REGULAMENT

REGULAMENTUL

privind organizarea şi desfăşurarea

“Concursului naţional studenţesc de Mecanică din România”

 

 

Art. 1Prezentul regulament asigură cadrul pentru organizarea şi desfăşurarea “Concursului naţional studenţesc de Mecanică din România”. Concursul naţional studenţesc de Mecanică este un concurs profesional studenţesc care sub numele profesorului inginer "Andrei G. Ioachimescu", fondatorul Mecanicii moderne din România, se desfăşoară anual. Concursul reuneşte cei mai buni studenţi în studiul disciplinei de Mecanică de la majoritatea universităţilor cu facultăţi tehnice din România.

      1.1. Misiunea asumată de Concursul naţional studenţesc de Mecanica din România este de a continua tradiţia şcolii de Mecanică din România în pregătirea viitorilor ingineri români şi de a menţine un învăţământ de calitate în acest domeniu. Disciplina Mecanică este una dintre cele mai importante disciplini din curicula facultăţilor de inginerie pentru formarea şi structurarea gândirii viitorilor ingineri.

      1.2. Studenţii beneficiază de burse de performanţă pentru stimularea excelenţei, conform art. 223, (10) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.

      1.3. Concursul naţional studenţesc de Mecanică se desfăşoară pe 4 secţii: secţia de ingineri mecanici I, secţia de ingineri mecanici II, secţia de ingineri constructori, secţia de ingineri nemecanici (alte profiluri). Secţiile sunt stabilite pe baza programei studiate la disciplina Mecanică.

      1.4. Prezentul regulament se actualizează şi se aprobă prin consens în şedinţa de coordonare tehnică a delegaţilor participante la concursul naţional studenţesc de Mecanică, în preziua desfăşurării concursului din fiecare an. Dacă nu se stabileşte consensul, regulamentul se aprobă prin vot majoritar.

Art. 2. Comisiile concursului (de coordonare, tehnică şi de supraveghere).

      2.1. Comisia de coordonare a concursului este formată din câte un reprezentant din fiecare instituţiei de învăţământ superior participantă. Preşedintele acestei comisii este de drept, reprezentantul instituţiei de învăţământ superior care organizează concursul profesional.

      2.2. Comisia tehnică se alcătuieşte pentru fiecare secţie şi este formată din minimum 3 cadre didactice pentru gestionarea competiţiei propriu-zise. Componenţa comisiei tehnice a fiecărei secţii include un singur reprezentant al delegaţiilor instituţiilor de învăţământ superior participante. Cu scopul eliminării unor posibile conflictele de interese, reprezentatul respectiv nu trebuie să aibă studenţi participanţi în concurs la secţia la care activează în comisia tehnică.

      2.4. Comisia de supraveghere este alcătuită dintre cadrele didactice însoţitoare şi ale instituţiei de învăţământ superior organizatoare, în funcţie de necesităţi. Comisia de supraveghere este constituită prin consens de către comisia de coordonare.

            Art. 3. Atribuţiile comisiilor

      3.1. Comisia de coordonare a concursului asigură verificarea sălii de concurs, multiplicarea subiectelor şi colectarea cataloagelor de note de la comisiile tehnice. Comisia de coordonare mediază eventuale conflicte apărute la nivelul celorlalte comisii, analizează şi decide rezolvarea contestaţiilor în interval de o oră de la depunerea acestora. Intocmeşte diplomele şi distribuie premiile. La propunerile comisiilor tehnice, comisia de coordonare stabileşte premiile suplimentare oferite de către sponsori.

      3.2. Comisia tehnică a fiecărei secţii întocmeşte subiectele pentru concurs, stabileşte baremele de notare, corectează tezele şi întocmeşte cataloagele de rezultate semnate de fiecare membru al comisiei tehnice. După stabilirea subiectelor de concurs, înainte de distribuirea lor în săli, cadrele didactice însoţitoare la secţiile la care au studenţi participanţi, au dreptul de a aviza aceste subiecte privind încadrarea în programa concursului. Comisia tehnică a fiecărei secţii răspunde la întrebările studenţilor privind clarificarea unor aspecte din enunţurile subiectelor de concurs, imediat după distribuirea acestora, în sala de concurs.

