LE2 · Ensenyament i aprenentatge

Indicacions. LE2 · Ensenyament i aprenentatge

Imatge: Canva Educació · disseny @sparklestroke

Indicacions

En aquest apartat es fa referència a com el centre posa a disposició de l’equip docent les tecnologies digitals en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Per exemple:

  • De quina manera s’utilitzen les tecnologies digitals per al disseny d’un sistema col·legiat en la construcció de la programació d’aula i les situacions d’aprenentatge?

  • Quin tipus de selecció de recursos digitals es duu a terme al centre per adequar-se als objectius proposats, característiques de l’alumnat, criteris d’accessibilitat i inclusió, etc.?

  • Existeix un sistema per recopilar i compartir els recursos i continguts digitals que fa servir l’equip docent?

  • Quins entorns virtuals de comunicació i interacció es proporcionen al centre per donar suport a l'alumnat en els processos d'ensenyament i aprenentatge en situacions de formació a distància, presencials o semipresencials?

  • Com s’atenen a les diferències personals en l’aprenentatge així com el compromís actiu de l’alumnat vers el seu procés d’aprenentatge?

  • Respecte a l’ús responsable i el benestar digital, com es treballa la prevenció de problemàtiques derivades del mal ús de les tecnologies digitals?

Possibles exemples. LE2 · Ensenyament i aprenentatge

Models + Altra documentació

📝 Plantilla model taula de resum d'actuacions 👉 Còpia Model taula resum d'actuacions

📚 Descàrrega directa 👉 Còpia Exemple 1 LE2 | Exemple 2 LE2 | Exemple 3 LE2 | Exemple 4 LE2