อ.ดร.สุวัฒนา คำสุข

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สายตรงผู้อำนวยการ

ข่าวสารการอบรม

กิจกรรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ประมวลภาพและวีดีโอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

© COPYRIGHT © 2015 - 2020 ALLOSOFT. ALL RIGHTS RESERVED