Lesvoorwaarden

Lesweken: Het cursusjaar loopt van eind augustus/begin september tot eind juni en bevat 36 lesweken, verdeeld in vier termijnen. Als er plek is in het rooster kan ook halverwege het cursusjaar ingestapt worden. De vakanties lopen zoveel mogelijk gelijk aan die van de middelbare scholen in Noord- Nederland. Een lijst met exacte data van de vakanties is te vinden bij Agenda > vakanties

Betaling: De lessen worden per kwartaal betaald (4 x 9 lessen bij wekelijkse lessen, om de week 4 of 5 lessen per kwartaal). Hiervoor krijgen leerlingen aan het begin van elk kwartaal een factuur.

Ziekte of afwezigheid leerling: Bij ziekte of afwezigheid van de leerling kan de les niet ingehaald worden. Als iemand ruim van tevoren weet dat hij/zij niet kan komen op een bepaalde les, kan geprobeerd worden de lestijd te verschuiven of de week erop een langere les te regelen. Er is geen garantie dat dit ook altijd lukt. Leerlingen die groepsles hebben, kunnen gemiste lessen niet inhalen. In geval van langdurige ziekte kunnen de lessen tijdelijk stopgezet worden.

Ziekte of afwezigheid docente: Bij ziekte van de docente wordt er één week doorbetaald, na die ene week zullen lessen worden ingehaald of in mindering gebracht op de rekening. In geval van langdurige ziekte of afwezigheid wordt er gezocht naar een vervanger. 

In geval van afwezigheid van de docente zal in overleg gezocht worden naar een geschikte vervangende tijd. Mocht het niet lukken een vervangende tijd te vinden, dan wordt de les in mindering gebracht op de rekening.

Stopzetten/veranderen lessen: Inschrijving blijft geldig tot wederopzegging. Hierbij geldt een opzegtermijn van 2 lessen voor het einde van het kwartaal. Bij tussentijdse stopzetting van de lessen wordt steeds het kwartaal afgemaakt.

Deelname aan ensembles: ook voor niet-leerlingen is het mogelijk deel te nemen aan ensemble activiteiten. Leerlingen krijgen wel een korting op de kosten voor deelname.