ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน PA

ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) รายบุคคล

นายประเสริฐ  ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมศิริ ศิริเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสุภัคสิณี จันทะสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายถาวร ภุมรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวรรณ ไม้พรต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร พรพิมานแมน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิฌาณ นาถโกษา
ครูชำนาญการ

นายอนุพงค์ วุฒิฐิติการ
ครูชำนาญการ

นายไพศาล ชมกลาง
ครูชำนาญการ

นางจันฑิมา ทองภูบาล
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ชอบรัก
ครูชำนาญการ

นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวจันจิรา รักษาราช
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย
ครูชำนาญการ

นายกิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครูชำนาญการ (complete)

นายวิภูษิต จูงกลาง
ครูชำนาญการ

นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ
ครูชำนาญการ

นางสาวรัชฎาภรณ์ อิงบารมี
พนักงานราชการ

นางสาวกนกภรณ์ เรียงสุญ
พนักงานราชการ