God An Bena: K'okshi John Ts'ina:washkowa

The Gospel of John in the Zuni language


Dedicated to the memory of Lorenzo Chavez and to our many other Zuni friends who helped with this translation.

Curtis (Chummali) Cook, Translator


Copyright © 2011 Cook Family Trust, Goodyear, Arizona“Benan” le’shinona

1 1Kwa’ dem chimik’yanakna’man dens “Benan” le’shinona deya’kya. Kwa’ dem ulohnan de’ammep, lukk’on Datchu God illi’ deya’kya. Da: Benan le’-shinona uhsi’de God. 2Chim chimik’yanak’yap, dens Benan le’shinona Datchu God illi’ deya’kya. 3Benan le’shinon an tse’makwin-akkya Datchu God le:wi’ lił ulohnannan kwa’hoł demł a:washkya. Lukk’on an tse’makwin-akkya de’chi le:wi’ ulohnannan, kwa’ hish dobindedapt hoł kwa’hoł alletch’amme’ Datchu God kwa’hoł demł a:washkya. 4Benan le’shinona le:wi’ ulohnannan a:ho’i dek’ohannan yakk’e:nona. Da: ko’le-hoł a:wan binnan aniłłidunona dap isha’małt a:deya’dun-ona lukk’onde a:ho’ a:wan yu’he:dokk’e:’a. Lehap, luk-k’on a:ho’ a:wan Dek’ohakk’e:nona.[1] 5A:ho’i boch i:tse’manon akkya dek’winna’kow a:wa:non ikna’ a:de-yaye. Lesnapde lukk’onde yam dek’ohannan ikna’ de’on akkya a:wan dek’winna’kowa dek’ohakk’e:’a. La:ł kwa’ kya:k’i’ dek’winnakya den lukkya’ dek’ohannan hanu-kwanakya ts’ummenan illamme’kya.

6Less a:na’ Datchu God chuwa-ya’ hoł John[2] le’shinona lił iyk’yakkya. 7Lukkya’de John le’shinona lił Dek’ohakk’e:nona’ a:ho’i yadinetdunon akkya God lił iyk’yakkya. Akkya an tse’makwin-akkya Dek’ohak-k’e:nona lessi’ demł a:ho’ aniłdemana:wa. 8Kwa’ John lukkya’ Dek’ohakk’e:nona de’amme’kya. Domt Dek’o-hakk’e:non andepbe:na’ a:ho’i yadinetdunon akky iykya. 9Benan le’shinona i:namiłde den lukk’on hiyowłushna’ Dek’ohakk’e:nona deya’kya. Lukkya’ hiyowłushna’ Dek’ohakk’e:nona lił ulohnakwin iynan, lukk’on ko’le-hoł chuw’etch’amme’ dikwahna’ a:wa:dunona kwa’hoł a:wan yu’he:dokk’ekkya. 10Lukk’on an tse’makwin- akkya God le:wi’ demł ulohnan ashkya de’an, Benan le’shinona lił ulohnakwin iynan, liłk’on deya’kya. Les-napde, e:t a:willi’ deya’kyadapde, a:ho’i lił ulohnannan a:de’ona kwa’ chuhoł Benan de’ona anayyu’ya:na:w-amme’kya. 11Yam ulohnakwint iyapde, e:t yam lukn a:ho’i łuwallakwin iyapde, an a:ho’i kwa’ andeshema-na:wammen, da: kwa’ ayyułashhik’yana:wamme’kya. Doms le’ hoł animunapkya. 12Lesnapde chuw’etch-’amme’ luk-ya’k’on andeshemanan ayyułashhik’yanap-kona le’na’ lukno-ya’k’on a:wan haydoshkya. Datchu God an chaw a:wiyodunona luknok’on a:wan dehwan ashkya. Ele:de, dens chuwan hoł lukk’on God an Tsawak’i De’on aniłdemana:wona, le’k’on detse’mak dełak’ona luknok’on a:wan uhsi dehwan ashkya. 13Lukn aniłdemana:wona God an chaw a:wiyokya. Lesnapde kwa’ a:ho’i’t a:chawokow ikna’ God an chaw a:wiyonamkya. Da: kwa’ chuw ho’i’de lesn andeshe-makow akkya de’amme’kya. Da: kwa’ chuw ho’i chaw andeshemakow akkya de’amme’kya. Ełła, Datchu God lesn andeshemakow akkya de’chi lukn iłdemadinap-kowa God an chaw a:wiyokya.

14Benan le’shinona lił ulohnakwin iynan, ho’i’t ikna’ chawokya. Da: ho’n a:willi’ deya’kya. Hon luk-ya’k’on unabap, hish le:w a:ho’i demłona yayyadona’ chuwa-ya’ hoł anłanena’dunona deya’kya. Lehap, hon eledokna’ anayyu’ya:napkya, luk anłanena’dunona Datchu God an Dobinde Cha’le’ de’ona. Hish isha’małde a:ho’ a:dekkwin delanko’ha:w illona, dap isha’małde moła’ beye:nona.

Kwa’hoł John Wok’oshona:kwe Benan le’shinona-ya’ andepbekkowa

15Chuw ho’i John Wok’oshona:kwe le’shinona Benan de’on andepbe:nan, le’n a:ho’ a:yu’ya:k’yakkya. “Chuwa-ya’ hoł ho’ kya:k’ andepbekkowa, lukk’onde. Ho’ benan, ‘Ko:wi’ dewap iyanona hish hom la:ł ayya-dona’ ho’i de’ona, akkyap kwa’ dem hom chawona’map, lukk’on isha’małde deya’kya.’” Lesna’ John Wok’osho-na:kwe a:ho’ a:wambeykya. 16Hish Benan le’shinona yam demł anikchiyan illon-akkya ho’n idehyala’ yanik-chiya:kya. Akkya ko:w’ yado: deliya:na’ ho’na’ yanik-chiye:’a. 17Hish kya:koł Moses le’shina’kowa God an haydoshna: a:ho’i ya’kya. Lesnapde Benan le’shinona Jesus Christ an tse’makwin-akkya God yam demła delanko’ha:w illona’ dap yam bena: moła’ ho’na ya’kya. 18Kwa’ kya:k’i’ lił ulohnannan chuw ho’i’de Datchu God-ya’ unamme’kya. Lesnapde Jesus Christ God de’on akkya, ko’lehoł God an Dobinde Cha’ De’ona’ ho’ in’on-akkya hon yu’he:duna:we ko’lehoł da: Datchu God in’ona, akkyap le’n-akkya ho’na’ a:yu’he:dokk’ekkya. Hish ho’n a:wan Datchu God yam Dobinde Cha’l-illon ichem’a.

19Kya:k hoł hame’ Jews Jerusalem-’an a:deya’-kowa yam dewus a:mossona dap Levites[3] le’a:wandi-kwe:nona kwa’hoł John Wok’oshona:kwe ayyałapdunon akkya John inkwin a:wa:k’yanapkya. Akkya luknok’on John inkwin a:de’chinan, le’n ayyałapkya, “Chuwap do’ de’ona?” 20Akkya John Wok’oshona:kwe a:wansewah-k’yakkya, “Kwa’ ho’ A:ho’ A:waniłłik’yatdunona chuwa-ya’ hoł don aynshokyabanona’[4] de’amme. Hish lukk’on dehy ho’i de’on akkya, kwa’ ho’ luk-’annan de’china’ ho’i de’amme.” Den moła’ John Wok’oshona:kwe beykya. 21Akkya ayyałapkya, “Do’-sh ino:de God an beye:na:kwe deya’kow Elijah le’shina’-kowa?” Akkya a:wambenan, “Ełła, da: kwa’ ho’ uhsona’ de’amme.” Akkya la:ł ayyałapkya, “Kwa’ hinik do’ uhsona’ de’ammen, do’-sh God an beye:na:kwe de’ona hon aynshokyabanona?” Lesn ayyała:wap, “Ełła,” le’a:wanikwekkya. 22Akkya lił lukn a:wiykowa John-ya’ le’andikwekkya, “Ma’ ko’ma, ho’na yadine yam chuhoł de’ona. Imasht den hon yam a:hame’ dinakwin benan łeyap a:wa:nuwa, akkyap ho’n a:wiyk’ya-napkowa ayyu’ya:na:we’ diha chuhoł do’ de’ona. Habish kop do’ yam dekkwin ikwa?” 23Akkya John Wok’oshona:kwe de’ona le’a:wanikwekkya, “Kya:koł ino:de Isaiah le’shina’kowa chuwa-ya’ hoł andep-bekkowa ho’ uhsona. Akkya kya:koł ino:de God an beye:na:kwe Isaiah deya’kowa hom andepbe:nan, le’na’ beyekkya, ‘Chuhoł delibałdo’kowa’ allunan, a:ho’i le’a:wanikwanna, “Demł a:ho’ a:wan Mossi’dunon iyanna. Iyanon akkya don yelede’una:wa,” ’ Ho’ le’na’ delibałdo’kow alluynan, a:ho’i yadine:non akkya, le’na’ do’na’ ho’ lił yadine, ho’ uhsona.” 24Chuwan hoł andekkunashnan kwayikowa Phe:rasi:kwe[5] le’a:wan-dikwe:nona lił John inkwin a:wiyk’yanapkowa. 25Luknok’on da: liwan John-ya’ andekkunahnan, le’andikwekkya, “Ma’ imat kwa’ do’ Christ de’ammen, da: kwa’ do’ Elijah de’ammen, da: la:ł kwa’ do’ God an beye:na:kwe hon aynshokyabanona’ de’ammen, kop ma’ ley’ap do’ a:ho’i dewus-akkya wok’oshon alluy’a?” 26John a:wansewahk’yakkya, “Do’na’ ho’ k’yaw-akkya wok’oshopde, la:ł da:chish lił hom ayyadona’ ho’i dehyona chuw immakshona’ kwa’ hish don anna-bi:wamme. 27Lukk’on hom an yal iyanona hish dehya’ ho’i de’ona. Akkya kwa’ ho’ an wo’le’ deya’dunona de’china’ ho’i de’amme. Ma’ leha’ba, kwa’ den ho’ mo’tsokt i:munan, an mokk’wan bidohshukwa, akkyap kwa’ ho’ isk’on de’china’ ho’i de’amme.” Lesna’ John Wok’oshona:kwe a:ho’i yadinekkya. 28Luk le’nadikya lakkw hoł Bethany łuwallakwin le’deshhin’an la:k le’em Jordan k’yawin’an iwa’hip deya’kya, hoł John a:ho’i dewus-akkya wok’oshokkya dey’a. 29Dewap hoł John elakwin Jesus iyap, lił Jesus-ya’ unadik’yanan, John le’-kwekkya, “Detdunadi! Lił luk God an aynana’dunona Cha’-ts’ana[6] le’andikwe:non iya! A:ho’ a:waniłłik’yat-dunon akkya aynana’dunon akkya God luk-ya’k’on iyk’yakkya. Lukk’on le:wi a:ho’ a:wan kwa’hoł-akkya ko’di: leya’ a:deya’kowa le’ a:wan wo:dunna! 30Luk-ya’k’on andepbe:nan, do’na’ ho’ a:yu’ya:k’yakkya, ‘Dom ko:wi’ dewap iyanona hish hom ayyadona’ dehy ho’i de’ona, akkyap kwa’ dem hom chawona’map, dens isha’małde deya’kya.’ 31E:t kwa’ ho’ lukk’on A:ho’ A:waniłłik’yatdunona de’ona kel anayyu’ya:namme’-kyadapde, i:namiłde Datchu God luk-ya’k’on iyk’yak-kowa Israel-’an a:de’ona ayyu’ya:napdunon akkya ho’ k’yaw-akkya wok’oshon allunan, le’na’ ho’ uhson a:yu’ya:k’yakkya.” 32La:ł da: John Jesus-ya’ andep-be:nan, a:wambeykya, “God an Dewusu’ Binnan nishabak ikna’ i:yamakwin baniynan, Jesus inkwin baniynan, isha’małde Jesus-ya’ illi’ deya’dunon akkya baniykya. Lesnadip, ho’ una’kya. 33Leha’ba, ho’ a:ho’i’ k’yaw-akkya wok’oshotdunon akkya God hom iyk’yanan, le’ hom anikwekkya, ‘Chuwa-ya’ hoł-annan hom Dewusu’ Binnan inkwin baniynan, isk’on ill im’ap, lukk’onde Dewusu’ Binnan-akkya a:ho’i yanikchiya-’unna.’ God hom le’n ambenapde, kwa’ dem ho’ ayyu’ya:namme’kya, God Jesus-ya’ andepbekkya. 34Lesnapde chim ho’ ayyu’ya:na, da: do’na’ ho’ a:yu’ya:k’e:’a. Den elleya lukk’on God an Tsawak de’ona, akkyap God an Dewusu’ Binnan luk-ya’k’on inkwin baniyup, ho’ una’kya.” John lesna’ a:ho’i yadinekkya.

Jesus hame’ yam wokkwinnan a:deya’dunona ishemakya

35La:ł da: dewap, John Wok’oshona:kwe de’ona yam ill alluynon a:chi-ya’ ill ela’kya. 36Lahn hoł Jesus a:nap, John un ela:nan, yam i:yawwokkwin a:chi-ya’ le’anikwekkya, “A:chi dunadi! Lahn hokkwash God an Cha’-ts’ana le’shinon alluy’a!” 37Lesna’ benap, an i:yawwokkwin a:chi Jesus-ya’ dabann-a:kya. 38Akkya Jesus yallupnan, lukn a:chi-ya’ ayyała’kya, “Kop ma’ ley’ap hom don dabann-a:ne? Kop don ikwe:’a?” Akkya a:chi Jesus-ya’ ayyała’kya, “Rabbi, hop do’ imme? (Jews a:wan benan “Rabbi” le’kwap, “Yanik-k’e:nona”). 39Jesus a:chi-ya’ le’anikwekkya, “K’yałem a:ch a:nan, don dunak’yanna hoł ho’ k’yak’ona.” La:ł isk’on a:chi Jesus-ya’ dabann-a:nan, a:chi duna’kya hoł Jesus k’yak’ona. Isk’on a:de’chips, a:wide:wa yadokky iyap[7] deya’kya. Dehłik’yanakwin a:chi Jesus ill imo’kya. 40Kwa’dik hoł lukn a:chi John beyep anhadiya:kona, dap Jesus-ya’ dabann-a:kona Andrew le’shina’kya. Luk Andrew le’shinona Simon Peter an suwe deya’kya. 41Jesus-ya’ anhadiya:’en, lessak’yaya’de Andrew yam baba Simon Peter-ya’ deshukyan a:kya. Yam bap inkwin de’chinan, le’anikwekkya, “K’yałem a:nan, do’ una-k’yanna. A:ho’ A:waniłłik’yatdunona hon aynshokya-banon iykya ke:si. Hon unapkya. (Lukkya’ shi’in “A:ho’ A:waniłłik’yatdunona” da: “Christ” le’kwe:’a). 42Akkya Andrew yam baba de’on illi’ Jesus inkwin iyap, Jesus Peter-ya’ andunadinan, le’anikwekkya, “Do’ Simon le’shinona. Do’ chuwa łashhik Jonas le’shinon an tsawak’i. Lesnapde do’ Si:phas[8] le’shinak’yanna.” (Jews a:wan benan “Si:phas” le’kwap, “A’le.” Da: lukkya’ shi’in “Peter” le’kwap, “A’le”).

43Dewap, Jesus yam Galilee-kwin a:dunona itse’makunan, Philip le’shinona’ shemanan, le’anikwek-kya, “K’yałem a:nan, hom an do’ wokkwinnan akshunna.” 44Luk Philip le’shinona Bethse:yada[9] le’deshhin’an k’yakwe’kya. Da: la:ł Andrew dap Peter a:ch isk’on k’yakwe’kya. 45Philip de’ona Nathaniel le’shinona’ dapkyan a:kya. Akkya inkwin de’chinan, le’anikwekkya, “Hish kya:koł ino:de Moses deya’kowa yam ts’ina: i:shokwi:wa’kowa’ ts’ina: ya:k’yanan, chuwa-ya’ hoł andepbekkowa hon uhsi’t unapkya. Leha’ba, God an a:beye:na:kwe kya:koł luk-ya’k’on andepbe:nan ts’ina: ya:k’yanapkowa, uhs ho’i’de hon unapkya. Uhsona’ Jesus Nazareth-’an de’ona. Joseph le’shinon an tsawak’i.” 46Da: Nathaniel Philip-ya’ le’anikwekkya, “Hay, ma’-sh Nazareth-’an de’ona? Kwa’ hish emma chuwan hoł animosihna’ a:ho’ a:de’ona Nazareth-’an k’yakwen’amme.” Lesnapde Philip le’ani-kwekkya, “K’yałem a:ne. Lesnan, do’ yamande dunak’yanna.” 47Lesna’ benap, a:ch a:nan, Jesus inkwin a:chi de’chip, Jesus Nathaniel-ya’ unan, a:ho’i le’a:wanikwekkya, “Detdunadi! Lił hish den dikwahna’ Jew de’on iya! Kwa’ luk mu’chik’yamme.” 48Da: Nathaniel hadiya:nan, Jesus-ya’ ayyała’kya, “Di:, ha’la! Kop leya’ hom do’ annabi?” La:ł da: Jesus ansewahk’yanan, “Kwa’ dem lił luk Philip de’ona dom shemana’map, datdan “fig” le’andi-kwe:non’an do’ manikkya el uł’ap, dom ho’ una’kya.” 49Akkya Nathaniel le’kwekkya, “Ho’na’ Yanikk’e:nona, den elleya do’ God an Tsawak’i. I:namiłde do’ Israel ’an a:de’on a:wan Ley[10].” 50La:ł da: Jesus Nathaniel-ya’ le’n ambeykya, “Fig datdannan do’ manikkya el uł’ap, dom ho’ una’kowa adinekkow akkya-sh hom do’ denammes aniłdemadikya? Hish la:ł uhson ayyadona’ kwa’hoł ayyuchi’ana: ko’ leyadip, do’ uhsona’ dunak’yanna.” 51La:ł Jesus le’na’ Nathaniel-ya’ ambeykya, “Den elleya, lił dom ho’ adine. A’bo’yan yałdihap, God an a:ho’ a:ladaba[11] le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’on[12] inkwin a:weletchop, do’ a:wuna-k’yanna. Ho’ le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’ona.” Le’na’ Jesus beykya.Łuwallan Cana le’deshhina’kowa Jesus kwa’hoł ayyuchi’ana ko’ lewukya

2 1Kwil dewakyadap, łuwallan łana Galilee an łuwallan Cana le’deshhin’an chuwan a:chi imdekya. A:ch i:wiyillup, a:chi an łana’ dewap, isk’on da: Jesus an tsitda Mary imo’kya. 2Jesus dap an i:yawwokkwin a:de’ona[13] da: ishemanak’yap akky a:wiykya. 3Isk’on habonon a:wan u:wa k’yawe’ denkya. Akkya Mary Jesus inkwin iynan, adinekkya, “A:wan u:wa k’yawe’ denkya.” 4Akkya Jesus yam tsitda le’anikwekkya, “Wanni, tsitda. Ma’ kop ley’ap hom do’ adine:’a? Kwa’ dem kwa’hoł ayyuchi’ana: ko’ lewudunona’ hom an haydokwin de’china’ma.” 5Jesus le’n ambenap, Mary ist k’yakwen an i:kwa:nik’e:na:wona le’a:wanikwekkya, “Dens kwa’hoł Jesus do’na’ lesnun ihakk’yap, don lesnuna:wa.” 6Ist k’yak’wan dobalekk’ya k’yapbokya dewe’ aw-akky a:wokowa’ dina’kya. Uhsi dobalekk’ya[14] k’yapbokya dewe’ kwilik’yan asdemłan[15] da: hombish ha’ik’yan asdemłan[16] hoł i:de’chi: k’yapbudunona le:wi’ hoł de’china’ a:łana’kya. Le’na’ chuhoł imt’ap, Jews a:wan haydoshnan de’on akkya ik’oshonapkya. Uhsi dew a:wan k’yaw-akkya lił lukn ik’oshonapdunon akkya uhsi dew isk’on dina’kya. 7Jesus k’yakwen an i:kwa:nik’e:na:wona ihakk’yakkya, “Uhsi k’yapbokya dew-’anna’kowa’ don k’yaw-akkya a:botde:na:we.” Akkya i:kwa:nik’e:na:wona hish bi’yalakwin de’china’ a:botde:napkya. 8Lesnunapkya de’an, da: Jesus le’a:wanikwekkya, “Si, ko:wi’ hoł k’yalunan, don yam mosson inkwin k’yałłeyap a:wa:nuwa.” Lesn a:wam-benap, lesnunapkya. 9Da: la:ł i:kwa:nik’e:na:won a:wan mossona ko:wi’ k’yawe’ ani:de’chup, kwa’s la:ł k’yawe’ de’amme’kya. U:wa k’yawe’ a:wiyokya. Lesnapde kwa’ mosson ayyu’ya:namme’kya hok’yan hoł luk u:wa k’yawe’ k’yapbunapkowa. Lesnapde an ham i:kwa:ni-k’e:na:won ayyu’ya:napkya, akkyap Jesus le’nun ihak-k’yap, yamande k’yapbunapkya. I:kwa:nik’e:na:won a:wan mosson ani:de’chu’en, tsawak imdedunona’ shemakya. 10Akkya imdedunona’ i:kwa:nik’e:na:won a:wan mosson inkwin de’chip, le’anikwekkya, “Di:, ha’la! Den le’na’ chuhoł o:yillup, łana’ dewannankwin a:wiyanona’ u:wa k’yawe’ hish a:k’okshona kel a:duduk’yanna. La:ł a:wiykowa dudunaba’en, yusheł-k’yanapkya de’an, chim u:wa k’yawe’ kwa’ a:k’oksh-ammon a:duduk’yanna. Lesnapde do’ u:wa k’yawe’ a:k’okshona yal a:duduk’e:’a.” 11Lesnap, Jesus Galilee-’an łuwallan Cana-’an chimna:kwe’ lukkya’ yam kwa’hoł ayyuchi’ana: ko’ lewukya. Le’na’ banan kwayik’yakkya. La:ł da: Jesus yam ayyuchi’an ho’i de’ona yam i:yawwokkwin a:de’ona yuna:k’yap, aniłdemadinapkya. 12Less a:na’, Jesus yam tsitda dap yam a:suwe dap yam i:yawwokkwinnan a:de’ona Capernaum-kwin a:will a:kya. Isk’on ko:wi’ hoł dewa: dina’kya.

Jesus hewi:yadełk’yana:kwe kwiho kwayik’yakkya

13Isk’on Jews a:wan łana’ lotdekya. Hish kya:koł Jews a:wan k’yakwe:wa’kowa God an ho’i ladaba yadokow akkya, Jews lukkya’ yado:we “Ho’i Ladaba Yadokowa Yado:we”[17] le’a:wandikwe:’a. Uhsi łana’ lotde’ap akkya, Jesus Jerusalem-kwin a:kya. 14Jesus isk’on de’chinan, Jews a:wan dewusukk’yanakya k’ya-kwen łan ’an dehwit’an kwadokya. Kwadop, isnok’on a:ho’i we:yasi[18] dap kyane:lu dap nishabak halisona:kwe haliso: dinan ulli’kya. Da: la:ł hewi:yadełk’yana:kwe dinan ulli’kya. 15S’akkya Jesus lukno-ya’ a:wunan, udoni:w-akkya łuts’u’ak’yanakya ashnan, halisona:kwe dap hewi:yadełk’yana:kwe a:łuts’u’ak’yanan, dewusuk-k’yanakya k’yakwen an dehwit’annan kwiho kwayi-k’yakkya. Da: kyane:lu dap we:yasi kwiho kwayi-k’yakkya. La:ł da: hewi:yadełk’yana:kwe a:wan heba: ibo’kwishlekk’yanan, a:wan łebowa: da: itsipbo’liyash-k’yakkya. 16Lesnunans, nishabak halisona:kwe le’a:wanikwekkya, “Yam don nishabak idapnan, łun ukkwayishe! Kwa’ lił hom Datchu God an k’yakwen kwa’hoł halisonakya dehwan de’amme.” 17Akkya Jesus le’n a:wambeykya-dap, ko:wi’ dewap an i:yawwokkwin a:de’ona an’awa-napkya kwa’hoł kya:koł ino:de God an beye:na:kwe David deya’kowa ts’ina: ya:k’yakkowa. Lesna’ ts’ina: ya:naye, “Dishhomaha, Datchu! E:t honk’wat ho’ yu’deshladik’yatdunona deyande, hish dom an dewusuk-k’yanakya k’yakwen ho’ ichem’a.”

18Akkya hame’ Jews isk’on habonona kwa’hoł Jesus ist dewusukk’yanakya kyakwen łan’an lewukowa’ unaban, Jesus-ya’ andekkunahnapkya, “Chuwap hewi:-yadełk’yana:kwe dap halisona:kwe kwiho kwayik’ya-nakya dom dehwan ukkya? Kwa’hoł ayyuchi’ana’ lesnu. Lehap, hon eledokna’ ayyu’ya:na:wa chuwadik hoł dom le’nun hakk’yakkowa.” 19Akkya Jesus a:wanse-wahk’yanan, “Honk’wat luk-ya’ dewusu’ k’yakwen don demłas k’uhmok’yana:wap, kwa’ dem ha’i yadon dewa-na’man, ik’wałt ho’ luk-ya’ k’yakwen chimon ashanna.” 20Jesus lesn a:wambenap, le’dikwekkya, “Di: ana, do:’o! A:widenak’yan asdemłan dobalekk’ya yałdo’ debikweyna’[19] ho’n a:wan a:ho’i luk-ya’ dewusukk’yanakya k’yakwen łan ashnapkya. Kop ma’ leya’ doms ha’i dewap do’ demł ik’wałt ashdunona’ tse’ma? Kwa’ hish den do’ lesnushukwa.” 21Lesnapde kwa’ yu’he:du-na:wamme’kya, Jesus “k’yakwen” le’kwap, yam’ona’ łunnin andepbekkya. 22Ele:de, ha’i hoł debikweykya-dap,[20] Jesus ashekyadap, an łunnin balo’kyadap, God Jesus-ya’ ik’wałt ho’ ashnan, bilakk’yakkya. Lesnadip, an i:yawwokkwinnan a:de’ona an’awanapkya kwa’hoł lił Jesus dewusukk’yanakya k’yakwen łan andepbekkowa. Lukno an’awanans, God an ino:dona’ ts’ina: ya:nona dap kwa’hoł lił Jesus beykowa aniłdemadinapkya.

23Jesus le’n a:ho’ a:wambeykyadap, Jews a:wan łana’ de’chip, Jesus Jerusalem-’an im’ap, hish em a:ho’i emma kwa’hoł ayyuchi’ana: Jesus ko’ leye:n allukkow a:wunaban, den Jesus hiyowłushna’ A:ho’ A:waniłłi-k’yatdunona’ de’on aniłdemadinapkya. 24Lesnapde Jesus hish eledokna’ le:wi’ demł a:ho’i ko’lehoł yam ik’e:na:wa’kow i:tse’manon ayyu’ya:non akkya, kwa’ lukno-ya’ a:wayyumołamme’kya aniłdemadinapkowa le’dikwapba. 25Kwa’ hish den chuhoł Jesus-ya’ ko’lehoł a:ho’ i:tse’manona adineshhukwa, akkyap Jesus a:ho’ a:wan tsemakwi: eledokna’ ayyu’ya:na.Jesus dap chuwa Nicodemus le’shinona

3 1Chuwa Nicodemus le’shinona Jews a:wan dewusu’ wokkwin Phe:rasi:kwe a:wan haydoshna:w-akky a:nan, chuwadik hoł Jews a:wan mossona deya’kya. 2Dehłap, lukk’on Jesus inkwin iynan, le’anikwekkya, “Yanik-k’e:nona, hon ayyu’ya:naba ho’na’ do’ yanikk’yatdunon akkya God dom lił iyk’yakkya, akkyap kwa’ chuhoł ko’lehoł do’ lił ayyuchi’ana: ko’ leye:non-annan hi:nina lesnushukwa, dem God ansatdup, chim lesnadinna.” 3Nicodemus le’na’ benap, Jesus le’anikwekkya, “Den elleya, dom ho’ moł adine:’a. Kwa’ chuhoł God hoł mossikwin an dehwakwin[21] de’chishukwa, dem la:ł luk-k’on ałna’t chawo’apba. Chim lukk’on uhsi dehwakwin kwadonna.” 4Akkya Nicodemus Jesus-ya’ ayyała’kya, “Kop ma’ leya’ lesna’ dek’yanna? Kwa’ chuw ho’i’ ya:nande ik’wałt yam tsit an cha’behak’yannan kwa-donan, la:ł kwilik’yan a:na’ chawoshukwa.” 5La:ł Jesus ansewahk’yakkya, “Den iłde. Honk’wat kwa’ God an Dewusu’ Binnan chuwa-ya’ hoł k’yaw-akkya chawokowa ik’wałt chimona ho’ ashna’map, kwa’ kya:k’i’ lukk’on God mossikwin an dehwakwin de’chishukwa. 6Dens chuwa-ya’ hoł an tsitda chawashkowa’ lukk’on doms dek’ohannan illik’yanna le:wi’ demł a:ho’ a:ham-annan hi:nina. Lesnapde chuwadik hoł God an Dewusu’ Binnan an tse’makwin- akkya la:ł ałna’t chawo’ap, lukk’on chimona’ ho’i dek’yanna. 7Le’na’ de’on akkya dom ho’ adinep, ‘Den imashde a:ho’i la:ł ałna’t a:chawo’anna,’ kwa’ e:t do’ uhs andekkwa’madishukwa’kya. 8Hatchi, do’ ayyu’-ya:na? Dens hok’yan hoł binnakkya a:n iyahnan, le’k’on binnak’yanna. Lesnapde e:t do’ binnakky an deha:donan hadiya:nande, kwa’ hok’yan hoł iyanona dahchat hoł a:nona kwa’ do’ ayyu’ya:namme. Lesna’dik hi:nina’ kwa’ do’ yu’he:duna’ma, ko’lehoł Dewusu’ Binnan an tse’makwin-akkya chuhoł chimona’ ho’i yo’anna.”

9Jesus lesanikwap, Nicodemus ayyała’kya, “Ma’ kop leya’ lesna’ dek’yanna? Kwa’ ho’ yu’he:duna’ma.” 10Akkya Jesus le’anikwekkya, “E:t do’ Jews a:wan chuwadik hoł yanikk’e:nona deyande, lesnapde-sh kwa’ do’ yu’he:duna’ma? 11Iłde, dom ho’ moł adine. Ho’ dap hom wokkwinnan a:de’ona yam kwa’hoł el ayyu’ya:nap’ona, dap yam kwa’hoł detduna’kowa dom hon lił adinenapkya. Lesnapde kwa’ dem do’ yu’he:-dunammen, da: kwa’ ho’na’ do’ a:waniłdemana’ma. Lesna’dik hi:nina’ a:hame’ Jews a:de’ona da: kwa’ iłde-mana:wamme. 12E:t ho’ a:ho’i kwa’hoł lił ulohnannan leyabanona yadinepde, lesnapde kwa’ honk’wat iłdema-na:wammen, kop leya’ kwa’hoł i:yam’an leyabanona ho’ yanikk’ekkowa iłdemana:wa? Kwa’ a:ho’ a:wan iho:-damme. 13Kwa’ kya:k’i chuhoł lił dek’ohannan an ho’i’ de’ona i:yamakwin yemaknan, a:ho’ a:wayyu’he:dok-k’yatdunon akkya ik’wałt lił dek’ohannakwin baniy-namkya. Ho’ samma i:yamakwin baniykowa. Ele:de, ho’ le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’ona.

Le’na’ a:ho’ a:waniłłanna

14Hish kya:koł ino:de God an beye:na:kwe deya’kowa Moses delibałt’an chitdola hełupts’i:w-akky okowa dammannan chołdo:nan, a:ho’ unaba’de k’eya-do:kya. Lesna’dik hi:nina’ chuwan a:ho’i hom sewek-shannan mado:nan, a:ho’ unaba’de hom biya:na:wa. Ho’ a:ho’ a:wan El Ehk’ona. 15Akkya hom lesalleyadip, chuw’etch’amme’ hom dekkwin detse’mak dełakwi’ aniłdemana:wona le:wi’ demł uhson a:waniłłanna. Ele:de, kwa’ kya:k’i luknok’on yam binnan okk’ya-napshukwa. Isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa.” Lesna’ Jesus Nicodemus-ya’ ambeyekkya.

16Ho’n a:wan Datchu God le:wi’ demł a:ho’i lił ulohnannan a:de’on a:wichem’anan akkya yam dobinde Tsawak illona lukno dinakwin iyk’yanan, ya’kya. Akkya dens chuwan hoł aniłdemana:wona kwa’ a:wan binna: a:wotdishukwa. Isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa.

17Akkyap Datchu God yam Tsawak lił luk dek’ohannakwin iyk’yap, kwa’ ulohnannan łuwallona-ya’ a:wandehadiyahk’yanaky akkya de’amme’kya. Deyałatda: lił ulohnannan a:ho’i le:wi’ demł aniłde-mana:wona God an Tsawak an tse’makwin-akky a:waniłłanna. 18A:ho’i God an Tsawak’ona’ aniłde-manan, an dekkwin detse’mak dełak’wap, kwa’ God lukno-ya’ a:wandehadiyahk’yana’man, da: kwa’ a:yakna biyahshukwa. Lesnapde honk’wat kwa’ God an Tsawak’on aniłdemana:wammep, God lukno-ya’ a:yak-na biyahkya ke:si, akkyap kwa’ lukno God an dobinde Tsawak illon an shi’in ayyułashhik’yana:wammen, kwa’ aniłdemana:wamme. 19Akkya le’na’ de’on akkya God lukno-ya’k’on idehadiyahk’yana’dunon a:wan haydosh-kya, akkyap e:t Jesus God an Dek’ohakk’e:nona lił ulohnakwin iykyadapde, kwa’ lukno Dek’ohakk’e:non ichem’ana:wamme. Ma’ leha’ba, hish dekkwant a:wa:-nan, dek’winnaky elum’ana:we, akkyap ik’olo’ ko’di: leye:na:we. 20Le:wi’ demła ko’di: leye:n a:ho’i God an Dek’ohakk’e:non ayyuk’yałna:we. Doms kwa’ Dek’o-hakk’e:non inkwin a:wiyna’ma, akkyap Dek’ohak-k’e:nona lukno-ya’ a:wan ko’di: leye:na:won a:dek’oha-dik’yanan, akkya a:wandehadiyahk’yanna. 21Lesnapde hish moł a:wa:nona Dek’ohakk’e:non inkwin a:wit-dele:’a. Lehap, a:wan kwa’hoł k’okshi: leye:napkowa a:yu’he:dodinna. A:yu’he:dodip, a:ho’ ayyu’ya:na:wa, luknok’on God an tse’makwin-akkya yam kwa’hoł k’okshi: leye:na:we.

Jesus dap John Wok’oshona:kwe le’shinona

22Dewap, Jesus yam wokkwinnan a:de’on a:willi’ Judea[22] le’deshhinakwin a:nan, isk’on yam wokkwinnan a:de’on a:willi’ a:ho’i dewus-akkya wok’o-shon allukkya. 23Less a:na’, John Wok’oshona:kwe de’ona hoł łuwallan Enon[23] le’deshhin’an da: a:ho’i dewus-akkya wok’oshon allukkya, akkyap isk’on hish emma k’yanaye. Enon doba łuwallan Salim le’deshhi-nakwin lotdehna’ deya’kya. Isk’on a:ho’i John inkwin a:wiyap, dewus-akkya wok’oshon allukkya. 24John dem a:ho’i wok’oshon allukkya, akkyap kwa’ dem iyupbokya k’yak’wan utchunakna’ma.

25Less a:na’, John an wokkwinnan a:de’ona lił yam dewusu’ ik’oshonakya haydoshnan de’on akkya chuwa Jew de’ona-kwin i:wollenapkya. 26Kwa’ hi:nin i:tse’mana’man akkya John an wokkwinnan a:de’ona John inkwin a:wiynan, le’n adinenapkya, “Yanik-k’e:nona, chuwa-ya’ tsawak do’ Jordan k’yawin-’an iwa’hina’ andepbekkona, uhsona’ le:wi’ demł a:ho’ inkwin a:wiyanona-ya’ dewus-akkya wok’oshoy’a. Wok’oshops, ya’ ocho! Hish ko:mash ko’n a:ho’ inkwin a:witdele:’a.”

