kwartierstaat Feringa-Kolbeek

Generatie I

1. Hendrik Feringa, geb. Zevenaar 1 dec. 1908, employé Unilever N.V. , † Rotterdam 23 maart 1999, begr. Rotterdam, "Oud Kralingen" 27 maart 1999, tr. Dubbeldam 26 sept. 1935 Lena Noorland, geb. Dordrecht 24 juli 1906, † Rotterdam 18 jan. 1990, begr. Rotterdam, "Oud Kralingen" 23 jan. 1990, dr. van Cornelis Noorland en Willemijntje Maatje de Rijke

Generatie II

2. Albert Feringa, geb. Groningen 7 sept. 1876, letterzetter, kommies bij ’s Rijks Belastingen, † Rotterdam 25 juni 1952, begr. Rotterdam, Zuiderbegraafplaats, 28 juni 1952, tr. Groningen 1 jan. 1905
3. Anna Kolbeek, geb. Groningen 2 aug. 1876, dienstbode, † Gouda 28 juli 1957, begr. Rotterdam, Zuiderbegraafplaats, 31 juli 1957.

Generatie III

4. Berend Feringa, geb. Sauwerd 21 maart 1842, dienstknecht, akkerbouwersknecht, boerenknecht, landbouwers werkbode, tuinier, molenaarsknecht, lid Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium", † Groningen 28 maart 1895, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats, tr. Groningen 15 maart 1874
5. Geertje van der Tuin, geb. Groningen 21 nov. 1845, † ald. 4 april 1931, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats, 8 april 1931, tr. 1e Groningen 26 juli 1866 Hindrik Burema, geb. Appingedam 17 april 1840, barbier, † Groningen 20 maart 1872, zn. van Cornelis Hindriks Buremaen Sjouke van Heukelem.

6. Hendrik Kolbeek, geb. Groningen 5 okt. 1849, zolderknecht, tapper en winkelier, pakhuisknecht, pakhuismeester, † Groningen 4 april 1918, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats, tr. Groningen 17 nov. 1872
7. Maria Smit, geb. Groningen 28 mei 1847, † ald. 26 mei 1924, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats.

Generatie IV

8. Albert Onnes Feringa, geb. 17 sept. 1805, ged. Niezijl 22 sept. 1805, boerenknecht, dagloner, † vóór 1874, tr. Adorp 25 maart 1839
9. Aafke Jans Mulder, geb. Zuidwolde 15 aug. 1820, dienstmeid, dagloonster, † Sauwerd 29 juni 1859.

10. Kornelis Harms van der Tuin, ged. Groningen 3 aug. 1809, tuinier, † Groningen 24 nov. 1867, tr. Groningen 18 mei 1845
11. Diewerke Jakobs Scholma, geb. Wierum 4 dec. 1822, dienstmeid, † Groningen 9 dec. 1889.

12. Frans Johannes Kolbeek, geb. Middelstum 22 mei 1821, touwslager, milicien 8e Regiment Infanterie, zolderknecht, korenmeter, † Groningen 3 sept. 1859, tr. Groningen 18 jan. 1846
13. Anna Roelfsema, geb. Groningen 26 dec. 1822, † ald. 24 nov. 1863, tr. 2e Groningen 13 okt. 1861 Jan Theijen Bonsema, geb. Winschoten 15 juni 1824, broodbakker, lampvuller, (gas)stoker, † Groningen 28 febr. 1896, zn. van Teije Jans Bonsema en Maria Zuidingh en wedr. van Hindertje Volders; hij hertr. Groningen 12 febr. 1865 Reina van Dijk.

14. Jan Smit, geb. Groningen 22 juni 1820, kleermaker, † Groningen 9 dec. 1894, tr. 2e Groningen 8 dec. 1867 Lammechien Kuilman, geb. Bellingwolde 2 juli 1827, winkelierse, † Groningen 28 jan. 1900, dr. van Marten Hindriks Kuilman en Janna Christiaans Stadlander en wed. van Jakob Derks van Oosten; tr. 1e Groningen 27 dec. 1846
15. Trientien van der Wal, geb. Groningen 25 febr. 1819, † ald. 26 april 1863.

