นายวีระวัฒน์ วัฒนา

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน.pdf
แบบคัดกรองก่อนรับบริการวัคซีนโควิด-19.pdf