27Lesnapde John Wok’oshona:kwe de’ona le’n a:wansewahk’yakkya, “Kwa’ chuhoł God an i:kwa:ni-k’yatdunona dehwan illi’shukwa dem God uhsona’ dehwan uts’ip, chimi. Akkya kwa’ ho’ la:łs uhson ayyadona’ dehwan illi’shukwa. 28Don yamant ayyu’ya:naba, ho’ le’na’ beykya, ‘Kwa’ ho’ A:ho’ A:waniłłik’yatdunona de’amme. God hom kel iyk’yap, akkya ho’ A:waniłłik’yatdunona Christ an beye:na:kwe. 29Le’n-annan hi:nina’ deyaye. Dens chuhoł e’lashdok yam oyemshi deya’dunon inkwin a:nuwa. La:ł an samma o:ye dek’yanna. Lesna’dik hi:nina’ lukn a:ho’i Jesus inkwin a:wa:nan, an da: a:de’ona. La:ł da: o:yilludunon an kuwaye da: chish lił ayyu’hadiyahna’ el’ap, da:chish imde’anona’ beyep, o:yilludunon an kuwaye hish k’ettsadinna. Lesna’dik hi:nina’ Jesus an tse’makwin- akkya hish ho’ demł idehyala’ k’ettsana. 30Lił luk Jesus hish la:ł yadona’ ho’i de’on akkya, dens an samma dehwan dek’yanna, akkya luk-ya’k’on deliya:na’ ayyułashhik’yanak’yanna. La:ł da:chish kwa’s hom don andepbe:n łanenapshukwa, akkyap ho’ kwa’ ayyułashhi-k’yanakna’man baniyletdunona yam kwa’ Jesus-annan hi:nina’ ho’i dehyona de’ammon akkya. 31Lukk’on i:yamakwin iyanona hish le:wi’ demł a:ho’i yayyadona’ den ho’i. Da:chish chuhoł lił ulohnannan yam de’on akkya kwa’hoł liłno ko’ leyaban’ona a:wunans, uhsona’ de’chi beyenna. Lesnapde Jesus i:yamakwin iyanona hish demł a:ho’ a:wan el ehkwi’ yayyadona’ dehyona. 32Da: Jesus yam kwa’hoł una’kowa da: la:ł yam kwa’hoł hadiya:kowa a:ho’i yadinep, domt hish ko:w’on aniłdemadinapkya. 33Lesnapde dens chuhoł God an bena: iłdemanona le’na’ yam kwa’hoł delank’oha-k’yakkow-akkya le’k’on detse’mak dełakwik’yanna, den God an bena: iłde de’ona dekkwi. 34Chuwa-ya’ God lił iyk’yakkowa Jesus God an bena:w-akkyade beye:’a, akkyap kwa’ kwa’hoł hish alletchona’man, God hish idehyala’ yam Dewusu’ Binnan-akkya Jesus-ya’ anikchiya:kya. 35Hish ho’n a:wan Datchu God yam Tsawak’ona Jesus lalekk’yankwin ichem’a. Le:wi’ kwa’hoł demła mossi’dunona’ dehwan God Jesus-ya’ ukkya. 36Dens chuhoł God an Tsawak’ona den aniłdemanan, le’k’on tse’mak dełak’ona uhsona’ isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna. La:ł da: chuhoł kwa’ God an Tsawak’on aniłdemana’man, da: kwa’ anhadiya:na’manona, uhsona’ kwa’ dek’ohannan chimon illi’shukwa. Leha’ba, God anikyadinan, hish luk-ya’k’on andehadiyahk’yanan, le’ dapnimde yakna biyahhanna.” Lesna’ John Wok’oshona:kwe de’ona yam i:yawwokkwin a:de’on a:wambeyekkya.Jesus łuwallan Samaria le’deshhin’an bikwayikya

4 1Dem Jesus Judea-’an allup, hame’ Phe:rasi:kwe delank’ohak’yanapkya ko:w’on hoł a:ho’i John Wok’oshona:kwe de’ona dewus-akkya wok’oshokow ayyadona’ em a:ho’i wok’oshona’kyadap, Jesus lesna’ yam wokkwin deliya:kya. Phe:rasi:kwe uhsona’ delank’ohak’yanapkowa Mossona Jesus ayyu’ya:na’kya. 2(Lesnapde Jesus kwa’ yamande a:ho’i dewus-akkya wok’oshonamkya. An wokkwinnan a:de’on a:samma a:ho’i wok’oshoynapkya). 3Jesus kwa’hoł Phe:rasi:kwe i:yu’ya:kowa yu’ya:nan, Judea-’annan dehwa:nan, Galilee-kwin dahna’ k’yał a:kya. 4K’yał a:nans, isk’on hoł łuwallan łana Samaria le’deshhin’an den hish imashde isnok’on bikwayinna. 5Akkya Jesus Samaria-’an łuwallan ts’ana Saykar[24] le’deshhinakwin de’chikya. Luk łuwallan ts’ana Joseph deya’kow an deyatchinan lotdehna’ deya’kya. Hish kya:koł ino:de Joseph deya’kow an datchu Jacob luk deyatchinan Joseph-ya’ ukkya. 6Ist uhsi deyatchinannan Jacob deya’kow an k’ewunan deya’kya. Jesus hołomash iykow akkya yude’chinan, k’ewunan bi’yalan bowa yałdo’kya. Idiwan ihap[25] hoł deya’kya. 7Akky isk’on chuw okya Samaria łuwallan łan ’an de’ona k’yapbukyan iykya. K’ewun’an de’chip, Jesus le’anikwekkya, “Hom duduk’ya.” 8Jesus lesanikwap, an i:yawwokkwinnan a:de’ona kwa’ illaba’ din’amme’-kya, akkyap łuwallakwin ido:w wo:dihnan kwayikya. 9Akkya Samaria ’an okya de’ona Jesus-ya’ ayyała’kya, “E:t do’ Jew deyande, kop ma’ ley’ap do’ duduk’yan haydoshe:’a, akkyap ho’ Samaria ’an de’ona?" (Okya lesn ambeykya akkyap hish Jews den Samaria ’an a:de’on a:wayyuk’yałna:we).

10Jesus ansewahk’yanan, “Do’ ayyu’ya:nak’e’en, kwa’hoł God dom lił ukkona, da: chuhoł duduk’yan haydoshe:nona do’ annabik’yannankya, hom do’ k’ya:-k’oksh anshemannankya. Hom do’ k’ya:-k’oksh anshe-map, isha’małde dek’ohannan chimon illi’dunona’ k’yaw-akkya dom ho’ anikchiya’unnankya.” 11Jesus lesanikwap, okya Jesus-ya’ ambenan, “Hi:yama e:de, mossona! Kwa’ do’ k’yapboky ill’amme, la:ł k’ewunan dedashana. Kop ma’ leya’ do’ yam k’ya:-k’oksh andepbekkowa’ k’yapbunna? 12Kya:koł ho’n a:wan łashhina deya’kowa Jacob ho’n a:wan luk k’ewunan ashkya. Da: an wa:kyashi dap an chawe’ dap la:ł Jacob yamande lił luk k’ewunannan duduynapkya. Lesnapde-sh do’ Jacob deya’kow ayyadona’ ho’i? Ho’na’-sh do’ hish la:ł k’yaw a:k’okshona yakk’yanna? Dande, kwa’ e:t do’ lesnushukwa.” 13La:ł Jesus lesanikwanan, “Dens chuwan hoł lił luk k’ewunannan k’yapbunan duduynona, uhsona’ da: la:ł ałna’t k’eyadinna. 14Lesnapde ho’ chuwa-ya’ hoł k’ya:-k’okshi’ duduk’yap, kwa’ la:ł uhsona’ kya:k’i’ k’eya-shukwa. Akkyap uhsi k’ya:-k’okshi dudup, uhson hoł ik’yahkwishannan ikna’ lukkya’ k’ya:-k’okshi isha’mał-de k’ya:-kwayinak’yanna. Leha’ba, uhsi k’ya:-k’oksh-akkya isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna.”

15Akky isk’on okya le’kwanan, “Mossona, ma’ ko’ma, hom uhsona’ k’yaw a:wuts’i. Lehap, kwa’ la:ł ho’ kya:k’i’ k’eyashukwa. Kwa’ akkya la:ł ho’ lił k’ewu-nakwin k’yapbukyan itdeleshhukwa.” 16Lesnapde Jesus okya-ya’ le’anikwekkya, “Łu’, yam oyemshi shemashe. Lesnan, ik’wałt don lił iydu.” 17Akkya okya Jesus-ya’ le’anikwekkya, “E:de, Mossona, kwa’ ho’ oyemsh ill’amme.” Da: Jesus le’kwanan, “Do’ yam kwa’ oyemsh ill’ammona benap, moła. 18Ho’ ayyu’ya:na, e:t do’ apden oyemsh illi’kya. Da: la:ł chuwa-ya’ hoł do’ la:k illi’ k’yak’ona kwa’ dom oyemshi de’amme.” 19Jesus lesna’ benap, okya yuchi’adinan, “Hi:yahha! Ma’ honk’wat do’ kwa’dik hoł God an tse’mak anikwa’ beye:na:kwe de’ona. 20Ho’n a:wan a:łashhina: a:deya’-kowa (Samaria ’an a:ho’ a:deya’kowa) lił luk debo-kyałakwin a:weletchonan, liłnok’on God-ya’ andewu-sukk’yanan a:deya’kya. Lesnapde dom an a:ho’i Jews a:de’ona le’dikwanna, “Imasht a:ho’i Jerusalem-kwin a:wa:nan, isk’onde God-ya’ andewusukk’yana:wa.” 21Akkya Jesus okya-ya’ le’anikwekkya, “Hom do’ aniłdemanna. Hoł kya:k’i’ Datchu God an haydokwin de’chip, kwa’ chuhoł lił luk debokyałannan de’chi dahchat Jerusalem-’an de’chi ho’n a:wan Datchu God-ya’ andewusukk’yanapshukwa. 22E:t Samaria-’an don a:de’ona dewusukk’e:na:wande, kwa’ don hiyowłushna’ yam kwa’hoł andewusukk’e:na:won ayyu’ya:na:wamme. Lesnapde hom a:ho’i Israel ’an a:de’ona Datchu God-ya’ hish el annabiban akkya hon hiyowłushna’ andewusuk-k’e:na:we. Leha’ba, ho’n a:wan Datchu God le:wi’ demł a:ho’i a:waniłłik’yatdunon akkya, yam A:waniłłik’yat-dunon Akshihk’ona Israel ’an a:de’ona’ dinakwin iyk’yakkya. 23Lesnapde haydokwin de’chinna. Ma’ leha’ba, de’chikya ke:si. Chuwan hoł hiyowłushna’ God-ya’ andewusukk’e:na:wona yam binnan demł-akkya, dap hish de:moła’ God-ya’ andewusukk’e:na:wa, akkyap lesa:win a:ho’i God isheme:’a yam dewus-akkya a:ho’ a:deya’dunon akkya. 24Ho’n a:wan Datchu God dek’ohannan yakk’e:na’ Binnan-akkya De’ona. Lesna’ de’on akkya dens chuwan hoł God-ya’ andewusuk-k’e:napdunon i:tse’manona imashde yam binnan demł-akkya da: kwa’ i:yallihna’man andewusukk’e:na:wa. Lesna’ hiyowłushna’ andewusukk’e:na:wa.” 25Jesus lesna’ benap, okya le’anikwekkya, “Ho’ ayyu’-ya:na, God an a:ho’ A:waniłłik’yatdunona’ Akshih-na’kon iyanna. Lukk’on ‘Christ’ le’shinak’yanna. Uhsona’de iyap, le:wi’ demła kwa’hoł ho’n a:wan yu’he:dokk’yanna.” 26S’akkya Jesus okya-ya’ le’ani-kwekkya, “God an a:ho’ A:waniłłik’yatdunona Akshih-na’kona lił dom ashhu’we:nona. Leha’ba, ho’ uhsona.”

27Jesus dem lesn okya ambeyep, an i:yaw-wokkwinnan a:de’ona ik’wałt łuwallakwin a:wiynan, inkwin a:de’chinan, anhadiya:napkya. Jesus luk-ya’ okya-ya’ ashhu’wep, unaban, hish ko’i:hadikya, akkyap kwa’ Jews a:wan dewusu’ yanikk’e:na:kwe a:woky a:washhu’we:napshukwa’kya. Lesnapde kwa’ okya-ya’ ayyała:wamme’kya, “Kop do’ ikwe:’a?" Dahchat kwa’ Jesus-ya’ ayyała:wamme’kya, “Kop ley’ap do’ lił luk okya-ya’ ashhu’we:’a, e:t iban’apde?” 28Akkya isk’on okya kwa’hoł Jesus ambeyekkow akkya yuchi’adinan, lessak’yaya’de yam k’yapbukya de’le yaknahnan, ik’wałt łuwallakwin a:nan, isk’on a:ho’i yadinen allukkya, kwa’hoł Jesus ambeyekkowa. 29Yadinen allunan, le’a:wanikwekkya, “K’yałem a:wa:ne! Do’na’ ho’ a:will a:nuwa. Chuwa tsawak ayyuchi’an ho’i de’ona don una:wa. Lukk’on hish tse’mak anikwa’ kwa’hoł demła ho’ ko’ leyekkowa hom eledokn adinekkya, e:t kwa’ hom annabammende. Ma’-sh lukk’on hiyowłushna’ A:ho’ A:waniłłik’yatdunona hon aynshokyabanona? ” 30Akkya le’n a:ho’i yadinep, ihadiya:nan, łuwallakwin ukkwayinan, Jesus inkwin a:wa:dunon akkya k’yał a:wa:kya.

31Dem a:ho’ a:witdelap, Jesus an wokkwin a:de’ona idodunon anłimmoshna’ ambenapkya. “Ho’n a:wan Yanikk’e:nona, wan do’ idodu,” le’andikwekkya. 32Lesnapde Jesus yam i:yawwokkwin a:de’ona-ya’ le’a:wanikwekkya, “E:t ho’ kwa’hoł idonakya illapde, kwa’ don uhson ayyu’ya:na:wamme.” 33Akkya Jesus an i:yawwokkwin a:de’on i:yandekkunahnapkya, “Ma’-sh chuhoł ho’n a:wannan lił a:de’ona kwa’hoł Jesus idodunon inkwin wopbonap a:wiykya? Eł, hinikchi.” 34Lesnapde Jesus le’a:wanikwekkya, “Den imashde ho’ yam Datchu God hom Iyk’yakkow ’an ko’lehoł tse’manona, la:ł da: den imasht ho’ uhson i:kwa:ninan Datchu God hom ukkowa idehyala’unna. An ko’lehoł tse’manona, dap la:ł an i:kwa:ninan uhsona’ ido:w-annan hi:nina’ ho’ tsemakwi: illi. Le’na’ de’on akkya ho’ den imashde uhsona’de lewunna. 35Hatchi, don le’dikwe:’a, ‘Miyashe:nak’yannankwin de’chidunona’ dekkwin dem a:wide yachu: etchiye?’ Lesnapde detdunadi, miyashe:-nak’yannankwin ikna’ deyaye. Lukn a:ho’ a:wiyanon a:wan iłdemadinapdunona dehwan de’chikya. Ele:de, shewe’s demł a:k’usna lesde:na’ deyaye. 36Miyashe:n-ona yam miyashekkow akkya innan ahanna, ke:si. Da: la:ł God an i:kwa:nik’e:nona lukno-ya’ iłdema-na:wona lesna’dik habok’yanna. Habok’yap, Datchu God lukno-ya’ isha’małde dek’ohannan chimon illap-dunona’ dehwan yakk’yanna. Lesna’ de’on akkya doye:nona dap miyashe:nona hish a:chi k’ettsadinna. God an i:kwa:nik’e:na:wona doye:non ikna’ da: miyashe:non ikna’ a:de’ona, akkyap lukno i:k’ettsa-dinna, lukno-ya’ iłdemadina:wona’ woslihnak’yapba. 37Lesna’ de’on akkya da: den isoł a:ho’i’ le’n iłde a:beye:’a. Akkya le’dikwe:’a, ‘Dobint’ona’ doyep, da: doba miyashenna.’ 38Leha’ba, da: miyashe:non ikna’ do’na’ ho’ a:ho’i habok’yanapdunon akkya a:wa:k’yak-kya. E:t kwa’ lukno-ya’ a:ho’i hom an don bena: yadinena:wamme’kyadapde, don miyashe:na:won ikna’ lukno-ya’ a:ho’i’ habok’yana:wa. Doba de’ona ashe: i:kwa:nik’yakkya de’an, doms yalu’ kwa’ ashe: i:kwa:nik’e:na:wammen, don a:ho’i’ habełk’yana:wa.” Jesus lesna’ yam i:yawokkwin a:de’on a:wambeykya.

39Samaria-’an em a:ho’i łuwallona Jesus-ya’ aniłdemadinapkya, kwa’hoł lił okya yadinekkow akkya, akkyap Jesus-ya’ andepben allukkya. Le’na’ a:ho’i yadinekkya, “Luk ayyuchi’an ho’i kwa’hoł demła ho’ ko’ leye:n allukkowa ayyu’ya:nan, hom adinekkya. E:t kwa’ kya:k’i’ hom annabammende.” 40Lukno Samaria-’an łuwallona Jesus inkwin a:wiynan, a:will imo’dunon akkya im hakk’e:napkya. Akkya isk’on Jesus la:ł kwili yadon Saykar-’an a:will imo’kya. 41La:ł Jesus bena: beyekkow akkya hish la:ł em a:ho’i aniłdemadinapkya. 42Lukn a:ho’i liwan okya le’andikwekkya, “Hon iłdemana:we. Lesnapde kwa’ la:ł dom an benan-akkya de’chi de’amme, akkyap hish hon yamande anhadiya:-napkya. Hon ayyu’ya:naba, lukk’on i:namiłde le:wi’ demł a:ho’ A:waniłłik’yatdunon akkya Iyk’yana’kowa.”

Jesus ley an i:kwa:nik’e:non an aktsek elekk’yakkya

43Kwil dewakya de’an, Jesus Saykar-annan dehwa:nan, Galilee-kwin a:kya. 44Jesus da: den ist hoł le’na’ beykya, “Kwa’ God an beye:na:kwe ande łuwallannan ayyułashhik’yanakna’ma.” 45Jesus Galilee-kwin de’chip, isk’on a:ho’i’ łuwallona k’ettsannishhi’ yam łuwallakwin Jesus-ya’ kwadok’yanapkya, akkyap Jerusalem-’an łana’ dewap, lukno wosli’ din’ap, Jesus ayyuchi’ana: ko’ leye:n allup, unapkya.

46Jesus ik’wałt lił łuwallan ts’ana Cana le’deshhin-’an de’chikya. Isk’on hoł hish chimna:kwe’ ayyuchi’ana’ k’ya:-k’oksh-akkya u:wa k’yaw ashkya. Dem Jesus Cana-’an im’ap, chuwa tsawak ist ley an dehy i:kwa:nik’e:nona ayyu’ya:kya. Ley an i:kwa:ni-k’e:non an aktsek hoł łuwallan Capernaum le’deshhin’an hish wekya. 47Jesus lił Judea-’annan dehwa:nan, Galilee-’an im’ap, lił luk chuwa tsawak ayyu’ya:nan, akkya Jesus inkwin iynan, “Dishhomahha!” le’kwan, yam k’yakkwin shemakya, an aktsek elekk’yatdunon akkya, akkyap an aktsek ashen iha. 48Lesn akkya Jesus Galilee-’an a:de’ona le’n a:wambeykya, “Kwa’ den don iłdemadinapshukwa, dem hish kwa’hoł ayyuchi’ana’ don detdunabe’en, chim don iłdemana:wa. 49S’akkya ley an i:kwa:nik’e:nona Jesus-ya’ le’anikwekkya, “Dishhomahha, hom Baba! Hana’t si’ana, hom k’yak-kwi! Akkyap hom aktsek ts’an ashen iha.” 50Le’na’ benap, Jesus le’anikwekkya, “Łu’, yam k’yakkwi. Dom aktsek yele’kya. Kwa’ asheshukwa.” Jesus le’na’ benap, ley an i:kwa:nik’e:nona aniłdemanan, ik’wałt yam k’yakkwin a:nan, Jesus dekkwin le’k’on aynshihm-akkya ho’i deya’kya. 51Dem ona’kow a:nap, an i:kwa:nik’e:na:wona anikdohnapkya. Yam mosson adinenapkya, “Dom aktsek yele’kya. Dem ho’i!” 52Lesdikwap, mossona yayyała’kya hoł yadokky iyap aktsek yele’kowa. Akkya ansewahk’yanapkya, “Deshhu-k’wa, idiwakyadap, dobinde:wan yadokky iyap,[26] yele’kya.” 53Akkya hoł yadokky iyap ko’lehoł leyadi-kowa lił aktsek ts’an an datchona’ adinabap, an’awakya, isk’onde Jesus le’na’ beykya, “Dom aktsek yele’kya. Kwa’ asheshukwa.” Le’na’ de’on akkya luk hish iłdemadikya, akkya da: la:ł an illaba’ k’yakwenip’ona wosli’ iłdemadinapkya. 54Jesus Judea-’an kwayinan, Galilee-kwin a:na’, lukkya’ kwilik’yan a:na’ le’na’ yam ayyuchi’ana ko’ lewukya, ist ley an i:kwa:nik’e:non an aktsek’ona ik’wałt el ho’ ashkya.Jesus k’yana ts’ana Bethesda le’deshhin’an chuwa łashhik weyakkya illona elekk’yakkya

5 1Lukkya’ le’na’ deyadikyadap, lakkw hoł Jeru-salem-’an Jews a:wan dewusu’ łana’ de’chip akkya, Jesus le’k’on a:kya. 2Lił Jerusalem-’an k’yana ts’an’an Jews a:wan benan-akkya “Bethesda” le’deshhina deya’kya. Ist ambatchi’ apden bochin ułłaye. Uhsi k’yana ts’an’an Jerusalem-’an awe:nan “kyane:l a:wan awe:nanne” le’andikwe:nona lotdehna’ deya’kya. 3Apden bochin ułła’kowa hish em a:ho’ a:we’anona wo’yo:w a:na’kya. Hame’ lukno a:detduna: k’usna’, dap hame’ i:bachi: weyakky illap’ona, dap la:ł hame’ imochi’ak’e:na:wona isnok’on wo’yo:w a:na’kya. 4 Luknok’on ist k’yana ts’an’an bi’yala’kowa shokyaba’ wo’yon a:naye, akkyap hoł dehwan de’chip, isoł God an ho’i ladaba k’yanakwin baniyup, isk’on k’yawe’ nałiłidip, chuwadik hoł ist we’anona kela k’yan’an kwadop, uhson an weyakkya chun’anna. 5Isk’on hoł chuwa łashhik ha’ik’yan asdemłan ha’elekk’ya yałdo’ debikweyna’[27] yam weyakky illona isk’on shokya’ chuwa’kya. 6Chuw-’al’ap, Jesus unan, ayyu’ya:na’kya, luk hish emma debikweyna’ le’n in’ona. Akkya Jesus ayyała’kya, “Do’-sh yam yele’dunona’ tse’ma?” 7Akkya łashhik we’anona Jesus-ya’ ansewahk’yakkya, “Ma’ leha’ba, Tsawak’i. La:ł lesnapde kwa’ chuhoł hom ansatduna’ma k’yanan nałiłidipba. Dem e:t ho’ k’yana ts’an’an ichuk’yaya’un ihapde, da:s chuwadik hoł hom etchi’ kela k’yan’an kwadonna.” 8Jesus le’anikwekkya, “Elemaknan, yam bewin iłeya:nan, la:ł a:ne.” 9Akkya hish lessak’yaya’de łashhik yele’kya. Yeleknan, yam bewin iłeya:nan, s’a:kya. Lehap, lukkya’ Jews a:wan dewusu’ iyude’chinahnakya yadonnan lesnadikya. 10Jews a:wan iyude’chinahnakya yat’an de’on akkya, hame’ Jews a:wan a:mossona ist łashhik yele’kow unabans, le’andikwekkya, “Ya’ana, do:’o! Kwa’ do’ yam bewin łeya’ allushukwa, akkyap ibanaye iyude’chinahnakya yat’apba.” 11Łashhik le’a:wanikwekkya, “Chuwa tsawak hom elekk’yakkowa ho’ yam bewin łey a:dunona’ hom anhe:doshkya.” 12Akkya lukno Jews ist łashhik wekowa ayyałapkya, “Chuwap, e:t iban’apde, dom hakk’yakkya do’ yam bewin łey a:dunona? Kop shina?” 13Lesnapde luk chuwa łashhik yele’kowa kwa’ Jesus an shi’in anna-bamme’kya. Akkya Jesus-ya’ deshunan, kwa’ awanam-kya, akkyap hish em a:ho’ isk’on ihabona’kon akkya. Da: Jesus doms ho’in’an bikwayinan, a:wandehwa:kya. 14Le’na’ deyadikya de’an, Jesus Jews a:wan dewusukk’yanakya k’yakwen łan’an kwadonan, ist łashhik yele’kon una’kya. Unans, le’anikwekkya, “Dunadi, do’s yele’kya. Akkya eł la:ł da: do’ kwa’hoł ko’di lewunamdu, akkyap honk’wat do’ kwa’ bocha: lesne: chunena’man, hish do’ la:ł kwa’hoł-akkya ashe: yu’deshladik’yanna.” 15Jesus lesn ambenap, łashhik yele’kowa Jesus-ya’ andehwa:nan, Jews a:wan a:mossona dinakwin iynan, yadinekkya, “Chuwa tsawak hom elekk’yakkowa Jesus le’shina.”

16Akky isk’on less a:na’ Jews Jesus-ya’ anhemmo-dinan, hish e:t andehashk’yana:we’ diyahkya, akkyap e:t a:wan haydoshnannan iban’apde, Jesus Jews a:wan iyude’chinahnakya yadonnan luk-ya’ łashhik’on elek-k’yakkya. 17Jesus le’na’ Jews a:wan a:mosson a:wambeykya, “Ele:de, kwa’ hom Datchu God yam i:kwa:nina: k’okshi chunena’ma. Da: la:ł akkya ho’ akshi’ k’oksh i:kwa:nik’e:’a.” 18Le’na’ Jesus ben’on akkya Jews a:wan a:mossona hish i:kyadinan, s’akkya la:ł e:t aynana:we’ diyahkya, akkyap e:t iban’apde, Jews a:wan iyude’chinahnakya yadonnan i:kwa:nik’yakkow akkya. Da: la:ł God andepbe:nan, “hom Datchu” le’kwanan, God-annan hi:nina’ chuw ho’i’ dehyona yashkya.

Jesus den elleya God an Tsawak’i

19Lesna’ Jesus dekkwin a:beye:non akkya le’-a:wanikwekkya, “Do’na’ ho’ lił moła’ yadine. Kwa’ ho’ samma de’chi kwa’hoł leye:na’ma. Ho’ yam Datch an i:kwa:ninan k’oksh unan, da: ho’ uhsi’de lesne:’a. Kwa’hoł hom Datchu i:kwa:nik’yap, da: ho’ akshi-k’e:’a, akkyap ho’ i:namiłde den Datchu God an Tsawak’i. 20Hom Datchu ichem’anan akkya, yam i:kwa:nina: hish demła hom a:wunak’e:’a. Da: la:ł lukno-ya’ ho’ ko’ lewukow ayyadona’ kwa’hoł ayyu-chi’anona’ Datchu hom una:k’yap, ho’ uhsi’de lesnup, don uhs a:wunaban, a:wayyuchi’adina:wa. 21Akkya ko’lehoł hom Datchu God a:ho’i yashekow isha’małde dek’ohannan chimon illapdunon akkya ik’wałt a:ho’ a:washnan, a:bilakk’yap, lesna’de ho’ dens chuwa-ya’ hoł yam tse’manona isha’małde dek’ohannan chimon illi’dunona anhe:doshanna, akkyap den ho’ God an Tsawak’i. 22Datchu God deyande kwa’ chuwa-ya’ hoł an bewonan ashna’ma, akkyap ho’ lesnudunona hom uhsona’ dehwan ukkya. 23Datchu God hom uhsona’ dehwan ukkya, akkyap le:wi’ demł a:ho’i hom ayyułashhik’yanapdunon akkya. Ko’na’ da: a:ho’i Datchu God ayyułashhik’yana:wannan hi:nina’ imashde hom ayyułashhik’yana:wa. Ele:de, Datchu God hom iyk’yakkya. Lesna’ de’on akkya kwa’ hom don ayyułashhik’yana:wammen, da: lesna’dik don kwa’ God-ya’ ayyułashhik’yana:wamme, akkyap ho’ God an Tsawak’i, da: Datchu God hom iyk’yakkya. 24Iłde do’na’ ho’ a:wambene, dens chuhoł hom an bena: hadiya:nan, iłdemanan, da: lesna’dik Datchu God hom Iyk’yakkowa’ aniłdemanan, lukk’on isha’małde dek’ohannan chimon illi ke:si. Ele:de, kwa’ luk-ya’k’on yakna biyahshukwa. Isha’małde dek’ohannan chimon illi’dunona’ dehwannan kwadokya ke:si.

25Do’na’ ho’ le’na’ moł a:wambene, hoł yadon hom Datchu God haydoshkowa de’chinna. Leha’ba, de’chikya ke:si. Lił le’na’ deyaye. E:t ham a:ho’i la:k a:de’ona kwa’ hom aniłdemana:wammon akkya yashe-kow ikn a:deyande, hom aniłdemadina:wannuwan, chim la:k hom an bena: ayyu’hadiyahk’yana:wannuwan, ho’ lukno-ya’ isha’małde dek’ohannan chimona yakk’yanna. 26Akkya ko’na’ Datchu God yamande isha’małde dek’ohannan a:ho’i ya’dunona’ dehwan illona, da: la:ł uhsi’de dehwan hom ukkya, akkyap ho’ God an Tsawak’i. 27Da: lesna’dik ho’ a:ho’ a:wan isha’małde ko’lehoł deya’dunona’ haydoshnakya dehwan hom ukkya, akkyap le:wi’ demł a:ho’ a:wan ho’ El Ehk’ona. 28Ho’ le’na’ benap, kwa’ don a:yuchi’adishukwa’kya, akkyap haydokwin de’chip, le:wi’ demła yashekowa ełelo:wan wo’lona hom an deha:donan ihadiya:na:wa. 29Ihadiya:nan, ełelo:wan wo’lona a:bilakunna. A:bila-kup, chuwandik uhsona’ hom aniłdemanan, dikwahna’ a:deya’kowa isha’małde dek’ohannan chimon illap- dunona’ dehwa k’okshikwin ukkwadok’yanak’yanna. Lesnapde yashekowa ko’di: leya’ a:ho’ a:deya’kowa, e:t a:bilakkyadapde, ho’ a:wandehadiyahk’yanan, a:yakna biyahhanna.

30Ko’na’ Datchu God a:ho’ a:bekkwishdunona’ hom hakk’yap, lesna’de ho’ a:ho’ a:bekkwishe:’a. Kwa’ ho’ yamande yam dehwan illon-akkya ho’ a:ho’i kwa’hoł a:wanhe:doshna’ma. Hom Datchu God dehwan ukkow-akkya de’chi ho’ a:ho’ a:bekkwishnan, a:wan-he:doshe:’a. Le’na’ de’on akkya ho’ den moła’ haydoshe:’a, akkyap kwa’ ho’ yam tse’makwin-akkya de’chi kwa’hoł haydoshe:na’ma. Ko’lehoł Datchu God hom Iyk’yakkowa tse’manona’ uhsi’de ho’ lesne:’a. 31Honk’wat ho’ samma de’chi yandepben beyep, ‘Bena: do’na ho’ a:wambeye:non iłde,’ ma’ ele kwa’ hom an don bena: ayyumoła:wamme. 32Lesnapde God yamande hom andepbe:’a. Da: ho’ eledokna’ ayyu’ya:na, kwa’hoł Datchu God hom andepbe:nona den moła. 33Don yamande yam ham a:de’ona John Wok’oshona:kwe de’on inkwin a:wa:k’yap, John hom andepbe:nan, ‘Den lił Jesus elleya,’ le’kwan, do’na’ yadinekkya. 34Kwa’ kwa’hoł a:ho’i’ hom andepbe:na:wona’ de’chi ho’ aynshihm-akkya de’amme. Leha’ba, la:ł uhs-annan ayyadona’ ko’hoł Datchu God hom andepbekkow-akkya a:ho’ ayyu’ya:na:we chuhoł ho’ de’ona. Lesnapde don iłdemadinan, a:waniłłidunon akkya, do’na’ ho’ lił yadinekkya kwa’hoł John Wok’oshona:kwe hom andepbekkowa. 35John Wok’oshona:kwe kwa’hoł moła’ de’ona do’n a:wan yu’he:dokk’yakkow akkya, do’n a:wan dohabiyan ikna’ deya’kya. Lesnapde lukkya’ dohabiyan yakliknan, dom ko:wi’ delana:na’ ihabiya-k’yap, da: lesna’dik don ko:wi’ delana:na’ John an bena: don k’ettsannishhi’ ayyu’hadiyahk’yanapkya. 36Lesnapde kwa’hoł ayyuchi’ana: ho’ lesne:nona’ la:ł John an bena:wannan ayyadon a:yu’he:do, akkyap kwa’hoł ayyuchi’ana: ho’ lesne:nona uhs uhsona’ hom Datchu God ts’ummenan ukkya. Ho’ uhsi ko’ leyep, uhson-akkya don eledokna’ ayyu’ya:na:wa i:namiłde Datchu God hom lił iyk’yakkya. 37Datchu God hom Iyk’yakkowa do’na yadinekkya, ho’ moła’ de’ona. Lesnapde kwa’ kya:k’i don anhadiya:na:wamme’kya. Da: kwa’ kya:k’i’ hiyowłushna’ ko’hoł God in’ona’ don una:wamme’kya. 38Ya’ana, do’no! Kwa’ Datchu God an bena: do’n a:wan ik’e:nakwin ukkwadona’ma, akkyap kwa’ hom don ayyumoła:wamme. E:t Datchu God hom iyk’yapde, kwa’ hom don aniłdemana:wamme.

