🍀ยินดีต้อนรับสู่::เว็บไซต์ครูเด่น อุดม🍀

คําชี้แจง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน

ส่วนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินใน

  • องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

  • องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ

  • องค์ประกอบที่ 3 การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมินและลงความเห็นของการประเมิน

ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน


วงรอบที่ 1 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565)

วงรอบที่ 2 (1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566)

ภาระงานตาม วPA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาระงานตาม วPA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน

ผลการประเมินรอบที่ 1 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565)

ครูเด่น.pdf