 1 ind., dok., Søre merkeskog, 7.10 (Jon Ludvig Hals mfl.).

2001: 1 ind., Karolinehagen, 27.9 (Bjørn Kjellemyr mfl.).

2006: 1 ind., dok., Skare og Hovland, 10.–11.10 (Øyvind Hagen mfl.).

2011: 1 ind., funnet i nett, dok., Herberg, 8.10 (Sveinung Larsen mfl.), samme sted og Skjeldehagen til 16.10.

2014: 1 ind., dok., Skjeldehagen, 22.–27.10 (Geir Mobakken mfl.).

 

Eikesanger Phylloscopus bonelli

1999: 1 ind., dok., Herberg, 16.10 (Jan Kåre Ness mfl.); tredje funn i Norge.

2011: 1 ind., dok., merkeskogene, 4.9 (Jostein Austevik, Arne Klovning mfl.).

2011: 1 ind., dok., Varen og andre steder, 3.–6.10 (Morten Vang, Tore Vang mfl.).

 

Starrsanger Locustella certhiola

1986: 1 ind., dok., Myre og Veito, 28.9 (Anthony S. Cook, Toralf Tysse mfl.); første funn i Norge.

1988: 1 ungfugl, dok., Hovland, 7.10 (Rune Solvang mfl.), fanget på stedet og sluppet i Veito, også sett sistnevnte sted 8.10.

1995: 1 ungfugl, dok., Skjeldehagen og Veito nord, 9.10 (Geir Mobakken, Jan-Rune Asbjørnsen mfl.).

2002: 1 ungfugl, dok., Hovland, 5.10 (Øyvind Hagen mfl.).

2003: 1 ungfugl, dok., Hovland, 30.9 (Even Mjaaland, Geir Kristensen mfl.).

2004: 1 ungfugl, dok., Pedlestemmen, 30.9 (Jan Kåre Ness mfl.).

2009: 1 ungfugl, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 30.9 (Truls W. Andersen, Øystein B. Nilsen mfl.), N av Varen, 3.10.

 

Stripesanger Locustella lanceolata

1991: 1 ungfugl, dok., Pedlemyre, 6.10 (Per Gylseth mfl.); andre funn i Norge.

1997: 1 ungfugl, dok., Losjen, 27.9 (Martin Dagsland, Jan Kåre Ness mfl.), fanget på stedet og sluppet ved merkeskogene, sett sistnevnte sted til 30.9.

2008: 1 ungfugl, dok., Staraberje, 1.10 (Håvar Hveding, Inge Melhus, Tor Audun Olsen mfl.), fanget på stedet og sluppet ved merkeskogene, sett sistnevnte sted til 5.10.

2009: 1 ungfugl, dok., Pedlestemmen, 2.–3.10 (Johan Tore Rødland, Ivar Sleveland mfl.).

2009: 1 ungfugl, dok., Austre plantning, 5.10 (Bjørn-Tore Rekve Seim, Dag Norman Sværi mfl.).

2016: 1 ungfugl, dok., Herberg–gravplassen, 30.9 (Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo mfl.).

2016: 1 ungfugl, dok., merkeskogene, 2.–8.10 (Truls W. Andersen, Jostein Austevik mfl.).


Starrsanger og stripesanger fra 2009. Foto: Jonas Langbråten. 


Tykknebbsanger Iduna aedon

2004: 1 ungfugl, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 6.10 (Jostein Austevik, Øystein B. Nilsen mfl.), Skjeldehagen og Veito nord, 8.10; første funn i Norge.

2005: 1 ind., Skjeldehagen og Veito nord, 3.10 (Geir Kristensen, Even Mjaaland, Kjell R. Mjølsnes, Gunnar Gundersen).

 

Tartarsanger Iduna caligata

1996: 1 ind., Hålandsmarkje, 22.10 (Geir Mobakken mfl.); tredje funn i Norge.

1997: 1 ind., dok., gravplassen, Siradalen, 29. og 31.8 (Arne Klovning, Geir Mobakken mfl.).

2018: 1 ind., dok., Kvalvik, 8.10 (Trond Ove Stakkeland mfl.).

