ประวัติความเป็นมาในการเข้าร่วมงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" โรงเรียนรัตนบุรีได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนรัตนบุรี" เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้นักเรียนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไปซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ

โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานการเรียนการสอนควบคู่กับงานสวนพฤกษศาสตร์ด้วยวิธีการบูรณาการเข้าสู่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับลำดับการเรียนรู้ ๕ องค์ประกอบ ๓ สาระ การศึกษาไปสู่ชุมชนฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ๙ ใบงาน โรงเรียนดำเนินการต่อเนื่องและผ่านการประเมินในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ คือ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียน รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากองค์ประธานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียน รับพระราชทาน เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน จากองค์ประธานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์ โดยได้นำงานสวนพฤกษศาสตร์ไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนรัตนบุรี “ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักวิถีพุทธ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสาสตร์โรงเรียน ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล”