ประวัติ

ประวัติความเป็นมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


พ.ศ.2494-2496 มีเหตุการณ์โจรผู้ร้ายตามชายแดนภาคอีสานมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ คณะรัฐมนตรีมี คำสั่งที่ 436/2496 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2496 ให้จัดตั้งหน่วยตำรวจรักษาดินแดนภาคอีสาน (รด.) ขึ้น จึงได้ถือเป็น วันกำเนิดหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันมีเหตุการณ์ชายแดนภาคเหนือ คือทหารจีนคณะชาติกองพลที่ 93 รบพ่ายแพ้แก่ทหารจีนคอมมิวนิสต์ในมณฑลยูนานแตกถอยร่นผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และบางส่วนเข้ามาอยู่ในเขตประเทศไทย ได้ร่วมมือกับจีนฮ่อในพื้นที่ลักลอบค้าของเถื่อนและยาเสพติด (ฝิ่น) มีเหตุการณ์ ร้ายแรงเกิดขึ้นอยู่เสมอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยมีประกาศลงวันที่ 3 สิงหาคม 2496 จัดตั้งหน่วย ตำรวจรักษาชายแดนภาคพายัพ (รช.) ขึ้นโดยส่วนบังคับบัญชามีที่ตั้งอยู่ถนนเศรษฐศิริกรุงเทพฯ

          พ.ศ.2497 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศลงวันที่ 28 ธันวาคม 2497 รวมเอาหน่วยตำรวจรักษาดินแดนภาคอีสาน(รด.) และหน่วยตำรวจรักษาชายแดนภาคพายัพ (รช.) เข้าเป็นหน่วยเดียวกันเรียกว่าตำรวจชายแดน (ตชด.) โดยมีเจตนารมณ์ ที่จะให้ตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคุณลักษณะ ประการคือทำการรบได้อย่างทหาร ปฏิบัติงานได้ใน หน้าที่ตำรวจและปฏิบัติงานได้ในหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต่อมากระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ 41/2498 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2498 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ขึ้นมีที่ทำการของผู้บังคับบัญาชาและฝ่ายอำนวยการ ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทกรุงเทพฯติดกับสมาคมบำบัดรักษาผู้เจ็บป่วยโรควัณโรคปัจจุบันคือโรงพยาบาล รักษาผู้ป่วยวัณโรคสำหรับกก.ตชด.เขต1คงตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพฯ

          พ.ศ.2500 มีเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศคณะปฏิวัติได้มีคำสั่งให้กรมตำรวจแปรสภาพกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจภูธร(ภ.)มีชื่อย่อว่าภ.ชด.มีที่ตั้งอยู่ที่เดิม ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานตำรวจตระเวนชายแดนเป็นระดับรอง ผบช.ภ.(ชด.)

          พ.ศ.2503 กรมตำรวจแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในส่วนของตำรวจภูธรและตำรวจภูธรชายแดน ให้สอดคล้อง กับเขตการบังคับบัญชาของฝ่ายปกครองเป็นผลให้กก.ตชด.เขต เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นกก.ชด.เขต และ ได้ย้ายหน่วยไปที่ตั้งแห่งใหม่อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ.อรัญประเทศจว.ปราจีนบุรี(ปัจจุบันคือจว.สระแก้ว) ขณะนั้นมีพ.ต.ท.อุดม รักษ์พลเดชเป็นผกก.ชด.เขต2ท่านแรก

          พ.ศ.2509 กำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยเพิ่มมากขึ้นเพราะมีสถานการณ์ด้านชายแดนพ.ต.ท.อุดมรักษ์ พลเดช ผกก.ชด.เขต พิจารณาเห็นว่าอาคารที่ทำการคับแคบมากพื้นที่ที่จะต่อเติมหน่วยไม่สามารถกระทำได้จึงได้ขอ อนุมัติย้ายที่ทำการจากกองร้อยอส.อ.อรัญประเทศ ไปสร้างทำการแห่งใหม่ริมถนนธนวิถีระหว่างหลักกม.ที่ 4-5 ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ กม. เศษบ้านใหม่กองกำกับต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรีซึ่งห่าง จากแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประมาณ กม.โดยกรมตำรวจอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการอาคารบ้านพักกำลังพลเสร็จสิ้นในปีพ.ศ. 2510 ขณะนั้นมีพ.ต.ท.อรัญ สมบูรณ์สุข เป็นผกก.ชด.เขต และต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯมาเปิดป้ายอาคารที่ทำการกองกำกับการฯ แห่งใหม่เมื่อวันที่1พฤศจิกายน 2511เวลา14.45น.

           พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติมีประกาศฉบับที่ 130 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 ให้กรมตำรวจจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจเป็นผลให้กก.ชด.เขต2เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น กก.ตชด.เขต 2มีที่ตั้งอยู่ที่เดิม

          พ.ศ. 2526 จากเหตุการณ์สู้รบบริเวนชายแดนไทย-กัมพูชามีกระสุนปืนใหญ่และอาวุธหนักเลยเข้ามาตกระเบิดใกล้ ที่ตั้งหน่วย ทำให้กำลังพลบางส่วนรวมทั้งข้าราชการตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บพ.ต.อ.ทองอุณห์ เจริญสม ผกก.ตชด.เขต ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจให้ย้ายที่ตั้งกก.ตชด.เขต จากอ.อรัญประเทศ จว.ปราจีนบุรี (ปัจจุบันคือจว.สระแก้ว) ไปเข้าที่ตั้งแห่งใหม่บ้านทุ่งนางาม (ถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว) เลขที่ 250 ม.ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2526 ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อค่ายว่า “ ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดผ้าแพรคลุมอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2527 เวลา 14.40 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

          พ.ศ. 2529 ได้มีพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่14) แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยในส่วนของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไปเป็นผลให้ กก.ตชด.เขต หมดสภาพไปตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2529 และเกิดหน่วยงานใหม่ขึ้นรับผิดชอบพื้นที่คือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 (กก.ตชด.11) ตั้งอยู่ในค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกก.ตชด.เขต ก่อนแบ่งส่วนราชการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (กก.ตชด.12) ตั้งอยู่ที่อ. อรัญประเทศ จว.สระแก้วต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อค่ายว่าค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์สิงหเสนี)
Comments