Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน รับสมัครอาจารย์สาขาเภสัชวิทยา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ สาขาเภสัชวิทยา

ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2563

อบรมเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยหัวข้อ AI Challenge for Health Research “AI for Research & Innovation”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยหัวข้อ AI Challenge for Health Research “AI for Research & Innovation” จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี

Urban Joint Care Cub ''ปวดหลัง'' อาการยอดฮิตของคนทุกวัย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม พร. 601-602 ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยายเรื่อง “ปวดหลัง” อากายอดฮิตของคนทุกวัย ซึ่งจัดโดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช

อบรมเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยหัวข้อ AI Challenge for Health Research

ธรรมบรรยาย "เราเกิดมาทำไม ... อะไรคือความหมาย

สืบสานประเพณีปีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม 10,000 ก้าว @VAJIRA คณะแพทย์