Generatie V

16. Onne Berents Feringa, geb. Niehove 9 okt. 1757, landbouwer, dagloner, boekhoudend diaken, † Wetsinge 18 april 1825, tr. 1e Niekerk 9 okt. 1785 Trijntje Meinderts, ged. Niekerk 30 jan. 1763, † vóór 21 dec. 1802, dr. van Meindert Willems en Geertje Cornelis; tr. 2e Grijpskerk 13 maart 1803
17. Grietje Engberts van der Molen, geb. Hallum aug. 1783, ged. Wetsinge 22 febr. 1807, daglonerse, † Sauwerd 16 sept. 1850, tr. 2e Adorp 29 okt. 1827 Klaas Jans Zijlman, ged. Wetsinge 6 maart 1771, waarman bij de Wetsinger Zijl te Sauwerd, † Sauwerd 15 jan. 1848, zn. van Jan Jurjens en Jantje Klaassens en wedr. van 1e Martje Jans, 2e Anje Egberts en 3e Trijntje Klaassens.

18. Jan Berends Mulder, ged. Zuidwolde 25 nov. 1781, watermulder, landgebruiker, † Sauwerd 17 maart 1833, tr. 1e Zuidwolde 11 juni 1809 Anje Jans Datema, geb. omstr. 1790, † Zuidwolde 16 aug. 1813; tr. 2e Bedum 9 juli 1818
19. Grietje Hindriks Kuiper, geb. Sauwerd 19 okt. 1795, landgebruikster, † Sauwerd 20 maart 1827.

20. Harm Tonnis van der Tuin, ged. Groningen 19 sept. 1765, moesker, † Groningen 17 jan. 1828, tr. Groningen, Nieuwe Kerk 26 mei 1796
21. Bougien Jans Zuidhof, ged. Groningen, Martinikerk 19 dec. 1773, † Groningen 22 mei 1827.

22. Jakob Garmts Scholma, geb. Onderdendam 4 jan. 1783, ged. Menkeweer 12 jan. 1783, schoolonderwijzer, † Wierum 17 juni 1856, tr. 1e Winsum 21 mei 1809 Epke Egberts Pott, geb. Winsum 22 febr. 1785, schoolmeestersche, † Wierum 17 juli 1815, dr. van Egbert Freriks Pott en Anje Menses; tr. 2e Adorp 17 mei 1817

23. Geertje Hindriks Bierling, ged. Noordwolde 1 nov. 1795, dienstmeid, † Groningen 8 febr. 1868.
24. Jan Franses Kolbeek, ged. Bedum 8 jan. 1787, timmerman, † Groningen 15 nov. 1853, tr. 1e Middelstum 15 dec. 1813 Trijntje Derks Bik, ged. Leens 13 nov. 1785, dienstmeid, † Middelstum 2 april 1814, dr. van Derk Jans Bik en Benjemientje Bouwes; tr. 2e Middelstum 8 sept. 1819

25. Barber Hindriks Winter, ged. Middelstum 22 april 1787, † Groningen 12 jan. 1856, tr. 1e Middelstum 14 mei 1809 Nicolaas Jurjens Rozeboom, geb. Middelstum 15 okt. 1777, † ald. 31 jan. 1811, zn. van Jurjen Heeres Rozeboom en Aaltien Klasen.

26. Hindrik Roelfs Roelfsema, ged. Bellingwolde 24 nov. 1780, olieslagersknecht, zolderknecht, sjouwer, † Groningen 4 dec. 1826, tr. Solwerd 12 mei 1811
27. Mettien Puts, ged. Groningen, A-kerk 21 juni 1786, werkvrouw, wasvrouw, † Groningen 17 juni 1878, tr. 2e Groningen 30 juni 1839 Pieter Kornelis Vos, ged. ’t Zandt 19 aug. 1792, smidsknecht, † ’t Zandt 9 jan. 1855, zn. van Kornelis Jans Vos en Antje Hindriks en wedr. van Trijntje Klasens Lanting.

