Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden die gelden bij Clinidogs.

Algemeen

-Door betaling van het cursusgeld verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

-Alle tussen Clinidogs en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

-Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Schade aan het dier zelf of aan andere dieren of aan materialen, tijdens een les van Clinidogs valt onder uw eigen WA verzekering. Clinidogs is in deze niet aansprakelijk>

-Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd en gelden slechts voor die speciale overeenkomst.

-Clinidogs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.

-Mondelinge en/of schriftelijke (email) aanmeldingen voor cursussen, workshops zijn definitief. Bij annulering blijft men het lesgeld verschuldigd.

-Clinidogs behoud het recht om gemaakte foto's en/of filmmateriaal te publiceren op haar website of elders. Op gemaakte foto's geldt copyright behorende aan Clinidogs.

-Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers aanwezig te zijn bij de lessen en vallen hond en kind onder diens verantwoordelijkheid en verzekering..

-Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaresse van Clinidogs en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

De verplichtingen Clinidogs

-Clinidogs werkt enkel met instructeurs en gedragstherapeuten die proffesioneel zijn opgeleid.-De cursist dient het cursusgeld contact of per bank voor aanvang of uiterlijk voorafgaand aan de 1-ste les te voldoen.

Eerder zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.

-Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een verklaring van de dokter cq. dierenarts te worden overlegd, waarna het cursusgeld na rato wordt gerestitueerd vanaf het moment van overlegging van de verklaring, na aftrek van de administratiekosten (€ 20.00).

-Bij verhindering dient de cursist zo vroeg mogelijk doch uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen.

-Indien een cursist zonder afzegging een les verzuimt vervalt het recht om deze les in te halen.

-Men heeft dan geen recht op restitutie van het cursusgeld.

-Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.

-Alle cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn ( 5 minuten voor aanvang).

-U dient er voor te zorgen dat u geen overlast veroorzaakt in de buurt.

-Op het cursusterrein dienen de honden aangelijnd te zijn.

-Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.

-De honden dienen kort van tevoren thuis uitgelaten te zijn. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dient de cursist dit zelf op te ruimen en schoon te maken.

 -Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de instructeur gebruik te maken van onze cursusruimte en/of trainingsmateriaal.

-De honden hebben een niet slippende halsband om met daaraan een lijn van ongeveer 1.80 m. Het liefst werken wij met tuigen van het merk Annyx.

-Alleen dan kan aan de cursus worden deelgenomen. Andere materialen zijn niet toegestaan.

-De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.

-Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken.

Veiligheid en gezondheid

-Zieke of kreupele honden worden niet tot de training toegelaten. Uiteraard kunt u zelf wel de les volgen.

-Alle honden dienen op en om het cursusterrein aangelijnd te zijn.

-Loopse honden zijn toegestaan mits dit voor het betreden van het cursusterrein word gemeld bij de instructeur.

-Het is niet toegestaan honden van anderen te aaien zonder toestemming van de eigenaar. Dus ook geen puppy of aangelijnde hond!

-Honden niet aangelijnd laten snuffelen en/of spelen! Dit veroorzaakt vaak onveilige situaties en de honden kunnen niet vrij kennis maken.

-Pups dienen naar leeftijd geênt of getitert te zijn, instructeur behoudt het recht de eigenaar hier op te wijzen.

-Wij verzoeken u dringend, ook voor uw eigen gezondheid, uw huisdieren elke 6 weken te ontvlooien en zo nodig te ontwormen (of eventueel een ontlastingonderzoek te laten doen).

Dit dient voor alle aanwezige huisdieren tegelijk gebeuren (in verband met kruisbesmetting. Denk hierbij ook aan de katten).

-Indien een hond lichamelijk (of geestelijk bijvoorbeeld als gevolg van medicijnen) niet in orde is, wordt de hond niet tot de training toegelaten dit ter beoordeling van de instructeur.

Bij twijfel dient u voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

-Bij sterke vermoedens van ziekte zoals HD, ED kan een verklaring van de dierenarts geeist worden, (alvorens (weer) tot de training toegelaten te worden. Dit ter bescherming van de hond.

