Giới thiệu

Trang web này là nơi lưu trữ bài vở và công trình nghiên cứu của một số giảng viên và nghiên cứu viên xã hội học và nhân học nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu.

Ce site "Bút ký xã hội học" est un lieu d'échanges d'un groupe de sociologues et anthropologues viêtnamiens voulant l'utiliser comme un support médiatique de stockage et de communication des résultats de recherche.


                                                                                                 Photo : THQ