Прием

Класиране на приетите студенти


Резултати от изпита

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАСТВАНЕТО В 

КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КЪМ ТУ-СОФИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 г.


КОЛЕЖЪТ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 


ОБЯВЯВА  

ПРИЕМА на СТУДЕНТИ


за учебната 2018/2019 г. (държавна поръчка)


по специалности:


„Промишлена топлоенергетика” - гр. София  и гр. Козлодуй 


„Електроенергетика - производство и разпределение” гр. София


„Приложна електронна и компютърна техника”- Ботевград,


Форми на обучение: Редовна, Редовна-удължен семестър

Занятията са "без откъсване от производството" - събота и неделя  + до 2 пъти годишно по една/две седмици


Завършилите колежа придобиват Образователна степен „Професионален бакалавър” 

и могат да продължат обучените си за "Магистър"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Редът и условията за кандидатстване са регламентирани в Правилник за прием в КЕЕ към ТУ-София.

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване в Колежа по енергетика и електроника от 05 юни до 28 август 2018 г.  Документи за кандидатстване се приемат в Колежа по енергетика и електроника в:

 

София:

бул. „Св. Кл. Охридски” № 8, ТУ-София, 

Бл. 2, кабинет № 2307 Б 

тел.: 02 965 36 43;  02 965 23 51; 02 962 45 77

 

Ботевград:

бул. „България” № 31, тел.: 0723 66 184, 0723 60 129

 

Козлодуй:

Професионална гимназия "Игор Курчатов", 

етаж 3, каб. 306, тел.: 0973 83 575


Казанлък: 
Технически колеж - Казанлък
гр. Казанлък,  Младежки дом, ул. Капрони 1И, тел. 0896 93 86 86

По ИНТЕРНЕТ - на e-mail: iganev@tu-sofia.bgЗа кандидатстване се попълва заявление с кодовете на специалностите, подредени съгласно желанието на кандидат-студента. (Заявление - pdfЗаявление - MS Word ).


Всеки кандидат-студент получава входящия номер (за кандидатстващите по интернет, ще получат входящия номер по  e-mail), както и информация за сградата и залата за явяване на конкурсния изпит (тест по математика). 


Таксата за кандидатстване е  30.00 лв. (тридесет лева).


Плащането на таксата става:

 • При подаването на документите за кандидатстване, 
 • или чрез бюджетно платежно нареждане на следната банкова сметка в лева

Платежното се попълва по следния начин:

Име на получателя: КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГИТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

IBAN: 

BIC

Банка:  

Основание за плащане: "Кандидатстане в КЕЕ"

Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

ЕГН: ЕГН на кандидат - студента  От такса се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %;
 • военноинвалиди;
 • лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН.

За явяване на теста по математика не се взима допълнителна такса.

 

Документи за кандидатстване: Оригинал на дипломата за средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите;


Документи за кандидатстване при възстановяване на студентски права: Уверение от Учебен отдел на колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите. Възстановяват се студентските права в същата специалност.


При кандидатстване по интернет. 

 

Кандидат-студентите подават/ изпращат на e-mail:  iganev@tu-sofia.bg 

 • Заявление за кандидатстване - попълнено и подписано от кандидата -  сканирано.
 • Оригинал на дипломата за средно образование и приложението към нея - сканирани.
 • Документ за внесена такса за кандидатстване - сканиран.

Всички документи трябва да са в PDF или JPEG формат.

 

До 24 часа след това ще получите обратно на вашият e-mail входящият ви номер.


 

Състезателен бал на кандидат-студентите се образува по един от следните начини:

1. За кандидат-студентите, издържали успешно държавните зрелостни изпити - ДЗИ (матура) след 2008 по математика, по физика или по български език и литература.


Балът се образува от сума от оценките:

 • от държавния зрелостен изпит (матура) по математика или физика или по     български език и литература, умножена по 2.8 ;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование. 

2. За кандидат-студентите, издържали успешно теста по математика в КЕЕ.

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

3. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика в ТУ-София за образователно-квалификационна степен „бакалавър".

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест (изпит) по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

4. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика (физика) в СУ „Св.Климент Охридски", УНСС и другите висши технически училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър".

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест по математика умножена по 2.6;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

5. На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

6. На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

7. На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които обучава ТУ - София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

8. В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал, ако кандидатът се е явил на държавния зрелостен изпит (матура) по математика, по физика или по български език и литература и/или на тест по математика.Оценка по математика

от диплома  

Оценка по физика

от диплома

ДЗИ 

Тест 

Изпит

Максимален бал

Минимален бал

1.

х 1.0

 х 1.0

Оценка от ДЗИ по мат.  или физика или БЕЛ

 х 2.8

28.80

14.40

2.

 
х 1.0


х 1.0

Оценка от теста по математика в КЕЕ

 х 3.0

30.00

15.00

3.


х 1.0


х 1.0

Оценка от издържан тест по математика  
в ТУ-София 

х 3.0

30.00

15.00

4.

 х 1.0

х 1.0

Оценка от издържан тест по математика (физика) в друг ВУЗ

 
х 
2.6

27.60

13.80

5.

х 1.0

х 1.0

х 3.0

30.00

24.00

6.

х 1.0

х 1.0

х 3.0

30.00

18.00

7.

х 1.0

х 1.0

х 2.4

26.40

15.60


 

Кандидатстудентският тест по математика ще се проведе от 8:30 ч. на 29.08.2018 г. в гр. София 
(на територията на Техническия университет – София).

 

Класирането се извършва по етапно, като кандидатите са длъжни да се информират за отделните класирания и срокове за записване на интернет страницата на колежа:  https://sites.google.com/site/collegetusofia/priem или на (тел.: 02 965 36 43; тел.: 02 965 23 51;  тел.: 02 962 45 77


Сроковете и по-важните дати са дадени в отделна таблица


Класираните кандидат-студенти се записват в определения срок в Колежа.


Записаните студенти, които не са класирани по първото си желание, ще бъдат прекласирани автоматично в следващите етапи на класиране или ще останат в съ­щата специалност (ако писмено заявят това).


Приетите, но не записали се студенти, или не подали декларации за продължаване на класирането отпадат от следващите етапи на класиране.


Студентите се записват в КЕЕ към ТУ-София, като представят:

1.    Диплома-оригинал за завършено средно образование, която се съхранява в канцеларията на Колежа до края на третата седмица на първи семестър;

2.    Три снимки с формат като за лична карта;

3.    Документи за записване на нови студенти;

4.    Лична карта, която след проверка се връща на кандидата;

5.    Квитанция за внесена такса.

 

Приетите студенти, които не се запишат в определените срокове, губят правата си.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - PDF
По-важни дати:


до 28 август - Подаване на документи 

29 август - Кандидат - студентски изпит

30 август - Обявяване на резултатите от изпита

31 август - Обявяване на първо класиране

от 03 до 07 септември - записване на приетите студенти или потвърждаване на участието за второ класиране 

10 септември - Обявяване на второ класиране

от 10 септември до 14 септември - записване на приетите студенти от второто класиране


Правилник за приемане на студенти в Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж Казанлък

СОФИЯ

бул. „св. Климент Охридски“ 8


БОТЕВГРАД

бул. „България“ 31


КОЗЛОДУЙ

ул. "Освободител"


КАЗАНЛЪК

ул. „Капрони“ 1