      3.3. Comisia de supraveghere asigură verificarea identităţii studenţilor înscrişi în concurs, distribuirea subiectelor, a ciornelor şi veghează la îndeplinirea condiţiilor de desfăşurare corectă a concursului, astfel încât să se evite interferenţele dintre studenţii de la aceiaşi universitate.

Art. 4. Numărul participanţilor.

4.1. Fiecare instituţie de învăţământ superior poate participa cu cel mult 3 studenţi la fiecare secţie. Instituţia organizatoare poate înscrie un număr de 4 studenţi la fiecare secţie. Se pot înscrie suplimentar studenţi, doar după achitarea unei taxe de 200 lei pentru fiecare student înscris suplimentar. Valoarea taxelor încasate se returnează în premierea studenţilor.

4.2. Fiecare instituţie de învăţământ superior poate avea în delegaţie câte un cadru didactic reprezentant pentru fiecare secţie la care participă cu studenţi, în mod excepţional cu doi reprezentanţi numai la una dintre secţii.

Art. 5. Premii, menţiuni şi diplome.

5.1. Fiecare secţie acordă câte un singur premiu I, II şi respectiv III.

5.2. Fiecare secţie acordă maximum trei menţiuni.

5.3. Premiile şi menţiunile se acordă în bani, în conformitate cu Ordinul MECT. nr. 4974 din 31.07.2008 şi a Anexei la acest ordin intitulată: “NORMELE METODOLOGICE privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat, care organizează manifestări ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi şcoli de vară studenţeşti”, art.3.

5.3. Se pot acorda diplome şi/sau primii suplimentare de către sponsori.

5.4. Se acordă fiecărui student câte o diplomă de participare.

5.5. Diplomele acordate pentru premii, menţiuni şi participarea la concurs sunt emise de instituţia de învăţământ superior organizatoare.

Art. 6. Cheltuieli.

Cheltuielile suportate de participanţii la concurs sunt cele de cazare la căminul studenţesc şi cheltuielile cu masa, pentru cazul în care aceste cheltuieli nu sunt acoperite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în conformitate cu Ordinul M.E.C.T. nr. 4974 din 31.07.2008.  Anunţarea cheltuielilor suportate de participanţii se face cu cel puţin o săptămână înainte de începerea concursului şi se afişeaza pe pagina web oficială a instituţiei de învăţământ superior organizatoare a concursului. Restul cheltuielilor revin organizatorilor.

Art. 7. Regulile de desfăşurare ale concursului.

      7.1. Rezolvările subiectelor de concurs se redactează de către studenţii participanţi pe teze de concurs, asigurate de organizatori.

      7.2  Fiecare participant îşi scrie datele de identificare într-o zonă pe colţul din dreapta sus a primei pagini a tezei. Spatele zonei respective este înegrit pentru securizarea tezei cu scopul de a se asigura anonimatul în faţa comisiei tehnice, pentru etapa de corectare.

      7.3. Participanţii nu au asupra lor aparatură sau dispozitive electronice, cu excepţia calculatoarelor cu funcţii simple şi respectă regulile de disciplină specifice examenelor universitare.

      7.4. Durata de desfăşurare a examenului scria al  concursului este de regulă de trei ore.

Art. 8. Sancţiuni

      Se elimină din concurs participanţii care nu respectă art. 7, punctul 7.3, precum şi regulamentele de funcţionare internă ale cantinelor şi ale căminelor studenţeşti unde sunt cazaţi.

            Art. 9. Contestaţii

            Contestaţiile se depun la Comisia de coordonare a concursului într-un interval de o oră de la anunţarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă într-un interval de o oră de la depunere. 

© Andrei Vasilescu, 2012
Comments