Instrument


เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์(Gas Chromatograph-Mass Spectrometer, GC-MS)

โพสต์30 ก.ย. 2558 02:26โดยCentral Lab Science TU   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2558 02:00 ]

ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น QP2010 Plus


คุณลักษณะ

เป็นเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารตัวอย่างโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมทั้งมีชุดป้อนสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ผลการวิเคราะห์ออกทางเครื่องพิมพ์ 

1.)     เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph)

1.1    ตู้อบสำหรับบรรจุคอลัมน์ (Column Oven)

-    สามารถควบอุณหภูมิได้ในช่วง สูงกว่าอุณหภูมิห้อง 4 องศาเซลเซียส ถึง 450  องศาเซลเซียส

1.2    ชุดฉีดสารตัวอย่าง (Sample injection port)

-          มีชุดฉีดสารตัวอย่างแบบ Split/Splitless sample injector  

-    มีชุดฉีดสารตัวอย่างแบบ On-column/Programmable Temperature Vaporizer injector พร้อมชุดวาวล์สำหรับป้อน Liquid CO2 เข้าสู่ตู้อบสำหรับบรรจุคอลัมน์ 


2.)     เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer)

2.1    สามารถทำการวิเคราะห์สารตัวอย่างในช่วง 1.5-1090 m/z

2.2    มีแหล่งกำเนิดไอออนแบบ Electron Ionization 

2.3    มีแหล่งกำเนิดไอออนแบบ Positive Chemical Ionization  

2.4    มีแหล่งกำเนิดไอออนแบบ Negative Chemical Ionization  

2.5    สามารถเลือกการทำงานทั้งแบบ Scan Mode และ SIM Mode ได้พร้อมกัน  

2.6    มีชุด Direct Inlet สามารถป้อนสารเข้า Mass Spectrometer โดยตรง (ไม่ต้องผ่าน GC)


3.)     ชุดฉีดสารอัตโนมัติ

3.1    เป็นเครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติที่สามารถฉีดสารได้ทั้งแบบ

- Liquid mode

- Head Space

- SPME (Solid-Phase Micro Extraction) 


          4.) คอลัมน์

- มีคอลัมน์ 3 ชนิด คือ

- HP1 (100% Dimethyl-polysiloxane)

- HP5 (5% Diphenyl and 95% Dimethyl-polysiloxane)

- Innowax (Polyethylene glycol)

เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer)

โพสต์30 ก.ย. 2558 02:15โดยCentral Lab Science TU   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2560 19:21 ]

ยี่ห้อ Horiba รุ่น Partica LA-950V2 และ Nanopartica SZ -100


คุณลักษณะ

1. วิเคราะห์ขนาดอนุภาค โดยใช้หลักการ LASER DIFFRACTION AND PIDS TECHNOLOGY เครื่องวัดขนาดอนุภาคในช่วงนาโนเมตรโดยใช้หลักการ PHOTON CORRELATION SPECTROSCOPY (PCS) และวัดค่า Zeta potential โดยใช้หลักการ Electrophoretic Light scattering สามารถวัดขนาดของอนุภาค ได้ตั้งแต่ 0.04 – 2000 ไมครอนสำหรับตัวอย่างแบบเปียก และ 0.4-2000 ไมครอนสำหรับตัวอย่างแบบแห้ง ด้วยการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว ด้วยทฤษฎี Fraunhofer หรือ Mie


2.สามารถวัดขนาดอนุภาคได้ตั้งแต่ 0.6 นาโมเมตร ถึง 7 ไมโครเมตรโดยใช้หลักการ Photon Correlation Spectroscopy (PCS) สำหรับเครื่องนาโน


3. สามารถวัดค่า Zeta Potential ได้ตั้งแต่ + 200 mV ถึง – 200 mV สำหรับตัวอย่างที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.6 นาโนเมตร ถึง 30 ไมครอน และสามารถวัดค่า Zeta Potential บนพื้นผิวแผ่นวัสดุตัวอย่าง (Solid Flat Surface) ได้


เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิว (Surface Area Analyzer)

โพสต์30 ก.ย. 2558 02:11โดยCentral Lab Science TU   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2558 02:12 ]