28. Jacob Hindriks Smit, ged. Groningen 16 aug. 1765, tapper, koopman, zonder beroep, sjouwer, † Groningen 19 juni 1840, tr. Groningen 4 febr. 1810
29. Maria Pieters Riga, ged. Groningen, A-kerk 2 sept. 1791, baker, † Groningen 26 sept. 1858.

31. Elsien Pieters van der Wal, ged. Groningen, Nieuwe Kerk 6 april 1794, † Groningen 18 jan. 1847.

Generatie VI

32. Berent Alberts, geb. omstr. 1720, landbouwer, tr.
33. Barber Jacobs, geb. omstr. 1720, landbouwerse, † Niehove.

34. Engbert Martinus, dagloner, † Hallum omstr. 1787, tr. 1e Leeuwarden, Westerkerk 26 mei 1765 Antje Teunis, † vóór maart 1778; tr. 2e Lettelbert 8 maart 1778
35. IJke Lues, ged. Midwolde 8 nov. 1748, daglonerse, † Niezijl 26 aug. 1807.

36. Berent Jans, ged. Onstwedde 5 maart 1745, landbouwer, † Zuidwolde 9 dec. 1807, tr. 1e Wetsinge 17 mei 1767 Trijntje Roelfs, † vóór 30 sept. 1777; tr. 2e Zuidwolde 30 sept. 1777
37. Antje Jurjens de Waaij, ged. Adorp 16 maart 1749, landbouwerse, † Zuidwolde 8 aug. 1826.

38. Hindrik Harms Kuiper, ged. Onstwedde 15 nov. 1761, kuiper, † Sauwerd 23 aug. 1820, tr.
39. Aafke Jans, ged. Garrelsweer 15 mei 1763, kuiperse, † Sauwerd 3 sept. 1835.

40. Tonnis Abels, geb. Tinallinger Meeden, ged. Tinallinge 3 dec. 1728, moesker, begr. Groningen 4 okt. 1783, tr. 1e Bierum 24 nov. 1754 Leentje Derks, ged. Eenum 19 okt. 1732, dr. van Derk Fockes en Geeske Freriks; tr. 2e Groningen 3 juni 1762
41. Jantien Harms, ged. Ulrum 3 maart 1726, tr. 1e vóór 1762 Jan Alberts, † vóór 1762.

42. Jan Adams Zuithof, geb. Westerbroek omstr. 1743, moesker, † Groningen 14 sept. 1815, tr. 1e Groningen 10 dec. 1765 Marrigje Lamberts, ged. Haren 23 jan. 1735, begr. Groningen 8 dec. 1769, dr. van Lammert Popkens en Hindrikjen Egbers en wed. van Hindrik Egberts; tr. 2e Groningen, Nieuwe Kerk 4 dec. 1770
43. Grietje Abrahams, ged. Groningen, Martinikerk 12 maart 1751, † Groningen 25 okt. 1796.

44. Garmt Derks Scholma, ged. Warffum 1 april 1745, commies, begr. Hardenberg 19 febr. 1810, tr. Bedum 28 nov. 1779
45. Trientje Jakobs Bakker, ged. Menkeweer 28 jan. 1753, † Bedum 18 maart 1818.

46. Hindrik Jans Bierling, geb. Westerhorn (DR), ged. Eelde 3 juni 1759, landbouwer, dagloner, † Sauwerd 7 juni 1824, tr. Wetsinge 13 aug. 1786
47. Anje Jans, ged. Wetsinge 12 okt. 1766, landbouwerse, † Sauwerd 5 febr. 1822.

48. Frans Harms Kolbeek, geb. Münsterland omstr. 1738, kleermaker, † Middelstum 29 juni 1820, tr. Bedum 29 dec. 1776
49. Helena Hendriks Niehof, geb. Münsterland omstr. 1748, † Bedum 25 nov. 1808.