-Is een van uw honden (dit hoeft dus niet de 'cursushond' te zijn) gedurende de afgelopen 3 maanden op enige wijze in omstandigheden geweest waardoor besmetting met hondenziekte of enige ander ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt, dan kunt u niet eerder beginnen of de cursus hervatten dan dat het besmettingsgevaar volledig is geweken. Denk ook aan kennelhoest en giardia.

-Voorts raden wij u aan naar tentoonstellingen, of dergelijke locaties waar veel honden bij elkaar komen, uw eigen waterbakje mee te nemen en daar geen andere hond uit te laten drinken.

Onze privacy verklaring (AVG)

Clinidogs is een dienstverlener op het vlak van hondentrainingen en coaching. Deze trainingen en cursussen vinden doorgaans plaats op variabele trainingsplaatsen, maar bij particulieren thuis (op diens woonadres doorgaans). Hierdoor heeft Clinidogs geen fysiek adres.

Gebruik website door minderjarigen. Deze website is een beoogd medium voor meerderjarige particulieren. Clinidogs adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website.

Persoonlijke gegevens. Clinidogs hecht waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke vormen van (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, en welk doel zij dienen.

Verzamelen van gegevens. Via e-mail vragen wij van personen de contactgegevens om in contact te kunnen treden met u als contactpersoon. De resultaten worden niet bewaard, noch worden deze gegevens aan derden verstrekt. Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen. Daar waar mogelijk, spannen wij ons in om de verzameling van persoonsgegevens te voorkomen.

Fotomateriaal. Gemaakte foto’s worden enkel door Clinidogs gebruikt. Dit zullen hoofdzakelijk foto’s van de honden zijn. Mocht u zelf op een foto staan en wilt u liever niet dat wij die foto gebruiken, dan bent u vrij om dit bij ons aan te geven!

Derden partijen. Hoewel deze website mogelijkerwijs links bevat naar externe websites (derden), zijn deze links enkel aangebracht om te informeren, ofwel gepubliceerd voor eigen publicitaire doeleinden. Bij de inzet van hyperlinks worden mogelijkheden ontplooid om privacygevoelige informatie te beperken. Clinidogs is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden.

Verwerking gegevens en diens doel(en). We verwerken gegevens die de bezoeker zelf actief (online, via de website en/of via e-mailberichten achtergelaten heeft. E-mailadressen zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Persoonsgegevens inzien. Na een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld ook via een e-mailbericht) kunnen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens die worden gebruikt. U kunt aan Clinidogs verzoeken de gegevens:

• te laten schrappen

• te laten wijzigen

Correcties en aanvullingen in deze verklaring. Clinidogs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wanneer u deze website bezoekt, adviseren we om ook de privacyverklaring opnieuw door te nemen.

Contact; U kunt contact leggen met Clinidogs via de gegevens zoals te lezen op onze contactpagina.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Clinidogs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Klachtenprocedure van Clinidogs

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert. 

Bespreek uw klacht eerst

Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!

Komt u er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met Suzan Vlaming – Kikkert

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van Suzan Vlaming – Kikkert van de hondenschool versturen.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. 

Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

Verantwoordelijkheden rond behandeling

De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij Suzan Vlaming – Kikkert.

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

SPPD

Heeft u een klacht over de kwaliteit of trainingsmethoden van één van onze instructeurs en komt u er met ons niet uit? Dan heeft u ook de mogelijkheid om zich te wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen). Om uw klacht door de SPPD te laten behandelen is het wel noodzakelijk dat u de klacht éérst bij eens heeft gemeld en dat de betreffende instructeur voldoet aan de accreditatievoorwaarden van de SPPD en hierbij is aangesloten.

Een overzicht van alle bij de SPPD aangesloten Kynologisch Instructeurs treft u aan op www.sppd.nl/instructeurs.html

Klachtenformulier

hiervoor verwijzen we u naar het volgende formulier:

klachtenprocedure_hondenschool_en_hus.pdf (sppd.nl)