39Don yam isha’małde dek’ohannan chimon illapdunon i:tse’manon akkya, ino:dona’ ts’ina: ya:kow-annan ts’ina: a:beye:’a. Lesnapde ino:dona’ ts’ina: ya:kowannan God an beye:na:kwe a:deya’kowa hom andepbe:na:we. Ele:de, ho’ a:ho’ isha’małde dek’o-hannan chimona yakk’e:nona. 40E:t hom andepbe:-na:wapde, kwa’ don uhsona’ yu’he:duna:wammen, da: kwa’ hom don aniłdemana:wamme. Lesnapde hom don aniłdemana:wankya. Lehap, dennatchish do’na’ ho’ isha’małde dek’ohannan chimona yakk’yannankya. 41A:ho’i hom ayyułashhik’yanapdunona’ dekkwin kwa’ ho’ ants’ummehna’ tse’me:na’ma, 42akkyap ho’ eledokna’ do’n a:wanayyu’ya:na. Kwa’ den don hiyowłushna’ God-ya’ ichem’ana:wamme. 43Datchu God hom do’na’ dinakwin iydunon anhe:doshkya- dapde, kwa’ hom don ayyułashhik’e:na:wamme. Lesnapde ho’ ayyu’ya:na, honk’wat doba de’on iyap, kwa’ God uhson iyk’yanamkyadapde, don uhson ayyułashhik’yana:wa. 44Le’na’ ham a:ho’i do’n a:łane:napdunona’ dekkwin de’chi don i:tse’manan, kwa’ hom don aniłdemanapshukwa, akkyap kwa’ den hiyowłushna’ God do’n a:łanetdunona’ dekkwin don i:tse’mana’ma. Ma’ e:de, chuwa-ya’ hoł andewusuk-k’yana’dunona Datchu God samma de’ona. 45Don-sh le’n i:tse’map, ‘Hom Datchu God una’de, kwa’hoł do’na’ ho’ boch-akky a:wahk’yanna? Kwa’ ho’ lesnushukwa, akkyap e:t hish Moses deya’kow an haydoshnan don aynshihm-akky a:wa:nande, da: uhsi’-de haydoshnan-akkya do’n ihadiyahk’yanak’yanna. 46Holon don den hiyowłushna’ Moses an haydoshnan- akky a:wa:nande, hom don aniłdemana:wankya, akkyap Moses an haydoshna: ts’ina:wan hish yu’he:donnishhi’ hom andepbe:’a. 47Honk’wat kwa’ don bena: Moses ts’ina: ya:k’yakkow aniłdemana:wammen, kop ma’ leya’ hom an don bena: iłdemana:wa? Kwa’ den hom don aniłdemanapshukwa.”Jesus apde mi:ł la:ł ayyadona’ a:ho’ a:widok’yakkya

6 1Jesus lesn a:ho’ a:washhu’we’en, Galilee an k’ya:duł ullapnan Tiberias le’deshhin’an iwa’hikya. 2Jesus dem a:nap, hish ko:mash ko’n a:ho’i Jesus-ya’ dabann-a:kya, akkyap a:ho’ a:we’anon a:welekk’yap, lukn a:ho’ unapkya. 3Jesus allunan, hoł yalakwin yemakup, da: an wokkwinnan a:de’ona wosli’ a:yemak-kya. Isk’on a:de’chinan, i:willap idina’kya. 4Jews a:wan dewusu’ łana “God an ho’i ladaba k’yakwe:wa’kowa yadokowa”[28] le’andikwe:nona lotdekya. 5Jesus ist yal’an i:munan, dunadip, hish ko:mash ko’n a:ho’i Jesus inkwin a:wiya. Akkya Jesus Philip-ya’ ayyała’kya, “Lukn a:wiyanon idonapdunon akkya hop hon muwe’ wo:dihna:wa?” 6E:t Jesus ayyała’ende, ayyu’ya:na’kya yam ko’hoł a:ho’ a:wan lewudunona. Lesnapde dom Philip-ya’ ande’chun iyahnan akkya lesn ayyała’kya. 7Akkya Philip ansewahk’yanan, “Honk’wat chuhoł kwilik’yan asi asdemła dewa: i:kwa:nik’yap, lesn innan o’ap,[29] lesnapde kwa’ less hoł lukn a:ho’ a:wan mu:dihnakya hewe’ ide’chishukwa.” 8Lesnapde da: kwa’dik hoł Jesus an wokkwin de’ona Simon Peter a’ suwe Andrew le’shinona Jesus-ya’ le’anikwekkya, 9“Lił luk aktsek el’ona apde kya:łana’ mulo:we dap kwili k’yashhida hanełaye. Lesnapde lukkya’ ido:w dom ko:wi’ hoł de’on akkya, kop ma’ leya’ hon le:wi’ demła lukn a:ho’ a:widok’yana:wa?” 10Akkya Jesus yam wokkwin a:de’ona-ya’ le’a:wani-kwekkya, “A:ho’i liłnok’on dina:na:we.” Isnok’on emma bew’ap, a:ho’ idina’kya. Isk’on apde mi:ł a:wottsi[30] dina’kya. 11Idinak’yap, Jesus aktsek ts’ana’ mulo:w wo:dihkya. Wo:dihnan, yam Datchu God-ya’ andewusukk’yanan, “Elahkwa” le’anikwekkya. Akkya ist a:ho’i din’on i:yukkya. Da: la:ł k’yashhit a:chi-ya’ ahnan, God-ya’ andewusukk’yanan, a:ho’i din’on i:yuts’ip, yam ko:wi’ hoł tse’manon idonapkya. 12Akkya a:ho’i’ yushełk’yanapkya de’an, Jesus yam wokkwin a:de’on ihakk’yakkya, “Mu-k’uhmo:we yetchi’kowa habok’yana:we. Lehap, kwa’ kwa’hoł deshukkweyshukwa.” 13Akkya Jesus an wokkwin a:de’ona mu-k’uhmo:we habok’yana:wap, asdemłan kwili yałdo’ hu’chibo:wa’kow[31] ibotdipkya. Less hoł idonapkowa mu-k’uhmo:we yetchi’kya. 14Akkya a:ho’i lił luk-ya’ ayyuchi’anan Jesus ko’ lewukow unaban, le’dikwekkya, “E:, i:namiłde lukk’on kya:koł ino:de God an beye:na:kwe lił ulohnakwin iydunona andepbena’kowa.” 15S’akkya lukn a:ho’i Jesus-ya’ ley ashna:we’ diyahnan akkya, Jesus-ya’ anłimmoshnan, yadena:we’ diyahkya. Lesn i:tse’map, Jesus ayyu’-ya:nan, da: la:ł a:ho’ a:wandehwa:nan, hoł yalakwin sam a:kya.

16Sunhap, Jesus an wokkwin a:de’ona Galilee-’an ałdi bi’yalakwin a:wa:kya. 17Isk’on a:de’chinan, k’yayan allukkyanak’yannan ukkwadonan, ałdi’kow a:wiwa’hinaky akkya Capernaum-kwin dahna’ k’yał a:wa:kya. E:t dek’widipde, kwa’ Jesus dem aksh’am-me’kya. 18Hish ashe: bin’ap akkya, ełedebowa: idebowapkya. 19S’ akkya k’yayan allukkyanaky-akkya honk’wat ha’i: hoł a:wide mi:yan[32] de’ch a:wa:nap, Jesus k’yawina’kow allunan, kwa’ biyah kwadonamkya. Lesn allunan, k’yayan allukkyanak’yannan lotdek’yap, unaban, Jesus an wokkwinnan a:de’ona i:deshladikya. 20Lesnapde Jesus le’a:wanikwekkya, “Eł i:deshlan-na’ma. Ho’ iyanona.” 21Akkya i:k’ettsadinan, Jesus-ya’ k’yayan allukkyanak’yannan kwadok’yanapkya. Jesus kwadop, lessak’yaya’de k’yayan allukkyanaky-akkya ałdi bi’yalakwin hoł yam a:wa:nankwin a:de’chikya.

Jesus a:ho’ isha’małde dek’ohannan ya’dunona’ dehwan illi

22Dewap, a:ho’i ałt’an dobakky iwa’hinakwin dina’kowa luk-ya’ k’yayan allukkyanakya de’ch unapkya. Kwa’ la:ł hoł k’yayan allukkyanakya a:wuna:wamme’kya. Lukn a:ho’i da: an’awanapkya, kwa’ deshhuk’wa Jesus yam wokkwin a:de’on a:willi’ kwadonamkya. Jesus an wokkwin a:sam a:wa:kowa a:ho’ ayyu’ya:napkya. 23Da: la:ł ham a:ho’i k’yayan allukkyanaky-akkya a:wiykya. Hoł Jesus deshhuk’wa dewusukk’yanan, a:ho’i muwe’ a:widok’yakkya dey’an lotdek’yanapkya. 24Lesnapde isk’on a:ho’ a:de’chinan, kwa’ Jesus dap an wokkwin a:de’ona ist dinammon akkya, ik’wałt a:ho’i k’yayan allukkyanak’yannan ukkwadonan, Jesus-ya’ deshuynan, Capernaum-kwin a:wiwa’hikya. 25Dobakky iwa’hinakwin Jesus-ya’ awanan, ayyałapkya, “Ho’n a:wan Yanikk’e:nona, kya:kip do’ lił iykya?” 26Ayyała:wap, Jesus le’a:wanikwekkya, “Den elleya do’na’ ho’ yadine. Ho’ ayyu’ya:na, kwa’ kwa’hoł ayyuchi’ana: ho’ ko’ lewukow akkya hom don deshuyna:wamme. Doms don muwe’ idonabe’en, eledokna’ yushełk’yanapkow akkya hom don deshuyna:we. 27Eł don lił dek’ohannakwin ido:w dekkwin de’ch i:tse’manamdu, akkyap uhson a:wibochadinna. Datchu God hom an le’na’ haydoshkow akkya, don isha’małde ido:w ikna’ de’on akkya imashde don lukkya’ dekkwin i:tse’manna. Ho’ a:ho’i demł a:wan El Ehk’on akkya, ho’ isha’małde dek’ohannan ya’dunona’ dehwan illi.” 28Jesus lesna’ benap, a:ho’i le’andikwekkya, “E:, hon uhs ido:w andeshemana:we. Kop ma’ leya’ hon God an i:kwa:nik’e:na:wa, uhs ido:we do’ andepbekkowa wo:dihnapdunon akkya?” 29La:ł Jesus a:wansewahk’yakkya, “God hom lił dek’ohannakwin iyk’yakkow akkya, hom don aniłde-manan, le’n akkya don God an i:kwa:nik’e:na:wa.” 30Akkya a:ho’i Jesus-ya’ ayyałapkya, “Kop ma’ akkya hon ayyu’ya:na:wa, God dom lił iyk’yakkowa? Kwap yu’he:donan do’ ayuchi’ana’ ko’ lewunna? Leha’ba, hon uhs unaban, dom aniłdemana:wa. 31Ho’n a:wan a:łashhina: a:deya’kowa dem delibałdo’kow a:wallunan, kwa’hoł ido:we ‘manna’ le’a:wandikwe:non idonapkya. Hatchi, le’na’ ino:dona’ ts’ina: i:shokwi:wan ts’ina: ya:naye, ‘Muwe’ i:yamakwin baniykowa luk-ya’k’on chuwa ya’kya?" 32A:ho’i lesn ayyała:wap, Jesus le’a:wanikwekkya, “Den elleya do’na’ ho’ lił a:wambene. Chuhoł i:yamakwin do’n a:wan a:łashhina: a:deya’kowa’ dinakwin ido:w a:baniyk’yakkowa kwa’ Moses de’amme’kya. Hom Datchu God yamande hiyowłushna’ mu’le’ do’na yakk’e:nona. 33I:namiłde God an hiyowłushna’ mu’l-akkya a:ho’ isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa. Ho’ hiyowłushna’ mu’l andepbe:nan, ho’ yandepbe:’a, akkyap hom Datchu God do’na’ dinakwin iyk’yap, lesna’dik hi:nina’ do’na’ ho’ dek’ohannan chimona yakk’e:nona.”

34Akkya a:ho’i Jesus-ya’ le’andikwekkya, “Ho’n a:wan Mossona, la:ł a:na’dun dekkwin luk-ya’ mu’le’ do’ andepbe:nona ho’n a:wan isha’małde deya’dunon akkya ho’na’ yakk’ya.” 35Kwa’ lukn a:ho’i yu’he:du-na:wammep akkya, Jesus le’a:wanikwekkya, “Ho’ a:ho’ a:wan mu’le’ ikna’ de’ona, akkyap hish den hom an tse’makwin-akkya a:ho’i isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa. Lesna’ de’on akkya dens chuhoł hom inkwin iyanona, lukk’on kwa’ la:ł osheshukwa. Ma’ leha’ba, hom aniłdemanan, le’k’on tse’mak dełak’wap, da: la:ł kwa’ k’eyashukwa. An binnan kwa’ ibałdo’-shukwa. 36Lesnapde do’na’ ho’ lił yadine:’a, da: etden hom don unabande, kwa’ hom don aniłdemana:wamme. 37Lesnapde le:wi’ demła hom a:ho’ a:deya’dunona Datchu God hom a:wukkowa hom inkwin a:wiynan, hom-annan detse’mak dełakwik’yanna. Dens chuwandik hoł hom inkwin a:wiyanona kwa’ den ho’ kya:k’i’ uhsona’ le’ idina:shukwa. 38Akkyap kwa’ ho’ yam tse’makwin-akkya kwa’hoł lesnudunon akkya i:yama-kwin baniynamkya. Hom Datchu God iyk’yakkya. Akkya ko’lehoł Datchu God tse’manan, lesna’ ko’ leya’ kwa’hoł haydoshap, uhsona’ de’chi ho’ lesnunna. 39Le’na’ hom Datchu God tse’ma. Kwa’ chuwandik dobint’ona’dapt hoł hom a:ho’ a:deya’dunona God woslihkona le’ a:yakna biyahshukwa. Akkya ho’ le:wi’ demł uhson ik’wałt a:ho’ a:washnan, da: ho’ a:bilak-k’yanna, la:k hoł ałna’ yadonnan ulohnan ibałdo’dun dekkwin de’chipba. 40Den le’na’ hom Datchu God tse’ma. Le:wi’ demłona hom dekkwin aynshihm-akkya a:ho’ a:de’ona uhson a:bilakk’yap, isha’małde luknok’on dek’ohannan chimon illa:wa. Leha’ba, ulohnan ibałdo’-dunona’ dekkwin de’chip, ho’ ik’wałt a:ho’ a:washnan, a:bilakk’yanna, akkyap ho’ Datchu God an Tsawak de’on iłdemana:we.”

41Jesus le’n a:ho’ a:wambeykyadap, Jews isk’on habonona hish nenenedikya. Da: ko’andikwekkya. Ma’ leha’ba, kwa’ linina:wamme’kya lił Jesus yam mu’le’ ikna’ de’ona i:yamakwin baniykowa yandepben beyep akkya. 42Akkya le’i:yandikwekkya, “Holon luk Joseph le’shinon an tsawak Jesus. Ele:de, an datchona’ dap an tsit’ona’ hon a:chi-ya’ annabiba. Kop ma’ leya’ i:yamakwin baniykya le’kwan, yandepbe:’a? Hinik yosek’e:’a.” 43Akkya Jesus a:wansewahk’yakkya, “Eł i:yanshakwakwak’e:na:wamme. Eł hom don ko’andikwana’ma. 44Kwa’ chuhoł hom ambatchu-shukwa, dem God hom lił Iyk’yakkowa’ uhsona’ akshihapba. Dens chuwadik hoł hom ambatchunona hom an ho’i’ yo’ap, e:t honk’wat yam onan bałdokwin de’chikyadapde, ho’ uhson ik’wałt ho’ ashnan, bilakk’yanna ulohnan ibałdo’dun dekkwin de’chipba. 45Akkya le’na’ ino:de God an beye:na:kwe a:deya’kowa ts’ina: ya:k’yanapkya, ‘God le:wi’ demł uhsona yanikk’yanna.’ God lesna’ yanikk’yakkow akkya le:wi’ demła Datchu God-ya’ ayyu’hadiyahk’yanan, a:wiyanikwadikowa den hom ambatchuna:wa. 46Ho’ samma yam Datchu God-ya’ una’kowa, akkyap hom lił iyk’yakkya. Kwa’ la:ł chuhoł God-ya’ unamme’kya. 47Iłde do’na’ ho’ a:wambene. Dens chuhoł hom aniłdemanan, hom dekkwin tse’mak dełak’ona lukk’on isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna. 48Ho’ hiyowłushna’ mu’le’ ikna’ de’ona i:yamakwin baniykow akkya ho’ a:ho’i’ dek’ohannan yakk’e:nona. 49E:t do’n a:wan a:łashhina: a:deya’kowa delibałdo’kowa muwe’ God ya’kowa idonapkyadapde, kwa’ uhs-akkya isha’małde dek’ohannan illa:wamme’kya. 50Lesnapde ho’ hiyowłushna’ mu’le’ ikna’ de’on i:yamakwin baniykona. Da: chuwadik hoł lukkya’de hiyowłushna mu’le’ idop, kwa’ an binnan ibałdo’shukwa. 51Leha’ba, ho’ hiyowłushna’ mu’le’ de’on i:yamakwin baniykowa, akkyap ho’ isha’małde dek’ohannan chimona yakk’e:n-ona. Le’na’ de’on akkya dens chuhoł luk-ya’ hiyowłushna’ mu’le’ ahnan, uhson isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna. Lił dek’ohannakwin a:de’ona isha’małt a:ho’i’dunon akkya yam ho’ shi’nan yakk’yanna, akkyap hom shi’nan uhsi’t isha’małde ho’i’dunona mu’l ikna’ deyaye. Hom an tse’makwin- akkya a:ho’ isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa.”

52Jesus le’na’ benap, akkyap Jews i:yashhu’we:-nan, iwollenapkya. Iwollenans, le’dikwekkya, “Ana, kop leya’ dek’yanna? Kwa’ elleya lukk’on hon idonapdunon akkya yam shi’nan ho’na’ ya’shukwa.” 53E:t lesdikwapde, Jesus le’na’ yadinekkya, “Iłde do’na’ ho’ a:wambene. Kwa’ hom don shi’nan dap ade-k’yawe’ andeshemana:wammen, kwa’ don dek’ohannan chimon illapshukwa, akkyap le’na’ kwa’ hom don aniłdema-na:wamme. 54Dens chuhoł hom aniłdemanan, le’na’ hom an shi’nan idon lesde:na’ dap hom an ade-k’yawe’ dudun lesde:na’, uhson isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna. La:ł da: ulohnan ibałdok’yap, lukk’on hom le’n aniłdemanona de’on akkya, ho’ luk-ya’k’on ikwałt ho’ ashnan, bilakk’yanna. 55Akkyap i:namiłde hom shi’nan hiyowłushna’ ido:w ikna’, dap hom ade-k’yawe’ hiyowłushna’ dudunakya ikna. Akkya lukky-akkya a:ho’i isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa. 56Dens chuhoł le’na’ hom an shi’nan idoynona, dap hom an ade k’yawe’ duduynona lesde:na’ de’ona, lukk’on isha’małde hom illi’ dek’yanna. An ik’e:n’an isha’małde ho’ dek’yanna. 57Hom Datchu God isha’małde dek’ohannan illap, lesna’ an tse’makwin-akkya ho’ ho’i. Le’na’ de’on akkya chuhoł hom-’annan tse’mak dełak’wap, lukk’on hom ’an shi’nan idon ikna’ isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna, akkyap ho’ dek’ohannan yakk’e:nona. Leha’ba, hom Datchu God iyk’yakkow akkya ho’ dek’ohannan a:ho’i ya’dunona’ dehwan illi. 58La:ł ist ho’n a:wan a:łashhina: a:deya’kow idoynapkowa’ kwa’ lukkya’ mu’le’ baniykow-annan hi:ninamme’kya. Lukkya mu’le’ i:yamakwin baniykowa chuhoł idonan, isha’małde dek’ohannan illik’yanna.” 59Jesus le’na’ Jews a:wan dewusu’ dumink onakya k’yak’wan yanikk’yanan beyekkya, Capernaum-’a.

Ham a:ho’i detse’mak dosanan, Jesus-ya’ andehwa:napkya

60Jesus lesna’ benap, em illap a:walluynona ihadiya:nan, le’dikwekkya, “Ya’ana, ma’ e:de! Hish lukkya’ do’ bena: beyekkowa hish bena: deni. Kwa’ dom hon ayyu’hadiyahk’yana:wammek’yan diha.” 61Akkya Jesus eledokn ayyu’ya:na’kya, luknok’on kwa’ i:k’ettsana’man i:yashhu’we:napkowa. Lesn a:wan tsemakwi: de’on akkya, Jesus yayyała’kya, “Kop ma’ leya’ don lukkya’ bena: ihadiya:nandes, denamme’ detse’mak dosa? 62Holon le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’on ik’wałt yam iykya dekkwin yemakup, don unabans, kop don lehap leya’ i:tse’manna? Ho’ le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’ona. 63Don ayyu’ya:naba, kwa’ shi’nan-akkya chuhoł isha’małde dek’ohannan chimon illi’shukwa. Binnan-akkya de’chi chuw ho’i’ isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna. Don kwa’ kya:k’i’ yam binnan okk’yana:wamme’dunon akkya, do’na’ ho’ lił yam luk bena: ya’kya, akkyap luk bena:w-akkya don isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa. 64Lesnapde chuwan hoł hame’ don kwa’ dem hom an bena: iłdemana:wamme.” Jesus le’n a:wambeyekkya, akkyap dens le:wi’ delana:na’ ayyu’ya:na’kya, chuwan-dik hoł kwa’ aniłdemana:wammona, dap chuwadik hoł Jesus-ya’ udetdunona’ tse’manona.

65La:ł Jesus le’a:wanikwekkya, “Lesna’ de’on akkya do’na’ ho’ yadinekkya, kwa’ chuhoł hom aniłdemadinan hom inkwin iyshukwa, dem hom Datchu God an iho:denan ashapba.” 66Jesus lesn a:wambenap, hame’ Jesus-ya’ daban din-a:k’ona’ detse’mak dosanan, kwa’ la:ł a:nankwin illap a:walluynamkya. 67Akkya isk’on Jesus yam asdemłan kwili yałdona woslihkowa yayyała’kya, “Da:-sh hom don andehwa:nan, yaknahna:wa?” 68Lesa:wanikwap, Peter ansewahk’yakkya, “Holo, Mossona! Chuwaya’p ma’ hon inkwin a:wa:nuwa? Do’ samma isha’małde dek’ohannan chimon illi’dunona’ bena:w illona. 69Lehap, ho’n a:wan eledokna’ yu’he:dodikya, do’ samma a:ho’ a:waniłłik’yatdunon akkya God dom Iyk’yakkowa. Do’ God an Tsawak’i. Le’na’ de’on akkya dom hon aniłdemanan, aynshihm-akkya a:ho’i.” 70Akkya Jesus a:wambeykya, “E:t do’na’asdemłan kwili yałdona’ ho’ woslihkyadapde, lesnapde chuwandik hoł dobint’ona do’n a:wan wokkwinnan akshona hish el’am ho’ a:wan mosson[33] ’an ho’i.” 71Jesus lesna’ benan, Judas-ya’ andepbekkya, akkyap lukk’on e:t chuw hoł asdemłan kwili yałdona wokkwin ’an deyande, Jesus-ya’ udetdunona’ deya’kya. Lukkya’ tsawak Judas le’shinona Simon Kerioth-’an de’on an tsawak’i.Jesus dap an a:suwe

7 1Lesna’ deyadikya de’an, Jesus Galilee-’ana’kowa’ allukkya. Kwa’ la:łs Judea-’an alluynamkya, akkyap isk’on hame’ Jews a:de’ona Jesus-ya’ aynana:we’ diyahnan, deshuynapkya. 2Jews a:wan łana’ lotde’anon akkya Jerusalem-kwin habokya. Łana’ dewak’yanan akkya hambo:w a:washnans, isnok’on dina’kya. 3Łana’ lotde’anon akkya Jesus an a:suwe Jesus-ya’ le’andikwekkya, “Eł la:ł do’ lił im’amme’du. Łu:’u, Judea-kwi. Isk’on do’ de’chinan, do’ yam ayyuchi’ana: ko’ leye:n allup, isk’on dom a:ho’ a:de’ona dom an i:kwa:nina: ayyuchi’ana’ a:wuna:wa. 4Dom a:ho’i’ annabipdunona’ do’ tse’manan, imashde den dom a:ho’i’ unaba’de, yam do’ ko’hoł ayyuchi’ana: ko’ leye:n allunna. Leha’ba, kwa’ do’ ik’olo’ yam ayyuchi’ana: ko’ leyeshhukwa. Akkya chuw’etch’amme’ dom anna-bi:wa.” 5Lesnapde e:t luknok’on Jesus an a:suwe a:deyande, kwa’ dem Jesus-ya’ aniłdemana:won a:de’-amme’kya. 6Akkya Jesus le’a:wanikwekkya, “Kwa’ a:ho’ iyuna:k’yanakya hom an haydokwin de’china’ma. Akkya kwa’ dem ho’ Jerusalem-kwin a:shukwa. Lesnapde, dens kya:k’i’ don a:wa:ne’ dihap, do’n a:wan iho:de. 7Akkya kwa’ do’na’ a:ho’i lił dek’ohannakwin a:de’ona a:wayyuk’yałnapshukwa. Lesnapde den lukno-k’on hom ayyuk’yałna:wa, akkyap kwa’hoł ko’di leya’ a:de’ona ho’ a:wan yu’he:dokk’e:’a. 8Don a:sam a:wa:du. Kwa’ dem ho’ łana’ dewannankwin a:shukwa, akkyap kwa’ hom haydokwin de’china’ma.” 9Jesus lesn a:wambenan, Galilee-’an sam imo’kya.

Kwa’hoł Jews a:wan łana’ dewannankwin leyadikya

10Akkya Jesus an a:suwe a:wa:kyadap, ko:wi’ dela:’ap, da: Jesus a:kya. Lesnapde kwa’ a:ho’ unaba’t a:namkya. Ichubalo:nans a:kya. 11La:ł hame’ Jews a:de’ona łana’ dewannankwin habokowa Jesus-ya’ deshun a:wallunan, i:yandekkunashnapkya, “Hop Jesus a:kya?” 12Em isk’on a:de’ona Jesus-ya’ andepbe:nan, i:yanshakwakwak’yanapkya. Hame’ le’i:yandikwekkya, “Hish uhsi tsawak Jesus le’shinona dikwahna’ ho’i.” Lesnapde hame’ le’dikwekkya, “Ełła, uhsi tsawak a:ho’ a:will a:nan, a:wan tsemakwi: i:bohłik’e:’a.” 13Lesnapde chuwan hoł Jesus-ya’ el antse’mana:wona’ a:deyande, kwa’ yayyu’anikdo’ yu’he:donnishhi’ Jesus-ya’ andep-be:na:wamme’kya, akkyap Jews-ya’ a:watdannapkya.

14Łana’ dewanona’ idiwanahhap, Jesus dewusukk’yanakya k’yakwen łan’an kwadonan, bena kwayik’yanan, a:ho’i yanikk’yakkya. 15Jesus a:ho’i yanikk’yap, hame’ Jews ihadiya:nan, a:yuchi’adinan, i:yandekkunashnapkya, “E:t honk’wat kwa’ ho’n a:wannan hi:nina’ chuhoł luk-ya’k’on anikk’yanamkya-dapde, kop leya’ lukkya’ tsawak hish le’na’ tse’mak anikwa’ beye:’a?" 16Akkya Jesus a:wansewahk’yakkya, “Kwa’ bena: ho’ lił a:ho’i yanikk’e:nona hom an bena: de’amme. Datchu God hom Iyk’yakkow an bena: de’chi ho’ a:ho’ a:wambeye:’a. 17Dens ko’lehoł Datchu God tse’manona chuhoł hish hiyowłushna’ anhadiya:nan, lukk’on eledokn ayyu’ya:nak’yanna, ho’ a:ho’i yanik-k’yanan, i:namiłde God an bena: ho’ yadine:’a. Kwa’ ho’ yamde bena: yanikk’e:na’ma. 18Chuhoł yam de’chi bena: beye:nona’ uhson a:ho’i’ łanenapdunona’ de’chi tse’ma. Lesnapde Datchu God hom Iyk’yakkow a:ho’i łanenapdunona’ de’chi ho’ tse’ma. Ele:de, hom Datchu God hish de:moła’ De’ona. Da: lesna’dik hi:nina’ ho’ de:moła’ de’on akkya, kwa’ kya:k’i’ ho’ chuwa-ya’ hoł ayyosek’e:na’ma. 19Kwa’-sh Moses deya’kowa God an haydoshnan do’na’ yaknamkya? Ele:de. Lesnapde kwa’ chuwan hoł dobint’ona don God an haydoshnan-akkya a:na’ma. E:t iban’apde, kop ma’ ley’ap hom don aynana:we’ diyahnan, uhson i:tse’me:’a?” 20Akkya isk’on Jews le’dikwekkya, “Ya’ana, do:’o! Hish do’ binnan boch an tse’makwin-akkya halishodi. Kwa’ chuhoł dom aynana’man iha.” 21Lesdikwap, Jesus le’a:wanikwekkya, “Dom-sh dobint hoł ho’ i:kwa:ninan k’okshi ko’ lewukowa don unabans, denammes don a:yuchi’adikya? Ho’ łashhik elekk’yap, uhs-akkya de’chi don-sh a:yuchi’adikya? 22Kya:koł ino:de Moses deya’kowa do’na yam a:ts’an a:wan shi’nan mu:dułła’dunona’ haydoshnan[34] ya’kya. Ele:de, kwa’ dem uhsona’ haydoshnan do’na’ yakna’map, da: la:ł ho’n a:wan a:łashhina: uhsi haydoshnan-akkya a:de-ya’kya. La:ł la:kdapde, don yam iyude’chinahnakya yadonnande yam a:ts’an a:wan shi’na: a:mu:dułłe:na:we. 23Lesnapde kwa’ Moses an haydoshna: don le’ wo:duna:wamme’dunon akkya, den don yam a:waktsek a:ts’an a:wan shi’na: a:mu:dułłe:na:we, do’n a:wan iyude’chinahnakya dewusu’ yadondapde. Da: la:ł ho’ iyude’chinahnakya yadonnan uhsi łashhik demłas elekk’yakkya. Lesna’-sh de’on akkya hom don anhem-modinapkya? 24Eł don chuwa-ya’ hoł dekkwande isdona’ ahk’yana:wamme’du. Dem hish den don kwa’hoł iłde de’ona elleyannishhi’ ayyu’ya:naban, chim akkya don lesna’ yam tsemakwi:washna:wa.”

25Jesus lesn a:wambenap, hame’ Jerusalem-’an a:de’ona le’i:yandikwekkya, “Hatchi, luk-ya’ tsawak’on aynana:we’ diha? Ma’ hinik iłde. 26Lesnapde e:t a:ho’i’ unaba’de da: ihadiya:wapde, kop ma’ la:t ho’n a:wan a:mossona kwa’ luk-ya’k’on yadena’dunona’ haydoshna:wamme? Honk’wat antse’mana:we, lukk’on den hiyowłushna’ Christ ho’n A:waniłłik’yatdunona God iyk’yakkowa. 27Ma’ e:de, hon ayyu’ya:naba, hok’yan hoł lukk’on iyanona. Lesnapde hiyowłushna’ Christ de’on iyap, kwa’ chuhoł an iykya dekkwin ayyu’ya:-na’shukwa.” Lesn a:beyekkya. 28Akkya Jesus Jews a:wan dewusukk’yanakya k’yakwen łan’an a:ho’ a:yu’-ya:k’yanan, bena łakk’yanan, le’a:wanikwekkya, “Don le’i:hadi hom don annabiba. Da: la:ł don le’i:hadi hok’yan hoł ho’ iyanona don ayyu’ya:naba. Lesnapde kwa’ ho’ yamde tse’makwin-akkya iynamkya. La:ł da: Datchu God hom Iyk’yakkowa den hiyowłushna’ God deyapde, kwa’ don Datchu God-ya’ annabi:wamme. 29Den ho’ i:namiłde Datchu God-ya’ annabi, akkyap hom iyk’yakkow akkya. Ho’ yam Datchu God inkwin iyanona.” 30S’akkya e:t Jesus-ya’ yadena:we’ dihapde, kwa’ Jesus an lesalleyadidunona’ haydokwin de’chi-na’map akkya, kwa’ a:wan iho:de yonamkya. Akkya kwa’ chuhoł Jesus-ya’ yadenamkya. 31Da: em isk’on la:ł habonona hiyowłushna’ God Jesus-ya’ iyk’yakkowa aniłdemadinapkya. Akkya le’i:yandikwekkya, “I:namił-de den hon ayyu’ya:naba lukk’on Christ de’ona. Akkyap Christ de’on iyap, kwa’ an yu’he:dona: ayyuchi’ana’ ko’ leye:nona luk-annan ayyadona’ a:deya’shukwa.”

32Phe:rasi:kwe ihadiya:kya, a:ho’i le’n i:yansha-kwakwak’yana:wapba. Akkya Phe:rasi:kwe Jews a:wan dewus a:mossona’ iwosliknan, a:wiyadena:kwe a:wa:-k’yanapkya, Jesus-ya’ yadenapdunon akkya. 33Akkya Jesus a:ho’i le’a:wanikwekkya, “Dom ko:wi’ hoł delana:na’ do’na’ ho’ a:willi’ dek’yanna. Lesnapde ko:wi’ dewap, ik’wałt hom Iyk’yakkow inkwin ho’ a:nuwa. 34E:t honk’wat hom don deshuyna:w-annuwande, kwa’ hom don awanapshukwa. Da: la:ł hom imkwin kwa’ don a:wiyshukwa, akkyap kwa’ do’n a:wan iho:damme.” 35Jesus lesna’ benap, hame’ Jews a:de’ona le’i:yandikwekkya, “Hop ma’ a:n iha, dew’una’t kwa’ hon awanapshukwa? Ho’n a:wan-sh a:hame’ Greeks a:wan łuwalla:wa’kow a:de’ona dina-kwin a:nuwa? Ma’-sh isnok’on Greeks a:de’ona-ya’ yanikk’yanna? Kwa’ honk’wat lesnushukwa. 36Le’kwa-nans, ‘E:t hom don deshuyna:wannuwande, kwa’ hom don awanapshukwa’, da: la:ł ‘hom imkwin kwa’ don a:wiyshukwa, akkyap kwa’ do’n a:wan iho:damme,’ kop ikwan iha?"

Le’na’ a:ho’ isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa

37Jews a:wan dewusu’ łan ałna’ yadon de’chikya. Hish a:wan lukkya’ yadon animosihna’ yadon deya’kya. Isk’on Jesus dewusukk’yanakya k’yak’wan ye:la:nan, we’atchona’ a:ho’i le’a:wani-kwekkya, “Honk’wat chuwandik hoł don isha’małde dek’ohannan chimon andeshemanan akkya don ik’eyanon ikn a:de’ona, hom don inkwin a:wiydu. Hom don inkwin a:wiynan, hom don aniłdemana:wap, do’na’ ho’ k’ya:-k’oksh-akkya a:duduk’yanna. Lehap, do’na’ ho’ isha’małde dek’ohannan chimona yakk’yanna. 38Akkyap le’n ino:dona’ ts’ina: i:shokwi:w’an God an benan le’na’ ts’ina: ya:naye, ‘Chuwandik hoł hom hiyowłushna’ aniłdemanona lukk’on isha’małde dek’o-hannan illik’yanna. Uhson an ik’e:nannan dek’ohannan k’yawinan isha’małde k’ya:-kwayile:non ikna’ dek’yan-na.’[35] 39Jesus k’yawinan isha’małde k’ya:-kwayile:nona le’kwanan, yam Dewusu’ Binnan iłdemana:wona’ dinakwin Iydunon andepbekkya. Kwa’ dem God an Dewusu’ Binnan lukno-ya’ dinakwin iynamkya, akkyap dem Jesus lił luk dek’ohannakwin dey’an, kwa’ dem Jesus ashena’man, kwa’ yam heshoda dewutso’yakwin yemaknamkya.

40Ham a:ho’i ko’hoł Jesus ikwekkow ihadiya:nan, le’dikwekkya, “I:namiłde den lukk’on God an beye:na:kwe God ho’na’ yam bena:wan yanhe:dosh-kowa. Lukk’on Christ ’an ehkwi’ iyanona.” 41Da: la:ł ham a:ho’i le’dikwekkya, “Ele:de, lukkya’de Christ de’ona.” Lesnapde hame’ dop a:ho’i le’dikwekkya, “Ełła, kwa’ Christ de’amme. Chuwa-ya’ hoł God ho’na’ dinakwin iyk’yatdunona kwa’ Galilee-kwin iyshukwa. 42Kwa’ lesna’ deya’shukwa akkyap ino:dona’ ts’ina: i:shokwinnan le’na’ ts’ina: ya:naye, ‘Christ ho’n a:wan łashhina David deya’kow ihdohk’yanona’ an cha’le dek’yanna.’ Akkya David an łuwallan ts’ana Bethlehem le’deshhinakwin iyanna.” 43Lesna’ kwa’ a:ho’ a:wan tsemakwi: hi:nina:wamme’kya. 44E:t hame’ Jesus-ya’ yadena:we’ diyahkyadapde, kwa’ a:wan iho:damme’kya.