50. Hindrik Derks Winter, ged. Middelstum 1 okt. 1758, wagenmaker, stelmaker, † Middelstum 13 febr. 1829, tr. 2e Middelstum 2 nov. 1806 Elizabeth Willems, ged. Thesinge 7 mei 1758, † Middelstum 8 juni 1823, dr. van Willem Gerrits en Jantje Jans en wed. van Geert Egberts; tr. 1e Middelstum 12 okt. 1780
51. Trientje Tonnis, geb. Eppenhuizen 29 sept. 1759, † vóór 1806.

52. Roelf Hinderks, ged. Bellingwolde 30 juni 1737, † vóór juni 1791, tr.
53. Tielke Geerts, ged. Oudeschans 20 mei 1759, † Winschoten 5 april 1811, tr. 2e Bellingwolde 24 juni 1791 Pieter Hindriks Hazelhoff, ged. Bellingwolde 8 maart 1765, commissionair 1830, † Winschoten 23 aug. 1830; hij hertr. Winschoten 19 april 1812 Lutke Klaassens Klatter.

54. Johannes Putz, soldaat, schoenmaker, † vóór 31 maart 1816, tr. Groningen, Nieuwe Kerk 17 april 1777
55. Louke Simens Schuring, geb. Groningen omstr. 1751, † ald. 20 aug. 1826.

56. Hendrik Smidt, ged. Groningen, Martinikerk 15 febr. 1722, grutter, tr. Groningen 1 mei 1755
57. Isabella Jans, ged. Groningen, Martinikerk 11 sept. 1731.

58. Pieter Daniels Riga, ged. Groningen, Martinikerk 15 juli 1757, schuitevoerder, † vóór nov. 1814, tr. Groningen, A-kerk 16 juni 1784
59. Elske Jans van Vechten, ged. Leeuwarden 2 febr. 1755, † Groningen 5 maart 1829.

62. Pieter Jans van der Wal, ged. Onderwierum 1 jan. 1761, dagloner, vuilnismenner, veeger, † Groningen 12 juni 1830, tr. Adorp 16 sept. 1792
63. Trientje Louwes van der Laan, geb. Adorp omstr. 1767, † Groningen 6 sept. 1834.

Generatie VII

68. Martinus Engberts, tr.
69. Grietje Alberts.

70. Lue Tijssens, geb. Midwolde 20 juli 1724, tr. Midwolde 11 jan. 1750
71. Eltje Jacobs.

72. Jan Berents, ged. Onstwedde 16 aug. 1722, landbouwer, † Wetsinge na 1793, tr. Onstwedde omstr. 23 febr. 1744
73. Engelke Jans, geb. Onstwedde omstr. 1720, † Wetsinge na 1793.

74. Jurrien Hiddes, geb. Garnwerd 25 maart 1718, landbouwer, tr. Adorp 9 april 1741
75. Swaantien Jans de Waaij, ged. Adorp 30 maart 1721, landbouwerse, † Garnwerd 31 maart 1809.

76. Harm Alberts Kuiper, geb. omstr. 1716, kuiper, begr. Onstwedde 17 juni 1776, tr. Onstwedde omstr. 1746
77. Grietje Hindriks, geb. omstr. 1721, kuiperse, † na 1793.

78. Jan Jelmers, landbouwer, tr. Garrelsweer 16 april 1759
79. Stientje Heikes, landbouwerse.

80. Abel Tonnis, ged. Eenrum 9 juni 1695, tr. Baflo 19 aug. 1725
81. Grietje Cornelis, ged. Tinallinge 15 dec. 1695, tr. 1e Tinallinge 22 mei 1718 Willem Berents, † vóór aug. 1725.

82. Harm Hindricks, timmerman 1726, tr.
83. Grietje Jansen.

84. Adam Christiaens, ruiter onder de Friese repartitie, † omstr. 1749, kreeg rel.
85. Bouwechien Pieters, geb. Bellingwolde.

