ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

🌹 เชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุม

โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลสำหรัวเวชปฏิบัติ

🌱 จัดอบรมระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ผ่าน Zoom Meeting

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800 บาท รับจำนวน 150 ท่านเท่านั้น!!

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวน

💡 อัพเดท อยู่ระหว่างขอหน่วยคะแนน จากสภาการพยาบาล

🔖 รายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ หนังสือเชิญประชุม, กำหนดการ, แบบฟอร์มลงทะเบียน สามารถเข้าดูได้ที่ 

PNC || อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2567 (google.com) 

 เชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการประจำปี

เรื่อง บทบาทพยาบาลในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

🌱 จัดอบรมระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ผ่าน Zoom Meeting

ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท รับจำนวน 200 ท่านเท่านั้น!!

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวน

💡 อัพเดท ได้รับการรับรองหน่วยคะแนน CNEU 16.5 หน่วยคะแนน จากสภาการพยาบาล

🔖 รายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ หนังสือเชิญประชุม, กำหนดการ, แบบฟอร์มลงทะเบียน สามารถเข้าดูได้ที่ https://sites.google.com/pnc.ac.th/course67002