Forum gratuit - Belgian Translators

(depuis avril 2000 - plus de 900 membres)

1. Pourquoi ?

Le forum et le site "Belgian Translators" procèdent du constat que les traducteurs gagnent à travailler en réseau dès lors:

- que les dictionnaires ne permettent pas toujours de répondre à leurs questions terminologiques;

- qu'ils ils peuvent, à tout moment, se trouver confrontés à un terme qui leur est inconnu et éprouver le besoin de consulter un(e) collègue;

- que de très nombreux traducteurs se constituent au fil du temps des glossaires spécialisés propres à leur secteur d'activités, dont le rayonnement ne pourra que s'accroître si leurs ressources sont partagées;

- et que s'il est vrai qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une, toute organisation professionnelle "multicéphale" a de bonnes raisons d'être.

2. Dans quel but ?

Vous l'aurez compris : le forum précité vise à permettre à ses membres:

- d'échanger des informations linguistiques spécialisées;

- de s'assurer de la bonne compréhension d'un passage épineux en consultant un collègue "native speaker";

- de s'informer de leurs trouvailles sur le web et de divers événements relatifs à leurs activités.

3. Langues concernées et langues véhiculaires ?

Le néerlandais, le français et l'allemand et l'anglais peuvent s'utiliser indifféremment sur ce forum. Rien n'empêche non plus les dialogues polyglottes, l'essentiel étant que chacun soit à l'aise dans le "véhicule linguistique" choisi.

4. Comment s'inscrire ?

Pour s'inscrire, cliquer sur :

"https://groups.google.com/forum/#!forum/belgian_translators/join".

5. Comment ça marche ?

Dès que vous serez inscrit, vous recevrez tous les messages adressés au forum par n'importe lequel de ses membres et vice-versa, le tout étant gratuit et sans engagement.

NB : Chaque abonné de la liste "Belgian Translators" intervient en son nom personnel.

6. Quelques conventions

Les conventions communicatives adoptées sur la liste "Belgian Translators" depuis sa création en avril 2000 sont les suivantes :

6.1. Si la courtoisie est comparable à un coussin d'air en ce qu'il n'y a rien dedans, il est tout aussi vrai qu'elle amortit les chocs. Dès lors, les abonnés de la liste sont invités à se montrer courtois et tolérants.

6.2. Afin d'éviter l'encombrement de leurs boîtes aux lettres respectives, les abonnés de la liste sont invités à envoyer leurs remerciements à l'adresse personnelle de celles et ceux qui les ont aidés et donc pas à l'ensemble des membres de la liste (It's always nice to read, but you know...).

6.3. Afin de clarifier la communication entre eux, les abonnés de la liste sont priés de faire apparaître la mention "TERMINO. (+ mot-clef)" dans la rubrique "objet" des messages visant à adresser une demande d'aide terminologique aux autres membres de la liste.

6.4. Afin de clarifier la communication entre eux, les abonnés de la liste sont priés de faire apparaître la mention "CYBER-NEWS" dans la rubrique "objet" des messages visant à communiquer des nouvelles technologiques aux autres membres de la liste.

6.5. Afin de clarifier la communication entre eux, les abonnés de la liste sont priés de faire apparaître la mention "DIVERS (+ mot-clef)" dans la rubrique "objet" des autres messages.

6.6. Afin d'éviter tout encombrement de la liste par des polémiques étrangères à la traduction administrative, il est suggéré aux amateurs de joutes verbales de croiser le verbe "hors liste".

6.7. Afin de clarifier la communication entre eux, les abonnés de la liste sont priés de faire apparaître la mention "Q&R (+ mot-clef)" ou "V&A (+ sleutelwoord)" dans la rubrique "objet" des messages visant à adresser une demande d'aide linguistique à Pierre Meerschaert et/ou aux autres membres de la liste.

Par suite de la fermeture de Yahoo Groups à dater du 15 décembre 2020, le forum belgian_translators a migré sur Google Groups.

https://help.yahoo.com/kb/groups/SLN35505.html?impressions=trueGratis forum - Belgian Translators

(sinds april 2000 - meer dan 900 leden)

1. Waarom?

De mailinglijst en deze website zijn vooral ontstaan uit het besef dat wij elkaar als vertalers zeer goed kunnen helpen want:

- de woordenboeken bieden niet altijd een antwoord op onze terminologische vragen;

- als vertaler stoot je meer dan eens op een (vak)term die je onbekend is en waarvoor je bij een collega te rade moet gaan: hoe praktisch is het dan niet om met één eenvoudige muisklik een groot aantal collega's te kunnen raadplegen!

- net als vele collega's houdt ook u wellicht vakterminologie bij in gespecialiseerde woordenlijsten. De tijd die u daaraan besteedt, rendeert ongetwijfeld nóg meer als uw woordenlijsten door anderen als referentiemateriaal kunnen worden geraadpleegd. Laat gerust even van u horen, dan neem ik uw woordenlijst in onze inventaris op.

- als twee meer weten dan één, dan weten verscheidene vertalers samen beslist nog meer!

2. Met welk doel?

U hebt het begrepen: het opzet is een "forum", een "prikbord", een "discussieruimte" te creëren waar vertalers bij de Belgische overheid onder meer:

- taaltips kunnen vragen of geven: zoals u wellicht weet,wordt het woord "instelling" anders vertaald naargelang het gaat om een "kredietinstelling", een"instelling van openbaar nut" of "de hervorming der instellingen" ... Meteen wordt duidelijk dat het handig zou zijn met een gewone muisklik uw licht te kunnen opsteken bij vertalers die deze woorden misschien dagelijks gebruiken ... Voorbeelden zijn legio!

- zich ervan kunnen vergewissen of ze een moeilijke passage wel goed hebben begrepen door de raad in te winnen van een "native speaker";

- elkaar op de hoogte kunnen houden van opleidingen, nuttige vondsten op het web en andere zaken die echt interessant kunnen zijn voor vertalers.

3. Betrokken talen en voertalen?

De betrokken talen zijn Nederlands, Frans en Duits, aangezien de meeste vertalers bij de overheid met die talen werken. Iedereen mag natuurlijk in zijn eigen taal vragen beantwoorden of stellen. Hoofdzaak is dat informatie wordt uitgewisseld en dat iedereen kan schrijven in de taal waarin hij zich het zekerst voelt. Aangezien sommigen onder ons ook in en uit het Engels vertalen, zijn natuurlijk ook Shakespeariaanse bijdragen welkom.

4. Hoe kunt u zich laten inschrijven?

Heel eenvoudig. Klik op:

"https://groups.google.com/forum/#!forum/belgian_translators/join".

5. Hoe werkt het?

Zodra u zich hebt laten inschrijven, ontvangt u alle berichten van de andere leden en zij die van u, en dit volledig gratis en zonder verplichting.

NB: Elk lid van de 'Belgian Translators'-lijst schrijft uit eigen naam.

6. Enkele afspraken

Sinds de "Belgian Translators"-lijst in april 2000 opgestart is, hebben we het volgende afgesproken:

6.1. "Beleefdheid is als een luchtkussen, even inhoudsloos, maar ook een even effectieve schokbreker" en "Beleefdheid is de ideale airbag voor maatschappelijke botsauto's" zoals twee van onze vertalers - Anneke van der Straaten en Eddy Claes - op het net zo mooi hebben gezegd. Daarom vragen wij dat iedereen die op de lijst actief wil zijn, zich hoffelijk én verdraagzaam opstelt.

6.2. Om te voorkomen dat onze lezers met elektronische post overstelpt raken, wordt u verzocht de persoon die u geholpen heeft, op zijn persoonlijke e-mailadres en dus niet via de lijst te bedanken. (It's always nice to read, but you know...).

6.3. Om duidelijk te maken dat u hulp vraagt bij het zoeken van een (vak)term, schrijft u in het onderwerpsveld: "TERM (+ sleutelwoord)".

6.4. Om duidelijk te maken dat uw bericht computer- of internettips bevat, schrijft u in de rubriek "onderwerp": CYBER-NEWS".

6.5. Voor andere berichten schrijft u in de rubriek "onderwerp": "ALLERLEI (+ sleutelwoord)".

6.6. Om te voorkomen dat de lijst overspoeld wordt met polemieken die niets met het vertalen van overheidsteksten te maken hebben, wordt voorgesteld dat dit soort van steekspel buiten de lijst om wordt uitgevochten.

6.7. Wilt u aan Pierre Meersschaert en/of andere leden van de lijst taaladvies vragen, schrijf dan in de rubriek 'onderwerp': "V&A (+ sleutelwoord)" of "Q&R (+ mot-clef)".

Als gevolg van de sluiting van Yahoo Groups per 15 december 2020 is het Belgische forum_translators gemigreerd naar Google Groups.

https://help.yahoo.com/kb/groups/SLN35505.html?impressions=true