45Akkya a:wiyadena:kwe ik’wałt dewus a:mos-sona’ dap Phe:rasi:kwe dinakwin a:wiyap, idekkunah-napkya, “Kop ma’ ley’ap kwa’ don Jesus-ya’ yadenan, ik’wałt ho’na’ dinakwin illap a:wiyna’ma?" 46Akkya le’na’ a:beyep, a:wiyadena:kwe le’n a:wansewahk’ya-napkya, “Ma’ leha’ba, kwa’ kya:k’i’ chuhoł luk-ya’k’on de’china’ ho’i’ k’okshona’ hi:nina’ beye:namkya.” 47Lesdikwap, Phe:rasi:kwe le’dikwekkya, “Ya’ana, hish da: do’na’ yayyosek’e:nan, da: do’na’ detdoma:wa-she:nan, do’n a:wambo’kukya. 48Kwa’-sh chuwandik hoł ho’n a:wan Phe:rasi:kwe dahchat a:mossona luk-ya’ aniłdemana:wamme’kya? Ma’ ełła! 49Lesnapde hame’ lukno kwahamashak ko’na ho’inan a:de’ona aniłde-madinapkya. Ya’ana, luknok’on dekkwande kwa’ hish God an haydoshna: ayyu’ya:na:wamme. Luknok’on doms a:yałakweydunona.” 50Lesnapde lił chuwa Nico-demas le’shina’kowa’ a:wan wokkwinnan akshi’kya. (Lukk’on ist hoł Jesus inkwin dehłap iynan, kwa’hoł andekkunashekkya). 51Nicodemas le’a:wanikwekkya, “Kwa’ hish datchimande doba-ya’ hon kwa’hoł boch ande’unapshukwa, wan an kela bewop, hon ayyu’hadi-yahk’yana:wa. Lesna’ ho’n a:wan haydoshna: ya:naye.” 52Lił Nicodemas le’na’ benap, lukno ansewah-k’yanapkya, “He: do:’o! Do’-sh Galilee-kwin iykowa, dew’una’t do’ le’na’ beye:’a? Do’ ino:dona’ ts’ina: i:shokwi: anidehhałdu. Lesnan, do’ yu’he:dunna, kwa’ den dobint’ona’dapt hoł God an a:beye:na:kwe Galilee-kwin a:wiyna’ma.” 53Lesna’ lił Phe:rasi:kwe a:beyekkyadap, a:ho’i yam k’yakwe:wa’kow isammo: iwohhayapkya.Jews a:wan dewus a:mossona chuw okya ihanłikowa Jesus inkwin illap a:wiykya

8 1Da:chish Jesus debokyałakwin, “Olive” le’andi-kwe:nannankwin a:kya. 2Dewap, dem hish shamł itchide Jesus la:ł dewusukk’yanakya k’yakkwin iyap, a:ho’i’ Jesus inkwin anhabełkya. Jesus i:munan, benan kwayik’yanan, yanikk’yakkya. 3Isk’on Jews a:wan haydoshna: yanikk’e:na:kwe dap Phe:rasi:kwe Jesus inkwin lił chuw okya’ ihanłikowa’ illap a:de’chinan, Jesus una’de ho’inan idiw ela:napkya. 4Akkya Jesus-ya’ le’andikwekkya, “Yanikk’e:nona, luk okya dem ko’di: ilewukya, ihanłip, hon ank’ohak’yanapkya. 5Lesna’ de’on akkya lesa:winona’ aw-akkya łakna’-dunona’ Moses an haydoshna:wan ho’na’ le’na yanhe:doshe:’a. Habish kop do’ ikwa? Kop hon allewuna:wa?” 6Luk le’na’ bena:w-akkya Jesus le’n andekkunahnapkya. Ma’ leha’ba, Jesus ko’hoł ikwap, uhsi’t-akkya yam ahk’yanapdunon i:tse’makkya. An-dekkunahna:wap, Jesus doms mo’tsokt i:munan, yam asinn-akkya awekl’an ts’inekkya. 7Jesus awekl’an ts’in’ap, la:ł dem andekkunashnapkya. Akkya Jesus ye:limoła:nan, le’a:wanikwekkya, “Si, chuwandikkyap kwa’ hish kya:k’i’ don ko’di: lewunamkowa’ lukk’on don kela a’l-akkya okya’ yakdohanna. 8Jesus lesna’ benans, da: la:ł ibowa:nan, yam asinn-akkya awekl’an ts’inekkya. 9Le’na’ Jesus an bena: ihadiya:nan, lukno Jews yam ko’di: leya’ a:ho’ a:de’ona yan’awanapkya. Akkya a:wiyatsadinan, a:ho’ a:ya:n-’annan kwayina’ lakkw chimon a:ho’i’ yalukwin de’china’, demła andehwa:napkya. Demła lukno le’ a:wa:kya de’an, Jesus dap okya’ a:chi samma yetchi’kya, hoł okya’ ho’inan idiw ela’kowa. 10Akkya Jesus ye:la:nan, okya’ le’anikwekkya, “Kwa’-sh chuwandik hoł dom ko’andi-kwe:nona dechu:wa? Hop a:wa:kya?” 11Akkya okya’ Jesus-ya’ ansewahk’yakkya, “Mossona, kwa’ chuwan-dik hołi. Demłas a:wa:kya.” Akkya Jesus le’anikwek-kya, “Da: kwa’ dom ho’ aynana’dunona’ tse’mana’ma. S’akkya łu:’u. Eł la:ł do’ a:na’dun dekkwin ko’hoł ko’di: lewunamdu.”

Chuwap Jesus de’ona, da: chuwap an Datchu?

12Dem Jesus dewusukk’yanakya k’yak’wan imo’de, da: la:ł a:ho’i’ le’a:wanikwekkya, “Le:wi’ demła ulohnannan a:ho’ a:de’on a:wan ho’ dek’ohannan ikna’ de’ona. Akkya dens chuhoł hom aniłdemanan, hom dekkwin tse’mak dełak’ona kwa’ lukk’on la:ł dek’win-na’kow a:shukwa. Ho’ yam dek’ohannan de’on akkya hołno luk a:dun deya’kowa ho’ an dek’ohakk’yanna. Le’na’ ho’ a:wan yu’he:dokk’e:non akkya, chuw’etch-’amme’ hom aniłdemana:wona isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa.” 13Jesus beyekkyadap, hame’ Phe:rasi:-kwe aninasna’ le’andikwekkya, “Ya’ana, da:s do’ yandepben beye:’a. Kwa’ dom bena: a:moł’amme, akkyap kwa’ do’ God an bena: beye:na’ma.” 14Lesn a:beyep akkya, Jesus le’a:wanikwekkya, “Deyałatda: yam dekkwin de’chi ho’ yandepben beyepde, den hom bena: iłde, akkyap ho’ el ayyu’ya:na yam Datch inkwin iyanona, da: la:ł yam hoł a:dunona. Lesnapde kwa’ don ayyu’ya:na:wamme, hok’yan hoł ho’ iykowa da: hoł ho’ a:dunona. 15Doms ko’n a:ho’i’t i:tse’manona’ de’chi don chuwa-ya’ hoł dekkwin tsemakwi:washna:we. Lesnapde kwa’ ho’ lesna’ a:ho’ a:wantse’mana’ma. 16Datchu God hom iyk’yakkow akkya, dap la:ł hom illi’ de’on akkya, deyałatda: ho’ chuwa-ya’ ho’i’ dekkwin tsemakwi:washnan, ho’ den elleya lesne:’a. Leha’ba, Datchu God hom akshi’ tsemakwi:washe:’a. 17Do’n a:wan haydoshnannan le’na’ beye:’a, ‘Honk’wat kwil ho’i’ hi:nina’ beyep, a:chi a’ bena: moła.’ 18Lesnapde ho’ yamande yandepben beyep, da: lesna’dik hom Datchu God lił Iyk’yakkowa hom andepben beye:’a.”

19Jesus le’n a:wambeykow akkya, Phe:rasi:kwe andekkunahnapkya, “Hop ma’ dom Datchu?" Akkya Jesus le’a:wanikwekkya, “Kwa’ hiyowłushna’ ho’na’ don annabi:wamme. Leha’ba, kwa’ hom don annabi:wammen, kop ma’ leya’ don Datchu God-ya’ annabi:wa? Kwa’ den don hiyowłushna’ annabi:wam-me.” 20Jesus lukkya’ le’na’ bena: a:ho a:wambeyekkya dewusukk’yanakya k’yak’wan he:dikya delit’a. Isk’on Jesus im’ap, kwa’ chuwandik hoł Jesus-ya’ yadenamkya, akkyap kwa’ dem lesalleyadidunona’ haydokwin God haydoshkowa’ de’china’ma.

21Da: la:ł Jesus a:ho’ a:wambeykya, “Dom ko:wi’ dewap, ik’wałt ho’ yam iykya dekkwin a:nuwa. E:t honk’wat hom don deshuyna:wannuwande, kwa’ hom don awanapshukwa. Akkya dem don ko’di leya’ a:deya’ don yashenna. Da: hoł ho’ a:dun dekkwin kwa’ don le’k’on a:wa:shukwa.” 22Lesna’ Jesus benap akkya, ist hame’ Jews le’i:yandikwekkya, “Ma’ leha’ba, kwa’ yaynana’man iha. Akkya kop ikwan, ‘Hoł ho’ a:dun dekkwin kwa’ don le’k’on a:wa:shukwa’?" 23Akkya Jesus a:wambeykya, “Lił don ulohnannan ho’i’t a:de’ona. Lesnapde ho’ i:yamakwin de’ona. Don lił dek’ohannakwin a:de’ona, da:chish kwa’ ho’ lił dek’ohannakwin de’ammona, akkyap ho’ i:yamakwin iykowa. 24Lił do’na’ ho’ a:wambeye:’a, don ko’di: leya’ a:wa:ne’ yashenna. Ma’ leha’ba, do’na’ ho’ A:waniłłik’yatdunona le’kwan ho’ yandepbep, kwa’ hom don aniłdemana:wammen, mas den don ko’di: leya’ a:wa:ne’ dem halihashinan illin yashenna. Don kwa’hoł ko’di: leye:napkowa kwa’ do’n a:wan le’ iwo:di’-shukwa.” 25Lukno Jesus-ya’ ayyałapkya “Chuwap do:’o? Chuwap dom ho’na’ le’n a:wambeyetdunona’ hakk’yakkya?" Da: Jesus a:wansewahk’yakkya, “Ma’ lił ho’ kwa’hoł bena: kwayik’yanan yandepben beyekkowa ho’ uhsona. 26Dem do’n a:dekkwin hish ho’ e:t emma kwa’hoł beye:n iha. Da: do’n a:dekkwin dem ho’ la:ł kwa’hoł tsemakwi:washanna. La:ł lesnapde hom Datchu God kwa’hoł adinekkowa de’chi lił dek’ohannakwin ho’ a:ho’i yadinekkya. Hom Datchu God Iyk’yakkowa den an bena: moła.” 27Jesus yam Datchu God andepben beyep, kwa’ lukno yu’he:duna:wamme’kya. 28Akkya Jesus le’a:wanikwekkya, “Dem kya:k’i’ le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’ona don sewekshannan biya:nan, chim don yu’he:duna:wa chuhoł ho’ de’ona. Ho’ le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’ona. Kwa’ ho’ yam samma de’chi kwa’hoł ko’ leye:na’ma. Kwa’hoł hom Datchu God anikk’ekkowa de’chi do’na’ ho’ yadinekkya. 29Datchu God hom lił Iyk’yakkowa isha’małde hom ill imme. Kwa’ kya:k’i’ hom yaknahna’ma, akkyap isha’małde ko’ leya’ hom Datchu tse’manona lesna’de ho’ lesne:’a. Lehap akkya hom el antse’me:’a.” 30Jesus lukkya’ le’na’ bena: beyekkow akkya, hish emmon anhadiya:napkowa aniłdemadinapkya. 31Lukno Jews iłdemadinapkowa a:dekkwin Jesus le’n a:wambeykya, “Hom don hiyowłushna’ a:ho’ a:dek’yan iyahnan, le’na’ ho’ yam bena: do’na’ ho’ yanikk’ekkowa don i:wik’e:n a:na:wa. 32Luk elleya iłde de’ona don ayyu’ya:nan, uhson-akkya kwa’ la:ł don wow a:deya’shukwa. Lehap, kwa’ la:ł bochan do’n ihanukwashhukwa.”

33Jesus lesa:wanikwap akkya, le’dikwekkya, “Hon Abraham deya’kow an chawe. Isk’on hon i:wihdohkowa. Akkya kwa’ kya:k’i’ chuwa-ya’ hoł an hon wow a:de’amme’kya. Kop do ikwan, ‘Kwa’s la:ł don wow a:deya’shukwa’?” 34Akkya Jesus a:wan-sewahk’yakkya, “Do’na’ ho’ lił de:moł a:wambene, chuw‘etch’amme’ kwa’hoł-akkya ko’di: ileye:n a:wa:n-ona, luknok’on bochan an tse’makwin-akkya ihanu-kwanans, wow ikna’ a:wiyo’anna. 35Da: wo’lokowa kwa’ k’yakwen’ona’ isha’małt a:willi’ deya’shukwa. Da:chish k’yakw illon an tsawak isk’on isha’małde dehya’ dek’yanna. 36Den elleya ho’ God an Tsawak’i de’ona. La:ł God an Tsawak’i do’n a:dehya’up, de:moła dons a:widehyak’yanna. 37Ho’ ayyu’ya:na, ho’n a:wan łashhina deya’kowa Abraham an don chawe. Isk’on don i:wihdohkya. Lesnapde bena: ho’ a:ho’i yanikk’ekkowa kwa’ don ayyułashhik’yana:wammon akkya, hom don aynana:we’ diha. 38Dem ho’ yam Datchu God illi’ dey’ap, hom Datchu God kwa’hoł hom una:k’yakkowa do’na’ ho’ lił uhsi’de yadine:’a. Da: kwa’hoł don yam datchu anhadiya:napkowa don lesne:na:we.”

39Akkya isk’on a:ho’i le’dikwekkya, “Abraham ho’n a:wan datchu.” Lesnapde Jesus le’a:wanikwekkya, “Honk’wat don hiyowłushna’ Abraham an chawe’ a:deyan, ko’na’ dikwahna’ kwa’hoł ko’ leye:n allukkowa’ don hi:nina’ lesne:na:wankya. 40E:t den do’na’ ho’ lił elleyannishhi’ yam Datchu God an bena: yadinekkyadapde, lesnapde hom don aynana:we’ diha. Etden ho’ chuwa tsawak do’na’ God an bena: yadinekkowa’ deyapde. Kwa’ Abraham deya’kowa lesna’ ho’i’ de’amme’kya. 41He:, do’no! Don yam hiyowłushna’ datch ikna’ ko’di: leye:na:we.” Jesus le’a:wanikwap, akkya liwan le’n ambenapkya, “Anachi, kwa’ hon cha:dishna’ cha: de’amme! Hon dobinde datch illaba. God deyande ho’n a:wan Datchu.” 42Akkya Jesus le’a:wanikwekkya, “Den elleya do’n a:wan God Datchu deya’kyadap, hom don ichem’a- na:wankya, akkyap liwank’on ho’ iykya. Leha’ba, kwa’ ho’ yam tse’makwin-akkya iynamkya. Datchu God yamande hom iyk’yakkow akkya ho’ lił iya. 43Kop ley’ap kwa’ hom an bena: don yu’he:duna:wamme? Ma’ leha’ba, kwa’ hom an don bena: ayyu’hadiyah-k’yana:wammek’yan diha. 44Binnan boch a:wan mossona Satan an don chawe. Ele:de, uhsona’ do’n a:wan datchu de’on akkya, ko’lehoł do’n a:wan datchu tse’manona’ don ants’ummehna’ ko’di: leye:na:we. Ho’n a:wan ulohnan chim chimik’yanak’yap, la:ł a:na’, dens hish uhsona’ ho’i’ łakna:kwe deya’kya. Da: la:ł kwa’ kya:k’i’ Satan kwa’hoł iłde bena’ma. Satan beye:nan, yose:w-akkya de’chi beye:’a. Le’na’ yam ko’hoł in’on akkya yosek’e:’a. Hish mu’chik’ona, da: le:wi’ demła luk ulohnannan chuwadik hoł a:mu’chik’on a:wan datchu de’ona. 45Ma’ leha’ba, do’na’ ho’ moła’ de’chi yadinekkow akkya, yam datch ikna’ don a:de’on akkya, kwa’ hom don ayyumoła:wamme. 46Kwa’ chuwadik hoł dobint’ona hom don kwa’hoł boch-akkya ahk’yanapshukwa, akkyap kwa’ kya:k’i’ ho’ ko’di lewunamkya. Do’na’ ho’ lił de:moła’ yadinekkow akkya, kop ma’ la:t kwa’ hom don aniłdemana:wamme? 47Chuw’etch’amme’ God an hiyowłushn a:ho’ a:de’ona God an bena: i:wik’e:n a:na:we. Lesnapde kwa’ den don God an hiyowłushna’ a:ho’ a:de’ammon akkya, kwa’ don God an bena: i:wik’e:n a:na:wamme.”

48Akkya hame’ Jews Jesus-ya’ le’andikwekkya, “Hatchi, hon den moła’ le’dikwa, ‘Do’ Samaria-’an de’on ikna’ kwa’ hiyowłushna’ Jew de’ammen, da: do’ binnan boch illi ’?” 49Lesnapde Jesus a:wansewah-k’yakkya, “Ełła, kwa’ ho’ binnan boch ill’amme. E:t ho’ dikwahna’ yam Datchu God ayyułashhik’e:nona deyapde, kwa’ hom don ayyułashhik’e:na:wamme. 50Ele:de, kwa’ hom łanena’dunona’ ho’ tse’mana’ma. Datchu God a:ho’i hom łanenapdunona’ tse’manona. Dap la:ł Datchu God samma a:ho’ a:wandehhałnan, ko’lehoł beydunona’ dehwan illona. 51Elleya do’na’ ho’ lił a:wambene. Dens chuwadik hoł bena: ho’ a:ho’i yadinekkowa i:wik’e:n a:nona lukk’on kwa’ kya:k’i’ yam binnan okshukwa.” 52Jesus le’na’ benap, Jews le’dikwekkya, “He:, do:’o! Chim hon ayyu’ya:naba do’ binnan boch illona. Hish kya:koł ino:de ho’n a:wan łashhina deya’kowa’dapde Abraham i:namiłt ashekya. Da: la:ł God an beye:na:kwe a:deya’kowa’dapde yashekya. Lesnapde do’ le’kwan, ‘Chuwadik hoł hom an bena: i:wik’e:n a:nona kwa’ asheshukwa,’ beye:’a. Chuwap do’ yam de’ona tse’ma? 53Ho’n a:wan łashhina deya’kowa Abraham-annan do’sh ayyadona’ ho’i? Ma’, holo! Kwa’ do’ Abraham deya’kow- annan ayyadona’ ho’i de’amme. Da: la:ł kwa’ God an beye:na:kwe yashekow-annan do’ yayyadona’ ho’i de’amme. Chuwap hish da: do’ yashe:’a?" 54Akkya Jesus a:wansewahk’yakkya, “Holon ho’ yandepben iłanennuwa’kyadap, hish domdi ho’ lesnunnuwankya. Lesnapde chuwa-ya’ hoł don ‘God’ le’andikwe:nona Lukk’onde hom łane:’a. 55E:t don ‘God’ le’an- dikwe:nande, hish kwa’ den don hiyowłushna’ anna-bi:wamme. Lesnapde ho’ i:namiłde yam Datchu God annabi. Imat ‘kwa’ ho’ annabamme’ ho’ le’kwan, do’n a:wikna’ ho’ mu’chik’ik’yannankya. Lesnapde den elleya ho’ annabi, da: an ho’ bena: i:wik’e:n a:nona. 56Do’n a:wan łashhina deya’kowa Abraham ayyu’- ya:na’kya ho’ lił ulohnakwin iyanona. Uhson el ayyu’ya:nan, hish k’ettsankya. I:namiłde ho’ iydunona’ dekkwin de’chidunona’ aynshihm-akkya ho’i deya’kow akkya hish k’ettsankya.” 57Akkya Jews kwa’ Jesus-ya’ ayyumoła:wammen, le’andikwekkya, “He:, e:t do’ kwa’ dem apdenak’yan asdemła’ma debikweyk’yanammen-de,[36] do’-sh ho’na’ yadinen iha ho’n a:wan łashhina deya’kowa Abraham do’ una’kowa?" 58Da: la:ł Jesus le’a:wanikwekkya, “Den elleya do’na’ ho’ le’a:wanikwa, kwa’ dem Abraham-ya’ chowona’map, ho’ Isha’małde Den De’ona.” 59Jesus lesna’ benap akkya, Jews anikya-dinan, a’yoshnan, aw-akkya aynana:we’ diyahkya. Lesnapde Jesus yokk’yanan, ist dewusukk’yanakya k’yak’wan kwayikya.Jesus chuwa tsawak duna: k’usna’ chawokowa’ elekk’yakkya

9 1Jesus dewusukk’yanakya k’yak’wan kwayinan, le’hoł a:na’, lił chuwa tsawak duna: k’usna’ chawo-kowa’ una’kya. 2Da: akkya lukno Jesus an wokkwin a:de’ona da: unaban, Jesus-ya’ ayyałapkya, “Ho’n a:wan Yanikk’e:nona, chuwandikkyap ko’di: lewukya, dew-’una’t luk tsawak duna: k’usna’ chawokya? Luk-sh yamande, habish an łashhina: a:chi a’ tse’makwin- akkya-shi?" 3Jesus a:wansewahk’yakkya, “Kwa’ luk tsawak ko’di lewukow akkya de’amme. Da: kwa’ ist datchona’ dap tsit’on a’ tse’makwin-akkya de’amme. God an ayyuchi’ana’ i:kwa:nina: lił a:yu’he:dodinon akkya luk tsawak duna: k’usna’ chawokya. 4Den imashde dem yado’ de’chi hon God hom Iyk’yakkow an i:kwa:nik’e:na:wa, akkyap la:k dem dehwan etchiye. Lesnapde dehłi’anna. Dek’win’ap akkyas kwa’ ho’n a:wan i:kwa:nik’yanakya dehwan deya’shukwa. 5Dem ho’ lił dek’ohannakwin deyan, ho’ God an haydoshna: a:ho’ a:wan dek’ohadik’yanan, a:wan a:yu’he:dokk’e:’a. 6Jesus lesna’ beye’en, awekl’an ichukk’odinan, bik’ya:w-akkya helin ashnan, duna: k’usnon an duna’-kowa wopba’na:kya. 7Lesnunans, Jesus le’anikwekkya, “Si, łu:’u, k’yanakwin Sayloam[37] le’deshhinakwi. Isk’on do’ de’chinan, duna: ik’oshotdu.” Lukkya’ benan, “Sayloam” le’kwap, “Ik’yana’kowa.” Akkya tsawak duna: k’usna’ Sayloam-kwin a:nan, isk’on duna: ik’oshonan, dunadikya. An duna’kowa yu’he:dodip, duna’ ik’wałt iykya. 8Ik’wałt iyap, ist an ambatchi’ k’yakwenip’ona dap la:ł a:ho’i’ lukkya’ unabekkona’ unaban, le’dikwekkya, “Di:, ma’ holon luk lakkw kwa’hoł yantsepbashan kow’ yado:w shema: bowa-k’ekkowa.” 9La:ł hame’ a:ho’i le’dikwekkya, “Ele:de, den lukk’o.” Da: hame’ le’dikwekkya, “Ełła, kwa’ uhsona’ de’amme. Ełt hoł lesna’ unahnaye.” Akkya tsawak duna: k’usna’kowa le’a:wanikwan a:kya, “Den ho’ uhsona!” 10Akkya a:ho’i’ andekkunahnapkya, “Kop ma’ leya’ dom duna’kowa’ yałdihkya?” 11A:wanse-wahk’yanan, le’a:wanikwekkya, “Chuwa tsawak Jesus le’andikwe:nona helin ashnan, hom an duna’kowa’ wopba’na:nan, k’yanakwin Sayloam le’deshhin’an duna’kow ik’oshotdunon akkya hom a:n hakk’yakkya. S’akkya ho’ a:nan, ik’oshonan, ho’ dunadikya.” 12“Hop ma’ a:kya?” le’kwan, ist a:ho’i duna: k’usna’- kow ayyałapkya. “Kwa’ ho’ ayyu’ya:n’amme,” le’a:w-anikwekkya. 13Akkya a:ho’i luk-ya’ duna: k’usna’kona Phe:rasi:kwe dinakwin illap a:wa:kya. 14Jews a:wan iyude’chinahnakya yadonnandapde Jesus helin ashnan, luk-ya’ tsawak duna: k’usna’kowa’ elekk’yakkya.

Pharisi:kwe duna: k’usna’kowa andehhałnapkya

15Da: Phe:rasi:kwe la:ł duna: k’usna’kowa’ ayyałapkya ko’ leya’ dunadikowa. Akkya tsawak a:wansewahk’yakkya, “Ma’ Jesus hom duna’kowa’ heli: wopba’na’up, ho’ k’yanakwin a:nan, ho’ ik’oshonan, ho’ dunadikya.” 16Akkya hame’ Phe:rasi:kwe le’dikwekkya, “Ya’ana, ist uhsi chuwa ko’na Jesus kwa’ Datchu God inkwin iykowa’ de’amme. Ma’ leha’ba, i:yude’chinahnakya yat’andapde i:kwa:nik’e:’a.” E:t le’dikwapde, akkya ham a:ho’i le’dikwekkya, “Ełła, kwa’ Jesus ko’di: leya’ ho’i de’amme. Detdunadi, kop ma’ ley’ap le’na’ luk kwa’hoł ayyuchi’ana’ ko’ leye:’a?" Lesdikwap akkya, luk-ya’ a:wan isammo: tsemakwi: yokya. 17Akkya la:ł duna: k’usna’kow ayyałapkya, “Do:’o, dom duna: elekk’yakkow akkya do’ andepbe:nan, kop chish da: do’ an dekkwin ikwa? Ho’na’ yadine.” Akkya a:wansewahk’yakkya, “Ma’ uhsi chuwa ko’na God an beye:na:kwe de’ona.” 18Lukkya’ tsawak duna: k’usna’kowa Jews yadinep, kwa’ ham ayyumoła:wamme’kya dem an datchu dap an tsit’on a:chi-ya’ shemanan, a:chi-ya’ ayyałapkya de’a. 19Le’n a:chi-ya’ ayyałapkya, “Luk-sh do’na’ tsawak’i? Don benan, den duna: k’usna’ chawokowa’ ma’-sh den elleya? Kop ma’ leya’ la:k ele dunaye?” 20Akkya an datchu dap tsit a:chi a:wansewahk’yakkya, “Hon ayyu’ya:na luk ho’na’ den tsawak’i. Den elleya luk duna: k’usna’ chawokya. 21Lesnapde kwa’ hon ayyu’-ya:n’amme, ko’ leya’ an duna’kowa yałdishkowa, da: chuhoł elekk’yakkowa. Yamant ayyała:we. Do’na’ yadinenna. Ho’i’ ya:na.” 22Luk tsawak an łashhina: a:chi Jews-ya’ a:watdannan akkya lesna’ beykya. Ma’ leha’ba, lukn a:ch ayyu’ya:na’kya chuhoł lesna’ yam Christ A:ho’ A:waniłłik’yatdunona’ aniłdemana:wona a:beyep, luk-ya’k’on ist Jews a:wan dumink onakya k’yak’wan le’ etchi’dunona lił lukno Jews i:yan-he:doshnapkya. 23Lesna’ de’on akkya duna: k’usna’kowa an datchu dap an tsitda le’na’ beykya, “Yamant ayyała:we. Do’na’ yadinenna. Ho’i’ ya:na.”

24Akkya da: lił kwilik’yan a:na’ Jews ist duna: k’usna’kowa’ shemanan, le’andikwekkya, “Si, do’ yam yele’kow akkya do’ Datchu God-ya’ ‘Elahkwa’ le’anikwanna. Kwa’ do’ Jesus-ya’ łaneshhukwa, akkyap ko’di: leya’ ho’i. Luk-ya’ hon el ayyu’ya:naba.” 25E:t lesdikwapde, tsawak yele’kowa’ le’a:wanikwekkya, “Ma’ imat honk’wat lukk’on ko’di: leya’ ho’i, hombish dikwahna’ ho’i kwa’ ho’ ayyu’ya:n’amme. Da:chish ho’ yam yele’kowa’ de’chi ho’ el ayyu’ya:na. Etden ho’ duna: k’usna’kyadapde, chims hom yu’he:do.” 26Lesn a:wambenap, ayyałapkya, “Kop dom allewukya? Kop leya’ dom an duna: yałdihkya?” 27Lesn ayyała:wap, akkya a:wansewahk’yakkya, “Ma’s do’na’ ho’ yadinekkya. Kwa’ hom don ayyu’hadiyahk’ya-na:wamme’kya. Kop leyap da: la:ł don ihadiya:wan diha? Habish don-sh an wokkwinnan a:dek’yan diha?" 28S’akkya isk’on ko’andikwana’ ayyammo’aye:nan, le’n ambenapkya, “Do:’o! Do’ an ho’i! Do’ an wokkwinnan akshiye. Lesnapde chish hon yam łashhina deya’kowa Moses an a:ho’i. 29Hon ayyu’ya:naba, Datchu God Moses-ya’ ashhu’wekkya. Lesnapde, hok’yan hoł ist uhsi Jesus iykowa kwa’ hon ayyu’-ya:na:wamme.”

30Lesn a:beyep akkya, le’a:wanikwekkya, “Di:, lukk’on hom duna: elekk’yakkyadapde, kwa’ hok’yan hoł iykowa don anayyu’ya:na:wamme. 31Le:wi’ demła Jews ayyu’ya:naba, chuwan hoł ko’di: ileye:na:wona kwa’ God yanhadiya:we:na’ma. Lił chuwan hoł God ayyułashhik’yanan anhadiya:nishhi’ a:wa:nona, God demł uhsona’ yanhadiya:we:’a. 32Chim chimik’yana-k’yap, da: la:ł ist iykya dekkwin kwa’ kya:k’i’ le’na’ chuwa-ya’ duna: k’usna’ chawokowa chuhoł elekk’yak-kowa’ hon ayyu’ya:na:wamme. 33Kwa’ hish dens dekkwande chuhoł hok’yan hoł iyanona le’na’ ayyuchi’ana ko’ lewushukwa. Kwa’ uhsona’ la:ł ts’ummenan ill’amme. Leha’ba, lukk’on God inkwin iyanona.” 34Lesa:wanikwap, s’akkya Jews i:kyadinan, ko’andikwekkya, “He:, tse’mak do’ hish ko’di: leya’ ho’i. Do’ bochan illi’ dom lił chawokyadapde, kop ley’ap do’ le’na’ yayyu’anikdo’ kwa’hoł ho’na yanikk’e:n iha?" Lesn a:benan, ideh kwayik’yanapkya.

Jesus le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’ona

35Ideh kwayik’yana’kowa Jesus yu’ya:nan, deshukyan a:kya. Akky awanans, le’anikwekkya, “Do’-sh le:wi’ demł a:ho’ a:wan El Ehk’ona dekkwin tse’mak dełakwin aniłdema?” 36Akkya tsawak duna: k’usna’kowa Jesus-ya’ ansewahk’yakkya, “Mossona, hom adine, chuwap a:ho’ a:wan El Ehk’ona? Ho’ aniłdeman iha.” 37Jesus le’anikwekkya, “Ma’ e:de, do’ eledokn una’kya. Lukk’on lił dom ashhu’we:’a. Ho’ a:ho’ a:wan El Ehk’ona.” 38Akky isk’on tsawak Jesus-ya’ le’anikwekkya, “E:, hom Mossona. Dom ho’ aniłdema.” Le’kwanans, ist mo’tsokt i:munan, Jesus- ya’ andewusukk’yakkya. 39La:ł Jesus le’n ambeykya, “Le:wi’ demł a:ho’ a:wan ik’e:na:wan idehhałnakya ho’ lił dek’ohannakwin iykya, akkyap lukno a:detduna: k’usn ikn a:wa:ne. Lesna’ de’on akkya den hom aniłdemana:wap, ho’ a:detdunadik’yanna. La:ł chuwan hoł a:wan eledokna’ yu’he:do’ le’dikwanan, kwa’ hom aniłdemana:wammek’yan dihap, luknok’on kwa’ duna:wammon ikna’ kwa’ a:wan yu’he:dodishukwa.” 40Da: hame’ Jews isk’on łuw’ona Jesus-ya’ anhadiya:-nan, le’dikwekkya, “He:, do’-sh tse’map, da: hon detduna: k’usna?” 41Akkya Jesus le’n a:wambeykya, “Honk’wat kwa’ don hiyowłushna’ yu’he:duna:wam-me’kyadap, kwa’ don halihashinan illapshukwa’kya. La:ł lesnapde don a:benan, sish don eledokna’ yu’he:du-na:we don le’dikwe:non akkya, dem don detduna: k’usna’ don halihashinan illaba.” Lesna’ Jesus a:wambeykya.Jesus a:ho’ a:wan wowilli:kwe k’oksh ikna’ de’ona

10 1Jesus a:ho’ a:wambeykya, “Do’na’ ho’ moła’ yadine, dens chuhoł kwa’ kyane:l a:wan datdekw awe:n’an kwadona’man, hok’yandik hołdapde kwadon-’ona lukk’on kwa:n hanłina:kwe. 2La:ł chuhoł hiyowłushna’ wowill’ona’ lukk’on datdekw awe:n’an kwadonna. 3Da: awe:nan yubatch im’ona ist wowill’on unans, an awe:nan ałdihnan, kwadok’yanna. La:ł da: wowill’ona benap, kyane:l annabiba. Luk wowillon ’an kyane:lu shi’ipba. Akky a:shiłnan, a:willi’ kwayinna. 4A:willi’ kwayinan, a:wan yehkups, an kyane:lu daban din-a:nuwa. Ma’ leha’ba, yam wowill’ona’ benap, annabiba. 5Honk’wat chuhoł kwa hiyowłushna’ wowill’ona de’ammona kyane:l ishemap, akkya yudulak’yanna. Kwa’s kyane:lu daban din-a:shukwa, akkyap kwa’ benap annabi:wamme.” 6Lukkya’ le’na’ bena:w-akkya Jesus a:ho’i’ a:wambeyekkyadapde, a:ho’i kwa’ yu’he:duna:wamme’kya kwa’hoł yadine:nona. 7Da: akkya kwilik’yan a:na’ a:ho’ a:wambeykya, “Elleya do’na’ ho’ lił yadine:’a, hom tse’makwin-akkya aniłłinakya dehwakwin a:ho’ ukkwadonna. Lesna’ de’on akkya ‘awe:nanne’ le’kwan, ho’ yandepben beye:’a. 8Chuwan hoł yam tse’makwin-akkya kel a:wit-delekkowa lukni-ya’k’on kwa’ kyane:l a:wayyu’hadi-yahk’yana:wamme’kya. Ma’ leha’ba, kwa’ luknok’on hiyowłushna’ wowilli:kwe’ a:de’amme’kya. Kwa:n hanłi:napkya. Da: kwa’ el a:wannabi:wamme’kya. 9Ho’ datdekw awe:nan ikna’ de’ona. Hom tse’makwin- akkya chuwan hoł a:waniłłinan dehyakya dehwannan ukkwadelenna, akkyap awe:nan kwadon hi:nina’ hom tse’makwin-akkya a:widehyak’yanna. Lukni-ya’k’on kyane:l ikna’ hołno dehwa k’okshi’kowa God a:will a:nuwa. 10La:ł kwa:n hanłina:kwe domt kwa’hoł hanłinaky akkya de’ch iyanna. Da: la:ł kyane:lu łaknan, a:yałakweyk’yanna. Lesn-akkya de’ch iyanna. Lesnapde a:ho’ isha’małde dek’ohannan chimon illap-dunon akkya, da: lalekk’yankwin i:k’ettsana’dunon akkya ho’ lił ulohnakwin iykya. 11Ele:de, a:ho’ a:wan ho’ wowilli:kwe k’okshi, akkyap ho’ wowillon ikna’ a:ho’i’ dikwahn a:wayyubatchik’e:’a. Yam kyane:l a:dehya:dunon akkya kwa’ ho’ yam dek’ohannan ichem’ashukwa. Ho’ a:wan yayyu’anikdo’ ashenna. 12La:ł chuw inna’ kyane:ł a:wayyubatchona’ inkwin yuna:wik iyap, deshladinan, kyane:l a:yaknahnan, ’an a:nuwa, akkyap kwa’ yam hiyowłushna’ wowilli:kwe de’ammon akkya. Dap da: kwa’ an kyane:l a:de’ammon akkya, lesna’ de’unna. La:łs yuna:wik’o kyane:lu a:wiyadenan, ładap, da: hame’ wopts’ihanna. 13Lił chuwa domt’ona a:wayyubatchona’ kwa’ kyane:l a:wichem’anammen, a:yaknahnan, ’an a:nuwa. 14Hish ho’ dikwahna’ yam kyane:l a:wayyubatchik’e:’a. Akkya den ho’ wowilli:kwe k’okshona. Chuwan hoł hom aynshihm-akky a:de’ona ho’ a:wannabi. Da: luknok’on hom annabiba. 15Ko’na hom Datchu God hom annap’ona, da: la:ł ko’na’ ho’ yam Datchu God annap’ona, lesna’dik hi:nina’ ho’ dap hom a:ho’ a:de’ona i:yannabiba. S’akkya hom hiyowłushna’ a:ho’ a:de’ona’ a:waniłłidunon akkya ho’ yam dek’ohannan yaknahanna. 16Da: la:ł hame’ a:ho’i’ kwa’ lił danannan woslammona’ da: ho’ habok’yanna. Akkya hom an bena: ihadiya:nan, dobinde danan ikna’ yo’anna. Leha’ba, a:wan ho’ samma wowilli:kwe dek’yanna. 17Lukno a:dehya’dunon akkya hish ho’ yayyu’anikdo’ yam dek’ohannan yaknahanna. Lesna’ de’on akkya Datchu God hish hom ichem’a. Da: la:ł ik’wałt ho’ yam dek’ohannan ahanna. 18Lesnapde kwa’ chuhoł hom dek’ohannan ayyo:shukwa. Ho’ yamande yam dek’ohannan yaknahanna. Ho’ lukkya’ le’na’ yam dek’ohannan yaknahdunona’ dap ik’wałt ahdunona’ ts’ummenan illi. Lukkya hom Datchu God ho’ lesnudunona’ hom ts’ummenan ukkya.”

