ทีมงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการออกแบบปรับปรุงโรงแรมแสงทอง จ.นครพนม เข้าสำรวจเก็บรายละเอียดโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 62 ทีมงานบริการวิชาการโครงการออกแบบปรับปรุงโรงแรมแสงทอง จ.นครพนม เข้าสำรวจเก็บรายละเอียดโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเพื่อสรุปรูปแบบสำหรับนำเสนอการออกแบบและดำเนินการจัดทำแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อไป