За Колежа

Обучението в Колежът по енергетика и електроника датира от 1987 г. Първоначално то се извършвало в три самостоятелни института, базирани в Козлодуй, Ботевград и София. След приемането на Закона за висше образование през 1995 е издадено ПМС(№ 16 от 27.01.1997 г.) с което се образува Обединен технически колеж в структурата на Техническия университет - София чрез обединяването на трите самостоятлени учебни заведения.
С решение на Академичния съвет на Техническия университет София (протоколи № 9/2007 г. и № 3/2008 г.) Обединен технически колеж е преименуван на Колеж по енергетика и електроника, считано от 01.04.2008 г.. съгласно заповед на Ректора на ТУ-София № 1075.


В Колежа по енергетика и електроника се предлага обучение по следните специалности:

 • Промишлена топлоенергетика; 
 • Електроенергетика – производство и разпределение;
 • Приложна електронна и компютърна техника.
Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Профе­сионален бакалавър”.

Формите на обучение в Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София са:
 • Редовно обучение с продължителност шест семестъра;
 • Редовно обучение (удължен семестър) с продължителност шест семестъра.
Редовното обучение (удължен семестър) е форма, целяща да даде въз­мож­ност на работещи (практически без откъсване от преките им служебни задълже­ния), да усвоят материала на базата на обучение в извънработно време (съ­бота/неделя през седмица и веднъж семестриално до 10 работни дни).


Завършилите успешно три годишния курс на обучение в Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София могат да продължат обучението си за образователно-квалификационната степен "Магистър" в същото професионално направление
. Основните висши учебни заведения в които продължават завършилите колежа са:

 • Технически университет - София;
 • Русенския университет “Ангел Кънчев”; 
 • Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”- София; 
 • Университета по хранителни технологии – Пловдив;
 • Химикотехнологичния и металургичен университет – София; 
 • Софийския университет “Св. Климент Охридски”; 
 • Нов български университет – София; 
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии - София;
 • Национален военен университет "Васил Левски" - факултет "Авиационен" - гр. Долна Митрополия / Плевен
Подстраници (1): Ръководство