19Jesus lesna’ benap, hame’ Jews ihadiya:nap-kona iwollenans, ihaki’kya. 20Akkya emma lukn a:ho’i da: yam a:hame’ le’a:wandikwekkya, “Binnan boch an tse’makwin-akkya halishodi. Kop ley’ap don anhadi-ya:na:we? Eł anhadiyana:wamme.” 21E:t lesdikwapde, da:chish hame’ le’dikwekkya, “Kwa’ chuhoł binnan boch illona le’na’ beyshukwa. Da: la:ł kwa’ chuhoł binnan boch illona chuwa-ya’ duna: k’usnona elekk’yat-dunona’ ts’ummenan illi’shukwa.”

Jesus yam God an Tsawak’i de’ona yandepbekkya

22Less a:na’, Jerusalem-’an łuwallona łana’ dewa-k’yanapkya. Lukkya’ yadonnan kya:koł ino:de Jews a:wan dewusukk’yanakya heshodan kokshik’yap, luk isk’on le’na’ haydoshnan ashnapkya. 23Dehts’inannan deya’kya. Jesus lił dewusu’ k’yak’wan Solomon deya’-kow an Bochin Ułła’kowa le’deshhina’kow allukkya. 24S’akkya hame’ Jews unaban, inkwin a:wiynan, iłuwaknan, ayyałapkya, “Ko:wip delana:na’ ho’na’ do’ le’na’ yan’ik’ol a:n iha? Ana, ho’na’ moła yadine. Den-sh do’ A:ho’ A:waniłłik’yatdunona?" 25Akkya Jesus le’n a:wambeykya, “Di:, ma’ kya:kyamash ko’na’ do’na’ ho’ yu’he:donnishhi’ yadinekkyadapde, kwa’ dem hom don aniłdemana:wamme. Ho’ yam Datch an tse’makwin-akkya liłno yu’he:donnishhi’ ayyuchi’ana: ko’ leye:n alluy’a. Uhs-akkya ho’ yuhe:do, ke:si. 26Lesnapde kwa’ den hom don aniłdemanapshukwa, akkyap kwa’ hom an danannan don wosl’amme. Leha’ba, kwa’ hom an don kyane:l ikna’ a:de’amme. 27Hiyowłushna’ hom an kyane:l ikn a:de’ona hom an deha:donan ihadiya:nan, hom daban din alluy’a. Ho’ le:wi’ luk-ya’ demł a:wannabi. 28Lukno hom aniłdemana:w’ona isha’małde dek’ohannan chimon illapdunon akkya lił ho’ dehwan ya’kya. Kwa’ lukno a:yałakweyshukwa. Da: kwa’ kya:k’i’ chuhoł hom a:wayyo:shukwa. 29Leha’ba, hom Datchu God a:ho’ a:widehya’dunon akkya lukno-ya’ a:ho’i hom a:wukkya. Le:wi’ demł a:ho’-annan ayyadona’ hom Datchu God ts’umme. Hom Datchu ts’ummenan illon akkya kwa’ den chuhoł God-ya’ a:wayyo:shukwa. 30Ho’ dap hom Datchu God-kwin den hon Dobint Ho’i.”

31Jesus le’na’ beyep, Jews a:de’on ihadiya:nan, a’yoshnan, aw-akkya aynana:we’ diyahkya. 32Akkya Jesus le’a:wanikwekkya, “Datchu God hom ayyuchi’ana: ko’ lewudunona’ ts’ummenan ukkow akkya hish ko:mash ko’na’ ayyuchi’ana’ i:kwa:ni: k’okshi hom don unaba’de ho’ lesne:n allukkya. Kwa’dikkyap deyan’ona kwa’hoł ayyuchi’ana’ ho’ ko’ lewukow akkya hom don aw-akkya aynana:we’ diha?” 33Akkya Jews ansewahk’yanapkya, “Kwa’ kwa’hoł do’ k’okshi ko’ leye:non akkya dom hon aynana:wammek’yan diha. E:t kwa do’ God De’ona de’ammende, la:łs hish do’ God hi:nina’ ho’i’ le’kwan beye:non akkya, dap la:ł kwa’ do’ God ayyułashhik’yana’manon akkya den dom hon aynana:we’ diha.” 34Lesnapde Jesus le’a:wanikwekkya, “Ma’, do’n a:wan haydoshna: ts’ina:wan wopba’nan Datchu God ho’n a:wan a:łashhina: le’a:wanikwekkya, ‘Don chuwayan hoł kwa’hoł a:wandewusukk’e:na:won ikna’ “don gods” do’na’ ho’ le’a:wanikwe:’a.’ Kwa’-sh kya:k’i’ don uhsi ts’ina: a:beye:namkya? 35Lukno do’n a:wan a:łashhina:wona God yam bena: ya’kya. Don ayyu’ya:naba, God an benan isha’małde moła. 36Akkya e:t Datchu God do’n a:wan a:łashhina: a:deya’kowa ‘gods’ le’a:wanikwapde, kop ma’ ley’ap hom don andepbe:nan ko’andikwe:’a, ‘Lukk’on Datchu God dekkwin bocha’ beye:’a, God ikna’ yashepba?’ E:t Datchu God hom hish dewusu’ deya’dunon akkya akshihnan, hom lił ulohnakwin iyk’yakkyadapde, hom-sh don lesn andepbe:na:we? Da: la:ł ho’ yam Datchu God an Tsawak’ona yandepbep, lesna-sh de’on akkya hom don lesna’ ahk’e:na:we? 37Ma’ imat lukkya kwa’hoł hom Datchona’ ayyuchi’ana’ i:kwa:ninan lił ho’ lesnep, kwa’ don a:yumoł’ammen, kwa’ lehap hom don aniłdemanapshukwa. 38E:t honk’wat kwa’ hom don aniłdemana:wammende, ist kwa’hoł ayyuchi’ana: ho’ ko’ leyekkowa’dapde, le’k’on don imasht iłdemana:wa i:namiłde uhsi leyadikowa. Akkya uhson-akkya don eledokn ayyu’ya:na:wa, den hon i:tse’mak dełakwi’ Ho’i Datchu God-kwin Dobinde De’ona.” 39Jesus le’na’ beykow akkya Jews ihadiya:nan, i:kyadinan, da:s e:t Jesus-ya’ yadena:we’ dihapde, a:wandehwa:kya.

40Akkya Jesus le’hoł a:na’, Jordan k’yawin-’an iwa’hinan, hoł John Wok’oshona:kwe de’ona kela Jesus-ya’ dewusu k’oshokya dekkwin de’chikya. Isk’on de’chinan, ko:wi’ hoł dewa: imo’kya. 41Jesus isk’on im’ap, hish em a:ho’i Jesus inkwin a:witdełkya. A:witdełnan, Jesus-ya’ unaban, le’dikwekkya, “E:t John Wok’shona:kwe de’ona kwa’ kwa’hoł ayyuchi’ana’ ko’ lewunamkyadapde, kwa’hoł demła John luk-ya’ Jesus andepbekkowa moła.” 42S’akkya isk’on em a:ho’i’ a:wiykowa Jesus-ya’ aniłdemadinapkya.Jesus an kuwaye Lazarus le’shinon ashekya

11 1Lił chuwa Lazarus le’shinona Bethany łuwall’an k’yakona’ wedikya. Da: liłk’on Bethany łuwallannan an a:wikin a:chi Mary dap Martha k’yakwe’kya. 2(Lukkya’ Lazarus we’anon an ikina Mary ko:wi’ dewap ishana: dehy-akkya Jesus an wekwi: wobała:nan, yam daya:w-akkya k’usk’yanna). 3Lazarus we’ap akkya an a:wikin a:chi Jesus an benan a:k’yakkya. Le’n a:chi adinekkya, “Ho’n a:wan Mossona, dom kuwaye do’ ichem’anona Lazarus hish lił ashe: we’a.” 4Le’na’ Jesus adinabap, Jesus yam a:will a:walluynona-ya’ le’a:wanikwekkya, “E:t Lazarus we’apde, kwa’ uhs-akkya yam ona bałdokwin de’chishukwa. Lesnapde kwa’hoł k’okshi Datchu God Lazarus-ya’ allewup, a:ho’ unans, akkya Datchu God-ya’ łanena:wa, dap an Tsawak’ona-ya’ łanena:wa. 5Jesus lukno-ya’ hish lalekk’yankwin a:wichem’akya, Martha dap an hanni Mary, dap Lazarus. 6Lesnapde Lazarus we’anona Jesus ayyu’ya:nande, kwa’ hana’t Bethany-kwin a:namkya. Wan kwili dewa: Jerusalem-’an imo’kya. 7Kwili dewakya de’an, Jesus yam wokkwin le’a:wanikwekkya, “Si’ana, ik’wałt Judea łuwallakwi, Bethany-’a.” 8Jesus lesa:wanikwapde, an illap a:walluynona le’andikwekkya, “Yanikk’e:nona, e:t ko:wi’ dewana’ Jews dom aw-akkya aynana:we’ diyahkyadapde, kesh da: do’ yayyu’-anikdo’ ik’wałt Judea-kwin a:nuwa?" 9Lesnapde Jesus le’a:wanikwekkya, “Dek’ohan’ap akkya chuhoł liłno-k’on dek’ohanna’kowa kwa’ ibok’wa’adina’man allun-na. Ma’ leha’ba, dem asdemłan kwili yałdo’ yadokky idullapna’ lessi’ delana:na’ dek’ohannak’e:’a. Akkya dem ho’ i:kwa:nik’yatdunona’ dehwan etchiye. 10Lesnapde honk’wat chuhoł dehłap allunan, ibok’wa’adinna. Ma’ leha’ba, kwa’ dek’ohan’ammep akkya. La:ł dem ho’ i:kwa:nik’yatdunona’ dehwan illi.” 11Jesus lukkya’ le’na’ benan, le’a:wanikwekkya, “Ho’n a:wan kuwaye Lazarus ala. Lesnapde ho’ chuw-’ałkwin a:nan, okwik’yanna.” 12Akky isk’on Jesus an wokkwin a:de’ona le’dikwekkya, “Mossona, ele, wan Lazarus ałnan, akkya yelek’yanna.” 13Den Lazarus yam ona bałdokwin de’chikow akkya, Jesus lesna’ andepben beykya. Lesnapde lukno Jesus an wokkwin a:de’ona i:tse’map, Lazarus doms yude’chinan akkya ala, le’i:hadikya. 14Akkya lił Jesus yu’he:donnishhi’ yadi-nekkya, “Ma’ den Lazarus ashekya, ke:si. 15Lesnapde do’n a:wan ele’dunon akkya kwa’ ho’ Lazarus ill im’amme’kya. Lił kwa’hoł ayyuchi’ana’ ko’ leyadi-dunona’ don detdunan akkya, hish hiyowłushna’ hom don aniłdemana:wa. Si’ana, ałkwin a:wa:she!” 16Jesus le’kwap akkya, Thomas “Na:cha’le” le’shinona yam a:hame’ le’a:wanikwekkya, “Si’ana, ko’ma! Yam Mosson illap a:wa:she! Honk’wat a:ho’i Mosson aynanan, da: ho’na’ łaknak’yap, hon illaba’ yashenna.”

Jesus Lazarus-ya’ ik’wałt ho’ ashnan, bilakk’yakkya

17Lakkw hoł lukno a:de’chip, isk’on a:ho’i’ habona’kona Jesus-ya’ adinenapkya, a:widen dewa: Lazarus a’losht’an baloye. 18Bethany łuwall’an kwili mi:yan hoł lessi’ dehwan Jerusalem-’an lotdehna’ deya’kya. 19Lazarus ashekyadap, emma Jews lił Martha dap Mary an tsemakwi: k’okshunaky akkya a:chi inkwin a:wiykya. 20Jesus iyanona Martha ayyu’ya:nan, k’yak’wan kwayinan, le’hoł Jesus-ya’ anikdohkyan a:kya. Da:chish Mary k’yak’wan imo’kya. 21Akkya Martha Jesus inkwin de’chinan, le’anikwekkya, “Mossona, honk’wat do’ isdona’ iykyadap, kwa’ hom baba Lazarus asheshukwa’kya. 22Lesnapde ho’ ayyu’ya:na, e:t hom bap ashekyadapde, kwa’hoł do’ Datchu God anshemap, uhsi’de dom an lesnunna.” 23Martha lesna’ benap, Jesus le’anikwekkya, “Ele:de, dom baba ik’wałt ho’i yo’anna.” 24La:ł Martha Jesus-ya’ le’anikwekkya, “Ma’ e:t da: ho’ ayyu’ya:na, kya:k’i’ ulohnan ibałdok’yap, do’ le:wi’ a:ho’i yashekow a:bilakk’yap, iho’idip, da: hom baba deya’kowa akshi’ ik’wałt iho’idinna.” 25Akkya Jesus le’anikwekkya, “Ho’ a:ho’ a:bilakk’e:nona, da: ho’ ik’wałt dek’ohannan yakk’e:nona. E:t chuhoł ashedunona’ deyande, lukk’on hom aniłdemanan, isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna. 26Chuw’etch’amme’ lił dek’ohannakwin a:de’ona hom aniłdemana:wona dek’ohannan chimon illaba. Kwa’ kya:k’i’ lukni-ya’k’on a:wan binnan okshukwa. Lukkya’ lił dom ho’ adinep, do’-sh iłdema?” 27Jesus le’n ayyałap, Martha ansewahk’yakkya, “Ele:de, Mossona! Ho’ iłdema. Den do’ God an Tsawak’i. Do’ a:ho’ A:waniłłik’yatdunon akkya lił dek’ohannakwin dom Datchu God iyk’yakkya.” 28Martha lił le’na’ benan, le’hoł a:nan, yam hanni Mary-ya’ shakwakwana’ le’anikwekkya, “Ho’n a:wan Yanikk’e:non iykya, ke:si. Dom ashhu’wak’yan iha.” 29Lesna’ Mary-ya’ adinep, Mary hish heshhina’ elemaknan, Jesus inkwin a:kya. 30A:nap, kwa’ dem Jesus Bethany-’an de’china’ma. Dem hoł Martha anikdohkya dey’an imo’kya. 31Mary hish heshhina’ kwayinon akkya, isk’on hame’ Jews Mary an tsemakwi: k’okshunaky akkya din’ona’ unaban, daban din kwayikya. I:tse’map, honk’wat Mary hoł Lazarus balokwin k’oyekkyan a:ne, le’i:hadikya.

32Lakkw hoł Jesus inkwin de’chinan, unadi-k’yanan, Jesus el’an mo’tsokt i:munan, le’anikwekkya, “Mossona! Dem hom baba we’ap, do’ ill imo’kyadap, kwa’ asheshukwa’kya.” 33Lesna’ benap, Jesus lił Mary dap daban din a:wiykowa a:k’oyep, Jesus a:wunans, tse’madip, hish an ik’e:nan uwedikya. 34Akkya Jesus a:ho’i yayyała’kya, “Hop don eł a’unapkya?" Lukn a:ho’i Jesus-ya’ ansewahk’yanapkya, “Ho’n a:wan Mossona, k’yałem a:nan, do’ dunak’yanna hoł hon a’unapkya dey’a.” 35Jesus a:wanko’hannan, k’oyekkya. 36Jesus k’oyep, hame’ Jews le’dikwekkya, “Detdunadi. Hish den Jesus Lazarus-ya’ ichem’akya.” 37La:ł chuwan hoł ham a:de’ona le’dikwekkya, “He:, luk ist a:detduna: k’usna’kow a:welekk’ekkya. Lesnapde kwa’-sh da: ist ashekowa ko’lehoł ansatdunamkya? Kwa’ akky ashe-shukwa’kya. Habish kwa’-sh Jesus uhsona’ ts’ummenan ill’amme?"

38Akkya da: Jesus Jews a:wanhemmodinan, a’i’kya dekkwin a:kya. Lazarus a’i’kya de’an a’losht’an deya’kya. A’le’ łan-akkya a:we:nan ałdi’kya. 39Jesus isk’on de’chinan, a:ho’i’ le’a:wanikwekkya, “Le’ a’łan a:k’yana:we.” La:ł Lazarus deya’kow an ikina Martha ayyudennan, Jesus-ya’ le’anikwekkya, “Ma’ e:de, Mossona! Le:hoł dela:’ap, lukkya’ łunnin ibochadikya. Dechik’yanna ke:si, akkyap a:widen dewa: baloye.” 40Lesnapde Jesus Martha-ya’ le’anikwekkya, “Ma’ ada, dom ho’ adinekkya, honk’wat hom do’ aniłdemanan, hom ayshihm-akkya ho’i’ dek’yannuwan, kwa’hoł God yam ayyuchi’ana’ ts’ummenan-akkya ko’ lewukowa’ do’ dunak’yanna.” 41Akkya Jesus lesnu: ihakk’yakkow akkya, a:ho’i’ a’łana’ le’ a:k’yanapkya. Le’ a:k’yanap-kyadap, Jesus dunik’eyado:nans, yam Datchu God andewusukk’yakkya. Le’na’ beykya, “Elahkwa, hom Datchu God! 42Ho’ ayyu’ya:na, dens kya:k’i’dapde ho’ dewusukk’yap, hom do’ anhadiya:we:’a. Den hom do’ iyk’yakkowa lukno lił a:ho’i łuw aweł’ona iłdema- dinapdunon akkya, le’na’ dom ho’ andewusukk’ya.” 43Jesus dewusukk’e’en, hish ashe: we’atchokkya, “Lazarus! Kwayi!” 44Jesus lesna’ bene’ we’atchop, ashekowa a’losht’an kwayikya. Kwayip, an łunnin demła bisse:w-akkya beha’kya. Da: la:ł Lazarus an nobonnin bissenn-akky ikkwi’kya. Akkya Jesus ist detduna: łuw’ona’ le’ bisse: a:wa:k’yan ihakk’yakkya, “Le’ ikkwihna:we, akkya el a:nuwa.”

Jews a:wan dewus a:mossona Jesus-ya’ aynana’dunona ałmoła:napkya

45Jesus lesna’ Lazarus ik’wałt ho’ ashap, hish emma Jews lił Mary-ya’ illap a:wiykowa detdunaban, Jesus-ya’ aniłdemadinapkya. 46La:ł hame’ le’hoł Phe:-rasi:kwe dinakwin a:wa:nan, yadinenapkya kwa’hoł lił Jesus lewukowa. 47Akkya hame’ Jews a:wan dewus a:mossona dap Phe:rasi:kwe iyu’ya:nan, i:habok’yanap-kya. Akkya bewonan ashnan, le’n i:yandekkunahnap-kya, “Kop hon lewuna:wa? Lił Jesus hish emma kwa’hoł ayyuchi’ana: ko’ leye:non akkya hish ko:mash ko’n a:ho’i aniłdemadina:we. 48La:ł kwa’ hon ayyu-denna:wammep, le:wi’ demł a:ho’i luk-ya’k’on aniłdemadinans, an wokkwinnan iwoslik’yanna. La:ł honk’wat Romans a:wan sonda:lu:kwe a:wiynan, ho’n a:wan dewusu’ k’yakwen k’uhmok’yana:wa, da: ho’n a:wan demł a:ho’i’ ihanukwana:wa.” 49Kwa’dik hoł Kayaphas le’shinona lukk’on uhsi’de debikweynan a:wan dewusu’ wokkwin a:de’on a:wan mossi’kya. Lukk’on le’a:wanikwekkya, “Kwa’ hish don kwa’hoł ayyu’ya:na:wamme. 50Kwa’ hish don yu’he:du-na:wamme. Ho’n a:wan ele’dunon akkya dobint’ona aynanak’yap, kwa’ akkya ho’n a:wan a:ho’i danan demł a:yałakweyshukwa.” 51Kwa’ e:t Kayaphas yamde ko’lehoł tse’manona beynamkya. Lukkya’ ko’lehoł Jesus ashedunona’ God lił Kayaphas an yu’he:dokk’yap akkya, lesna’ lił lukni-ya’ a:yu’ya:k’yakkya. Akkyap Jews a:wan dewus a:mosson a:wan moss’ap, le’na’ God an yu’he:dokk’yakkya. 52Lesnapde kwa’ Jesus ashedunona Jews a:wan de’chi deya’shukwa. Le:wi’ ulohnan demła a:ho’ a:de’ona God habok’yanan, dobinde k’yakwen ullin ikna’ a:deya’dunon akkya ihabok’yanna. Lesnadip, ansammo God-ya’ andewusuk-k’yana:wa. Lesna’ deya’dunon akkya Jesus ashenna.

53Isk’on hoł kwayina’ lił Jews a:wan a:mossona ist Jesus dekkwin benan ałmoła:napkya ko’lehoł yam aynanapdunona. 54Le’na’ de’on akkya Jesus kwa’ la:ł yu’he:donnishhi’ Jews a:ho’-anna’kowa alluynamkya. Lesn akkya Jesus isk’on kwayinan, le’hoł łuwallan “Ephraim” le’deshhinakwin a:kya. Lił delibałt’an lot- dehna’ desammakwin deya’kya. Isk’on Jesus yam i:yawwokkwin a:will imo’kya.

55Less a:na’ Jews a:wan łana’ dewakya “God an ho’i’ ladaba yadokowa’ haydoshnanne” le’andi-kwe:nona lotdekya. A:wan łana’ lotde’anon akkya, hish ko:mash k’ona Jews lahn hoł łuwalla: ts’ana’kow ukkwayilenan, le’hoł Jerusalem-kwin a:weletchokkya. Kwa’ dem łana’ dewana’manon akkya, a:wan dewusu’ haydoshnan de’on akkya, wan kel ik’oshona:wa. 56Luknok’on dewusukk’yanakya k’yak’wan łuwan ull’ona le’n i:yandekkunashnapkya, “Don-sh i:tse’map, Jesus łana’ dewannankwin iyanna? Habish ełła’-shi?" 57La:ł dewus a:mossona dap Phe:rasi:kwe’ benahha-ya:napkya, honk’wat hoł Jesus im’ona’ chuhoł ayyu’-ya:nan, yadinep, akkya yadena:wa.Mary Jesus an wekwi: ishak’yakkya

12 1Jews a:wan łana’ de’chidun dekkwin dem doba-lekk’ya dewa: etch’ap, Jesus Bethany-kwin iykya hoł Lazarus imo’kya dey’a. Lazarus ist hoł ashep, Jesus ik’wałt ho’ ashnan, bilakk’yakkya. 2Chuwan Bethany-’an a:de’ona Jesus iyanon ayyu’ya:naban, akkya Jesus an ido:washnapkya. Isk’on Jesus yam wokkwin a:willi’ Lazarus an k’yakkwin de’chip, Martha a:wan wola:dup, lukno idonapkya. Da: la:ł Lazarus a:willi’ ido: bowa’kya. 3Luknok’on idona: din’ap, da:chish Mary de’ona dobinde: yukdi: ishana: a:bisse’ hish a:dehyona’ k’yap’e’ łey iynan, Jesus an wekwi: ishak’yanan, yam daya:w-akkya Jesus an wekwi: k’usk’yakkya. Lukkya’ ishana: “nard” le’andikwe:’a. Lesnukyadap, akkya isk’on delit’an alideya’ dechin yulli’kya. 4Isk’on le’na’ deyadip, Jesus an wokkwinnan akshona Judas Kerioth-’an de’ona isk’on da: ido: bowa’kya. (Luk Judas ko:wi’ dewap yam Jesus-ya’ udetdunona’ tse’mekkya). 5Akkya Judas kwa’hoł Mary lewukow unans, ikyadinan, le’na’ beykya, “Kop ley’ap kwa’ luk ishana: a:dehya’ ha’ik’yan asi asdemła he’de’ch-akkya[38] halisonak-namkya? Lesnan, a:dewuko’li’ona’ yaknak’yannankya. Hish doms luk ishana: a:dehya’ lesna’de deshukkwayi.” 6E:t lesna’ Judas beye:nande, kwa’ hiyowłushna’ a:dewuko’li’ona a:wantse’manamkya, akkyap kwa’hoł hanłikkya. La:ł Jesus an wokkwin a:wan hepbon ayyubatchin, ko:wi’ hoł hewe’ iwopbekkya. 7Judas le’na’ benap, Jesus le’anikwekkya, “Le’ andehwa’u. Eł ko’hoł anikwe:na’ma. Ele luk ishana: k’yap’e dehya:du. Akkya hom k’yabałak’yanna hom balo- k’yan dihapba. 8Dens kya:k’i’dapde don a:dewuko’-li’ona’ isatdunakya dehwan illaba, akkyap la:ł hokkw a:dewuko’li’ona’ wosliye. Lesnapde dom ko:wi’ delana:na’ do’na’ ho’ a:willi’ dek’yanna.”

Hish ko:mash ko’na a:ho’i Jesus dap Lazarus a:chi-ya’ un a:wiykya

9Less a:na’, Bethany-’an Jesus im’on i:yu’ya:nan, hish ko:mash ko’na Jews Jesus inkwin a:witdełkya. Lesnapde kwa’ Jesus-ya’ samma de’chi unaky akkya a:wiynamkya. Lił Lazarus-ya’ Jesus ik’wałt ho’ ashnan, bilakk’yakkowa luk ayyu’a:naban akkya Lazarus-ya’ un a:wiykya. 10Akkya Jews a:wan dewus a:mossona Lazarus-ya’ aynana’dunona’ tsemakwi: ya:k’yanan, benan ałmoła:napkya. 11Akkyap Lazarus ik’wałt iho’idikow akkya emma Jews le’ yam dewus a:mosson a:wandehwa:nan, Jesus-ya’ aniłdemadinan, an wok-kwinnan iwoslipkya.

Jesus Jerusalem-kwin iyap, a:ho’i łanenapkya

12Dewap, hish emma Jews łana’ dewannankwin a:wi- yanona i:yu’ya:kya Jesus Jerusalem-kwin iyan’ona. 13Akkya Jesus-ya’ łane- napdunon akkya lukno datda: a:łan a:yachishnan, wopbonaba’, le’hoł Jesus- ya’ anikdohnan kwayikya. Akkya Jesus-ya’ łanenan, we’atchona: a:wa:kya. We’atchonans, le’dikwek- kya,“Ho’n A:waniłłik’yat- dunon iya! Elahkwa, Datchu God! Lukk’on Israel-’an a:de’on a:wan Ley! Ho’n a:wan Datchu God, yam lukya’k’on do’ iyk’yakkon anikchiya’u!” 14A:ho’i dem lesna’ we’atchona:wap, Jesus meshok’o ts’ana’ dapnan, immałdo’kya. Leha’ba, ko’lehoł ino:-dona’ ts’ina: ya:nona’ Jesus lesde lewukya. 15Akkya le’n ino:dona’ ts’ina: ya:naye, “Eł i:deshlanna’ma, Zion[39] an a:de’ona, akkyap ist meshok’o ts’an immałt iyanona do’n a:wan Ley. Akkya kwa’ don la:ł kya:k’i’ i:deshlanshukwa.” 16Lukkya’ lesnadip, kwa’ Jesus an wokkwin yu’he:duna:wamme’kya, dem ko:wi’ hoł a:na’ Jesus ik’wałt le’hoł yam dehwa dehyakwin i:yamakwin yemakkya de’an, chim lukn an’awanapkya den ino:dona’ ts’ina: i:shokwinnan Jesus-ya’ andepben benap’ona’ lił a:ho’i’ lesde lewunapkya. 17Lił a:ho’i’ habonona’ la:k hoł Jesus ko’lehoł Lazarus-ya’ ik’wałt ho’ ashnan, bilakk’yanan, a’losht’an kwayik’yap, luknok’on ko’le-hoł yam detduna’kowa yadinena: a:wallukkya. 18Lesna’ de’on akkya hish em a:ho’i’ i:yu’ya:nan, le’hoł Jesus-ya’ anikdohnan kwayikya. 19Akkya Phe:rasi:kwe’ i:yashhu’-wan, le’i:yandikwekkya, “Hish hon idosa! Detdunadi, lehokkwash less a:ho’i ho’n a:wandehwa:nans, Jesus an wokkwinnan iwoslik’ya.”

20Jerusalem-’an łana’ dewap, ham a:ho’i’ uloh-nan łana’ Greece le’deshhin’an a:chawokowa dewusuk- k’yanaky akkya a:wiykya. Lukno chuhoł Jesus an wokkwin akshona Philip inkwin a:wiykya. Luk Philip le’shinona Bethsaida-’an chawokya. Bethsaida Galilee-’an łuwallan ts’ana’ deya’kya. 21Luknok’on Philip inkwin a:wiynan, le’andikwekkya, “Ho’n a:wan Baba, hon Jesus-ya’ ashhu’wa:we’ diha.” 22Lukno le’na’ andekkunahna:wap, Philip la:ł Andrew-ya’ adinep, akkya le’hoł a:chi a:nan, Jesus-ya’ adinekkya Greeks Jesus-ya’ ashhu’wa:we’ dihanona.

Jesus yam aynana’dunona yam wokkwin a:de’ona yadinekkya

23Philip dap Andrew Jesus-ya’ adinep, Jesus le’kwekkya, “Si, chimi. A:ho’i demł a:wan El Ehk’on an łanena’dun dekkwin haydokwin de’chikya. Ho’ a:ho’i demł a:wan El Ehk’ona.” 24Da: Jesus yam ashedun dekkwin dehwa duna’, le’na’ a:chi-ya’ adinekkya, “Do’na’ ho’ lił moła’ adine, dem kya’le’ awekl’an doyenak’yap balonde, kwa’ chimatdan yoshukwa, chims dem kya’le’ ashenan, chim la:ł akkya kwayinna. Luk chimatdan dashanan, isnok’on emma kyawe’ yo’anna. Lesna’dik hi:nina’ den ho’ ashep, hom balok’yap, akkya hom tse’makwin-akkya hish ko:mash ko’n a:ho’i dek’ohannan chimon illa:wa. 25Chuhoł yam lił dek’ohannakwin ko’lehoł ho’i’dun-ona’ de’chi tse’manans i:wichem’anona lukk’on an binnan otdinna. La:ł chuhoł kwa’ yam dek’ohannan de’chi antse’mana’manona yayyu’anikdo’ hom an tse’makwin-akkya ashennuwande, kwa’ kya:k’i’ an binnan okshukwa. Isha’małde dek’ohannan chimon illik’yanna. 26Dens chuhoł hom an ho’i’ dek’yan iyahnan, den imasht hom an haydoshna:w-akkya a:nuwa. John 12 Da: la:ł le’hoł ko’na’ ho’ yam i:yama heshoda:kwin a:nap, lukk’on isha’małde hom isk’on illi’ dek’yanna. Hom Datchu God le:wi’ hom an i:kwa:nik’e:na:wona’ dehwa dehy’an yakk’yanna. 27Lesnapde la:k’i’ hish ho’ ko:mash ko’na’ yam ik’e:n’an tse’ma, akkyap hom aynana’dunona’ haydokwin dom ko:wi’ dewap de’chinna. Kop ho’ la:ł ikwanna? Habish ho’-sh le’kwanna, ‘Datchu, hom aynana’dun dekkwin de’chi-kya. Hom aniłłik’ya?’ Holo, kwa’ lesna’ deya’shukwa. Da: den’at lesna’ deya’dunon akkya ho’ yam a:ho’ a:dehya:naky akkya lił dek’ohannakwin iykya. 28Hom Datchu God, el a:ho’i dom an shi’in łanenapdu.” Jesus le’na’ benap, i:yamakwin Datchu God beykya, “E:, aho’i hom an shi’in łanena:we, ke:si. Da: la:ł haydokwin de’chip, hish la:ł ya:dona’ hom an shi’in a:ho’i la:ł łanena:wa.” 29Datchu God lesna’ benap, ist Jesus illaba’ łuw’ona’ ihadiya:nan, le’i:yandikwekkya, “Dowowodi!” Lesnapde hame’ le’dikwekkya, “Ełła, kwa’dik hoł God an ho’i ladaba Jesus-ya’ ashhu’-wa’kya.” 30Lesna’ a:ho’ i:yashhu’wap, Jesus le’a:wani- kwekkya, “Datchu God lesna’ benap, kwa’ hom an tse’makwin-akkya de’amme’kya. Do’n a:wan ele’- dunon akkya God lesna’ beykya. 31Si! Haydokwin de’chikya! God le:wi’ lił ulohnannan a:de’ona kwa’ hom aniłdemana:wammona’ demła a:bekkwishnan, ihadiya:k’yanna. Da: lił ulohnannan a:de’on a:wan anułłona Satan-ya’ ideh kwayik’yanna. 32La:ł da: hom seweksh’annan biyak’yap, le:wi’ ulohnannan a:ho’i’ ho’ yam inkwin ishemanna.” 33Jesus lesn a:wambenan, yam ko’lehoł ashedunona’ a:yu’ya:k’yakkya.