 

Ramasanger Iduna rama

2010: 1 ind., dok., Skjeldehagen, 2.–6.9 (Geir Mobakken mfl.); fjerde funn i Norge.

 

Bleksanger Iduna pallida

2009: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 21.8 (Øystein B. Nilsen mfl.); fjerde funn i Norge.

2012: 1 ind., dok., Hjemmet, 1.10 (Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo mfl.).


Bleksangeren fra 2012. Foto: Trond Ove Stakkeland.

 

Spottesanger Hippolais polyglotta

1993: 1 ind., dok., Siratunskogen og Løvlandhagen, 7. og 11.6 (Håkon Heggland mfl.); andre funn i Norge.

2014: 1 ind., dok., Utsira fyr, 28.5 (Geir Mobakken mfl.).

2014: 1 ind., dok., Hovland, 30.9 (Ole Skimmeland, Morten Vang mfl.).

 

Åkersanger Acrocephalus agricola

2002: 1 ind., funnet i nett, dok., Veito nord, 6.6 (Øystein B. Nilsen mfl.).

2004: 1 ind., funnet i nett, dok., Veito nord, 31.5 (Geir Mobakken, Eivind Sande mfl.).

2004: 1 ungfugl, funnet i nett, dok., Veito nord, 30.8 (Øystein B. Nilsen mfl.).

2007: 1 ungfugl, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 29.9 (Øystein B. Nilsen mfl.), samme sted også 30.9.

2012: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 19.6 (Øystein B. Nilsen mfl.), samme sted til 27.6.

2014: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 6.6 (Øystein B. Nilsen mfl.).

2016: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 15.6 (Øystein B. Nilsen mfl.).

 

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus

1978: 1 ind., dok., Kvalvik, 22.5 (Tore Berg, Ove Bryne).

1989: 1 ind., Veito nord, 24.–25.5 (Bjørn Olav Tveit).

2002: 1 ind., Hølenhagen, 23.5 (Geir Mobakken mfl.).

2011: 1 ind., funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 13.6 (Øystein B. Nilsen, Sveinung Larsen mfl.).

2013: 1 ind., dok., Herberg, 29.5 (Atle Grimsby, Geir Mobakken).

2018: 1 ind., dok., Varen, 13.5 (Mark Thomson mfl.). 


Trostesangeren fra 1978. Foto: Ove Bryne.

 

Fossekall Cinclus cinclus

1973: 1 ind., dok., Jupevikshoien, 10.–11.10 (Phillip J. Belman mfl.).

1992: 1 ind., Koltemyr, 12.11 (Geir Mobakken).

1995: 1 ind., dok., Måkskitmyre, 10.–12.4 (Geir Mobakken mfl.).

1999: 1 ind., Sørevågen, 12.3 (Atle Grimsby).

1999: 1 ind., Måkskitmyre, 27.–28.3 (Geir Mobakken mfl.).

2004: 1 ind., Indre havn, 17.10 (Finn Morten Jacobsen, Svein Jakobsen); trolig samme, Pensjonatet, 25.10 (Geir Mobakken).

2007: 1 ind. hørt, Indre havn, 6.10 (Geir Kristensen); trolig samme, Måkskitmyre, 12.10 (Jan Kåre Ness).

 

Gulltrost Zoothera dauma

1978: 1 ind., Austrheim, 28.9 (Tore Berg, Folke Gravklev, Göran Holmström); fjerde funn i Norge.

2019: 1 ind., dok., Varen, 27.4 (Isak Grimsby, Arne Kjosås, Atle Grimsby mfl.); et ikke behandlet, men godt dokumentert funn.

 

Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus

1974: 1 ungfugl, dok., Kvalvikvågen, 20.9 (Rolf Lofstad mfl.); første funn i Norge.

1996: 1 ind., Skjeldehagen og Varen, 28.9 (John Grønning mfl.).

1997: 1 ungfugl, dok., Skjeldehagen og andre steder, 30.9–6.10 (Geir Mobakken mfl.).

1999: 1 ungfugl, dok., Karolinehagen og Losjen, 12.–15.10 (Martin Sande, Øystein B. Nilsen mfl.).


