Estratègia digital de centre

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA DE SABADELL

Seguint la línia de la nostra Escola, la qual promou la formació integral de l'alumnat, i en compliment de les directrius marcades des del Departament d'Educació i altres estaments educatius estatals i europeus, us donem la benvinguda a l'espai de l'estratègia digital de centre (EDC) de l'Escola Sagrada Família (Sabadell). 

Aquí trobareu, per exemple, la línia d'escola referent amb les noves tecnologies, normativa, pla d'acollida tant per l'alumnat com per les famílies i el professorat, objectius de millora, etc.

Cal esmentar que és un espai viu, que s'anirà actualitzant a mesura que es vagin desenvolupant punts, creant material... 

OBJECTIUS DE L'EDC i marcs de referència

Els objectius de l'EDC es poden agrupar en cinc àmbits que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat i del professorat:


A més a més, l'EDC té com a referent el Pla d'Educació Digital de Catalunya (PEDC), ampliament basat en les directrius europees, on s'indica la necessitat d'aconseguir una societat digitalment competent (en tots els seus àmbits). Per aquest motiu, es desenvolupen 3 eixos: l'alumnat, els docents i el centre.