Imasht a:ho’i Jesus-ya’ aniłdemana:wa

34Akkya a:ho’ isk’on habonona a:bena ładikya, “Ho’n A:waniłłik’yatdunona isha’małde ho’n a:willi’ dek’yanna, akkyap lesna’ ho’n a:wan haydoshna: ts’ina: ya:naye. Kop do’ ikwan, ‘A:ho’ a:wan El Ehk’ona sewekshannan biyak’yap, isk’on aynanak’yanna’? Chuwap a:ho’ a:wan El Ehk’ona? Kwa’-sh A:ho’ A:waniłłik’yatdunona’ de’amme?” 35Akkya Jesus le’- a:wanikwekkya, “Dom ko:wi’ delana:na’ lił dek’ohan-nan ikna’ de’ona’ do’n a:willi’ dek’yanna. Dem do’na’ ho’ a:will im’ap, Dek’ohakk’e:nona don illaba. Dek’winnakya kwa’ do’n a:wan tsemakwi: dek’wik-k’yanamdunon akkya, imashde hom an don la:k haydoshna:w-akkya a:wa:nuwa. Chuhoł dek’winna’kow a:nona kwa’ ko’lehoł yam deya’dunona’ an yu’he:do’-shukwa. 36Do’na’ ho’ yadinekkya, do’n a:wan ho’ Dek’ohakk’e:nona. Dem do’na’ ho’ a:will im’ap, imasht hom don aniłdemana:wa. Le’na’ don dek’o-hanna’kow a:wa:nuwa. Don iłdemanan, le’na’ dek’o-hanna’kow a:wa:nan, hom an don chaw a:dek’yanna.” Jesus le’na’ beye’en, a:wandehwa:nan, yokk’yakkya. 37Deyałatda: Jesus hish ko:mash ko’na’ kwa’hoł ayyuchi’ana’ yu’he:dona: ko’ leye:n allup, lukn unabe:-nabe’ende, kwa’ emm’ona’ aniłdemadina:wamme’kya. 38Akkya le’na’ ko’lehoł kya:koł ino:de God an beye:na:kwe’ deya’kowa Isaiah le’na’ ts’ina: ya:k’yak-kowa lesde lewunapkya. Le’na’ ts’ina: ya:k’yakkya, “Ho’n a:wan Mossona, dom an hon bena: a:beyepde, kwa’ chuhoł ho’n a:wayyumołamme. Da: e:t do’ yamande yam ts’ummenan i:yuna:k’yakkyadapde, kwa’ da: iłdemana:wamme.” 39Ko’ leya’ lukno kwa’ kwa’hoł-akkya iłdemana:wammona’ Isaiah yam ts’ina: i:shokwinnan da: isk’on lukno-ya’ a:wandepbe:’a. 40Lił le’na’ Isaiah ts’ina: ya:k’yakkow-annan le’na’ benaba, “Kwa’ yu’he:duna:wammek’yan dihap akkya, God lukno-ya’ a:detduna: k’usnon ikna’ a:wan duna’-kowa’ dek’wikk’yakkya. Da: la:ł a:wan ik’e:na:wa’kow a:wan tsemakwi: dek’wikk’yakkya, akkyap kwa’ an bena: ayyu’hadiyahk’yana:wammek’yan diyahkya. Lesnapde honk’wat yam kwa’hoł detduna’kow-akkya yu’he:duna:wannuwan, dahchat ayyu’hadiyahk’yanan, a:wan ik’e:nakwin God an bena: ukkwadop, da: la:ł honk’wat lukn a:ho’i yam ko’di: leya’ a:ho’ a:de’ona le’ iwo:duna:wap, akkya God lukno-ya’ a:waniłłik’ya-nan, a:wan tsemakwi: a:mołakk’yannankya.” 41Datchu God Jesus-ya’ łanena’dunona’ Isaiah an yu’he:dok-k’yakkow akkya, Isaiah kya:koł ino:de le’na’ ts’ina: ya:k’yakkya. 42Hame’ Jews a:wan dewus a:mosson a:deyande Jesus-ya’ aniłdemadinapkya. Lesnapde yam Phe:rasi:kwe a:watdannan akkya, yam Jesus-ya’ aniłdemadinapkowa kwa’ a:ho’ ihadiya:wande a:beye:-namkya, akkyap honk’wat Phe:rasi:kwe lukno-ya’k’on a:wetchonan, Jews a:wan dewusukk’yanakya k’yak’wan kwa’ la:ł ukkwadok’yanapshukwa. 43Ho’ina:kwin a:wandepbenaknan, a:łanenapdunona’ de’chi lukno le’k’on isha’małde a:wan tsemakwi: deya’kya. La:ł God a:wan tse’mannankwin kwa’ le’k’on hiyowłushna’ a:wan tsemakwi: de’amme’kya. 44La:ł Jesus ik’wałt a:ho’ unaba’de kwayinan, we’atchonan, le’a:wanikwek-kya, “Dens chuhoł hom hiyowłushna’ aniłdeman’ona kwa’ hom samma de’chi aniłdemana’ma. Hom Datch’ona’ akshi’ aniłdem’a, akkyap lukk’on hom Iyk’yakkowa. 45Da: la:ł dens chuhoł hom un’ona lesna’dik da: hom Iyk’yakkow unaye. 46Ho’ dek’ohannan ikna’ lił ulohnakwin iykya. Akkya dens chuhoł hom aniłdeman’ona kwa’ la:ł an tsemakwi: dek’wikk’yana’shukwa, akkyap hom tse’makwin- akkya lukk’on yu’he:donnishhi’ ona’kow a:nuwa. 47Dens chuhoł hom an bena: hadiya:nan, kwa’ le’k’on yu’hadiyahk’yana’map, kwa’ ho’ uhson an andehhałnan hadiya:k’yatdunona’ de’amme. Akkyap kwa’ ho’ a:ho’i’ ihadiya:k’yatdunon akkya lił dek’ohannakwin iynam-kya. Le:w ulohnannan a:ho’i łuwallon a:waniłłik’yat- dunon akkya ho’ iykya. Datchu God samma a:ho’ ihadiya:k’yanakya dehwan illi. 48Dens chuhoł kwa’ hom ayyułashhik’yanammen, da: kwa’ hom an bena:w-akkya a:na’map, ulohnan ibałdo’dun dekkwin de’chip, Datchu God hom an bena:w-akkyade luk-ya’k’on andehhałnan, yakna biyahhanna. 49Akkyap kwa’ ho’ yam’ona’de bena: a:ho’ a:wambeye:namkya. Datchu God an bena: ho’ a:ho’i’ yadinekkya. Datchu God hom lił dek’ohannakwin iyk’yanan, yamande ho’ kwa’hoł a:ho’i’ a:wambeyetdunona’ dap ko’lehoł bena: a:ho’ a:yu’ya:k’yatdunona hom anhe:doshkya. 50Ele:de, ho’ ayyu’ya:na, hom Datchu God an haydoshna:w-akkya chuw’etch’amme’ hom aniłdemana:wona luknok’on isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa. Lesna’ de’on akkya ho’ yam Datchu God an bena: de’chi a:ho’i yadine:’a.”Jesus yam wokkwin a:de’on a:wan sakwi: wok’oshokya

13 1Kwa’ dem Jews a:wan łana’ dewadun dekkwin de’china’man, Jesus an haydokwin de’chinona ayyu’-ya:na’kya, lesna’ lił ulohnannan dehwa:nan, le’hoł yam Datch inkwin a:dunona. Den Jesus isha’małde yam a:ho’i’ lił dek’ohannan a:de’on a:wichem’akya. Yam a:ho’ a:wichem’anona’ hish demła idehyala’ yuna:k’yatdunon akkya haydokwin de’chikya. 2Jesus dap an wokkwin a:de’ona sunhap i:willap idoyna:wap, chuwa Judas Kerioth-’an de’ona Jesus-ya’ udetdunona’ tse’mekkya, Satan dens kya:kyamash ko’na’ lesna’ an tsemakwi:washkow akkya. Lukkya’ Judas Simon an tsawak deya’kya. 3Jesus ayyu’ya:na’kya lesn an Datchu God demła ts’ummenan Jesus-ya’ ukkowa. Da: yam Datch inkwin iykowa, dap ik’wałt inkwin a:nona ayyu’ya:na’kya. 4Akkya Jesus idon, elemak-nan, yam le:wan dashana’ yullihnan, ik’usk’yanakya ts’ulukda’kowa yikkukya. 5Lesnunans, de’lannan k’yapbunans, yam wokkwin a:de’on a:wan sakwi: wok’oshokya. Wok’osho’en, yam ik’usk’yanakya ts’ulukda’kow ikkwi’kow-akkya a:wan sakwi: a:k’us-k’yakkya. 6Lił Simon Peter-ya’ allotdap, Peter Jesus-ya’ ayyudennan, le’anikwekkya, “Mossona, da:-sh homdapde do’ sakwi: k’oshon iha?" 7Lesna’ benap, Jesus ansewahk’yanan, le’anikwekkya, “La:k ho’ kwa’hoł ko’ leye:nona kwa’ do’ yu’he:du-na’ma. Lesnapde dem hoł de’chip, chim do’ ele yu’he:dunna kop ley’ap ho’ lił luk lesne:nona.” 8Lesnapde Peter Jesus-ya’ la:ł ayyudennan, le’anikwek-kya, “Holo, Mossona. Eł hom do’ sakwi: k’osho-namdu.” Peter le’kwap, akkya Jesus le’anikwekkya, “Kwa’ dom ho’ sakwi: k’oshona’map, kwa’ hom an do’ ho’i’ deya’shukwa.” 9Jesus le’na’ benap, Peter le’anikwekkya, “Mossona, kwa’ hom an sakwi: de’chi do’ wok’oshoshukwa. Da: hom an asi: dap hom an oshokkwinne.” 10La:ł Jesus yam wokkwin a:de’ona’ le’a:wanikwekkya, “Chuhoł yam łunnin demła k’osho-kowa lukk’on kwa’ la:ł ałna’t ik’oshoshukwa, akkyap an łunnin demłas k’okshi. Dom yam sakwi’kowa de’chi wok’oshonna. Da: la:ł do’n a:wan ik’e:na: tsemakwi: k’oksh illaba. La:ł lesnapde dobint’ona kwa’ don dikwahna’ tse’mana’ma.” 11Leha’ba, Jesus anayyu’ya:na’kya, chuwadik hoł udekkowa. Lesna’ de’on akkya le’na’ beykya, “Dobint’ona kwa’ don dikwahna’ tse’mana’ma.”

12Less a:na’, Jesus luk-ya’ a:wan sakwi: wok’osho’en, yam le:wan yullunan, ik’wałt yam bowa’kya dey’an i:mukya. I:munan, isk’on yam wok-kwin a:de’ona yayyała’kya, “Don-sh yu’he:duna:we, ko’hoł do’n a:wan ho’ lił ko’ lewukowa? Kop ley’ap do’na’ ho’ sakwi: wok’oshokya? 13‘Yanikk’e:nona’ dahchat ‘Mossona’ hom don le’andikwap, den elleya ho’ uhsona. 14Lesnapde do’n a:wan ho’ Yanikk’e:nona deyan da: Mossinde, do’na’ ho’ sakwi: wok’oshokya. Da: lesna’dik hi:nina’ don dewłashhi’ sakwi: i:wik’o-shona:wa. 15Lił do’na’ ho’ yu’he:donan ya’kya. Akkya lesna’dik ko’na’ ho’ do’na’ a:wande’ukowa’ don lesnuna:wa. 16Lił do’na’ ho’ moła’ yadine, chuhoł wo’ deyan kwa’ hish yam mossona’ ayyadona’ ho’i’ dehwan ill’amme. Da: la:ł lesna’dik chuwa-ya’ iyk’yana’kowa ist chuw iyk’yakkowa’ kwa’ ayyadona’ ho’i’ de’amme. Akkya kwa’ hom ayyadona’ don a:ho’ a:de’amme. 17Don luk yu’he:donan lesn a:wa:nap, Datchu God do’na’ yanikchiya’unna. Akkya don i:k’ettsananna. 18Lesnapde kwa’ do’na’ ho’ ansammo a:wandepben beye:na’ma, akkyap chuwan hoł ho’ yam woslihkow a:wannabi. Den ko’lehoł ino:dona’ ts’ina: bena: ya:nona lesnadinna. Le’na’ ino:dona’ ts’ina: ya:naye, ‘Chuwadik hoł hom illi’ mu’l idokowa hom an’inasnan, da: hom aynana’dunona’ tse’ma.’ 19Kwa’ dem lesnadina’man de’chip, do’na’ ho’ lił yadine:’a. Akkya kya:k’i’ lesnadip, don hiyowłushna’ iłdemana:wa, den ho’ a:ho’ A:waniłłik’yatdunon akkya hom iyk’yana’kya. 20Da: la:ł do’na’ ho’ moła’ yadine. Chuwa-ya’ hoł la:ł hokkw ho’ a:k’yap, dens chuhoł luk-ya’k’on ayyułashhik’yanan, le’na’ da: hom ayyułashhik’yanna. Da: la:ł dens chuhoł hom ayyułashhik’yanona lesna’dik da: hom Datchu God-ya’ ayyułashhik’e:’a, akkyap lukk’on hom Iyk’yakkowa.”

Chuwadik hoł Jesus-ya’ udetdunona yu’he:dodikya

21Jesus lesna’ beye’en, hish tse’madip, hish an ik’e:nan uwedikya. Akkya yam wokkwin a:de’ona-ya’ le’a:wanikwekkya, “Do’na’ ho’ moła’ yadine. Hom aynana’dunon akkya chuwandik hoł hom don udenna.” 22Jesus lesna’ benap, an wokkwin a:de’ona doms le’nep i:yunatchełk’yanapkya. Kwa’ chuwa-ya’ hoł andepbe:n-ona’ demłas ayyu’ya:na:wamme’kya. 23Akkya lił Jesus an wokkwinnan kwa’dik hoł hish ichemakowa an ałk’echi’ imo’kya. 24Akkya Simon Peter ist chuwa Jesus-ya’ ambatch im’ona’ yał hakk’yanan, le’kwekkya, “Shu, Jesus-ya’ ayyała, chuwaya’p andepbe:’a. Ho’na yadine.” 25Peter yał hakk’yap, Jesus-ya’ ambatch im’ona Jesus an yałk’echunan, ayyała’kya, “Mossona, dom udetdunona’ do’ andepbep, chuwap uhsona?” 26Akkya Jesus le’n adinekkya, “Ho’ lił luk woleyannan mu’k’yaya:nan, chuwa-ya’ hoł uts’ip, uhsona’ hom udenna.” Akkya isk’on Jesus mu’l ahnan, mu’k’yaya:-nan, Judas-ya’ ukkya. Lukkya’ Judas Simon le’shinon an tsawak’i Kerioth-’an k’yakwe’kowa. 27Da: la:ł Judas Jesus-ya’ udetdunona’ tse’manan, mu’l ahkya. Akkya hish chim Judas mu’l ahhap, Satan hiyowłushna’ Judas an ik’e:nan tsemakwi: hanukwekkya. Jesus akkya Judas-ya’ le’anikwekkya, “Heshhina, yam do’ ko’hoł lewun ihanona, hana’s lesnu.” 28Lesanikwap, kwa’ chuwandik hoł isk’on idona: din’ona yu’he:duna:w-amme’kya kop ley’ap Judas-ya’ le’n ambeykya. 29Hame’ le’i:hadikya, Judas luk-ya’ a:wan hebayyu-batchon akkya honk’wat chish akkya lesna’ Jesus luk-ya’ kwa’hoł wo:dih hakk’e:’a łana’ dewap idona’-dunona. Dahchat hombish a:dewuko’li’ona hewe’ ya’dunon akkya hoł Jesus lesna’ beykya, lukno hame’ le’i:hadikya. 30Akkya Judas mu’l ahnans, lessak’ya-ya’de kwayikya. Kwayip, dehłina’kya.

Jesus-ya’ łanena’dunona’ dehwan de’chikya

31Judas kwayikyadap, Jesus yam wokkwin a:de’ona-ya’ le’a:wanikwekkya, “Si, chimi! Hom łanena’dunona haydokwin de’chinaye. Da: hom tse’makwin-akkya a:ho’i God-ya’ łanena:wa, akkyap yam Datch ikna’ ho’ dehya’ ho’i deyan, demł a:ho’ a:wan ho’ El Ehk’ona. 32Da: la:ł hom tse’makwin- akkya Datchu God-ya’ łanenak’yanna. Da: la:ł lesna’dik hom łanenna ko’hoł hom alleyadidunon akkya. 33I:yoh, hom chawe! Dom ko:wi’ delana:na’ do’na’ ho’ lił a:willi’ dek’yanna. Lesnapde e:t hom don deshuyna:w-annuwande, kwa’ hom don awanapshukwa. Ko’lehoł ho’ Jews yadinekkowa da: do’na’ ho’ lił yadine:’a, hoł ho’ a:nankwin kwa’ wan don le’k’on a:wa:shukwa. 34Yam ho’ haydoshnan chimona’ do’na’ ho’ lił yakk’yanna. Imashde don i:wichem’an a:dek’yanna. Ele:de, ko’na’ do’na’ ho’ lalekk’yankwin hish hiyow-łushna’ a:wichem’anona, da: lesna’dik don i:wichem’an a:dek’yanna. 35Le’na’ don hiyowłushna’ i:wichem’ana’ a:deyap, le’n akkya le:wi’ demł a:ho’i’ ayyu’ya:na:wa den hom don hiyowłushna’ a:ho’ a:de’ona.”

36Akkya Simon Peter Jesus-ya’ ayyała’kya, “Mossona, hop do’ a:n iha?" Jesus ansewahk’yakkya, “Hoł ho’ a:nankwin kwa’ do’ wan la:k’i’ hom dabann-a:shukwa. Lesnapde dem hoł de’chip, chim hom do’ dabann-a:nuwa.” 37La:ł Peter Jesus-ya’ ayyała’kya, “Mossona, kop la:t kwa’ wan dom ho’ dabann-a:shukwa? Dom ho’ ichem’anon akkya, dom an ho’ yayyu’anikdo’ ashenna.” 38Peter lesna’ benap, Jesus Peter-ya’ le’anikwekkya, “Moła’-shi? Hom an-sh do’ yayyu’anikdo’ ashenna? Dom hish ho’ moł adine, kwa’ dem doko:k ottsi’ k’ona’man, ha’ik’yan do’ kwa’ yam hom annabammona’ do’ a:ho’i yadinenna.”

Jesus yam ik’wałt iyanona yam wokkwin a:de’ona-ya’ yadinekkya

14 1Less a:na’, Jesus yam wokkwin a:de’ona-ya’ le’n a:wambeykya, “Eł don yam tsemakwi: ko’allewu-na:wamme’du. Don isha’małde God ayyumoła:wa. Da: la:ł lesna’dik hi:nina’ hom don isha’małde ayyumoła:wa. Hom Datchu God an i:yama heshoda:wan emma delitdoba. 2Kwa’ lesna’ de’amme’kyadap, do’na’ ho’ moła’ yadinennankya. Ho’ yam Datch inkwin a:ne. Isk’on do’n a:wan ho’ heshodan k’okshi’ yelede’unna. 3Do’n a:wan ho’ heshodan k’okshi’ yelede’unan, ik’wałt ho’ iynan, do’na’ ho’ idabinna. Lehap, hoł ho’ dey’an da: isk’on don wosli’ a:dek’yanna. 4Hoł ho’ a:nona’ don ayyu’ya:naba. Da: don onan dennabiba.” 5E:t Jesus lesa:wanikwapde, Thomas lił Jesus an wokkwinnan akshona Jesus-ya’ le’anikwekkya, “Ma’ e:de, Mossona. Hok’yan hoł do’ a:nona’ kwa’ hon ayyu’ya:na:wammen, kop ma’ leya’ la:ł hon onan idennabidina:wa?" 6Akkya Jesus le’anikwekkya, “Ho’ onan ikna’ de’on akkya, hom tse’makwin-akkya de’chi a:ho’i’ hom Datchu God inkwin a:de’chinna. Leha’ba, ho’ moła’ yam ho’i’ de’on akkya, ho’ yam onan a:ho’ a:wan yu’he:dokk’e:’a. La:ł da: hom tse’makwin-akkya le:wi’ demła hom aniłdemana:wona isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa. Imasht a:ho’i’ hom aniłdemana:wa, akkya uhs-akkya de’chi a:ho’i hom Datchu God inkwin a:de’chinna. 7Hom don annabiban, da: la:ł don Datchu God-ya’ akshi’ annabi:wankya. Hom don yam unapkow akkya, da: don Datchu God-ya’ unapkya. Da: dons annabiba.” 8Jesus lesna’ benap, Philip Jesus-ya’ le’anikwekkya, “Mossona, yam Datchu God ho’na’ yuna:k’ya. Dom lessi’ de’chi hon andeshemana:we.” 9Akkya Jesus ambeykya, “Di:, hish le:wi’ delana:na’ do’na’ ho’ a:willi’ dey’apde, kwa’-sh hish lesnapde dem hom do’ hiyowłushna’ annabamme, Philip? Hom don unapkowa’ den dons Datchu God-ya’ unapkya. Kop ley’ap hom do’ ayyałe:’a lesna’ do’na’ Datchu God-ya’ yuna:k’yatdunona? 10Hon i:tse’mak dełak Ho’i’ De’on akkya, hon dobint Ho’i. La:ł kwa’-sh dem do’ uhsona’ iłdemana’ma? Kwa’ ho’ yam tse’makwin- akkya de’chi luk-ya’ bena: beye:na’ma. Datchu God hom illi’ De’on an tse’makwin-akkya ho’ an i:kwa:ni: lesne:’a. Da: Datchu God hom illi’ i:kwa:ni: lesne:’a. 11Do’na’ ho’ lił yadinep, hom don aniłdemana:wa, den lesna’ ho’ yam Datchu God an tse’mak dełak’wap, da: Datchu hom-annan lesna’ tse’mak dełakwiye. Dahchat, ma’ ko’ma ist ho’ i:kwa:ni: k’okshi ko’ leye:non-akkya hom don aniłdemana:wa. 12Hish do’na’ ho’ moła’ yadine:’a, chuhoł hom aniłdemanona da: lukk’on ko’na’ ho’ kwa’hoł i:kwa:ni: k’oksh illi’kowa lesna’ hi:nina’ i:kwa:ni: k’okshi lesnenna. Ele:de, hom an i:kwa:ninan ayyadona’ lukk’on em i:kwa:ni: k’okshi lesnunna, akkyap ho’ lił dek’ohannakwin dehwa:nan, yam ho’ Datch inkwin a:nuwa. 13Ho’ God an Tsawak’i de’on akkya hom don aniłdemanan, dens kwa’hoł hom an shi’in-akkya hom don anshemana:wap, do’n a:wan ho’ uhsi’de lesnunna. Ho’ lesnup, le’n akkya hom tse’makwin-akkya a:ho’i Datchu God-ya’ łanena:wa. 14Le:wi’ demła kwa’hoł hom an shi’in-akkya don shemana:wap, ho’ lesnunna.

God an Dewusu’ Binnan iyanna

15Hom don hiyowłushna’ ichem’anishhi’ a:deyan, hom an haydoshna:w-akkya don lesn a:wa:nuwa. 16Da: ho’ yam Datch andewusukk’yanan, doba De’ona do’na’ Isatde:nona’ hom an dehwannan do’na’ dinakwin iyk’yatdunona’ ho’ anshemanna. Lehap, lukk’on isha’-małde do’n a:willi’ dek’yanna. 17Luk Datchu God an Dewusu’ Binnan moła’ de’ona. Lukk’on do’na’ dina-kwin baniynan, den moła’ de’ona’ do’na yanikk’yanna. Lesnapde lił luk dek’ohannannan a:ho’i kwa’ hom aniłdemana:wammona kwa’ God an Dewusu’ Binnan moła’ de’ona’ andeshemanpshukwa, akkyap kwa’ una:wammen, da: kwa’ annabi:wamme. La:ł don annabiba, akkyap do’n a:willi’ deyaye. Da: do’n a:wan ik’e:n’an isha’małde dek’yanna. 18Kwa’ do’na’ ho’ a:yakna biyahshukwa. Do’n isatdunaky akkya do’na’ ho’ dinakwin ik’wałt iyanna. 19Dom ko:wi’ dewap lił ulohnannan a:ho’i’ kwa’ hom aniłdemana:wammona kwa’ la:ł hom unapshukwa. Lesnapde dem hom don una:wa. Ko’na’ ho’ isha’małde dek’ohannan ill’ona’ lesna’ hom tse’makwin-akkya don isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa. 20Kya:k’i’ hoł isk’on de’chip, hom don ona: eladenan, don eledokna’ yu’he:duna:wa, ho’ yam Datchu God illi’ de’ona, dap da: la:ł hom don illap a:de’ona, dap do’na’ ho’ a:willi’ de’ona. 21Dens chuhoł hom an haydoshna:w-akkya a:nan, hadiya:nishhi’ de’ona lukk’on hom hiyowłushna’ ichem’a. Lukk’on hom hiyowłushna’ ichem’anon akkya, Datchu God luk-ya’k’on hish la:ł ichem’anna. Da: luk-ya’k’on hish ho’ la:ł ichem’anan, chuhoł ho’ yam de’ona ho’ an iyu’he:dokk’yanna.”

22Jesus le’n a:wambenap, chuw isk’on akshona’ hadiya:kya. Lukk’on Judas le’shina’kowa, kwa’ Kerioth-’an de’ona de’amme’kya. Lukkya’ tsawak hadiya:nan, Jesus-ya’ ayyała’kya, “Mossona, kop la:t do’ ho’n a:samma de’ch a:wan iyu’he:dokk’yanan, la:ł lił ulohnannan a:ho’i kwa’ dom aniłdemana:wammona kwa’ do’ a:wan iyu’he:dokk’yashhukwa?” 23Akkya Jesus ansewahk’yanan, le’anikwekkya, “Chuhoł hom hiyowłushna’ ichem’anan, hom an bena:w-akkya dikwahn a:nuwa. Lukk’on lessina’ ho’i de’on akkya, hom Datchu God luk-ya’k’on la:ł ichem’anan, hon isha’małde illi’ deya’dunon akkya inkwin iyanna. 24Lesnapde chuwandik hoł kwa’ hom ichem’ana:w-ammona da: kwa’ hom an bena:w-akkya a:wa:na’ma. Ma’ leha’ba, kwa’ ho’ yam bena: de’chi beye:na’ma. Hom Datchu God an bena: da: ho’ beye:’a. 25Dem do’na’ ho’ a:willi’ deyan, do’na’ ho’ luk bena: yadinekkya. 26Lesnapde chuhoł do’n Isatdunona God an Dewusu’ Binnan iyanna. Datchu God luk-ya’k’on hom an shi’in-akkya do’na’ dinakwin iyk’yap, hish lukk’on la:ł le:wi’ demła kwa’hoł do’n a:wan yu’he:dokk’yanna. Da: an tse’makwin-akkya kwa’hoł demła do’na’ ho’ yadinekkowa don yu’he:duna:wa. 27Isha’małde k’okshin do’na’ ho’ yakk’e:’a. Hom an tse’makwin-akkya don k’okshin illa:wa. A:ho’i kwa’ hom aniłdemana:wammona kwa’ le’na’ do’na’ k’okshin yaknapshukwa. Leha’ba, k’okshin do’na’ ho’ yak- k’e:nona uhson-annan ayyadona’ k’okshinne. Akkya eł don yam tsemakwi: ko’allewuna:wamme’du. Eł don kya:k’i’ i:deshlannamdu. 28Shaml hoł do’na’ ho’ yadinekkya, yam ho’ Datch inkwin a:nan, da: ik’wałt do’na’ dinakwin ho’ iyanna. Do’na’ ho’ le’n a:wam-benap, hom don hiyowłushna’ ichem’ana:wannuwan, don i:k’ettsananna, akkyap Datchu God hish hom ayyadona’ do’n a:k’ettsakk’yanakya ts’ummenan illona. 29Kwa’ dem luk lesnadina’map, do’na’ ho’ ko’lehoł leyadidunona yadinekkya. Akkya kya:k’i’ lesnadip, kwa’ don yam ko’lehoł iłdemanapkowa’ detse’mak dosashukwa. 30Kwa’ wan la:ł do’na’ ho’ em hoł a:washhu’washhukwa, akkyap Satan lił luk ulohnan an anułłon iyanna. Lesnapde kwa’ lukk’on hom hanukwanakya ayyadona’ ts’ummenan ill’amme. 31Ho’ yam Datch ichem’anona dap an ho’ haydoshna:w- akkya a:nona’ a:ho’i lił ulohnannan a:de’on eledokn ayyu’ya:napdunon akkya, le:wi’ demła ko’lehoł hom Datchu God tse’manona ho’ ko’ leye:n alluy’a. Wans le:wi. Si , ko’ma! Iłuwa:nan, hon a:wa:she.”Jesus hiyowłushna’ biwa:nan ikna’ de’ona

15 1Jesus yam wokkwin a:de’on a:will alluynan, le’a:wanikwekkya, “Den elleya, hiyowłushna’ bi- wa:nan ikna’ ho’ de’ona. Dap la:ł hom Datchu God biwa:nan ayyubatch ikna’ De’ona. 2Da: hom a:ho’ a:de’ona lukno yachi:w ikna’ a:de’ona. Chuw’etch’amme lukno- k’on kwa’ a:wimobiyak- na’manon ikna’ kwa’ kwa’hoł k’okshi: leye:- na:wammep, le:wi’ demł uhsona’ hom Datchu God le’ a:wa:k’yanna. Hame’ yachi:w ikna’ a:de’ona hom Datchu a:k’okshunna, akkya em a:wimobiyak’yan ikna’ kwa’hoł la:ł k’okshi ko’ leye:na:wa. 3Ele:de, hom bena: demł-akkya dons a:k’okshi, ke:si. Hom bena: do’na’ ho’ a:wambeyek-kow-akkya don a:k’okshi. 4Isha’małde hom an don haydoshna:w-akky a:wa:nap, lesna’dik do’n a:wan ik’e:na:wan ho’ isha’małde dek’yanna. Dem yachin biwa:n’an lesinan, chim imobiyak’yanna. Yachin kwa’ samma deyan imobiya’shukwa. Lesna’dik hi:nina’ kwa’ isha’małde hom dekkwin don aynshihm-akkya a:ho’ a:de’ammen, kwa’ don yam tse’makwin-akkya kwa’hoł k’okshi leye:napshukwa. 5Ho’ biwa:nan ikna’ de’ona, la:ł don yachi:w ikn a:de’ona. Don isha’małde hom an haydoshna:w-akkya a:wa:nap, da: isha’małde do’na’ ho’ a:willi’ deyan, do’na’ ho’ isatden a:nap, chim don emma kwa’hoł k’okshi: leye:na:wa. Lesnapde kwa’ ho’ aksh’ammep, hish don kwa’ kwa’hoł k’okshi: leye:napshukwa, akkyap kwa’ don yam’ona’ ts’um-menan illa:wamme. 6Chuwan hoł kwa’ hom-annan isha’małde detse’mak dełak’wammona luknok’on yachi:w a:k’uskow ikna’ kwa’s ko’hoł leyakya a:de’am-mon akkya, i:kwa:nik’e:na:kwe lukno-ya’ habok’yanan, akl’an wołbo:na:wap, yachi:w ikna’ a:chabinna. 7Hom-annan don isha’małde detse’mak dełak’wap, da: ko’na’ ho’ beyenna’kowa’ don lesn a:wa:nap, dens kwa’hoł hom don anshemana:wan, hom don andewusukk’ya-na:wap, do’n a:wan ho’ lesnunna. 8Don kwa’hoł k’okshi: leye:n a:wallup, uhs-akkya yu’he:dok’yanna, den hom an don hiyowłushn a:ho’ a:de’ona. Le’n akkya a:ho’i do’n a:wan tse’makwin-akkya hom Datchu God-ya’ łanena:wa. 9Ko’na Datchu God hom ichem’ap, lesna’dik hi:nina’ do’na’ ho’ a:wichem’a. Lesna’ de’on akkya don isha’małt ayyu’ya:n a:dek’yanna hish ashe: do’na’ ho’ a:wichem’a. 10Ko’na’ ho’ yam Datchu God an haydoshna:w-akky a:nona, akkya Datchu hom isha’małt ichem’ap, lesna’dik hi:nina’ hom an haydoshna:w-akkya don dikwahn a:wa:nap, do’na’ ho’ isha’małt a:wichem’anna. 11Ko’lehoł ho’ k’ettsan a:nona’ lesna’dik don i:k’ettsana’ a:deya’dunon akkya do’na’ ho’ lukkya’ yadinekkya. Akkya don hish idehyala’ i:k’ettsananna. 12Lukkya’ do’na’ ho’ yanhe:doshe:’a, ko’na’ ho’ do’n a:wichem’anona’ imashde don lesn i:wichem’an a:dek’yanna. 13I:wichem-’anakya ayyadona’ lił chuwa yam a:kuwaye a:wan yam dek’ohannan yaknahap, kwa’ la:ł uhson ayyadona’ ichem’anan de’amme. Leha’ba, lukkya la:ł hish lalekk’yankwin i:wichem’anan de’ona. 14Hom an don haydoshna:w-akkya dikwahn a:wa:nuwan, hish hiyow-łushna’ hom don a:kuwaye a:dek’yanna. 15Kwa’s la:ł do’na’ ho’ wowe’ le’a:wanikwe:na’ma, akkyap chuwa wo’ deyan, kwa’ kwa’hoł an mossona leye:nona ayyu’ya:na’shukwa. Lesnapde kwa’hoł demła hom Datchu God adinekkowa do’n a:wan ho’ yu’he:-dokk’e:’a. Le’na’ de’on akkya hom don a:kuwaye do’na’ ho’ le’a:wanikwe:’a. 16Kwa’ hom don kel akshihna:wamme’kya. Do’na’ ho’ kela woslihkya. La:ł hame’ hom an a:ho’ a:deya’dunona don habełk’e:nap- dunon akkya do’na’ ho’ woslihnan, ukkwayik’yakkya. Le’n em imobiyak’yan ikna’ don a:dek’yanna. Le’n isha’małde don i:kwa:ni: k’oksh illa:wa. Da: la:ł hom an shi’in-akkya don dewusukk’e:nan, dens kwa’hoł don shemana:wap, hom Datchu uhsi’de do’na’ yakk’yanna. 17Don i:wichem’an a:deya’dunon akkya lukkya’ lił le’na’ do’na’ ho’ yanhe:dosha.

18Kwa’ hom a:ho’ a:de’ammona do’n a:wayyu-k’yałna:wa. Lehap akkya don ayyu’ya:na:wa, kwa’ dem do’n a:wayyuk’yałnakna’man, dens hom kela ayyu-k’yałnapkya. 19Imat kwa’ hom aniłdemana:wammon a:wan don a:ham a:deya’kyadap, a:ho’i do’n a:w- ichem’ana:wankya. Lesnapde kwa’ don a:wan a:ham a:de’ammon akkya do’n a:wayyuk’yałna:we, akkyap lukn ulohnannan a:de’on-annan le’ do’na’ ho’ wos-lihkya. 20Shaml hoł bena: do’na’ ho’ yadinekkowa don ayyu’ya:naba. Do’na’ ho’ le’n a:wambeykya, ‘Chuwa wo’ deyan kwa’ yam mosson ayyadona’ ho’i deya’-shukwa.’ Lukno kwa’ hom a:ho’ a:de’ammona le’ hoł hom animunan, hom ko’di: leya’ ande’ena: a:wiykya. Da: la:ł do’na’ ko’di: a:wallewuna:wa. Lesnapde honk’wat lukno hom an bena: ayyułashhik’yanan, da: do’n a:wan bena: ayyułashhik’yana:wa. 21Hom an tse’makwin-akkya lukno ko’hoł demła do’na’ a:wal- lewuna:wa, akkyap lukno kwa’ Datchu God hom Iyk’yakkowa’ annabi:wamme. 22Honk’wat kwa’ ho’ lukno-ya’ dinakwin iynamkyadap, da: lukkya’ kwa’ ho’ a:wambeye:namkyadap, kwa’ hom le’ animu- na:wammek’e’en, lukno ko’di: leya: dekkwin kwa’ halihashinan illapshukwa’kya. Lesnapde ho’ dinakwin iynan, a:wambenap, le’ hom animunapkow akkya den hiyowłushna’ luknos halihashinan ahnapkya. 23Dens chuwan hoł yayyu’anikdo’ hom ayyuk’yałna:wona da: luknok’on lesna’dik hom Datch’ona’ aksh ayyuk’yał-na:we. 24Kwa’ kya:k’i’ chuhoł hom-annan hi:nina’ i:kwa:ni: k’okshi lesne:namkya. Lesnapde kwa’ ho’ lukn a:ho’i yam i:kwa:ni: k’okshi’ lukkya’ a:wan lesnunamkyadap, kwa’ lukno hom le’hoł animuna’-man, le’na’ kwa’ halihashinan illapshukwa’kya. La:ł lukno hom an i:kwa:ni: detdunabe’ens akkya hom ayyuk’yałnan, da: hom Datch’ona’ ayyuk’yałna:we. 25Ma’ e:de, ko’lehoł deyadidunona’ a:wan haydosh-nannan ts’ina: ya:nona lesna’de lukno de’unapkya. Le’na’ ino:dona’ ts’ina: ya:naye. ‘E:t kwa’ hish kwa’hoł-akkya ayyuk’yałnakya de’ammepde, hish dekkwande hom ayyuk’yałna:we.’ 26Lesnapde do’n Isatden A:non iynan, do’n a:wan yu’he:dokk’yanna chuhoł ho’ de’ona. Ho’ dap hom Datchu Luk-ya’k’on hon do’na’ dinakwin a:k’yanna. Lukk’on Datchu God im’an kwayinona Dewusu’ Binnan De’ona hom andepbe:nan, hish den yam moła’ de’ona do’n a:wan yu’he:dokk’yanna. 27Da: la:ł lesna’dik hi:nina’ hom don andepbe:nan, a:ho’i don moła’ a:yu’ya:k’yana:wa, akkyap chim hoł ho’ yam i:kwaninan banan kwayik’yap, hom don le:wi’ delana:na’ illap a:deyan, hom don eledokna’ moł anayyu’ya:naba.”Jesus an wokkwin a:de’on a:wan denikwin de’chinna

16 1Jesus yam wokkwin a:de’ona le’a:wanikwekkya, “Lukkya’ le:wi’ demła do’na’ ho’ a:wambeyekkya, akkya hoł kya:k’i’ denikwin de’chip, kwa’ don detse’-mak dosanan dekkwande yam ko’lehoł iłdemana:wona le’ iwo:dunapshukwa. 2Hame’ Jews do’na’ le’ yam dewusukk’yanankya k’yakwe:wa’kowa ukkwayik’ya-nan, kwa’ la:ł do’n ukkwadok’yanapshukwa. Do’na’ le’ sish dapnimde a:wetchuna:wa. Ma’ hish la:ł do’n a:wan denikwin de’chinna. Haydokwin de’chip, dens chuhoł do’na’ łaknan, hish God dekkwin kwa’hoł k’okshi’ ele’ de’u le’hadinna. 3Lukno le’na’ do’na’ ko’di: a:wal-lewuna:wa, akkyap lukno kwa’ Datchu-ya’ dap hom annabi:wamme. 4Lukkya’ bena: do’na’ ho’ le’na yadinekkya, akkya kya:k’i’ do’na yaninasna:kwe a:wan iho:den de’chip, hom an don bena: an’awana:wa. Kwa’ lukkya’ hana’t do’na’ ho’ yadinenamkya, akkyap dem do’na’ ho’ a:willi’ deyan, hom aninasna:we. 5Chim ho’ a:nuwa ke:si, hom Iyk’yakkow inkwi. Lesnapde kwa’ chuwadik hoł don hiyowłushna’ ayyu’ya:n iyahna’ma hoł ho’ a:n ihanona, akkya kwa’ hom don ayyała:wamme. 6Lił ho’ do’n a:wandehwa’unna do’na’ ho’ yadinep, akkya hish don ashe: yam ik’e:na:wa’kow i:tse’madi.

Kwa’hoł God an Dewusu’ Binnan ko’ lewunna

7Lesnapde do’na’ ho’ lił moła’ yadine, do’n a:wan ele’dunon akkya do’na’ ho’ a:wandehwa’unna, akkyap la:ł honk’wat kwa’ do’na’ ho’ a:wandeh-wa:na’map, Dewusu’ Binnan do’n Isatden A:dunona’ kwa’ do’na’ dinakwin iyshukwa. La:ł lił do’na’ ho’ a:wandehwa:nan, Dewusu’ Binnan do’na’ dinakwin ho’ iyk’yanna. 8Dewusu’ Binnan do’na’ dinakwin iynan, lukk’on lił ulohnannan a:ho’i yam kwa’hoł-akkya ko’di leya’ a:wa:nona yu’he:dunapdunon akkya a:wan yu’he:dokk’yanna. Da: Dewusu’ Binnan ko’lehoł dikwahn a:wa:dunona a:wan yu’he:dokk’yanna. Dap la:ł ko’lehoł ko’di leya’ a:ho’ a:bekkwishna’dunona’ dap ko’lehoł yu’deshladik’yanapdunona a:wan yu’he:-dokk’yanna. 9A:ho’i lił ulohnannan a:de’ona halihashi-nan yadenapkya, akkyap kwa’ hom aniłdemana:wamme. Lesna’ de’on akkya Dewusu’ Binnan a:wan yu’he:- dokk’yanna ko’lehoł ko’di: leya’ a:wa:nona. 10Ho’ yam dikwahn ho’i’ de’on akkya yam Datch inkwin ho’ a:ne. Lukky-akkya don ayyu’ya:na:wa den ho’ dikwahna’ ho’i’ de’ona. Da: ko’lehoł ho’ dikwahna’ de’on-akkya Dewusu’ Binnan do’n a:wan yu’he:dokk’yanna ko’lehoł don dikwahn a:wa:dunona. Lesnapde kwa’ la:ł hom don lił dek’ohannakwin unapshukwa, akkyap ho’ yam Datch inkwin a:ne. 11Da: hom aynana’kyadap, Datchu God ist kwa’ hom aniłdemana:wammon a:wan mossona Satan-ya’ bekkwishnan, andehadiyahk’yakkow akkya, da: lesna’dik a:ho’ a:bekkwishnan, hish a:wandehadi-yahk’yanna. Den lesna’ dek’yanna. Ma’ leha’ba, Dewusu’ Binnan lesna’ a:ho’ a:wan yu’he:dokk’yanna. 12Etden hish ko:mash ko’na’ bena:w-akkya do’na’ ho’ a:washhu’wak’yan ihapde, kwa’ dem don eledokna’ yu’he:dunapdunona detse’mak ts’umm’amme. 13Les- napde Dewusu’ Binnan do’na’ dinakwin iy’en, le:wi’ demła kwa’hoł moła’ de’ona dewana: do’na yanikk’e:n a:nuwa. Kwa’ hish yamde bena:w-akkyade do’n a:wambeyeshhukwa. Kwa’hoł yam hadiya:kowa de’chi do’n akkya a:washhu’wenna. Da: la:ł ko’lehoł a:dun dekkwin God an haydoshna: deya’dunona’ do’na’ yadinenna. 14Dewusu’ Binnan hom łanenan, dap la:ł hom dekkwin bena: moła’ yam ayyu’ya:nona do’na yadinenna. 15Ma’ leha’ba, hom Datchu kwa’hoł hish demł illona da: homma. Lesna’ de’on akkya do’na’ ho’ yadinekkya, Dewusu’ Binnan kwa’hoł hom dekkwin bena: moła’ ayyu’ya:nona do’n a:wan yu’hedokk’yanna. 16Dom ko:wi’ dewap, kwa’ hom don unapshukwa. Lesnadip, la:ł ałna’t dom ko:wi’ dewap da: hom don una:wa.” Jesus lesn a:wambeykya.

17Akkya hame’ Jesus an wokkwin a:de’ona i:yayyałe:napkya, “Kop la:t ho’n a:wambenan, le’-kwekkya, ‘Dom ko:wi’ dewap kwa’ hom don unapshukwa? Da: la:ł ałna’t dom ko:wi’ dewap da: hom don una:wa’? Kop ikwan leskwe:’a? Dap la:ł le’kwan, ‘Ho’ Datch inkwin a:ne,’ kop ikwan iha? 18Da: le’kwan, ‘Dom ko:wi’ dewap’, kwa’p ho’n a:wan yu’he:dokk’yan iha? Kwa’ hon yu’he:duna:wamme ko’hoł ikwe:nona.” 19Jesus ayyu’ya:na’kya lesna’ lukno ayyała:we’ dihanona. Akkya Jesus le’a:wanikwekkya, “Ho’ le’kwekkya, ‘dom ko:wi’ dewap kwa’ hom don unapshukwa,’ da: la:ł ałna’t ‘dom ko:wi’ dewap hom don una:wa.’ Lukkya’-sh don le’nep i:yayyałe:na:we? 20Do’na’ ho’ lił moła’ yadine, dom ko:wi’ dewap don ashe: a:k’oye:nan, kwa’ da: don i:k’ettsanshukwa. Lesnapde kwa’ hom a:ho’ a:de’ammona i:k’ettsananna. Don ashe: i:tse’manna. Lesnapde kwa’hoł-akkya don i:tse’mana’kowa uhsi’t-akkyade da: don ik’wałt i:k’et- tsananna. 21Ma’ luk le’na’ do’n a:wan deyadinna. Chuw okya’ chawashan iyahnan, hish ashe: tse’menna. An haydokwin de’chip, hish ashe: an uwedinna. La:łs wihats’ana chawokyadap, kwa’s la:ł uwe’kow ayyu’ya:-na’shukwa, akkyap wihats’ana lił luk dek’ohannakwin chawokow akkya hish k’ettsananna. 22Lesna’dik la:k e:t don hish i:tse’me:’a. Lesnapde ho’ ik’wałt do’na’ dinakwin iynan, do’na’ ho’ a:wunak’yanna. Lehap akkya don yam ik’e:nakwin hish ashe: i:k’ettsadinna. Kwa’ uhsona’ chuhoł do’na’ iyo:shukwa. 23Hoł haydokwin de’chip, kwa’s la:ł hom don kwa’hoł ayyałe:napshukwa. Lił do’na’ ho’ moła’ yadine. Hom an shi’in-akkya don Datchu God De’ona’de andewusukk’yanan, dens kwa’hoł don anshemana:wap, hom tse’makwin-akkya uhsi’de do’na yakk’yanna. 24Le:wi’ delana:’ap, kwa’ dem hom an shi’in-akkya don Datchu-ya’ kwa’hoł anshemana:wamme’kya. Lesnapde chim don Datchu-ya’ andewusukk’yanan, kwa’hoł don anshemana’ a:dek’yanna. Akkya don yunadik’yanan, don idehyala’ i:k’ettsananna. 25Le:wi’ delana:na’ lukkya’ ik’olo’ bena:w-akkya do’na’ ho’ a:wamben iykya. Lesnapde haydokwin de’chip, kwa’ la:ł ho’ ik’olo’ bena:w-akkya do’na a:wambeyeshhukwa. Hish yu’he:donnishhi’ ho’ yam Datch andepbe:nan, do’n a:wan ho’ yu’he:dokk’yanna. 26Haydokwin de’chip, hom an shi’in-akkya dons Datchu God-ya’ andewusukk’yanan, kwa’hoł anshemana:wa. Akkya kwa’ la:łs imasht hoł do’n a:wan dehwan ho’ Datchu-ya’ andewusukk’yashhukwa, akkyap don yamande andewusukk’yana:wa. 27Ma’ leha’ba, Datchu God yamande do’n a:wichem’a. Hom don ichem’anan, da: ho’ yam Datch inkwin iykowa don iłdemana:wap akkya, do’n a:wichem’a. 28Hom Datchu God hoł dey’an ho’ kwayinan, lił dek’ohannakwin ho’ iykya. La:ł lił ulohnannan ho’ dehwa:nan, le’hoł yam Datch inkwin ho’ a:nuwa.”

29Jesus lesn a:wambenap, an wokkwin a:de’ona le’andikwekkya, “Si, chimi! Chims yu’he:donnishhi’ ho’na’ do’ bena: yadine:a. Kwa’s do’ la:ł ik’olo’ bena:w-akkya ho’n a:wambeye:na’ma. 30Chim hon ayyu’ya:naba, den do’ kwa’hoł demła ayyu’ya:na. Kwa’ dom chuhoł kwa’hoł adinetdunona’ de’amme. Lukkya’ le’na’ de’on akkya den dom hon aniłde-mana:we, do’ Datchu God inkwin iykowa.” 31Lesn a:benap, Jesus le’a:wanikwekkya, “Kesh chim don hiyowłushna’ iłdemana:we? 32Hoł haydokwin de’chinna. Ma’s, de’chikya ke:si. Don i:deshladinan, woptsihanna. Don wopts’ihnan, ik’wałt don yam heshoda:kwin a:wa:nan, hom don sam ashnan, andehw-a:na:wa. Lesnapde kwa’ ho’ samma deya’shukwa, akkyap isha’małde Datchu God hom illi’ deyaye. 33Lukkya’ le:wi’ do’na’ ho’ yadinekkya, hom-annan don detse’mak dełakwin hom an k’okshin-akkya don a:deya’dunon akkya. Lił luk dek’ohannakwin don a:deyan, kwa’hoł-akkya don yu’deshladik’yana:wa. Lesnapde don tse’mak ik’okshuna:wa da: don ihemmo-kwikk’yana:wa, akkyap ho’ lił luk dek’ohannakwin kwa’hoł demła dapnimde idehyala’ ihanukwakkya.”Jesus yam wokkwin a:wan dewusukk’yakkya

17 1Jesus yam wokkwin a:de’ona luk-ya’ bena: a:wambeye’en, i:yamakwin dunik’eyado:nan, yam Datchu God-ya’ andewusukk’yanan, le’kwekkya, “Datchu, hom haydokwin de’chikya. Sewekshannan hom biyaknan aynanak’yanna. Luk le’n akkya hom do’ łanenna, akkyap dom ho’ Tsawak’i, da: akkya le’na’ dom ho’ łanenna. 2Hom do’ łanenan, le:wi’ demł a:ho’i yayyadona’ hom do’ dehwan ukkya. Hom do’ uhsi dehwan ukkow akkya, lił le:wi’ a:ho’i hom do a:wukkowa isha’małde dek’ohannan de’ona’ ho’ yakk’yanna. 3Do’ samma hiyowłushna’ God De’ona’ yu’he:dunan, dom annabitchona: a:wa:nan, da: lesna’dik hom annabitchona: a:wa:nan, le’n akkya isha’małde dek’ohannan de’ona’ a:ho’i’ ok’yana:wa, akkyap ho’ Jesus A:ho’ A:waniłłik’yatdunona’ chuwa-ya’ hoł do’ iyk’yakkowa. 4Dem lił ho’ ulohnannan deyan, hom do’ i:kwa:ninan ukkowa’ demłas ho’ elekk’yanan, le’n akkya dom ho’ łanekkya. 5Datchu, kwa’ dem do’ ulohnan ashna’man, ko’na’ dom ho’ illi’ deyan hom łanena’dunona’ dehwan illi’kowa hom do’ la:k uts’inna. Ko’na’ dom ho’ illi’ deya’kowa’ hom do’ łanenna. 6Hom a:ho’ a:deya’dunon akkya lił lukno kwa’ hom aniłdemana:wammon-annan do’ le’ woslihnan, hom do’ yam a:ho’ a:de’on a:wukkya. Chuhoł do’ De’ona lukno-ya’ a:wan ho’ yu’he:dokk’ekkya. Lukno dom an haydoshnan-akkya dikwahn a:wa:nan, kwa’ dom an bena: le’ iwo:duna:wamme’kya. 7Hom do’ i:kwa:ninan demł a:wukkowa chims lukno eledokna’ ayyu’ya:naba. Leha’ba, hom do’ yamande uhsona’ dehwan ashkya. 8Do’ yam bena: hom do’ adinekkowa lukno ho’ uhsona’ yadinekkya. Lukno dom an bena: iwo:dinan, da: iłdemadinapkya. Akkyas de:moła’ ayyu’ya:naba, hoł do’ dey’an liwank’on da: ho’ iykowa. Iłdemanan, da: le’na’ eledokna’ ayyu’ya:naba den hom do’ le’n anhe:doshkowa. 9Dom an a:ho’ a:de’on a:wan ho’ dewusukk’e:’a. La:ł ist dom aninasse:na:wona kwa’ luk-ya’k’on a:wan ho’ dewusukk’e:na’ma. Domt hom do a:wukkowa’ de’ch a:wan dom ho’ andewusukk’e:’a, akkyap luknok’on dom a:ho’ a:deyan, dom aniłde-mana:we. 10Le:wi’ demł a:ho’i’ ho’ a:willona da: domma. Dap la:ł demł a:ho’i’ do’ a:willona’ da: homma. Ko’lehoł hom aniłdemana:won akkya hom łanaba. 11Lił ho’ dehwa:nan, la:ł hokkw dom ho’ inkwin a:ne. La:ł lukno lił yam dek’ohannannan a:ho’ a:de’on akkya, lukno lił dom ko:wi’ delana:na’ dinak’yanna. Datchu, do’ Dewusu’ De’ona. Do’ hom yam a:wukkowa lukni-ya’k’on do’ dikwahn a:wayyu- batchik’yanna. Akkya ko’na’ hon dobinde De’ona, lukno lesna’ dobint ho’ ikna’ a:dek’yanna. 12Dem ho’ lukni-ya’ a:willi’ deyan, hom do’ a:wukkow akkya dom an tse’makwin-akkya ho’ dikwahn a:wayyubatchi’kya. Akkya lukno a:widehya’kya. Kwa’ chuwadik hoł dobint’ona yałakweynamkya. Doms lił chuwa tsawak Judas dens okna’kya. Kwa’ aksh idehyaknamkya, akkya luk lesde leyadidunona’ benan ino:dona’ ts’ina: ya:k’yakkow-annan haydoshnaye.

13Akkya chims dom ho’ inkwin la:ł hokkw a:ne. Dem ho’ lił dek’ohannakwin deyan, lukkya’ ho’ bena: beyekkya, akkya ko’na’ ho’ k’ettsanona’ hi:nina’ lukno hish la:ł idehyala’ i:k’ettsananna. 14Yam a:ho’ a:de’ona dom an ho’ bena: k’okshi yakk’yakkya. Da: a:ho’i kwa’ hom aniłdemana:wammona’ lesn akkya lukno-ya’ a:wayyuk’yałnapkya, akkyap hom a:ho’ a:de’ona’ hom-annan hi:nina. Lukno dikwahn a:ho’i kwa’ ist hom aninasse:na:wona’ ko’na’ a:de’ona lesn a:ho’ a:de-’amme. 15Yam ho’ a:ho’ a:wan lił dewusukk’e:’a. Eł hom an a:ho’ a:de’ona’ do’ lił ulohnannan le’ woslihnamdu. Doms ist uhsi Bochona’ Satan dekkwin do’ lukno-ya’ a:dehya:nan, a:wayyubatchik’yanna. 16Lił ulohnannan dom aninasse:na:won’an kwa’ kya:k’i’ ho’ aksh’amme. Da: lesna’dik hom an a:ho’ a:de’ona kwa’ le’k’on wosl’amme. 17Dom an bena: hish den moła’ bena:we. Akkya lukno dom an bena: moł-akky a:wa:nap, lesn akkya do’ dewus-akky a:ho’ a:washanna. 18Ko’na’ do’ tse’manona ho’ lesnudunon akkya do’ lił hom dek’ohannakwin iyk’yakkowa, da: lesna’dik hi:nina’ lukno-ya’ ho’ lił ulohnakwin ukkwayik’yakkya. Akkya ko’ leya’ do’ haydoshap, lukno lesnuna:wa. 19A:wan ele’dunon akkya ko’na’ do’ tse’manona dobin dekkwin ho’ tse’mak dełakwiye. Akkya lukno da: lesna’ dom an elleya dewusu’ bena: dekkwin detse’mak dełakwi’ dewus-akky a:dek’yanna. 20Kwa’ lukno-ya’ a:wan de’chi ho’ dewusukk’e:na’ma. Ist la:ł hokkw kwa’ iłdemana:wammon a:wan ho’ ihikk’i’ dewusukk’e:’a, akkyap hom an a:ho’ a:de’ona hom andepben a:beyep, hame’ lukno iłdemadina:wa. Akkya da: la:ł a:nankwin hom aniłdemadina:won a:deya’dunona’ da: ho’ a:wan lił dewusukk’e:’a. 21Lukno iłdemana:w’ona dobinde tse’makwin illi’ a:deya’dunon akkya ho’ lił le’na’ dewusukk’e:’a. Datchu, ko’na’ hom-annan do’ dey’ap, da: dom-annan ho’ deyaye. Akkya lesna’ ho’n-annan lesna’ a:dek’yanna. Hon le’n i:willap a:dey’ap, le:wi’ ulohnannan a:ho’ a:de’ona iłdemana:wa, den hom do’ lił ulohnakwin iyk’yakkowa. 22Datchu, ko’na’ hon Dobinde Ho’i’ De’ona, lesn hi:nina’ lukno da: dobint ho’ ikna’ a:dek’yanna. Lesna’ deya’dunon akkya kwa’hoł-akkya hom łanena’dunona’ hom do’ ukkowa’ da: lesna’dik hi:nina’ lukno-ya’ a:łanena’dunona’ ho’ ya’kya. 23Akkya chim ho’ lukni-ya’k’on a:w-annan a:willi’ ideya’up, da: hom-annan do’ dey’ap, le’n akkya lukno i:willaba’ dobinde ho’ ikna’ iho’ iya:k’yana:wa. Lehap, kwa’ hom aniłdemana:wammona’ eledokna’ yu’he:duna:wa den hom do’ lił dek’ohannakwin iyk’yakkowa. Da: la:ł lesn ayyu’ya:na:wa, ko’na’ hom do’ ichem’anona da: hom an do’ a:ho’ a:wichem’a. 24Dishhomaha, Datchu. Lukkya’ ho’ ants’ummehna’ andeshema. Lukno-ya’ hom do’ a:wukkowa hom illap a:deya’dunon akkya luk-ya’ ho’ a:wan le’na’ dehwan shema. Akkya isk’on kwa’hoł-akkya hom do’ łane:nona’ lukno detduna:wa. Hom do’ le’na’ łanekkya, akkyap kwa’ dem do’ ulohnan ashna’man, hish den hom do’ ichem’akya. 25Datchu, Do’ hish Dikwahna’ De’ona. Lił ulohnannan a:ho’ a:de’ona kwa’ hom aniłdema-na:wammona kwa’ da: dom annabi:wamme’kya. Lesnapde dom ho’ el annabi. La:ł lukno hom aniłde- mana:won el ayyu’ya:naba hom do’ iyk’yakkowa. 26Chuhoł do’ De’ona luk-ya’ a:wan ho’ eledokna’ yu’he:dokk’ekkya. Da: ko:wi’ dewap, la:ł deliya:na’ emma dom dekkwin luk-ya’ a:wan ho’ yu’he:dok-k’yanna. Lehap, ko’lehoł hom do’ ichem’anona lesna’ lukno yam i:wik’e:n a:na’ i:wichemana’ a:dey’ap, da: le’na’ ho’ lukni-ya’ a:willi’ dek’yanna.”Sonda:lu:kwe wokkwin łana’ Jesus-ya’ yadenapkya

18 1Lesna’ Jesus yam Datchu-ya’ andewusukk’e’en, le’hoł yam wokkwin a:de’on a:willi’ akkwen Kidron le’deshhin’annan iwa’hikya. A:wiwa’hi’en, isk’on łatdek’wan yam wokkwin a:de’ona’ a:willi’ kwadokya. 2Judas le’shinona Jesus-ya’ uden’ona luk dehwan dennabi’kya, akkyap Jesus hish emmak’yan lił łatdekwin yam wokkwin a:de’on a:will itdelekkya. 3Akkya Judas le’hoł Jews a:wan dewus a:mossona dap Phe:rasi:kwe dinakwin a:nan, sonda:lu wokkwin łana’ ishemap, lił luk kwa’dik hoł sonda:lu wokkwin dap dewus a:mosson a:wan a:wiyadena:kwe dohabiya: dap opts’i: dap la:ł inasnakya wopbonaba’ Jesus inkwin a:wiykya. 4Lił Jesus-ya’ ko’hoł alleyadidunona’ demł ayyu’ya:na’ Jesus lukno-ya’ yanikdohn a:nan, yayyała’kya, “Chuwa-ya’p don deshuyna:we?” 5Akkya ansewahk’yanapkya, “Ma’, Jesus Nazareth-’an de’ona hon deshuyna:we.” Lesn a:benap, “Ho’ uhsona” luk-ya’ le’a:wanikwekkya. (Le’a:wanikwap, isk’onde da: Judas chuwa tsawak Jesus-ya’ uden’ona da: akshi’ ela’kya). 6“Ho’ uhsona” Jesus le’a:wanikwap, lukno i:deshladinan, massinnakky a:wa:nan, awekl’an a:lanikya. 7Akkya la:ł Jesus yayyała’kya, “Chuwa-ya’p don deshuyna:we?” Da: le’n ansewahk’yanans, “Jesus Nazareth-’an de’ona hon deshuyna:we.” 8Lesdikwap, Jesus da: le’a:wanikwek-kya, “Ho’ uhsona,” le’kwan, “Do’na’ ho’ yadinekkya. Imat hom don samma de’chi deshuyna:wap, ko’ma, ele, hom wokkwin a:de’ona’ yam a:nankwin a:wa:ne.” 9Jesus lesn a:wambeykya, akkyap ko’lehoł yam shaml hoł beyekkowa lesde leyadidunon akkya. Jesus le’na’ shamł hoł yam Datchu God-ya’ ambenan, “Kwa’ chuwadik hoł dobint’ona hom do’ lił lukn a:wukkowa ho’ a:wokk’yanamkya.” 10Jesus a:wambeykyadap, Simon Peter yam mache:da łey’ona anah kwayik’yanan, dewusu mosson ehk’on an wo’lona’ yakdohnan, an idokkwa lashokdin le’ apts’ikya. (Dewusu mosson an wo’le’ Malkus le’shina’kya). 11Peter dewusu mosson an wo’lona’ yakdohap, akkya Jesus Peter-ya’ le’ani-kwekkya, “Ik’wałt yam mache:da wahdannan ullu. Den imashde ko’na’ hom Datchu God tse’manona hom lesn andeyadinna. Hom Datchu God sa’le’ ukkow-akkya den imashde ho’ dudunna.”

12Akkya isk’on hame’ sonda:lu:kwe’ wokkwin a:de’ona dap sonda:l a:wan mossona, dap la:ł Jews a:wan a:wiyadena:kwe Jesus-ya’ yadenan, asi: ikkunan, illap a:wa:kya. 13Chuwa łashhik Annas le’shinon inkwin kela Jesus-ya’ illap a:wa:kya. Lukkya’ Annas le’shinona Kayaphas an o:yona’ datchu deya’kya. Uhsi’de debikweynan Kayaphas Jews a:wan dewus a:mosson a:wan mossi’kya. 14Lukkya’ Kayaphas kya:k hoł Jesus-ya’ andepbe:nan, Jews a:wan dewus a:mossona yadinekkya Jews a:wan a:ho’ ele’dunon akkya luk dobint’ona’ tsawak aynanak’yap, kwa’ akkya a:wan a:ho’i danan demł a:yałakweyshukwa.

Peter Jesus-ya’ ayyatsadikya

15Lukn a:ho’i’ Jesus-ya’ illap a:wa:nap, da: Simon Peter le’hoł akshi’ Jesus-ya’ dabann-a:kya. Da: la:ł doba Jesus an wokkwinnan akshona[40] dabann-a:kya. Dewus a:mosson a:wan hish la:ł mossona’ ist Jesus an wokkwinnan akshona’ el annabi’kya, akkya lukk’on Jesus illi’ Kayaphas an dehwit’an kwadokya. 16Da:- chish Peter dem awe:nan lotdehna’ el’ap, luk doba Jesus an wokkwinnan akshona lił e’lashdok awe:nan yubatch el’ona’ ist Peter dehwit’an kwadodunon akkya shemakya. Akkya e’lashdok Peter-ya’ kwadok’yakkya. 17E’lashdok awe:nan yubatch el’ona Peter-ya’ kwado-k’yanan, ayyała’kya, “Holon kwa’ do’ lukkya’ tsawak Jesus le’shinon an wokkwinnan aksh’amme?” Akkya Peter ansewahk’yanan, “Ełła, kwa’ ho’ an wokkwinnan aksh’amme.” 18Peter lił dehwit’an kwadop, dehłinan dets’ap akkya dewusu mosson an i:kwa:nik’e:na:kwe dap dewusukk’yanakya k’yakwen ayyubatchip’ona noke: a:waklunan, isk’on yusukk’ya: łuwa’kya. Da: Peter yakshunan, yusukk’ya: ela’kya. 19Lukkya’ Annas dewus a:mosson a:wan la:ł hish mossona Jesus-ya’ andekkunahnan, ayyała’kya, ko’hoł an wokkwin a:de’ona leye:na:wona dap kwa’hoł Jesus a:ho’i yanikk’e:nona. 20Akkya Jesus ansewahk’yanan, le’anikwekkya, “Le:wi’ demł a:ho’i’ ihadiya:wande ho’ yu’he:donnishhi’ a:wambeyekkya. Jews yam dumink onakya k’yakwe:wa’kowa dap Jerusalem-’an yam dewusukk’yanakya k’yak’wan habop, isnok’on isha’małde ho’ yanikk’yana’ deya’kya. Kwa’ dobinde benan-dapt hoł ho’ yam wokkwin a:de’ona yan’ik’o-lo:na’man yanikk’ekkya. 21Ma’, kop ley’ap hom do’ ayyałe:’a? Aho’i hom anhadiya:napkowa yayyała ko’hoł ho’ ikwekkowa. Ho’ kwa’hoł bena: a:wambeyekkowa’ ayyu’ya:naba.” 22Jesus lukkya’ le’na’ benap, kwa’dik hoł dewusukk’yanakya k’yakwen ’an mossona ist el’ona’ yam asinn-akkya Jesus-ya’ yakdohnan, le’ani-kwekkya, “He:, do:’o! Kwa’ hish do’ yayyu’anikdo’ lesna’ dewusu mossona-ya’ ansewahk’yashhukwa’kya.” 23Akkya isk’on Jesus luk-ya’k’on ambeykya, “Ma’ honk’wat ho’ kwa’hoł bocha’ beyekkyadap, do’ lił lukni-ya’ uhsona’ yu’he:donnishhi’ yadinetdu. Lesnapde kwa’ kwa’hoł ho’ bocha’ bena’map, kop ley’ap hom do’ yakdohkya?” 24Akkya isk’on Annas le’hoł Kayaphas inkwin dem Jesus asi: ikkwi’de a:k’yakkya, an bewodunon akkya. 25Dem isk’on Peter yusukk’ya: akl’an lotdehna’ el’ap, hame’ isk’on łuw’ona Peter-ya’ ayyałapkya, “Holon kwa’ do’ lukkya’ tsawak an wokkwinnan aksh’ona’ de’amme?” Lesdikwap, da: Peter yallihnan, le’a:wanikwekkya, “Ełła! Kwa’ ho’ an wokkwinnan aksh’amme.” 26Peter leskwap, lił dewusu mosson an i:kwa:nik’e:na:kwe, chuwa-ya’ hoł Peter lashokdi apts’ikow an i:yanikinan de’ona, Peter-ya’ le’anikwekkya, “Ma’ ele:de. Hatchi, do’ la:kw łatdek’wan Jesus-ya’ akshi’ ill im’ap, dom ho’ una’kya?" 27Lesanikwap, la:ł Peter yallihna’ benap, lessak’yaya’de doko:k ottsi’ k’okya.

Jews Da:bu:bu Pilate dekkwin Jesus-ya’ udenapkya

28Lesna’ deyadip, aho’i Jesus illaba’ Kaya-phas andehwa:nan, le’hoł k’yakwe łana’ Pledo:liyam[41] le’deshhinakwin illap a:wa:kya. Dem shamle deya’kya. Kwa’ lukno Jews Pledo:liyam-’an ukkwadonamkya, akkyap a:wan ibana’kya. Leha’ba, a:wan dewusu’ łana’ dewap, idona:we’ diyahnan, kwa’ lukno Pledo:liyam-’an ukkwadonamkya, akkyap honk’wat lesnuna:wan, bochan ahna:wa. 29Akkya isk’on Romans a:wan Da:bu:bu Pilate le’shinona lukno-ya’ dinakwin kwayinan, yayyała’kya, “Kwa’p-akkya don luk tsawak’ona’ ahk’e:na:we?” 30La:ł Jews Pilate-ya’ ansewahk’yanapkya “Honk’wat kwa’ luk tsawak ko’di leya’ ho’i de’amme’kyadap, kwa’ dom dekkwin hon udenapshukwa’kya.” 31Lesn a:benap, Pilate le’a:wanikwekkya, “Yamande don luk tsawak’ona’ yadenan, ko’hoł alleyadidunona don yam haydoshnan-akkya ko’lehoł i:yanhe:doshna:wa.” Lesnapde Jews le’andikwekkya, “Ho’na’ yan’ibana’kya. Dande kwa’ hon chuwa-ya’ hoł sewekshannan biya:nan, aynanap-shukwa.” 32Lukkya’ den lesnadidunona’ ko’lehoł Jesus sewekshannan yam aynana’dunona yandepben shaml hoł beyekkowa’ lukn uhsi lił a:beyekkya. 33Akkya Pilate ik’wałt Pledo:liyam-’an kwadonan, isk’on Jesus-ya’ ayyała’kya, “Di:, ma’-sh den do’ hish hiyowłushna’ Jews a:wan Ley?" 34Akkya Jesus le’ani-kwekkya, “Do’-sh yam tse’makwin-akkya hom do’ le’na’ ayyałaye? Habish chuwan hoł hame’ hom-sh andepbe:nan, dom-sh lesn adinenapkya?” 35Lesna’ Jesus benap, Pilate le’anikwekkya, “Di: ’ana, do:’o! Kwa’ ho’ Jew de’ammen, kop ma’ leya’ ho’ ayyu’-ya:nak’yanna chuhoł do’ de’ona? Dom a:ho’i dap la:ł dom dewus a:mossona lił hom dekkwin dom udenapkya. Kop la:di? Kop do’ ko’di lewukya?" 36Akkya isk’on Jesus ansewahk’yakkya, “Ma’ den elleya lukni-ya’ a:wan ho’ Ley. Lesnapde kwa’ chuhoł lił dek’ohannannan de’ona Ley deya’dunona hom uhsi dehwan uknamkya. Hombish lesna’ dek’yannuwap, hom lił Jews yadena:wap, hom an i:kwa:nik’e:na:kwe’ hom dehya:na:we’ diyahnan lukni-ya’ łakna:wankya. Lesnapde kwa’ lił luk dek’ohannannan dekkwin ho’ yam Ley deya’dunona’ dehwan ahnamkya.” 37Akkya Pilate Jesus-ya’ le’anikwekkya, “Lehap, den-sh do’ hiyow-łushna’ Ley?" Da: Jesus ansewahk’yanan, “Do’ ist yamande leskwa ho’ Ley de’ona. Lesna’ deyadidunon akkya ho’ lił dek’ohannakwin baniyup, lił hom chawokya. Datchu God an bena: de:moła’ ho’ a:ho’ a:yu’ya:k’yatdunon akkya lił ho’ dek’ohannakwin iykya. La:ł chuwan hoł le:wi’ demła hom an haydoshna:w-akkya elleya bena:wa’kowa a:wa:nona’ luknok’on isha’małde ayyu’hadiyahk’yana:we.” 38Lesnapde Pilate le’kwanan, “Kwa’p elleya benanne?" Lesna’ benan, kwa’ la:ł shokyammen, ik’wałt ho’inakwin kwayinan, le’a:wanikwekkya, “Kwa’ luk-ya’ dekkwin ho’ kwa’hoł bochan awana’ma. 39Lesnapde do’n a:wan haydoshna: ya:naye. Lesna’ chuhoł i:yupbokya k’yak’wan utchu’- kowa’ le’na’ łana’ dewap kwayik’yanak’yanna. Lił luk Jews a:wan Ley de’on elaye. Ho’-sh do’n a:wan luk-ya’ le’ kwayik’yanna?" 40E:t Pilate Jesus-ya’ kwayi-k’yatdunona’ tse’mapde, hish isnok’on habonona we’atchonapkya, “Kwa’ luk-ya’ hon andeshema- na:wamme! Barabbas le’shinona ho’n a:wan yaknaha!” Luk Barabbas e:t kwa:n hanłina:kwe deya’kya.Pilate Jesus-ya’ le’ yaknahan i:de’chukya

19 1Akkya Pilate Barabbas-ya’ yaknahnan, yam sonda:lu:kwe ishemap, Jesus-ya’ massi’kowa’ łuts’u-’ak’yanapkya. 2Akkya Jesus-ya’ ashe: łuts’u’ak’yana- k’yap, sonda:lu:kwe łak’yatsotda:w-akkya ołban ashnan, Jesus an oshokk’wan ołba:napkya. Da: la:ł le:wan dashana k’e:k’wina Jesus-ya’ ullunapkya. 3Lesallewu-nabe’en, Jesus inkwin a:de’chiłnan, ayyammo’aye:nan, le’andikwekkya, “Dom hon anłanena:we! Do’ Jews a:wan Ley!” La:ł da: yam asi:w-akkya yakdoshle:-napkya. 4Lesnuna:wap, Pilate da: la:ł ik’wałt ho’ina-kwin kwayinan, a:ho’i le’a:wanikwekkya, “Detdunadi! Do’n a:wan la:ł hokkw ho’ luk tsawak’ona’ kwayi-k’yanna. Lehap akkya, don ayyu’ya:na:wa, kwa’ kwa’hoł luk-ya’ dekkwin bochan ho’ awanamkya.” 5Akkya Jesus łak’yatsotda:w-akkya ołban okowa lesinan da: le:wan dashana k’e:k’wina’ ulliba’ kwayip, Pilate a:ho’i le’a:wanikwekkya, “Detdunadi! Lił tsawak’on unaba!” 6Akkya isk’on dewus a:mossona dap a:wan yan’ułła’ Jesus-ya’ unaban, we’ana ładik’ya-napkya, “Aynana:we! Sewekshannan biya’du!” Le’dikwap, akkya Pilate le’a:wanikwekkya, “Yamande don yadenan biya:napdu, akkyap hish ho’ deyande kwa’ kwa’hoł bochan an dekkwin ho’ awana’ma.” 7Lesnapde Jews a:wan dewus a:mossona Pilate-ya’ ansewahk’yanapkya, “Ma’ hon haydoshnan illaba. Lukkya’de haydoshnan-akkya den imashde luk-ya’ aynanak’yanna, akkyap hish yamande God an Cha’le’ yashnan, yandepben alluy’a!” 8Lesn ambena:wap, Pilate luk-kya’ le’na’ bena: ko’lehoł Jesus yamande God an Cha’le yashkowa’ hadiya:nan, hish la:ł deshladikya. 9Da: Pilate ik’wałt k’yak’wan kwadonan, Jesus-ya’ ayyała’kya, “Chuwap dom lił iyk’yakkya?” E:t ayyałapde, kwa’ Jesus ko’hoł ikwanamkya. 10Akkya Pilate da: Jesus-ya’ ayyała’kya, “E:t ho’ Da:bu:bu deyapde, kwa’-sh hom do’ ansewahk’yana’man iha? Kwa’-sh do’ ayyu’ya:n’amme, dom ho’ le’ yaknah-nakya dap aynanakya dehwan illi?" 11Lesnapde Jesus le’anikwanan, “Honk’wat kwa’ hom Datchu dom dehwan uknamkyadap, kwa’ hom ayyadona’ do’ dehwan illi’shukwa’kya. Lesnapde chuwa dom dekkwin hom udekowa Kayaphas lukk’on dom ayyadona’ halihashi-nan illi.” 12Jesus lesna’ benap, isk’on kwayina’ Pilate doms e:t Jesus-ya’ le’ yaknahan i:de’chukya. Lesnapde Jews we’atchonan, le’dikwekkya, “Ya’ana, do:’o! Do’ luk-ya’ le’ yaknahannuwan, kwa’ den do’ hiyowłushna’ yam Ley Caesar an kuwaye de’amme! Do’ ayyu’ya:na, chuhoł ley yashnan, yandepbe:nona le’na’ lukk’on Caesar-ya’ aninasse:’a.” 13Lesdikwap, Pilate bena: hadiya:nan, a:ho’ unaba’de Jesus-ya’ shemanan, yam bewonakya łembayan ist animukow-annan i:mukya. (Lukkya’ dehwit’an “A’bewinne” le’deshhin’an deya’kya. Lukkya’ dehwitdon Hebrew-ma’ Gabbatha le’deshhina’kya). 14Luk lesnadip, Jews a:wan da: dewusu’ łana’[42] dewan lesnadinna. Idiwan ihap hoł deya’kya. Isk’on Pilate Jews-ya’ le’a:wani-kwekkya, “Detdunadi, si li:ła! Do’n a:wan Ley!” 15Akkya isk’on a:ho’i habonona hish ashe: we’atchonapkya, “Le’em hoł animuna:we! Seweksh-annan biya:na:we!” Da: Pilate a:ho’i yayyała’kya, “Lehap-sh do’n a:wan Ley-’ona’dapde sewekshannan biya’dunona’ ho’ haydoshanna?” Da: Jews a:wan dewus a:mosson a:wan la:ł hish a:mossona Pilate-ya’ le’andikwekkya, “Caesar samma ho’n a:wan Ley de’ona. Kwa’ la:ł chuhoł ho’n a:wan Ley de’amme.”