Brunkinnskogtrosten fra 1997. Foto: Gunnar Gundersen.

 

Gråkinnskogtrost Catharus minimus

1973: 1 ungfugl, dok., Karolinehagen og Austrheim, 28. og 30.10 (Viggo Ree, Phillip J. Belman, Raimo Neergaard); første funn i Norge.

 

Sibirtrost Geokichla sibirica

1980: 1 ♂, Karolinehagen, 11.10 (Tore Berg, Urban Olsson); femte funn i Norge.

1984: 1 ung ♂, Myre, ca. 30.9 (Kristian Størkersen jr.).

1986: 1 utfarget ♂, Tuo, 4.9 (Toralf Tysse).

 

Gråstrupetrost Turdus obscurus

1981: 1 ung ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 3.10 (Geir Kristensen mfl.); andre funn i Norge.

 

Rødflekktrost Turdus naumanni

1997: 1 ind., Hauglandhagen og andre steder, 10.10 (Helge Kvam mfl.); tredje funn i Norge.

 

Svartstrupetrost Turdus atrogularis

1986: 1 ung ♀, Austrheim, 23.10 (Per Schiermacker-Hansen, Henny Schiermacker-Hansen mfl.).

1990: 1 utfarget ♂, Herberg, 10.–12.11 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

1991: 1 ung ♂, dok., Løvlandhagen og Karolinehagen, 1.–9.10 (Eddie Chapman, Håkon Heggland, Einar Sæter mfl.).

1997: 1 ♀, dok., Klovning og Hjemmet, 23.4 (Atle Grimsby mfl.); første vårfunn i Norge.

1999: 1 ung ♂, dok., Rau og andre steder, 16.–17.10 (Geir Mobakken mfl.).

2008: 1 ung ♀, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 7.10 (Jostein Austevik, Øystein B. Nilsen mfl.).

2014: 1 ung ♀, dok., søppelplassen, 29.–30.10 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

 

Rubinstrupe Calliope calliope

2005: 1 ung ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 6.10 (Truls W. Andersen, Egil Frantzen, Øystein B. Nilsen mfl.); første funn i Norge.

2008: 1 ung ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 1.11 (Øystein B. Nilsen mfl.).

 

Halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis

2010: 1 ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 2.6 (Øystein B. Nilsen, Geir Mobakken mfl.), Varen til 27.6.

2013: 1 ung (2K) ♂, dok., Hovland, 12.–18.5 (Kenneth Klovning mfl.).

2014: 1 ung (2K) ♂, dok., Hovland, 4.–9.5 (Arne Klovning mfl.).

2016: 1 ungfugl, dok., Herberg, 28.9 (Atle Grimsby, Geir Mobakken mfl.).


Halsbåndfluesnapperen fra 2013. Foto: Bjørn Ove Høyland.


Asiasvartstrupe Saxicola maurus

Funn av underarten variegatus:

2011: 1 ♂, dok., Hålandsmarkje, 9.–10.4 (Sveinung Larsen, Geir Mobakken mfl.); andre funn i Norge.

 

Isabellasteinskvett Oenanthe isabellina

1977: 1 ind., dok., gravplassen, Siradalen, 29.9–18.10 (Ove Bryne, Göran Walinder mfl.); første funn i Norge.

2001: 1 ind., dok., gravplassen, Siradalen, 16.10 (Geir Mobakken, Atle Grimsby).

2003: 1 ind., Hålandsmarkje, 16.10 (Geir Mobakken, Egil Frantzen, Terje Hansen).

 

Ørkensteinskvett Oenanthe deserti

1992: 1 ♂, dok., Jupevikshoien, 3.10 (Martin Dagsland, Egil Ween mfl.); fjerde funn i Norge.

2001: 1 ♀, dok., Rabbadalen, 18.10 (Geir Mobakken, Atle Grimsby, Trude Starholm).

 

Middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica

1982: 1 ♀, Herberg, 24.9 (Rune G. Bosy, Magne Pettersen); tredje funn i Norge.

1983: 1 ♀, dok., Utsira fyr, 4.10 (Henrik Waldenström mfl.).

