รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบศักยภาพ (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา​ ส่วนกลาง 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2567

..คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์..🎊

**เตรียมเอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการสัมภาษณ์​

ให้ครบถ้วน**

-------

สอบถามเพิ่มเติม

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 023108933 📞