ยี่ห้อ Quantrachome    รุ่น Autosorb IQC

คุณลักษณะ

ชุดวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิวเป็นเครื่องมือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุน (Pore size diameter) พื้นที่ผิวของผงตัวอย่าง (Surface area) ปริมาตรของรูพรุน (Pore volume) ในแบบต่างๆ (Micropore, mesopore and macropore) ค่าการดูดซับหรือคายก๊าซ (adsorption / desorption isotherm) และการดูดซับทางเคมี (Chemisorption) โดยใช้หลักการ Vacuum Volumetric Technique สามารถแปรผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของอนุภาคได้ดังต่อไปนี้ Adsorption/desorption isotherm, BET method, Langmuir method,  α S method, t method, MP method, BJH / CI / DH method, DA method, differential adsorption isotherm, dead volume measurement method, Horvath-Kawazoe method, Saito-Foly method, molecular probe methodเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography (Fast protein liquid chromatography)

โพสต์15 ก.ย. 2558 00:09โดยCentral Lab Science TU

ยี่ห้อ GE Healthcare life sciences, ประเทศสหรัฐอเมริกา
รุ่น AKTA purifier UPC100

คุณลักษณะ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยใช้หลักการของโครมาโทรกราฟีควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตัวเครื่องประกอบด้วย
1. ส่วนดูดส่งสารละลายที่มีปั๊มดูดสารละลายแบบสองหัวสามารถดูดสารละลายได้ทั้งแบบชนิดเดียวและแบบผสม
2. ส่วนแยกสารตัวอย่าง คอลัมน์แยกสารด้วยเทคนิค Gel Filtration, Ion Exchange และ Hydrophobic Interaction
3. ส่วนตรวจวัดปริมาณสารตัวอย่างสามารถวัดสารได้อย่างที่ความยาวคลื่น 254 และ 280 นาโนเมตร และสามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเป็นกรด-ด่างได้ ในเครื่องเดียวกัน
4. ส่วนเก็บสารตัวอย่าง สำหรับใช้เก็บสารชีวโมเลกุลที่แยกผ่านจากท่อแยกสารโดยเป็นแบบชุดใส่สารตัวอย่างเป็นตัวเคลื่อนที่เข้าไปหาที่หยด
5. ส่วนควบคุมและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมการทำงานสำเร็จรูปเป็นมาตรฐานในแต่ละเทคนิค โปรแกรมสามารถสั่งให้เครื่องทำงานแบบต่อเนื่องตามคำสั่งเดิมแต่ปรับเปลี่ยนสภาวะต่าง ๆ ในการทำงานแต่ละครั้ง เช่น อัตราการไหล หรือปริมาณสารตัวอย่างที่ใช้ได้ตามต้องการ

การประยุกต์
สามารถประยุกต์ในการแยกสารชีวโมเลกุลโดยเฉพาะโปรตีนให้มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อนำไปใช้ศึกษาคุณสมบัติบัติเฉพาะในงานวิจัย นำไปใช้ในการผลิตสารทางชีวภาพตามคุณสมบัติของโปรตีน เช่น เอนไซม์ โปรตีนโครงสร้าง เป็นต้น

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ (Bioreactor)

โพสต์15 ก.ย. 2558 00:07โดยCentral Lab Science TU

ยี่ห้อ Sartorius, ประเทศ Germany
รุ่น BIOSTAT Bplus
           
   


คุณลักษณะ 

ถังปฏิกรณืชีวภาพพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติของ Sartorius รุ่น BIOSTAT Bplus เป็นชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบตั้งโต๊ะสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ โดยมี
1. ระบบการวัดและควบคุมสภาวะต่างๆ ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ ระบบการกวน ระบบการควบคุมฟอง โดยสามารถควบคุมการทำงานโดยตรงผ่านหน้าจอดิจิตอล
2. ส่วนควบคุมและประมาลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบต่อเชื่อม

การประยุกต์ 

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติของ Sartorius รุ่น BIOSTAT Bplus สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ อาธิเช่น 

1. การเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเซลล์หรือมวลชีวภาพ เอนไซม์ สารเมตาบอไลท์ สารที่ได้จากเซลล์ที่ผ่านการทำรีคอมบิแนนท์ยีน เช่น รีคอมบิแนนท์โปรตีน และรีคอมบิแนนท์พลาสมิด
2. ใช้งานในปฏิกิริยาทรานฟอร์มเมชันที่ใช้เซลล์เป็นตัวเร่งปฏิกริยา ทั้งนี้ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพนี้ยังรองรับรูปแบบการดำเนินการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการแบบแบทช์ แบบเฟด-แบทช์ หรือแบบต่อเนื่อง

1-5 of 5