 

Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka

1977: 1 utfarget ♂, dok., Pedlestemmen, 7.–9.10 (NN, Jan Viste mfl.); andre funn i Norge.

2012: 1 ♀, dok., Kvalvik, 6.10 (Janne Kilpimaa, Petri Kuhno mfl.).

 

Sibirjernspurv Prunella montanella

2011: 1 utfarget ind., funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 6.8 (Sveinung Larsen mfl.); første funn i Norge.

2016: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 20.10 (Martin Sande, Øystein B. Nilsen mfl.).

2016: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 22.10 (Martin Sande, Truls W. Andersen mfl.).


Sibirjernspurven fra 2011. Foto: Eivind Sande.

 

Gulerle Motacilla flava

Funn av underarten feldegg:

2008: 1 ♂, dok., Nordvik, 3.–5.6 (Jan Kåre Ness, Geir Mobakken mfl.); første funn i Norge.

 

Mongolpiplerke Anthus godlewskii

2015: 1 ungfugl, dok., Skare, 14.–18.10 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

 

Markpiplerke Anthus campestris    

1976: 1 ind., dok., Pedlestemmen, 20.5 (Ove Bryne); femte funn i Norge.

1979: 1 ungfugl, dok., Pedleneset, 13.–17.10 (Claus Frahm, Søren Sørensen mfl.).

1982: 1 ind., Pedlestemmen, 1.6 (Ove Bryne, Rune G. Bosy, Geir Kristensen, Alf Kristiansen).

1993: 1 ind., dok., Måkskitmyre, 21.5 (John Oates mfl.).

1993: 1 ind., dok., Hålandsmarkje, 6.–7.6 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

2014: 1 ind., dok., Utsira fyr og merkeskogene, 20.–23.5 (Geir Mobakken mfl.).

2018: 1 ind., dok., Veito sør, 11.–13.5 (Mark Thomson mfl.).

 

Tundrapiplerke Anthus gustavi

1976: 1 ind., dok., Tuevågen, 29.9 (Erling M. Andreassen, Ove Bryne); første funn i Norge.

2002: 1 ind., dok., Klovning, 6.–13.10 (Christian Tiller mfl.).

2003: 1 ind., dok., Hovland, 4.–7.10 (Bård Nyberg mfl.).

2009: 1 ind., søppelplassen, 5.–6.10 (Jon Ludvig Hals mfl.).

2009: 1 ind., dok., Veito sør–Beite , 9.–11.10 (Atle Grimsby mfl.).

2018: 1 ind., dok., Veito sør, 5.–6.10 (Bjørn Mo mfl.).

 

Konglebit Pinicola enucleator

2000: 1 utfarget ♂, dok., merkeskogene, 6.11 (Øystein B. Nilsen mfl.).

2010: opptil 33 ind., dok., Varen og merkeskogene, 6.–7.11 (Sveinung Larsen mfl.).

2012: opptil 50 ind., dok., Løvlandhagen og andre steder, 27.10–10.11 (Atle Grimsby, Geir Mobakken mfl.).


Konglebiten fra 2000. Foto: Atle Grimsby.

 

Gråsisik Acanthis flammea

Funn av underarten rostrata:

1936: 1 ind., ukjent lokalitet, 2.10 (Anders Bernhoft-Osa / James L. Chaworth-Musters / Hans T. L. Schaanning); første funn i Norge.

1999: 1 ind., Pedlemyre, 12.10 (Geir Mobakken).

2004: 1 ind., funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 28.9 (Truls W. Andersen, Andreas Gullberg, Øystein B. Nilsen mfl.).


Polarsisik Acanthis hornemanni

Funn av underarten hornemanni:

1952: 1 ind., gravplassen, Siradalen, 21.9 (Erling Holst); første funn i Norge.

1975: 2 ind., Austrheim, 27.9 (Ove Bryne, Viggo Ree, John Stenersen mfl.).

2006: 1 ind., dok., Pedleneset, 4.10 (Rune Olsen, Ole Skimmeland mfl.).

2008: 1 ind., dok., Austrheim, 2.–9.10 (Håvar Hveding, Inge Melhus, Tor Audun Olsen mfl.).

2010: 2 ind., dok., Søre merkeskog, 11.10 (Gunnar Gundersen mfl.).

