ผศ.ปานทิพย์ ปูรณานนท์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบลบรมราชชนนี นครลำปาง 

สายตรงผู้อำนวยการ


ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรคลิ๊ก👈 


อัตลักษณ์คุณธรรมสถาบันพระบรมราชชนก

“วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที”


วิสัยทัศน์

"สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีภาวะผู้นำ สร้างนวัตกรรม

และองค์กรความรู้ทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข"

: 0-5422-6254 : 0-5421-8788 โทรสาร : 0-5422-5020 สายตรงผู้อำนวยการ 

LinkLinkFacebookFacebook

📢 แบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ระดับคณะ / วิทยาลัย


📢 แบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment  : EIT) 

ระดับคณะ / วิทยาลัยข่าวสารประชาสัมพันธ์การอบรม🧾


ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา🧾


ข่าวสารประชาสัมพันธ์🧾

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 New! ส่ง 02 ธ.ค 2566 🕝14.:36

📢ประกาศเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ส่ง 02 .ค 2566 🕗11.:33

📢ประกาศรับสมัครโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบ(Online) ส่ง 05 .ค 2566 🕗08.:33

📢รายงานผลการตรวจ ATK วันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก ส่ง 19 .ค 2566 🕗08.:22

📢พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2564 ส่ง 19 .ค 2566 🕗08.:15

📢ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ส่ง 10 พ.ค 2566 🕐13.:23

📢ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ส่ง 10 .ค 2566 🕐13.:13

📢ประกาศรับสมัครผู้รับทุนวิจัยของแพทยสภา สำนักวิชาการสาธารณสุข ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยของแพทยสภาฯ ส่ง 24 มี.ค 2566 🕐12.:36

📢ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมรายชนนี นครลำปาง ส่ง 22 มี.ค 2566 🕝13.:15

ข่าวรับสมัครบุคลากร

📢ประกาศวิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราบชนก เรื่อง สมัครลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก) จำนวน ๑ อัตรา New! ส่ง 04 เม.ย 2567 🕘11.41

📢ประกาศวิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราบชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเทมาบริการ ส่ง 31 ต.ค. 2566 🕘15.56

📢ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ส่ง 25 ต.ค. 2566 🕘15.56

📢ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ส่ง 12 .. 2566 🕘14.56

📢ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส่ง 01 ก.. 2566 🕘08.42

📢ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชซนนี นครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ส่ง 10 .. 2566 🕐16.05 

📢ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง ส่ง 19 มิ.. 2566 🕐14.55

📢ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส่ง 01 .ค. 2566 🕐14.55

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

📢ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาพระพุทธวิทยาเขตเขลางค์นคร โดยฌแพาะเจาะจง New! ส่ง 07 มี.ค 2567 🕙14:22

📢ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำยูวี โดยฌแพาะเจาะจง New! ส่ง 15 ม.ค 2567 🕙11:15

📢ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่ง 12 ต.ค. 2566 🕙15:15

📢ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาศาร ด้วยวัสีประกาดราดาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่ง 16 .. 2566 🕙12:05

📢ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบชิารทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่ง 18 ก.ย. 2566 🕙19:05

📢ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง เผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารประจำปีงบประมาณ พ..2567 ส่ง 18 .. 2566 🕙18:30

📢ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง เผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ..2567 ส่ง 18 .. 2566 🕙18:38

📢ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง เผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..2567 ส่ง 18 .. 2566 🕙18:55 

📢ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอพักแคแดง ห้องน้ำหอพักแคแดง และ ห้องน้ำอาคารเรียน 1 และ 2 (วิทยาเขตลำปาง) ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ส่ง 28 .ค. 2566 🕙14:30

📢ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอพักแคแดง ห้องน้ำหอพักแคแดง และ ห้องน้ำอาคารเรียน 1 และ 2 (วิทยาเขตลำปาง) ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่ง 21 ก.ค 2566 🕙17:35

📢ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลตเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่ง 08.ค..2566 🕐14.36

📢ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลตเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่ง 24 ม.ค.2566 🕐16.36

📢ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอพักแคแดง ห้องน้ำหอพักแคแดง และอาคารเรียน 1 และ 2 (วิทยาเขตลำปาง) ส่ง 24 .ค.2566 🕐11.30

ข่าวการศึกษา

📢รายชื่อการลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 New! ส่ง 15 มี.. 2567 🕜11.57

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม รอบที่2) ส่ง 20 ก.พ. 2567 🕜14.20

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566  (เพิ่มเติม) รอบที่ 2  ส่ง 20 ก.พ. 2567 🕜14.20

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566  (เพิ่มเติม) รอบที่ 2  ส่ง 16 ก.พ. 2567 🕜11.04

📢ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)  ส่ง 07 ก.พ. 2567 🕜15.37

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา และตรวจร่างกาย  ส่ง 07 ก.พ. 2567 🕜14.04

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566  ส่ง 02 ก.พ. 2567 🕜09.04

📢ประกาศรายละเอียดปฏิทินการสอบและระเบียบการสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4  ส่ง 26 ม.ค 2567 🕜15.32

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU) ส่ง 19 ม.ค 2567 🕜14.32

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและหรือศิลปวัฒนธรรมเขตสุขภาพที่ 1 ส่ง 19 ม. 2567 🕜14.22

📢ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 รุ่น 46 และชั้นปีที่ 2 รุ่น 45 ภาคการศึกษาที่ 2 ห้อง A,ฺB ปีการศึกษา 2567 ส่ง 14 .ค 2566 🕜13.32

📢สรุปรายชื่อการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่น 44 ห้อง A และ B ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566 ส่ง 02 . 2566 🕘08:46

📢สรุปรายชื่อการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 46 ห้อง A และ B ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ส่ง 09 ต.ค 2566 🕜13:46

📢ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ห้อง A,ฺB ปีการศึกษา 2566 ส่ง 09 ต.ค 2566 🕜13:46

📢สรุปรายชื่อการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่น 45 ห้อง A และ Bภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566 ส่ง 02 .ค 2566 🕜13:46

📢สรุปรายชื่อการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น 43 ห้อง A และ Bภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ส่ง 09 .ค 2566 🕜12:35


กิจกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง


ประมวลภาพและวิดีโอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมืองจ.ลำปาง 52000  โทรศัพท์ : 0-5422-6254: 0-5421-8788  โทรสาร : 0-5422-5020 

© COPYRIGHT © 2015 - 2020 ALLOSOFT. ALL RIGHTS RESERVED 
🏥 ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก