Nguyễn Đình Lương

Phú Phong - Tây Sơn - Bình Định

 Nguyễn Đình Lương

 
Preview  Preview  Preview 

TIỄN BẠN VÀO NAM ĐÁNH CÁ


Tặng anh em bạn chài Khu 2 Qui Nhơn
*

Sóng động chim di xót xa cồn
Buồn vương mặt nước khói hoàng hôn
Gió mùa xúi bạn về phương ấy
Chén rượu tiễn đưa lặng cả hồn

QN-1980