2017: 1 ind., dok., Klovning, 5.–7.10 (Øystein B. Nilsen mfl.).


Rosenbrysttykknebb Pheucticus ludovicianus

1977: 1 ung (2K) ♂, dok., Herberg og Kvalvik, 13.–19.5 (Ove Bryne, Stig Frode Olsen mfl.); første funn i Norge.

1977: 1 ung ♂, dok., Leito, 1.10 (Karl Fjell, Ove Bryne, Stig Frode Olsen).

 

Svarthodespurv Emberiza melanocephala

2006: 1 ♂, dok., Skjeldehagen, 7.8 (Eivind Sande).

2008: 1 ♀, Veito sør–Beite, 14.6 (Geir Mobakken).

2009: 1 ♂, dok., Herberg, 10.–21.6 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

2010: 1 ♂, dok., Austre plantning og Skjeldehagen, 23.–26.6 (Geir Mobakken mfl.).

2012: 1 ♂, dok., Herberg og andre steder, 27.–28.5 (Sveinung Larsen mfl.).

2015: 1 ♂, dok., Tuevågen og andre steder, 18.6–11.8 (Arne Klovning mfl.).

2016: 1 ♂, dok., Beite og Pedlestemmen, 6.–7.6 (Mathilde Grimsby, Håvard Nordvik mfl.).


Svarthodespurven fra 2015. Foto: Frank Steinkjellå. 


Kornspurv Emberiza calandra

1985: 1 ind., Nordvik, 20.5 (Geir Kristensen mfl.). 

1992: 1 ind., Austrheim, 1.–3.5 (Jan Kåre Ness, Bjørn Ove Høyland).

1994: 1 ind., dok., Rabbadalen og Nordvik, 8.–13.5 (Atle Grimsby, Endre Knudsen, Jan Kåre Ness mfl.).

2001: 1 ind., Hålandsmarkje, 13.5 (Geir Mobakken).

2006: 1 ind., dok., Hålandsmarkje og Rabbadalen, 21.4–2.5 (Geir Mobakken mfl.).

2011: 1 ind., dok., Pedlestemmen, 11.–13.5 (Geir Mobakken, Atle Grimsby).

 

Hvithodespurv Emberiza leucocephalos

2003: 1 ♂, Veito sør–Beite, 22. og 26.11 (Geir Mobakken, Atle Grimsby).

2011: 1 ♂, dok., Utsira fyr, 8.11 (Geir Mobakken).

 

Kastanjespurv Emberiza rutila

1974: 1 ung ♂, dok., Herberg og Austrheim, 13.–15.10 (Viggo Ree, Bjørn Einar Kopstad, Raimo Neergaard); første funn i Norge.

2010: 1 ungfugl, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 5.10 (Øystein B. Nilsen, Sveinung Larsen mfl.).

 

Lundtrupial Icterus galbula

1986: 1 ♂, Hovland, 13.5 (Kristian Størkersen jr.); første funn i Norge.

 

Myrteparula Setophaga coronata

1996: 1 ind., dok., Kvalvikvågen og Søre merkeskog, 8.10 (Håkon Heggland mfl.); første funn i Norge.

 

Funn av fugler godkjent som hybrider:

 

Gråmåke Larus argentatus x polarmåke L. hyperboreus

1986: 1 ungfugl (2K), dok., Nore havn, 22.–24.10 (NN, Per Schiermacker-Hansen mfl.).

 

Gulerle Motacilla flava x sitronerle M. citreola

1990: 1 ungfugl, dok., Hovland, 1.–2.10 (Sebastian Ludvigsen, Geir Mobakken mfl.); første funn i Norge.

 

Funn av fugler godkjent som artspar:

 

Steppehauk Circus macrourus / enghauk C. pygargus

1994: 1 utfarget ♀, merkeskogene, 20.9 (Jan Kåre Ness).

 

Kanadalo Pluvialis dominica / sibirlo P. fulva

1990: 1 ungfugl, Kutre og Austrheim, 22.9 (Erik Eikehaug, Alfred O. Haram, Frode Jacobsen, Kjell R. Mjølsnes).

