ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

การนำเสนอผลงานวิจัย “KP Research Star” ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

การนำเสนอผลงานวิจัย “KP Research Star” 

นางวิภาวี จินดานุรักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

การนำเสนอผลงานวิจัย “KP Research Star” 

นางสาวสุชาดา แสงเดือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

การนำเสนอผลงานวิจัย “KP Research Star” 

นางสาวสุทธิกุล มะโน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การนำเสนอผลงานวิจัย “KP Research Star” 

นางสาวณัฐธิดา ไทยอ่อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การนำเสนอผลงานวิจัย “KP Research Star” 

นางสาวเรณุกา ทองวงษ์เพ็ชร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม และ Youtube Channel

ปฏิทินการดำเนินงานโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี