พ.ศ.2494-2496 มีเหตุการณ์โจรผู้ร้ายตามชายแดนภาคอีสานมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ คณะรัฐมนตรีมี คำสั่งที่ 436/2496 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2496 ให้จัดตั้งหน่วยตำรวจรักษาดินแดนภาคอีสาน(รด.) ขึ้น จึงได้ถือเป็นวันกำเนิดหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันมีเหตุการณ์ชายแดนภาคเหนือ คือทหารจีนคณะชาติกองพลที่ 93 รบพ่ายแพ้แก่ทหารจีนคอมมิวนิสต์ในมณฑลยูนานแตกถอยร่นผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และบางส่วนเข้ามาอยู่ในเขตประเทศไทย ได้ร่วมมือกับจีนฮ่อในพื้นที่ลักลอบค้าของเถื่อนและยาเสพติด (ฝิ่น) มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอยู่เสมอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยมีประกาศลงวันที่ 3 สิงหาคม 2496 จัดตั้งหน่วย ตำรวจรักษาชายแดนภาคพายัพ (รช.) ขึ้นโดยส่วนบังคับบัญชามีที่ตั้งอยู่ถนนเศรษฐศิริกรุงเทพฯ

พ.ศ.2497 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศลงวันที่ 28 ธันวาคม 2497 รวมเอาหน่วยตำรวจรักษาดินแดนภาคอีสาน(รด.) และหน่วยตำรวจรักษาชายแดนภาคพายัพ (รช.) เข้าเป็นหน่วยเดียวกันเรียกว่าตำรวจชายแดน (ตชด.) โดยมีเจตนารมณ์ ที่จะให้ตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทำการรบได้อย่างทหาร ปฏิบัติงานได้ในหน้าที่ตำรวจ และปฏิบัติงานได้ในหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ต่อมากระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ 41/2498 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2498 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ขึ้นมีที่ทำการของผู้บังคับบัญาชาและฝ่ายอำนวยการ ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทกรุงเทพฯติดกับสมาคมบำบัดรักษาผู้เจ็บป่วยโรควัณโรคปัจจุบันคือโรงพยาบาล รักษาผู้ป่วยวัณโรคสำหรับ กก.ตชด.เขต1 คงตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพฯ

พ.ศ.2500 มีเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศคณะปฏิวัติได้มีคำสั่งให้กรมตำรวจแปรสภาพกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจภูธร(ภ.) มีชื่อย่อว่า ภ.ชด. มีที่ตั้งอยู่ที่เดิม ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานตำรวจตระเวนชายแดนเป็นระดับรอง ผบช.ภ.(ชด.)

พ.ศ.2503 กรมตำรวจแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในส่วนของตำรวจภูธรและตำรวจภูธรชายแดน ให้สอดคล้อง กับเขตการบังคับบัญชาของฝ่ายปกครองเป็นผลให้ กก.ตชด.เขต 1 เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น กก.ชด.เขต 2 และ ได้ย้ายหน่วยไปที่ตั้งแห่งใหม่อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.อรัญประเทศ จว.ปราจีนบุรี (ปัจจุบันคือจว.สระแก้ว) ขณะนั้นมี พ.ต.ท.อุดม รักษ์พลเดช เป็น ผกก.ชด.เขต 2 ท่านแรก

พ.ศ.2509 กำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยเพิ่มมากขึ้นเพราะมีสถานการณ์ด้านชายแดน พ.ต.ท.อุดมรักษ์ พลเดช ผกก.ชด.เขต 2 พิจารณาเห็นว่าอาคารที่ทำการคับแคบมากพื้นที่ที่จะต่อเติมหน่วยไม่สามารถกระทำได้จึงได้ขอ อนุมัติย้ายที่ทำการจากกองร้อย อส.อ.อรัญประเทศ ไปสร้างทำการแห่งใหม่ริมถนนธนวิถี ระหว่างหลัก กม.ที่ 4-5 ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 4 กม. เศษบ้านใหม่กองกำกับ ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งห่าง จากแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประมาณ 6 กม. โดยกรมตำรวจอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการอาคารบ้านพักกำลังพลเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2510 ขณะนั้นมี พ.ต.ท.อรัญ สมบูรณ์สุข เป็น ผกก.ชด.เขต 2 และต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯ มาเปิดป้ายอาคารที่ทำการกองกำกับการฯ แห่งใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2511 เวลา 14.45 น.

พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติมีประกาศฉบับที่ 130 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 ให้กรมตำรวจจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจเป็นผลให้ กก.ชด.เขต 2 เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น กก.ตชด.เขต 2 มีที่ตั้งอยู่ที่เดิม

พ.ศ. 2526 จากเหตุการณ์สู้รบ บริเวนชายแดนไทย-กัมพูชา มีกระสุนปืนใหญ่และอาวุธหนักเลยเข้ามาตกระเบิดใกล้ ที่ตั้งหน่วย ทำให้กำลังพลบางส่วนรวมทั้งข้าราชการตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บ พ.ต.อ.ทองอุณห์ เจริญสม ผกก.ตชด.เขต 2 ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจให้ย้ายที่ตั้ง กก.ตชด.เขต 2 จาก อ.อรัญประเทศ จว.ปราจีนบุรี (ปัจจุบันคือ จว.สระแก้ว) ไปเข้าที่ตั้งแห่งใหม่บ้านทุ่งนางาม (ถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว) เลขที่ 250 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2526 ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อค่ายว่า “ ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดผ้าแพรคลุมอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2527 เวลา 14.40 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

พ.ศ. 2529 ได้มีพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่14) แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยในส่วนของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลให้ กก.ตชด.เขต 2 หมดสภาพไปตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2529 และเกิดหน่วยงานใหม่ขึ้นรับผิดชอบพื้นที่คือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 (กก.ตชด.11) ตั้งอยู่ในค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของ กก.ตชด.เขต 2 ก่อนแบ่งส่วนราชการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (กก.ตชด.12) ตั้งอยู่ที่ อ. อรัญประเทศ จว.สระแก้ว ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อค่ายว่า “ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี)"

DJI_0112.MP4