 

Svømmesnipe Phalaropus lobatus / polarsvømmesnipe Ph. fulicarius

1974: 1 ind., Pedleneset, 9.9 (Raimo Neergaard).

 

Granmeis Poecile montana / løvmeis P. palustris

1975: 1 ind., Herberg, 4.9 (Folke Gravklev / Nils Gundersen / Rolf Lofstad / John Stenersen).

 

Eikesanger Phylloscopus bonelli / furusanger Ph. orientalis

1987: 1 ind., dok., Hjemmet, 30.9 (Øystein R. Størkersen mfl.), fanget på stedet og sluppet i Nordvik, også sett sistnevnte sted 1.10.

2015: 1 ind., dok., Søre merkeskog, 5.10 (Øystein B. Nilsen mfl.), fanget på stedet og sluppet i Herberg, sett i Siratunskogen 6.10.

 

Brunhodespurv Emberiza bruniceps / svarthodespurv E. melanocephala

2006: 1 ♀, Beite og Herberg, 15.–18.6 (Geir Mobakken, Eivind Sande).

 

Funn av arter i kategori D:

 

Lammegribb Gypaetus barbatus

2003: 1 eldre ungfugl, Utsira fyr, 13.6 (Geir Mobakken); første funn i Norge.

 

Brunhodespurv Emberiza bruniceps

1973: 1 utfarget ♂, dok., Tuevågen og andre steder, 30.8–5.9 (Phillip J. Belman, Pauline Eddings mfl.).

1979: 1 ♂, dok., Hølen, 20.–31.5 (Morten Kersbergen mfl.).


Utsira-listas 10 siste tillegg:


329. rørdrum                                     21.1.2019

328. svartehavsmåke                         21.7.2017

327. mongolpiplerke                       14.10.2015

326. alaskasnipe                                  9.8.2013

325. svartglente                                 13.5.2013

000. grønlandsmåke kumlieni             9.2.2013

324. sibirjernspurv                              6.8.2011

000. asiasvartstrupe variegatus           9.4.2011

323. ramasanger                                  2.9.2010

322. halsbåndfluesnapper                    2.6.2010

 

Liste over de mest fremgangsrike sjeldenhetsoppdagere på Utsira, basert på denne oversikt:

 

Geir Mobakken (f. 1974)                   66

Atle Grimsby (f. 1965)                      20

Jan Kåre Ness (f. 1961)                     18

Ove Bryne (1957–2005)                    15

Øystein B. Nilsen (f. 1979)                11

Bjørn Ove Høyland (f. 1973)              9

Viggo Ree (f. 1950)                            9

Sveinung Larsen (f. 1962)                  8

Rune G. Bosy (f. 1963)                      6

Øyvind Hagen (f. 1972)                     6

Arne Klovning (f. 1980)                    6

Tore Berg (f. 1958)                            5

Jon Ludvig Hals (f. 1971)                  5

Geir Kristensen (f. 1963)                   5

Jostein Austevik (f. 1971)                  4

Håkon Heggland (f. 1968)                 4

Raimo Neergaard (f. 1953)                4


Kartmester: Bjørn Olav Tveit1. Stormhytta (utkikkspunkt)
2. Bølgen (leiligheter)
3. Dalanaustet (restaurant og pub) og Doktorhagen
4. Pensjonatet (hage)
5. Skjeldehagen
6. Hølenhagen
7. Løvlandhagen
8. Bakeriet (f.d.)
9. Kirke 
10. Hauglandhagen
11. Helgesen (hage)
12. Lilleherberget (hage)
13. Helganes (utkikkspunkt)
14. Utsira fyr og Fyrhagen
15. Gravplass
16. Siratun (kommuneadm., bibliotek og sykehjem), Sirakompasset (skole og barnehage), svømme- og idrettshall
17. Grotlehagen
18. Losjen (hage)
19. Karolinehagen
20. Kalberg (hage)
21. Bedehus
22. Dahmsgård (restaurant)
23. Gamleskolen
24. Idrettsplass
25. Hjemmet (hage)
26. Butikk
27. Jupevikshoien (utkikkspunkt)
28. Søppelplass
29. Vindmøller