เลือกรายวิชา

..:: ภาคเรียนที่ 1 ::..

..:: ภาคเรียนที่ 2 ::..

ข้อมูลผู้สอน/ช่องทางติดต่อ

ครูผู้สอน : นายจีระพงษ์  โพพันธุ์ (ครูไอซ์)

ช่องทางการติดต่อ : LINE @coolicecc

การศึกษา : 

ติดต่อสอบถามได้ตลอด แต่ขอให้แจ้ง ชื่อ เลขที่ ห้อง ให้ครูทราบด้วย เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ

แจ้งเพื่อทราบ แอปพลิเคชัน Google ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลของโรงเรียนได้ ดังนั้น นักเรียนจึงไม่สามารถใช้แอปฯ นี้ส่งงานได้

โปรดใช้งานเว็บเบราเซอร์ต่อไปนี้

สำหรับนักเรียนติด 0 , ร

เกณฑ์การติด "0" หรือ "ร"

1. นักเรียนไม่สอบ "กลางภาค" และ/หรือ "ปลายภาค" นักเรียนจะติด "ร"

2. คะแนนรวมไม่ถึง 50 คะแนน นักเรียนจะติด "0"


วิธีการแก้ 0 , ร


1. นักเรียนแจ้งความประสงค์ขอแก้ผลการเรียนที่ห้องวิชาการ

2. รับใบ “รายงานผลการแก้ผลการเรียน “๐” “ร””

3. นักเรียนตรวจสอบงานที่นักเรียนค้างส่งที่ด้านล่าง (เรียงตามปี พ.ศ. ที่ติด)

4. นักเรียนทำงานค้างให้ครบถ้วน สมบูรณ์

5. นักเรียนนำงานที่ค้างพร้อมใบ “รายงานผลการแก้ผลการเรียน “๐” “ร”” ส่งที่ครูจีระพงษ์

วิธีการลงชื่อเข้าใช้อีเมลโรงเรียน

อีเมลโรงเรียน

รหัสผ่าน

การใช้ไวไฟของโรงเรียน