วิชาออกแบบและเทคโนโลยี (ว30181) ม.4

3. การคิดเชิงออกแบบและเชิงวิศวกรรม

  • ใบความรู้

  • ใบงาน

  • แบบทดสอบหลังเรียน

4. การสร้างประโยชน์จากผลงาน

  • ใบความรู้

  • ใบงาน

  • แบบทดสอบหลังเรียน

5. โครงงานกับการแก้ปัญหา

  • ใบความรู้

  • ใบงาน

  • แบบทดสอบหลังเรียน