Jesus sewekshannan aynana’kya

16Lehap, Jews a:wan tse’makwin-akkya, Pilate sewahnan, yam sonda:lu:kwe Jesus-ya’ ya’kya, aynana’dunon akkya. 17Akkya sonda:lu:kwe Jesus-ya’ da:bu:p an k’yak’wan illap ukkwayip, Jesus yamande sewekshi chudi’kowa’ yałdo’ le’n hoł ełahan-a:kya “Dommoshokkwinne” le’deshhinakwi. Lukkya’ dehwan Hebrew-ma’ “Golgotha” le’deshhina. 18Isk’on illap a:de’chinan, sonda:lu:kwe Jesus-ya’ sewekshannan biya:nan, kwa:n hanłina:kwe a:chi-ya’ idiwa biya:nap-kya. Da: kwa’dik hoł kwa:n hanłina:kwe idokkwan-’emkwin doba sewekshannan biya:nan, da: doba weshikk’yan’emkwin doba sewekshannan biya:nan, a:chi-ya’ illi’ biya:napkya.

19Da: Pilate łem’annan bena: ts’ina: ya:k’yanan, sewekshannan i:yama batchukya. Bena: ts’ina: ya:nona le’na’ ts’ina’kya, “Lukkya Jesus, Nazareth-’an de’ona, Jews a:wan Ley.” 20Lił Jesus-ya’ biya’kya dey’an łuwallannan lotde de’on akkya, hish emma liłn Jews a:bikwayinan, ts’ina: a:beyekkya. Pilate ts’ina: ya:k’yak-kowa Hebrew-ma’, dap Romans a:wan bena:w-akkya, dap Greek-ma’ ts’ina’kya. 21Lesnapde Jews a:wan dewus a:mossona kwa’ linina:wammen, Pilate-ya’ le’andikwekkya, “Anachi, ‘Jews a:wan Ley’ isk’on kwa’ do’ le’na ts’ina:shukwa’kya. E:de, le’na’ do’ ts’ina’unna, ‘Lukk’on yandepbe:nan, “Ho’ Jews a:wan Ley de’ona,” le’kwe:’a.’ ” 22Lesnapde Pilate le’-a:wanikwekkya, “Holo. Kwa’hoł ho’ bena: ts’ina: ya:k’yakkowa den lesna’de dek’yanna.” 23Akkya sonda:lu:kwe Jesus-ya’ sewekshannan biya:nabe’en, a:widen deyanona an kwanłeya: i:yuknapkya. Akkya sonda:lu:kwe’ i:samma: dopbałna’ illa:wa. Da: kwa’dik hoł sonda:lu Jesus an utchun ahhanna. Jesus an utchun kwa’ bikłamme’ i:yamakwin la:ł manikkyakwin de’- china’ e’ni’kya. 24Utchun le’na’k’okshon akkya son-da:lu:kwe le’i:yandikwekkya, “Kwa’ hon luk-ya’ utchun k’okshi’ i:ts’iya’adinapshukwa. Hon sholenapshe, lehap, chuhoł ok’yap, an luk utchun dek’yanna.” Den kya:koł ino:de tsina: ya:nona luk imashde lesnadidunona Jews A:waniłłik’yatdunona beyekkowa, “Hom an kwanłeya: i:yuknapkya. Sholenan, hom an kwanłeya: ok’yana:wa.” Akkya lesna’de sonda:lu:kwe de’unapkya. 25Sonda:lu:kwe lesnuna:wap, Jesus an tsitda seweksh-annan lotdehna’ ela’kya. Da: la:ł an tsit’ona’ hanni dap Clopas an o:ye Mary, dap doba Mary le’shinona łuwallan Magdala le’deshhin’an de’ona ansammo sewekshannan lotdehna’ łuwa’kya. 26Akkya Jesus yam tsit unan, da: yam kwa’dik hoł wokkwinnan de’on ichem’anon unan, yam tsitda-ya’ le’anikwekkya, “Okyatsik’i, luk-ya’ andunadi. Lukkya’ dom tsawak dek’yanna.” 27Da: Jesus yam wokkwinnan de’ona-ya’ le’anikwekkya, “Okya-ya’ una. Luk dom tsitda dek’yanna.” Akkya ko:wi’ dela:’ap, Jesus ashekyadap, luk chuwa wokkwinnan de’ona Jesus an tsit’ona’ ayyubatchi’dunon akkya yam k’yakkwin ill a:kya.

28Lesnadikyadap, Jesus ayyu’ya:na’kya ko’lehoł God haydoshkowa chim demła lił lesnadikya. Akkya le’kwekkya, “Hish ho’ k’eya’a.” Le’kwap, ko’lehoł God an bena: kya:koł ino:de ts’ina: ya:nona lesnadikya. 29Sewekshannan lotdehna’ de’lannan u:wa k’yapbotdi’ bowa’kya. Akkya Jesus yam k’eya’anona’ benap, chuhoł uhannan de’lannan k’yaya:nan, yachin “hyssop” le’andikwe:nonannan chołdo:nan, Jesus an awadikwin dahk’ekkya. 30Akkya Jesus dudu’en, we’atchokkya, “Si! Ho’ yam i:kwa:ninan demł idehyala:kya!” Lesna’ benans, ino’dekłanan, yam binnan yaknahnan, ashekya.

Kwa’hoł leyadikowa Jesus ashekyadapba

31Lesnadip, Jews a:wan iyude’chinahnakya yadon dekkwin yeledeyadidunona yadon deya’kya. Dewa yadon iyude’chinahnakya yadon hish dewusu’ yadon dek’yanna. Akkya kwa’ lukkya’ yadonnande Jesus an łunnin dap kwili ko’di: leyekkow a:chi a’ łunni: sewekshannan wohan’amme’dunon akkya, Jews a:wan a:mossona lukno-ya’ a:sakwi: yamchona’dunona dap sewekshannan le’ wohanahna’dunona Pilate-ya’ dehwan anshemanapkya. 32Akkya sonda:lu:kwe lukno den’amme’ yashedunon akkya dobint’on inkwin a:wiynan, sakwi yamchonapkya. Da: la:ł doba seweksh-annan biy’ona’ sakwi yamchonapkya. 33Lesnapde Jesus biyakwin a:de’chinan, unabap, dens ashenon akkya kwa’ Jesus-ya’ sakwi yamchona:wamme’kya. 34Kwa’ sakwi yamchona:wammende, kwa’dik hoł son-da:lu de’ona lans-akkya Jesus-ya’ shotdo dehw’ul’an łakukya. Akkya hoł łakwi’kya dey’an lessak’yaya’de ade dap k’yawe’ iya’sena’ k’ya:-kwayikya.

John lił yam kwa’hoł una’kowa ho’na yadine:’a

35Lesnadip, chuw isk’ont el’ona yamde duna:w-akkya unans, lił a:ho’i yadine:’a, den elleya luk lesnadikya. Leha’ba, el ayyu’ya:na, yam kwa’hoł lił a:ho’i yadine:nona moła. Akkya den imashde chuw’etch’amme’ don iłdemana’ a:dek’yanna. 36I:namiłde ko’lehoł kya:koł ino:de ts’ina: ya:nona lesnadidunon akkya kwa’ Jesus-ya’ sakwi yamcho-na:wamme’kya. Akkya le’na’ ts’ina: ya:naye, “Kwa’ dobindedapt hoł an samme’ yamina’shukwa.” 37Da: la:ł doba dey’an le’na’ ts’ina: ya:naye, “A:ho’i yam chuwa-ya’ hoł łakunapkowa una:wa.” 38Le’nadikya-dap, chuwa tsawak Joseph le’shinona Arimathe:ya ’an de’ona debalo’ Pilate inkwin a:nan, yam Jesus an łunnin sewekshannan le’ biyahdunona’ dehwan anshemakya. Lukk’on e:t Jesus an wokkwinnan akshona’ deyande, Jews a:wan a:mosson a:watdannan akkya debalo’ Pilate inkwin a:kya. Akkya dehwan anshemap, Pilate sewahhap, Joseph a:nans, Jesus an łunnin sewekshannan le’ biyahnan, balo’dunon akkya łey a:kya. 39Da: la:ł chuwa łashhik Nicodemas le’shinona, ist hoł dehłap Jesus inkwin ashhu’wakyan iykowa, la:k asi asdemł hoł yukdi:[43] de’china’ ak’wa: a:bisse dap idechikk’yanakya iya’sena’ wopbon iykya, hoł Jesus-ya’ aynana’kya dekkwi. Lukn ak’wa: dap idechikk’yanakya “mer” dap “alos” le’andikwe:’a. 40Akkya a:chi Jesus an łunnin sewekshannan le’ biyahnan, da: ak’wa: a:bisse dap idechikk’yanaky-akkya a:chi iya’sena’ bisse:wan wopba’na:nan, a:chi beha:kya, akkyap lesna’ Jews iwoloynapkya, a:wan a:ho’i yashepba. 41Hoł Jesus-ya’ aynana’kya dey’an łatde-kwi’kya. Isk’on a’loshden chimon okya dey’an deya’kya. Kwa’ kya:k’i’ ist a’losht’an chuw-ya’ hoł dem baloknamkya. 42Sunhap, Jews a:wan iyude’ch-inahnakya yadon de’chinna. Yeledeyadinnande yadon deya’kya. Lił luk a’losht’an lotdap akkya, isk’on a:chi Jesus-ya’ balo:kya.Jesus ik’wałt ho’i yonan, bilakkya

20 1Duminku dewap, kwa’ dem yadokwayina’man, Mary Magdala-’an de’ona le’hoł Jesus balokwin a:kya. Isk’on de’chinan, a’loshdekwin dunadip, kwa’s a’losht’an ałt’amme’kya. Le’s a’łan a:na’kya. 2Akkya isk’on dunak’e’en, le’hoł hish heshhin ik’wałt łuwallakwin a:kya. Simon Peter inkwin dap la:ł kwa’dik hoł wokkwinnan akshona’ Jesus ichem’akowa’ inkwin a:kya. Akkya lukn a:chi-ya’ adinekkya, “Chuwan hoł le’ Mosson an łunnin balohnan, hok’yan hoł łeyap a:wa:kya. La:ł hoł a’unapkowa kwa’ hon ayyu’ya:na:wamme.” 3Le’na’ benap, akkya lił Peter ist chuwa lił wokkwinnan akshona’ illi’ lakkw hoł Jesus balo’kya dekkwin a:kya. 4Akkya a:chi i:willi’ le’hoł ye:lahkya. La:ł luk chuwa lił wokkwinnan akshona Peter-ya’ allidehnan, a’loshdekwin kela de’chikya. 5Lesnapde isk’on de’chinan, kwa’ a’loshdekwin kwadonamkya. Domt ibowa:nan, duna-kwadokya. Duna-kwadop, isk’on lesn hoł bisse: wo:di’kya. Lukky-akkya Jesus an łunnin beha’kowa. 6Lehap, Peter yal iynan, le’hoł a’loshdekwin kwadokya. Kwadonan, da: ist bisse: wo:t’on a:wuna’kya. 7Da: ik’usnakya bissen lił-akkya Jesus an oshokkwin beha’kowa’ kwa’ ist bisse:wan aksh all’amme’kya. Bololon sam all’ap, Peter duna’kya. 8Ist doba kela de’chikowa a’losht’an kwadonan, bisse: lesina’kowa’ a:wunan, chims iłdemadikya den kwa’ Jesus an łunnin la:ł ist all’amme’kya. 9Lesnapde ko’lehoł den imashde Jesus ik’wałt ho’i yonan, bilakdunona’ ko’ leya’ ino:dona’ ts’ina: ya:na’ de’ona lukno Jesus an wokkwinnan a:de’on a:chi kwa’ dem ayyu’ya:n’am-me’kya. 10Le’na’ deyadip, Jesus an wokkwinnan a:de’on a:chi le’hoł ik’wałt yam k’yakkwin a:kya.

Jesus Mary Magdala-’an de’ona ayyettsa’kyak’yakkya

11Lukno yam k’yakkwin a:nap, da:chish Mary Magdala-’an de’ona dem a’losht’an el ułła’ k’oye:’a. Dem k’one’de ibowa:nan, a’losht’an duna-kwadokya. 12Duna-kwadop, lesn hoł ho’i’ ladap a:chi kwanłeya: k’ohanna’ ulliba’ hoł Jesus an łunnin a’kya dey’an a:chi imo’kya, dobint’ona hoł Jesus oshokkwi’kya dey’an dap doba de’ona hoł Jesus an wekwi: deya’kya dey’an imo’kya. 13Akkya a:chi Mary-ya’ le’anikwekkya, “Okyatsik’i, kop ley’ap do’ k’oye:’a?" Mary le’n a:chi-ya’ ansewahk’yanan, “Ma’ ko’ la:t hom Mosson an łunnin imat chuwan hoł le’hoł łeyap a:wa:kya. La:ł hoł a’unapkowa’ kwa’ ho’ ayyu’ya:n-’amme.” 14Mary le’na’ beye’en, yallu:bip, ist Jesus el’ap, una’kya. Lesnapde Mary kwa’ Jesus de’on annabamme’kya. 5Jesus da: Mary-ya’ le’anikwekkya, “Okyatsik’i, kop ley’ap do’ k’oye:’a? Chuwa-ya’p do’ deshuy’a? Jesus le’n ayyałap, Mary tse’map, luk tsawak łatdek’wan i:kwa:nik’e:nona le’hadinan, akkya le’anikwekkya, “Tsawak’i, honk’wat hom Mosson an łunnin do’ hoł a’u’en, hom do’ adinenna. Akkya ik’wałt ho’ łunnin łey iynan, dikwahna’ balo’unna.” 16Akkya Jesus isk’on le’anikwekkya, “Mary.” Le’anikwap, ist Jesus elakwin Mary yallupnan, Jesus-ya’ Hebrew-ma’ ambeykya, “Rabboni!” (Lukkya’ benan le’kwap, “Ts’ina: Yanikk’e:nona”). 17La:ł Jesus Mary-ya’ le’anikwekkya, “Les ma. Eł hom yaknamme, akkyap kwa’ dem ho’ yam Datch inkwin i:yamakwin yemakna’ma. Łu:’u, hom an do’ wokkwinnan a:de’ona’ dinakwin a:nan, isk’on do’ yadinenna, dom ko:wi’ dewap ho’ le’hoł yam Datchu God inkwin dap da: lukk’onde do’n a:wan Datchu God inkwin ho’ yemakunna. 18Akkya Mary Magdala-’an de’ona Jesus an wokkwin dinakwin de’chinan, le’a:wanikwekkya, “Ho’ Mosson una’kya. Den ik’wałt ho’i yokya!” Da: kwa’hoł Jesus adinekkowa yadinekkya.

Jesus yam wokkwin a:wayyettsa’kyak’yakkya

19Uhsi’de sunnahnan, duminku dewannande, hoł Jesus an wokkwin habonan łewałdi: łatsikkwayap, akkyap lukno Jews a:wan a:mosson a:watdannapkya. Dekkwande habonakwin Jesus a:wayyettsa’kyak’yanan, idiw ela’kya. Akkya le’a:wanikwekkya, “Detse’mak ik’okshuna:we.” 20An wokkwin i:deshladip akkya, Jesus yam asi: dap shot’an łakwi’kya dey’an yuna:k’yakkya. Akkya yam Mosson annabidinan, hish i:k’ettsadikya. 21Da: la:ł akkya Jesus le’a:wani-kwekkya, “Detse’mak ik’okshuna:we. Ko’lehoł Datchu God i:kwa:ninan ya:k’yatdunon akkya lił dek’ohannakwin hom iyk’yakkowa, lesna’de da: don i:kwa:ninan ya:k’yanapdunon akkya do’na’ ho’ ulohnakwin a:wa:k’ya.” 22Akkya Jesus le’na’ beye’en, a:bu’anan, le’a:wanikwekkya, “Si, Dewusu’ Binnan yehchuna:we. Do’na’ Dewusu’ Binnan yanikchiya:du. 23Chuwa-yan hoł a:wan kwa’hoł ko’di: ina: le’ a:wan iwo:di’kya don le’kwan a:beyep, den lesna’ dek’yanna. Dahchat don chuwa-yan hoł a:wan kwa’hoł ko’di: ina: kwa’ le’ a:wan iwo:dinakna’ma don le’kwan a:benap, da: kwa’ a:wan le’ iwo:dinakna’ma.” 24Lił Jesus an wokkwinnan akshona Thomas da: “Na:cha’le” le’andikwekkowa kwa’ aksh’amme’kya, ist Jesus lukni-ya’ dinakwin iyapba. 25Akkya hame’ Jesus an wokkwinnan a:de’ona Thomas-ya’ awanan, iłdemak’ya-nakwin ambe:napkya, “Mosson hon unapkya. Den ik’wałt ho’i yokya.” Lesnapde Thomas le’a:wani-kwekkya, “Dem ho’ Mosson an asi: hoł hek’yatsotda:w-akkya mado’kya deya’kow’ unan, da: hoł an shotdo’kowa lans-akkya łakwi’kya dey’an yam asin kwadok’yanande, kwa’ Mosson ik’wałt ho’i yokowa’ den ho’ iłdemashukwa.”

26Ha’elekk’ya dewakyadap, la:ł da: Jesus an wokkwinnan a:de’ona k’yak’wan habonap, da: łewałdi: łatsikkwayapkya. Lehap chims Thomas akshi’kya. Da: la:ł dekkwande habonakwin Jesus a:wayyettsa’kyak’ya-nan, idiw ela’kya. Jesus yam wokkwinnan a:de’ona-ya’ le’a:wanikwekkya, “Detse’mak ik’okshuna:we. Do’n a:wan k’okshi: deya’du.” 27Da: Jesus Thomas-ya’ ambenan, “Hom an asi:wan yam asin deku. Hoł hom hashina’kya dey’an una. La:ł lił yam asin hom shot’an łakwi’kya dey’an as-kwado. Eł la:ł ‘honk’wadi’ le’kwe:namdu. Do’s iłdemanna.” 28Jesus lesna’ ambenap, Thomas bena ładik’yakkya, “Hom Mossona! Hom do’ God! Dom ho’ andewusukk’e:nona!” 29Akkya Jesus Thomas-ya’ le’anikwekkya, “Hom do’ lił yam un’on akkya, chim do’ iłdema. Da: la:ł chuwan hoł kwa’ e:t hom una:wammek’e’ende hom aniłdemana:wap, ho’ lukni-ya’k’on yanikchiya’unna.”

Ko’ leya’ John yam luk ts’ina: i:shokwin ts’ina: ya:k’yakkya

30Jesus an wokkwin a:de’on unaba’de, hish emma hame’ ayyuchi’ana: ko’ leye:n allukkya. Lesnapde kwa’ le:wi’ demła kwa’hoł ko’ leyekkowa lił luk ts’ina: i:shokwinnan wopba’namme. 31Lesnapde ho’ lił lukni-ya’ kwa’hoł ko’ leyekkowa ts’ina: ya:k’yakkya, den Jesus A:ho’ A:waniłłik’yanona’ dap God an Tsawak’ona don iłdemanapdunon akkya. Lehap, don iłdemanan, Jesus an tse’makwin-akkya don isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa.

Jesus ha’ik’yan a:na’ deyan yam wokkwin a:de’ona-ya’ a:wayyettsa’kyak’yakkya

21 1Jesus yam wokkwin a:de’on a:willi’ yashhu’wa-kyadap, ko:wi dewap da: la:ł a:wayyettsa’kyak’yakkya. K’ya:duł ullapnan “Tiberias” le’deshhin’an bi’yala’kowa a:wayyettsa’kyak’yakkya. Le’na’ deyadikya. 2Simon Peter, da: Thomas “Na:cha’le De’ona” le’shinona, da: Nathaniel Galilee ’an łuwallan Cana le’deshhin’an de’ona, dap Zebedee an a:tsawak a:chi, dap la:ł kwilimon a:chi Jesus an wokkwinnan a:de’ona i:willap isk’on a:deya’kya. 3Simon Peter a:wambenan, “Ma’ ho’ k’yashhida wokk’yalishekkyan a:ne.” Le’kwap, da: a:hame’ le’dikwekkya, “Ma’, ko’ma. Dom hon akshu-na:we’ a:wa:nuwa.” Akkya i:willap a:wa:nan, k’yayan allukkyanak’yannan ukkwadonan, wokk’yalishekkyan a:wa:kya. E:t le:wi’ dehłinan bikweyna’ i:de’chunapkya-dapde, kwa’ kwa’hoł k’yashhida wokk’yalihna:wam-me’kya. 4Les a:na’, lohannankwin de’chip, isdona’ Jesus ałdi bi’yala’kowa el’ap, an wokkwin a:de’on unaban, kwa’ annabi:wamme’kya. 5Jesus a:wambenan, “Hom chawe! Kwa’-sh dem don k’yashhida wokk’ya-lihna:wamme’kya?" Yayyała:wap, “Ełła” le’dikwekkya. 6Akkya Jesus le’a:wanikwekkya, “Yam don bi:cho’wan k’yayan allukkyanaky ’an idokkwan’emkwin k’ya-kwadok’yana:wa. Lehap, don isk’on k’yashhit a:wawana:wa.” Akkya Jesus an wokkwin a:de’ona bi:cho’wan idokkwan’emkwin k’yakwadok’yanan, hish ko:mash ko’na k’yashhida wokk’yalihnapkya. Hish em hoł k’yashhit a:yukdi’kow akkya, kwa’ Jesus an wokkwin a:de’ona k’yayan allukkyanak’yan ’an bi:cho’-wan anah kwayik’yanakya ts’ummenan illa:wamme’kya. 7Hish ko:mash ko’na’ k’yashhida wokk’yalihna:wap, wokkwinnan de’ona chuwa-ya’ hoł Jesus ichem’akowa Peter-ya’ le’anikwekkya, “Ho’n a:wan Mossona lakkw ist el’ona!” Akkya Simon Peter Mossona Jesus de’on iyu’ya:nan, kwa’ demł ikwanłeya:namkow akkya hish heshhina’ ilewunan, ichuk’yaya:nan, ałdi bi’yalakwin dahna’ k’yayan allukkya. 8Lesnapde a:hame’ Jesus an wokkwinnan a:de’ona kwa’ hołomashi bi’yalannan bowa:na:wammen, k’yayan allukkyanaky-akkya yam bi:cho’wan k’yashhida botdi’ ełahan din a:wiykya. Domt ha’ik’yan asi asdemła wekwi:[44] de’chi bi’ya-lannan bowa:napkow akkya, k’yayan allukkyanaky-akkya din a:wiykya. 9Akkya k’ya:duli bi’yalakwin a:de’chinan, k’yayan allukkyanak’yannan ukkwayinan, noke:w a:wakluna’kow a:wuna:wap, isk’on k’yashhida wodabiła’kya dap mu’le’ deya’kya. 10A:de’chip, Jesus le’a:wanikwekkya, “K’yałemi. Wopbonaba, yam k’yashhida wokk’yalihnapkowa.”

11Akkya Peter yam a:ham ihabok’yanan, k’yayan allukkyanakya bowakwin a:wa:nan, i:willaba’ bi:cho’-wan k’yashhida botdi’kowa’ bi’yalan’an anahnapkya. Hish k’yashhit a:łana’kya. Asi asdemłan apdenak’yan asdemłan ha’i yałdo’[45] k’yashhida wopbekkya. E:t em hoł k’yashhit a:deya’kyadapde, kwa’ bi:cho’wan its’iya’adinamkya. 12Wopbonaba’ a:wiyap, Jesus a:wambeykya, “K’yałem a:wa:nan, shamlem’anon idona:we.” E:t Jesus dophoł unahna’kyadapde, kwa’ chuwadik hoł an wokkwinnan de’ona ayyałamme’kya chuhoł de’ona, akkyap ayyu’ya:napkya Mossona de’ona. 13Akkya Jesus yanikdohnan, mu’l ahnan, ya’kya. Dap la:ł le’na’ Jesus k’yashhida yam wokkwinnan a:de’ona-ya’ ya’kya. 14Le’na’ deyadikya, lił Jesus ik’wałt ho’i yonan, ashenakwin bila’kyadap, yam wokkwin a:de’ona-ya’ a:wayyettsa’kyak’yakkowa’ ha’ik’yan a:na’ deyan deya’kya. 15Idonabe’en, Jesus Simon Peter-ya’ ayyała’kya, “Simon, Jonas an tsawak’i, ko’lehoł lukno hom ichem’ana:won-annan yayyadona’-sh hom do’ ichem’a?” Da: Peter ansewahk’yanan, “E:, Mossona. Do’ ayyu’ya:na, dom an ho’ kuwaye.” Peter le’na’ benap, Jesus le’anikwekkya, “Lehap, hom an cha’-ts’an a:widok’ya.”[46] 16Da: la:ł kwilik’yan a:na’ Jesus Peter-ya’ ayyała’kya, “Simon, Jonas an tsawak’i, hom-sh do’ hiyowłushna’ ichem’a?" Akkya da: Peter ansewahk’yakkya, “E:, Mossona. Do’ el ayyu’ya:na, dom ho’ ichem’anona.” Peter lesna’ benap, Jesus le’anikwekkya, “Hom an do’ kyane:l a:wayyubatchik’yanna.”[47] 17Da: Jesus ha’i-k’yan a:na’ ayyała’kya, “Simon, Jonas an tsawak’i, hom-sh do’ ichem’a?" Ayyałap, Simon Peter hish tse’madikya, akkyap ha’ik’yan a:na’de Jesus lesn ambeykya. Akkya Peter Jesus-ya’ le’anikwekkya, “Mossona, hish do’ kwa’hoł demła eledokn ayyu’ya:n-ona. Akkya den do’ ayyu’ya:na, dom ho’ ichem’a.” Akkya da: la:ł ałna’de Jesus hakk’yakkya, “Hom an do’ kyane:l a:widok’ya. 18Den elleya, dom ho’ adine, dem do’ tsawaknan, yamande do’ kemmikkwin yikkunan, dens hoł yam a:dunona’ tse’manona’ dekkwin do’ isk’ont a:kya. Lesnapde, do’ łashhidinan, do’ as its’ałip, chuwa doba de’ona dom ikkunan, hoł dom ełahan a:nuwa, e:t do’ kwa’ isk’ont a:na’man ihapde.” 19Jesus lesna’ benan, ko’lehoł Peter ashedunona’ a:wan yu’he:dokk’yatdunon akkya beykya. Ele:de, hoł de’chip, Peter lesna’ yayyu’anikdo’ ashenan, uhson akkya Datchu God-ya’ łanenna. Jesus lesna’ ambeye’en, la:ł le’anikwekkya, “La:ł a:nankwin kwa’ yallih-nammen, hom an do’ haydoshna:w-akkya a:nuwa.” 20Lesna’ deyadip, Peter yam massikwin dunadinan, doba Jesus an haydoshna:w-akkya a:nona chuwa-ya’ hoł Jesus ichem’anona-ya’ una’kya. Shamł hoł Jesus an wokkwinnan a:de’ona i:willaba’ sunhap idoyna:wap, lukk’on Jesus an chuda’kow ałk’echikowa. Lukk’on ist Jesus-ya’ ayyała’kowa, “Chuwap dom udetdunona’ de’ona?” 21Akkya Peter lił luk-ya’k’on unans, Jesus-ya’ ayyała’kya, “Mossona, kop ma’ luk-ya’ alleya-dinna?” 22Akkya Jesus ansewahk’yanan, “E:t honk’wat kwa’ lukk’on ashenamdunona’ dem ho’ ik’wałt lił dek’ohannakwin iykya de’an ho’ tse’man-nuwap, kwa’ hish uhsi dom an ko’hoł ley’amme. Ma’ den hom an do’ haydoshna:w-akky a:nuwa. Le’k’on de’chi do’ tse’mak dełakwik’yanna. 23Jesus lesna’ benap, ham iłdemana:wona isnok’on łuw’ona ihadiya:nan, le’na’ benan wohhaya:napkya, “Kwa’ luk Jesus an wokkwinnan de’on asheshukwa.” Lesnapde kwa’ Jesus lesna’ Peter-ya’ adinenamkya. Le’na’ beykya, “E:t honk’wat kwa’ lukk’on ashenamdunona dem ho’ ik’wałt lił dek’ohannakwin iykya de’an ho’ tse’mannuwap, kwa’ hish uhsi dom an ko’hoł ley’amme.”

John lił yam bena: a:yal’ona’ ts’ina: ya:k’yakkya

24Ho’ lukkya’de Jesus an wokkwinnan de’ona. Ho’ luk-ya’ ko’hoł leyadikowa una’kow akkya, hish de:moła’ do’na’ ho’ lił yadinekkya. Akkya le’na’ ho’ lukkya’ bena: ts’ina: ya:k’yakkya. Da: a:hame’ hom akshunan, hon el ayyu’ya:naba, lukkya’ bena: a:moła. 25Da: la:ł Jesus hish ko:mash ko’na’ la:ł kwa’hoł ko’ leye:n allukkya. Honk’wat kwa’hoł demła Jesus ko’ lewukowa chuhoł ts’ina: ya:k’yap, ho’ tse’map, hish le:wi’ demł ulohnan łana’ kwa’ uhsi ts’ina: i:shokwi: wopbunakya les hoł de’china’ łana’shukwa.


Le:wi[1 (1:4)] Jesus Christ, the Light of the World (literally, “One who enlightens”)

[2 (1:6)] Luk John le’shinona kwa’ lukkya’ ts’ina: i:shokwin ts’ina: ya:k’yakkowa de’amme. Lukk’on “John Wok’oshona:kwe” le’shina’kya.

[3 (1:19)] Levites – lukno kwa’dik hoł Jews a:wan dewusu wokkwin deya’kya.

[4 (1:20)] Lukk’on Jews a:wan “Messiah” dap “Christ” le’andikwe:nona, A:ho’ A:waniłłik’yatdunona.

[5 (1:24)] Pharisees – Lukno kwa’dik hoł Jews a:wan dewusu wokkwin deya’kya.

[6 (1:29)] God’s sacrificial Lamb, A:ho’ A:waniłłik’yatdunona

[7 (1:39)] four o’cock in the afternoon

[8 (1:42)] Cephas

[9 (1:44)] Bethsaida

[10 (1:49)] Lukkya’ benan “Ley” le’kwap, “King”

[11 (1:51)] "Angels"

[12 (1:51)] God an Bena: K’oksh-annan “a:ho’ a:wan El Ehk’ona” le’kwap, “Son of Man” habish “Leader of the Human Race”

[13 2:2)] Jesus' disciples

[14 (2:6)] six

[15 (2:6)] twenty (20) gallons

[16 (2:6)] thirty (30) gallons

[17 (2:13)] “The Passover Days” (days when the angel passed over)

[18 (2:14)] oxen

[19 (2:20)] forty-six (46) years

[20 (2:22)] after three years passed

[21 (3:3)] the kingdom of God

[22 (3:22)] Judea, dehwan ts’ana Jerusalem-‘an lotdehna’ deya’kya

[23 (3:23)] town of Aenon

[24 (4:5)] Sychar

[25 (4:6)] Almost noon

[26 (4:52)] one o'clock in the afternoon

[27 (5:5)] 38 years

[28 (6:4)] “The Passover Feast” (“when God’s angels passed over the houses”)

[29 (6:7)] 200 days’ wages

[30 (6:10)] 5,000 men (kwa’ a:woky i:yalena:wamme’kya)

[31 (6:13)] 12 baskets

[32 (6:19)] about three or four miles

[33 (6:70)] el'am ho' a:wan mossona "Satan" da: "Devil" le'andikwe:nona

[34 (7:22)] Melika’ma le’kwap, “circumcision.” Lukkya’ Jews a:wan kwa’hoł dewusu’ haydoshnanne.

[35 (7:38)] Chuhoł Jesus-ya’ aniłdemanona hish k’ettsana’ de’on akkya, isha’małde dek’ohannan lukk’on an ik’e:nannan k’yawinan k’ya:- kwayile:non ikna’ dek’yanna.

[36 (8:57)] not yet 50 years old

[37 (9:7)] Pool of Siloam

[38 (12:5)] 300 coins

[39 (12:15)] Zion - Lukkya' łuwallan da: "Jerusalem" le' deshhina

[40 (18:15)] Luukya' Jesus an wokkwinnan de'ona, "John" le'shinona, chuhoł luk ts'ina: ya:k'yakkowa

[41 (18:28)] "Praetorium" Romans a:wan bewonakya k'yakwen deya'kya

[42 (19:14)] the "Passover Feast"

[43 (19:39)] about 100 pounds (hame' ino:dona' ts'ina: i:shokwi: le'dikwap, "about 75 pounds").

[44 (21:8] about 300 feet

[45 (21:11] 153 fish

[46 (21:15)] Jesus lił "cha'-ts'ana" le'kwanan, yam a:ho' a:wandepbekkya.

[47 (21:16)] Da: Jesus "kyane:lu" le'kwanan, yam a:ho' a:de'on a:wandepbekkya.


ċ
Bena:we K'okshi,
Nov 6, 2014, 9:51 PM
Comments