Прием

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАСТВАНЕТО В

КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КЪМ ТУ-СОФИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

КОЛЕЖЪТ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ОБЯВЯВА

ПРИЕМА на СТУДЕНТИ

за учебната 2020/2021 г. (държавна поръчка)

по специалности:

„Промишлена топлоенергетика” - гр. София и гр. Козлодуй

„Електроенергетика - производство и разпределение” - гр. София

„Приложна електронна и компютърна техника”- Ботевград,

Форми на обучение: Редовна, Редовна-удължен семестър

Занятията са "без откъсване от производството" - събота и неделя + до 2 пъти годишно по една/две седмици

Завършилите колежа придобиват Образователна степен „Професионален бакалавър”

и могат да продължат обучените си за "Магистър"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Редът и условията за кандидатстване са регламентирани в Правилник за прием в КЕЕ към ТУ-София.

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване в Колежа по енергетика и електроника от 05 юни до 25 август 2020 г.


Документи за кандидатстване се приемат:


ДИСТАНЦИОННО по e-mail

Кандидат-студентите подават/ изпращат на e-mail: info@tu-college.com:

 • Заявление за кандидатстване - попълнено и подписано от кандидата - сканирано / снимано (Заявление - pdf, Заявление - MS Word ).
 • Оригинал на дипломата за средно образование и приложението към нея - сканирани / снимани.
 • Документ за внесена такса за кандидатстване - сканиран / сниман. Виж по-долу начина на попълване на платежното нареждане.

Всички документи трябва да са в PDF или JPEG формат.

До 24 часа след това ще получите обратно на вашият e-mail входящият ви номер.


или в Колежа по енергетика и електроника в:

София:

бул. „Св. Кл. Охридски” № 8, ТУ-София,

Бл. 2, кабинет № 2307 Б

тел.: 02 965 36 43; 02 965 23 51; 02 962 45 77

Ботевград:

бул. „България” № 31, тел.: 0723 66 184, 0723 60 129

Козлодуй:

Професионална гимназия "Игор Курчатов",

етаж 3, каб. 306, тел.: 0973 83 575

Казанлък:

Технически колеж - Казанлък

гр. Казанлък, тел. 0896 93 86 86


За кандидатстване се попълва заявление с кодовете на специалностите, подредени съгласно желанието на кандидат-студента. (Заявление - pdf, Заявление - MS Word ).

Всеки кандидат-студент получава входящия номер (за кандидатстващите по интернет, ще получат входящия номер по e-mail), както и информация за сградата и залата за явяване на конкурсния изпит (тест по математика).

Таксата за кандидатстване е 30.00 лв. (тридесет лева).

Плащането на таксата става:

 • При подаването на документите за кандидатстване,
 • или чрез бюджетно платежно нареждане на следната банкова сметка в лева.

Платежното нареждане се попълва по следния начин:

Име на получателя: КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГИТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

IBAN: BG79UNCR96603107052915

BIC: UNCRBGSF

БАНКА: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

Основание за плащане: "Кандидатстане в КЕЕ"

Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

ЕГН: ЕГН на кандидат - студента

От такса се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %;
 • военноинвалиди;
 • лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН.

За явяване на теста по математика не се взима допълнителна такса.

Документи за кандидатстване: Оригинал на дипломата за средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите;

Документи за кандидатстване при възстановяване на студентски права: Уверение от Учебен отдел на колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите. Възстановяват се студентските права в същата специалност.


Състезателен бал на кандидат-студентите се образува по един от следните начини:

1. За кандидат-студентите, издържали успешно държавните зрелостни изпити - ДЗИ (матура) по математика, по физика или по български език и литература.

Балът се образува от сума от оценките:

 • от държавния зрелостен изпит (матура) по математика или физика или по български език и литература, умножена по 2.8 ;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

2. За кандидат-студентите, издържали успешно теста по математика в КЕЕ.

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

3. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика в ТУ-София за образователно-квалификационна степен „бакалавър".

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест (изпит) по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

4. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика (физика) в СУ „Св.Климент Охридски", УНСС и другите висши технически училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър".

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест по математика умножена по 2.6;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

5. На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

6. На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

7. На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които обучава ТУ - София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

8. В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал, ако кандидатът се е явил на държавния зрелостен изпит (матура) по математика, по физика или по български език и литература и/или на тест по математика.

По-важни дати:

до 25 август - Подаване на документи

26 август - Кандидат - студентски изпит

27 август - Обявяване на резултатите от изпита

28 август - Обявяване на първо класиране

от 31.08 до 04.09 - записване на приетите студенти или потвърждаване на участието за второ класиране

8 септември - Обявяване на второ класиране

от 09 септември до 14 септември - записване на приетите студенти от второто класиране

Тестове по математика от минали години

СОФИЯ

БОТЕВГРАД

КОЗЛОДУЙ

КАЗАНЛЪК

Кандидатстудентският тест по математика ще се проведе от 8:30 ч. на 28.08.2019 г. в гр. София

(на територията на Техническия университет – София).

Класирането се извършва по етапно, като кандидатите са длъжни да се информират за отделните класирания и срокове за записване на интернет страницата на колежа: https://sites.google.com/site/collegetusofia/priem или на (тел.: 02 965 36 43; тел.: 02 965 23 51; тел.: 02 962 45 77)

Сроковете и по-важните дати са дадени в отделна таблица

Класираните кандидат-студенти се записват в определения срок в Колежа.

Записаните студенти, които не са класирани по първото си желание, ще бъдат прекласирани автоматично в следващите етапи на класиране или ще останат в съ­щата специалност (ако писмено заявят това).

Приетите, но не записали се студенти, или не подали декларации за продължаване на класирането отпадат от следващите етапи на класиране.

Студентите се записват в КЕЕ към ТУ-София, като представят:

1. Диплома-оригинал за завършено средно образование, която се съхранява в канцеларията на Колежа до края на третата седмица на първи семестър;

2. Три снимки с формат като за лична карта;

3. Документи за записване на нови студенти;

4. Лична карта, която след проверка се връща на кандидата;

5. Квитанция за внесена такса.

Приетите студенти, които не се запишат в определените срокове, губят правата си.


Резултати от изпита