Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportja

SZAKCSOPORTI ÜGYREND

A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata (továbbiakban Tagozat) az Ügyrendje 4.5 szakaszában foglaltak alapján hozza létre a területi illetékességű Szakcsoportját. A Szakcsoport minimális létszámát a Tagozat Ügyrendje határozza meg.

A Szakcsoport létrehozásával a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara és a Tagozat elnöksége egyetért.

A Szakcsoport jogköre arra terjed ki, amit a Tagozat – az Ügyrendjében rögzített – jogköréből, az illetékes területi mérnöki kamara egyetértésével átadott, és e Szakcsoporti Ügyrendben meghatározásra került.

 

1.      ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1.   A szakcsoport elnevezése: Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportja (CSMMK GGSZ) tevékenységi területén; figyelemmel kíséri, hogy a földmérési, térképészeti munkákat arra jogosultak végezzék; közreműködik a Tagozat által koordinált ellenőrzésekben.

1.2.   Illetékességi területén elősegíti a Kamara által ajánlott tervezői és szakértői díjszabás (MÉDI) alkalmazását; a tudomására jutó nyilvánvalóan tisztességtelen tervezői díj ajánlatokról a tagozat elnökségét tájékoztatja. Illetékességi területén segíti a fiatal mérnököket a tervezői jogosultság elnyeréséhez szükséges gyakorlat megszerzésében.

1.3.   Szakmai kérdésekben együttműködik az azonos illetékességi területen működő (helyi) tudományos egyesületekkel.

1.4.   Felkérésre bíráló bizottsági tagot delegál a helyi tervpályázatokhoz.

1.5.   Illetékességi területén figyelemmel kíséri a mérnöki etika érvényesülését és a tagság erkölcsi, anyagi elismertségét és indokolt esetben informálja a tagozat elnökségét.

1.6.   Fórumot szervez, amely lehetővé teszi a szakcsoport tagjai közötti szakmai (és üzleti) információcserét.

1.7.   Javaslatot tesz a kiemelkedő mérnöki tevékenységet végző kollegák díjazására megyei és országos szinten.

1.8.   Tagjai részére szakmai továbbképzéseket szervez.

1.9.   Tagjai részére esetenként kulturális, sport összejövetelt szervez.

 

2.      SZAKCSOPORT SZERVEZETE

2.1.   A szakcsoport szervezeti felépítése:

Szakcsoporti taggyűlés

ELNÖKSÉG

-     Elnök

-     Elnökségi tag

-     Elnökségi tag

-     Elnökségi tag

-     Elnökségi tag

2.2.   A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

2.2.1.          Az országos tagozat és az illetékes kamara elnökségéhez jóváhagyásra előterjesztendő szakcsoporti ügyrend elfogadása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

2.2.2.          Minősítők megválasztása, titkosan, egyszerű többséggel.

2.2.3.          A választott személyek megbízatásának időtartamáról való döntés (max: 4 év).

2.3.   A taggyűlést – legalább 5 tag igénye esetén, de évente egyszer - a szakcsoport elnöke hívja össze.

2.4.   A szakcsoport taggyűlésére tanácskozási jogkörrel meg kell hívni a megyei kamara, valamint az országos szakmai tagozat elnökét.

2.5.   A szakcsoport működését felelősséggel az elnök irányítja, és aláírási joggal képviseli a szakcsoportot. Évente egyszer beszámol az országos tagozatnak a szakcsoport működéséről. Az elnök távollétében, illetve az elnök által meghatározott ügyekben elnökhelyettes, vagy elnökségi tag helyettesítheti.

2.6.   Az elnökség tagjai a Szakterületi Minősítő Bizottságot alkotják. A Szakterületi Minősítő Bizottság tevékenységét Ügyrendje és a Tagozat Minősítési Irányelvei alapján végzi.


3.      A SZAKCSOPORTI TAGSÁG

3.1.   A szakcsoport tagjának fel kell venni az illetékes területi mérnöki kamara bármely földmérő tagját, aki a szakcsoportba való felvételét írásban kéri.

3.2.   A szakcsoport a tagjait nyilvántartja (név, postai cím, és/vagy Email cím, kamarai azonosító szám) és azt megküldi a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat elnökének, hogy a Tagozat országos névsora naprakész legyen.

3.3.   A szakcsoport tagjai bármely tisztségre megválaszthatok és választójoggal rendelkeznek.

3.4.   A szakcsoporti tagság megszűnik, ha a tag

3.4.1.            kilépését írásban bejelenti,

3.4.2.            Kamarai tagsága megszűnik.

3.5.   A szakcsoport tagjai jogosultak hivatalos irataikban a szakcsoporti tagságukat feltüntetni.

 

4.       A SZAKCSOPORT TÁMOGATÁSA

Az országos tagozat támogatója meghatározhatja, hogy a felajánlott támogatási összeg megadott hányadát a szakcsoport rendelkezésére kívánja biztosítani. A szakcsoportnak a hányad felhasználására intézkedési joga van, a tagozat gazdálkodási feltételeinek alkalmazásával, de a szakcsoport önálló gazdálkodást nem folytat. A szakcsoportot a területi kamara és a tagozat is támogathatja.

 

Szeged, 2010. október 12.

Szakcsoport elnöke