Kontaktdaten

Aktuellen Comité


President

Romain KEISER


Vize-President

Edwin KOHNEN


Caissier

Alain SCHARFENBERGER


Secrétaire

Jessica SERRES-THEIS


Member

Marco BESCHEID

Nico EICHER

Marcel KAYSER

Jean-Marc SCHILTGES

Pol ZAHNEN

Eis Kontosnummer bei der Spuerkeess ass.:

LU61 0019 4600 0294 9000

Fairbikers Housen

(Romain Keiser)

10, an der Haech

L-9833

Dorscheid

LUXEMBOURG

fairbikers.housen@gmail.com