Bases do Concurso

Concurso científico Luís Gustavo Rodríguez Taboada


O IES Laxeiro (Lalín) convoca:

I Concurso De Ciencia Luís Gustavo Rodríguez Taboada

1.- Obxectivo

O obxectivo do concurso é promover o espírito investigador e científico, favorecendo a creación de vídeos desta temática.

A temática variará cada curso.

O TEMA DESTE CURSO SERÁ:

CIENCIA NO DEPORTE


2.- Condicións e requisitos de participación.

O concurso está aberto a todo o alumnado de ESO e BACHARELATO dos institutos públicos e concertados .

Establécense dúas modalidades e dous niveis.

Modalidades:

 • Vídeos de investigación, didácticos, documentais ou de experimentación relacionados co tema.
 • Vídeos de ficción ou monólogos de humor relacionados co tema.

Niveis:

A.- para o alumnado de 1º , 2º e 3º da ESO

B.- para o alumnado de 4º ESO, 1º e 2ª de bacharelato.


A participación poderá ser a título individual ou en equipo.

Todos os participantes deberán estar nun dos cursos do nivel polo que participan.

Os vídeos deberán ter una duración mínima de 3 minutos e unha máxima de 5 minutos. A lingua empregada debe ser a lingua galega.

Os vídeos serán eliminados do concurso se incumpren algunha lei (propiedade intelectual), reproducen imaxes de terceiros sen permiso, ou se o contido non é axeitado por ser ofensivo ou discriminatorio, ou incumpre algún requisito que o xurado considere oportuno.

O alumnado participante debe enviar canda o seu traballo un certificado do centro educativo no que curse os seus estudos; este documento debe indicar asemade o curso no que está matriculado e a localidade onde se sitúa o centro. Así mesmo, debe indicar os seguintes datos:

 • Nome e apelidos. (Individual ou do representante do grupo no caso de equipo)
 • Data de nacemento. (Individual ou do representante do grupo no caso de equipo)
 • DNI.(Individual ou do representante do grupo no caso de equipo)
 • Curso.
 • Provincia / Localidade.
 • Enderezo postal e electrónico.
 • Teléfono de contacto.
 • Centro Educativo no que cursa estudos.


3.- Presentación de materiais e recursos

Na páxina web temos a información actualizada do concurso

https://sites.google.com/ieslaxeiro.com/concursoluisgustavo

Os traballos presentaranse subíndoos a calquera plataforma dixital (Youtube, Vimeo, Dailymotion, Dtube...) pero de xeito oculto e logo enviando a ligazón compartida ao seguinte correo electrónico:

concursoluisgustavo@ieslaxeiro.com

Pódense remitir dúbidas ao enderezo electrónico anterior.


4.- Prazo e lugar de presentación

O prazo de presentación será dende o día oficial da convocatoria deste premio (16 de novembro de 2019) ata o 17 de febreiro de 2020.

O xurado e o Equipo Directivo do IES Laxeiro toma a decisión de ampliar o prazo de presentación de traballos para esta 1ª edición ata o 3 de abril de 2020 alegando motivos técnicos e informáticos de soporte que crearon problemas a hora de enviar traballos. Ademais atendemos con esta decisión a petición de varios centros que nos solicitaban mais tempo para elaborar os seus proxectos.

Por estes motivos e comprendendo as dificultades que se orixinan na 1ª edición, anunciamos esta ampliación de prazo de entrega , facendo constar que todas as demais datas e prazos son as que figuran nas bases do concurso , polo que a resolución do xurado manterase para o 17 de maio, día no que se darán a coñecer os gañadores dos premios que figuran nas bases do concurso.


5.- Criterios de valoración.

 • Creatividade e orixinalidade.
 • Precisión e dificultade dos contidos.
 • Calidade escénica e estética.
 • Intención innovadora do traballo


6.- Premios

Establécese un único premio por nivel e modalidade de 300 €.

Os premios serán entregados en metálico. Ademais, remitirase un diploma acreditativo. O comité organizador resérvase o dereito de publicación de todos os traballos presentados a este concurso no blogue e na páxina web do centro.


7.- Xurado

O xurado estará formado por profesorado do centro:

 • O/A Director/a que actuará coma Presidente do Xurado.
 • O/A Secretario/a que actuará coma Secretaria do Xurado.
 • Cinco vogais, todos eles membros do Claustro do centro IES Laxeiro.

As deliberacións son confidenciais e o seu fallo é irrevogable. Se o xurado o considerase oportuno, poderá establecer premios “ex aequo” ou ben declaralos desertos.

A Resolución do xurado farase pública durante o mes de maio de 2020.


8.- Dereitos de propiedade intelectual

A inscrición no concurso conlevará a autorización para facer uso do nome e da imaxe dos gañadores en todas as actividades relacionadas coa promoción ou divulgación do concurso, sen que iso xere a favor dos gañadores ou participantes inscritos o dereito a recibir pago ningún.

Os/as participantes comprométense a respectar a propiedade intelectual de terceiros, de modo que de haber unha reclamación debidamente argumentada procederase á descualificación do traballo.

Todos os dereitos de propiedade de explotación que puidesen recaer sobre os materiais presentados a concurso (reprodución, comunicación pública, distribución e transformación) quedarán cedidos en exclusiva á organización do Concurso, que mencionará e respectará en todo momento a autoría.


9.- Aceptación das condicións.

A participación supón a aceptación plena e incondicional destas condicións por parte de cada participante. A organización resérvase a posibilidade de cambiar, modificar ou cancelar o concurso, sen outra obriga para os organizadores que a publicación das novas condicións por métodos similares aos empregados para a súa difusión.

A base de datos creada para este concurso non será utilizada con fins comerciais.