งานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกฤตติกา  จันดาหงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางลินจง  จุลสายพันธ์
หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
กรรมการ

นางสาวไอลดา  เลิกนอก
กรรมการ

นางสาวกัลยา  อ่อนแปล
กรรมการ

นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
กรรมการ

นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง
กรรมการและเลขานุการ

 เวบไซต์ประกอบการดำเนินงานของงานแผนงานและงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2567

1.   บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบฟอร์ม โดยระบุชื่อกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน 

      เอกสารประกอบ    1.  แบบขออนุมัติจัดซื้อ/ จัดจ้าง 

                                    2.  โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

 <<<<< Download เอกสารประกอบการดำเนินงาน >>>>>

2.   ส่งงานแผนงานเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณ ภายใน 10.00 น.ของทุกวัน  (ส่งหลัง 10.00 น. จะดำเนินการตรวจสอบในวันถัดไป) งานแผนงานส่งเรื่องต่อไปที่งานการเงิน 

3.   งานการเงินตรวจสอบเงินงบประมาณที่สามารถใช้ได้ เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และเสนอผู้อำนวยการ เพื่อขออนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ส่งเอกสารต่อไปยังงานพัสดุ  (ขั้นตอนที่ 1-3 ใช้เวลาดำเนินการ 1 วัน) 

4.   งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้เวลา 2 วัน) 

5.   รับพัสดุที่ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง และดำเนินการตรวจรับให้เรียบร้อย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับพัสดุที่ขอจัดซื้อ หรืองานที่ขอจัดจ้าง) 

ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2566

1.ปฏิทินแผนงาน 2566-new.pdf
ปฏิทินปฏิบัติงาน - จัดทำแผนปฏิบัติการใหม่.pdf
ปฏิทินปฏิบัติงาน - จัดทำรายงานโครงการ ปีกา.pdf