86. Abraham Hindriks, tr. Groningen 22 aug. 1736
87. Grietje Jans.

88. Derk Simens, ged. Warffum 8 jan. 1713, schoenmaker, tr. Warffum 22 april 1742
89. Dieverke Garmts.

90. Jacob Jans, bakker, wedman, † Menkeweer 4 jan. 1782, tr. 1e Menkeweer 13 aug. 1741 Grietie Alberts, † Menkeweer 25 nov. 1744; tr. 2e Menkeweer 30 mei 1746
91. Anke Clasen, ged. Noordwolde 10 okt. 1723.

92. Jan Winde Beerling, ged. Eelde 11 juni 1724, dagloner, tr. (ondertr. Eelde 5 dec. 1745)
93. Geessien Jacobs de Boer, daglonerse.

94. Jan Berents, landbouwer, tr. Wetsinge 14 jan. 1759
95. Geertruit Jans, ged. Sauwerd 14 nov. 1728, landbouwerse.

98. Hendrik Niehof.

100. Derk Rieuwerts, ged. Zandeweer 14 maart 1721, stelmaker, tr.
101. Epke Hindriks, ged. Sauwerd 18 jan. 1728.

102. Tonnis Jacobs, geb. Onderwierum, ged. Westerdijkshorn 20 jan. 1726, † vóór nov. 1763, tr. Middelstum 24 april 1757
103. Barber Mennes, ged. Middelstum 17 maart 1737, tr. 2e Middelstum 13 nov. 1763 Derk Cornelis.

104. Hinderk Derks, ged. Bellingwolde 1 nov. 1696, tr. Bellingwolde 20 aug. 1719
105. Antje Barelts, ged. Bellingwolde 18 sept. 1695.

106. Geert Joostens, tr. Oudeschans 25 april 1751
107. Johanna Christina Bijlevelt, ged. Oudeschans 4 nov. 1731.

110. Simen Fockes Schuijring, tr. Groningen 29 sept. 1744
111. Mettien Jurriens Snoekema.

112. Jan Smit, tr. Groningen, Martinikerk 9 nov. 1719
113. Aaltjen Hindriks.

114. Jan Gerrijts, tr. Groningen, A-kerk 22 juni 1729
115. Amelia Roelfs, ged. Groningen, A-kerk 4 dec. 1706.

116. Daniel Pieters, ged. Groningen, A-kerk 3 maart 1734, trekschipper, † Groningen 7 nov. 1812, tr. 2e Groningen 11 dec. 1781 Trijntje Leenderts Stoutenmeijer, ged. Sappemeer 10 aug. 1739, † Groningen 20 april 1809, dr. van Leendert Stoutmeijer en Cornelia Bontjes; tr. 1e Groningen, A-kerk 28 mei 1755
117. Annigjen Willems Vos, ged. Middelstum 29 okt. 1730, † vóór dec. 1781.

118. Jan Michiels van Vechten, commies, tr. Buitenpost 12 mei 1754
119. Marieke Jans.

124. Jan Leuchs, arbeider, tr.
125. Reinewe Jans.

126. Louwe Jans, arbeider, tr.
127. Elsien.

Generatie VIII

140. Ties Martens, tr.
141. Jantien Tonnis.

144. Berent Jans, geb. omstr. 1690, schaapherder, † Onstwedde 8 dec. 1742, tr. omstr. 1720
145. Harmke Hansen Scheper, ged. Onstwedde 18 maart 1695, † omstr. 1765.

146. Jan Luitjes, tr.
147. Willemtje Luikens Roepers, ged. Onstwedde 23 maart 1696.

148. Hidde Jans, ged. Feerwerd 9 jan. 1687, tr. Garnwerd okt. 1707
149. Bouckjen Jurriens, ged. Oostum 6 febr. 1687, † Garnwerd 11 aug. 1733.

150. Jan Jans de Waaij, tr. Noordbroek 31 maart 1714
151. Tonnijsien Peters, ged. Noordbroek 20 mei 1688.

152. Albert Jans Kuiper, geb. omstr. 1685, kuiper, begr. Onstwedde 12 maart 1762, tr. 2e Onstwedde 25 okt. 1733 Dietke Adams, geb. Onstwedde omstr. 1680, begr. ald. 9 april 1756, dr. van Adam Hindricks en Geeske Benes en wed. van Geert Boeles Thools; tr. 1e omstr. 1715
153. Wupcke Harms, geb. omstr. 1695, begr. Onstwedde 24 mei 1733.

160. Tonnis Abels, tr. Mensingeweer 26 juli 1691
161. Jantjen Hillebrandts, tr. 1e Mensingeweer 19 dec. 1680 Mete Jansen.

162. Cornelis Tonnis, ouderling, † vóór 1730, tr.
163. Alske Huiberts, tr. 2e Baflo 19 nov. 1730 Menno Melles, † Tinallinge 12 sept. 1748.

174. Jan Adams, tr. Groningen, Nieuwe Kerk 7 febr. 1689
175. Geertjen Wiltes, ged. Groningen 4 nov. 1664.

176. Simon Luitjens, ged. Warffum 26 dec. 1672, schoenlapper, tr. Warffum 27 okt. 1695
177. Aeltjen Geerts, ged. Warffum 8 dec. 1672.

182. Claes Everts, ged. Noordwolde 27 jan. 1695, tr. Noordwolde 27 juli 1721
183. Geertje Roelefs, geb. Dorkwerd 24 mei 1702, ged. Wierum 28 mei 1702.

184. Hindrik Bierling, geb. omstr. 1690, † vóór 1760, tr. 1e omstr. 1715 Aaltien Janssen, † vóór 1723; tr. 2e omstr. 1723
185. Annegjen Jans, geb. Schelfhorst.

190. Jan Willems, tr.
191. Anje Luitjes.

200. Riewert Louwerts, tr. Groningen, Martinikerk 6 sept. 1718
201. Grietje Derks, ged. Uithuizermeeden 4 nov. 1694.

202. Hindrik Derks, tr. Garnwerd 10 mei 1722
203. Frouke Sijgers, ged. Leens 27 maart 1698, † Sauwerd omstr. 13 dec. 1739.

204. Jacob Tonnis, ged. Onderwierum 4 maart 1688, † ald. vóór april 1742, tr. Onderwierum 16 maart 1725
205. Trijntje Luitjens, ged. Maarhuizen 31 maart 1695.

206. Menno Wolters, geb. Westerwijtwerd, ged. Middelstum 16 april 1703, tr. 1e Middelstum 16 nov. 1727 Aaltje Arends; tr. 2e Middelstum 15 april 1736
207. Jantjen Jans.

208. Derk Hinderks, tr. Bellingwolde 13 okt. 1695
209. Fenne Koens.

210. Barelt Roelfs, tr. Bellingwolde 18 dec. 1692
211. Trijntje Harms.

214. Jan Bijlevelt, sergeant 1729, tr. (ondertr. Groningen 1 okt.) 1729
215. Christina Lomans.

230. Roelef Jansen, tr. Groningen, Martinikerk 3 maart 1706
231. Isabelle Gilhuijs.

232. Pieter Geerts, ged. Hoogkerk 7 juni 1705, † na mei 1757, tr. (ondertr. Groningen 16 sept.) 1730
233. Aaltjen Daniels.

234. Willem Jans, tr.
235. Corneliske Jans.

Generatie IX

290. Hans Scheper, geb. omstr. 1653, begr. Onstwedde 22 nov. 1741, tr. omstr. 1688
291. Fenne, geb. omstr. 1658, begr. Onstwedde 12 maart 1738.

294. Luijken Roepers.

296. Jan Luelefs, † Feerwerd 16 maart 1702, tr. 1e Feerwerd 8 febr. 1674 Aefke Elles, † Feerwerd 19 juli 1681, dr. van Elle Geertdts; tr. 2e Feerwerd 20 aug. 1682
297. Trijntien Hiddes, † Feerwerd 7 sept. 1710, tr. 1e Midwolde 11 juli 1680 Roelef Jans, † vóór aug. 1682.

298. Jurjen Willems, tr. Oostum 16 mei 1686
299. Lolke Bauckes.

302. Pieter Hindriks Coopslager, tr. Westerlee 16 juli 1679
303. Antje Tijesen.

306. Harm Hensums, geb. Veenhuizen omstr. 1654, † Onstwedde omstr. 16 okt. 1721, tr. Onstwedde vóór 1688
307. Elske Jans Frouws, geb. Veenhuizen omstr. 1663, begr. Onstwedde 24 febr. 1731.

350. Wilte Cornelis, tr. Groningen 19 sept. 1659
351. Jantien Clasen, tr. 2e Groningen 24 jan. 1667 Berent Hindricks; tr. 3e Groningen 31 jan. 1670 Willem Suirts. tr. 4e Groningen 10 jan. 1682 Jacob Meinders.

352. Luijtjen Jans, ged. Warffum 18 dec. 1642, kremer, † vóór dec. 1690, tr. Warffum 5 okt. 1666
353. Trijnje Simens, tr. 2e (ondertr. Warffum 7 dec. 1690) Claes Jans.

354. Geert Eppes, schiller 1663, tr.
355. Anne Alberts, ged. Warffum 1 jan. 1641.

364. Evert Clasen, ged. Stedum 19 jan. 1667, tr. Noordwolde 11 maart 1694
365. Trijnje Willems, tr. 2e Noordwolde 5 maart 1702 Pieter Hinrics.

366. Roelef Jacobs, diaken, tr. Hoogkerk 7 febr. 1697
367. Ancke Wijerts, tr. 1e IJsbrandt Eijsses, † vóór febr. 1697.

402. Derk Jurriens, tr. Uithuizermeeden 22 april 1694
403. Jantien Berents.

406. Sijger Cornelijs, tr. Leens 18 juli 1697
407. Anje Peters.

408. Tonnis Dercks, tr. Onderwierum 13 febr. 1681
409. Trijntje Jacobs, ged. Onderwierum 25 april 1661.

410. Luyteyn Alberts, huisman te Maarhuizen.

412. Wolter Jans, tr. Warffum 13 febr. 1698
413. Barber Mennes.

464. Geert Pieters, tr. Hoogkerk 22 jan. 1702
465. Hilligjen Samuels, ged. Hoogkerk 18 okt. 1674.

Generatie X

592. Luelef Geerts, † Feerwerd 21 juni 1675, tr.
593. Fenne Jansen, † Feerwerd 16 mei 1667.

594. Hidde Peters, † Feerwerd 30 april 1669, tr. 1e Anje Jansen, † Feerwerd 24 maart 1668; tr. 2e na maart 1668
595. Anne Geerts, † Feerwerd 20 maart 1670.

612. Hensum Hensums, tr.
613. Harmcke
.

614. Johan Nannes, tr.
615. Wupcke Harms Frouws.

704. Jan Onnes, tr. Warffum 9 dec. 1627
705. Grietje Luitjens.

710. Albert Geerts, tr.
711. Griete.

728. Claas Everts, ged. Bedum 23 dec. 1632, tr. Bedum 30 juli 1659
729. Martien Cornelis, tr. 2e (ondertr. Stedum 9 dec. 1671) Hindrick Dercx.

818. Jacob Hindrikx.

930. Samuel Gerhardi, schoolmeester, † vóór maart 1695, tr. 1e Grietien Battes; zij hertr. Hoogkerk 15 maart 1695 Hendrick Jans; tr. 2e vóór 1670
931. N.N.

Generatie XI

1456. Evert Jansen, tr. Bedum 6 mei 1632
1457. Gartje Jacobs.

1458. Cornelis Draeck

Generatie XII

2914. Jacob Sijlvester, zijlvester.