Welcome to

National Genetics Conference

(NGC2019)

Pattaya, Thailand

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21

21st National Genetics Conference


พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Genetics for sustainable development

ท่านสามารถเข้าร่วมงานประชุมได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

IMPORTANT DATE - ขณะนี้กำลังจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วง Early-Bird Registration ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2562

IMPORTANT DATE - ขณะนี้กำลังเปิดรับผลงาน และจะปิดรับผลงานในวันที่ 20 มีนาคม 2562

1. ชำระเงิน

เมื่อชำระเงินแล้วสแกนหลักฐานการชำระเงิน/save รูปภาพถ้าท่านชำระเงิน online

*ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณีหากมีการยกเลิกการลงทะเบียน

2. ลงทะเบียน

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านและ upload หลักฐานการชำระเงิน

2. เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว ให้ท่านตรวจสอบ Email เพื่อรอรับ Registration Code

3. ส่งผลงาน

ก่อนส่งผลงานท่านต้องมีข้อมูลดังนี้

1. ไฟล์ abstract/full paper มีขนาดไม่เกิน 20 MB ที่จัด format แล้วในรูปแบบ Microsoft Word เท่านั้น

2. Registration Code ที่ได้จากการลงทะเบียน

เมื่อพร้อมแล้ว ให้ท่านส่งผลงานได้ที่ Link ด้านล่างนี้

***ท่านสามารถ download บันทึกข้อความประกอบการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมงานประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาได้ที่หน้า Program***

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการจัดการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21

National Genetics Conference 2019 (NGC2019)

“พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Genetics for Sustainable Development)

หลักการและเหตุผล

พันธุศาสตร์มีความสำคัญทั้งในฐานะ ‘ศาสตร์’ และเป็นรากฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา พันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเกษตรและอาหาร การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ความรู้และเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา บรรพชีวินวิทยา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ความรู้และเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ยังนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคพันธุกรรม การผลิตยาและเวชภัณฑ์ การแก้ปัญหาสาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหาร การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงการวางแผนใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมในระยะยาว ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ใช้สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเครื่องมือช่วยตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าและขยายตัวอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีในการวิเคราะห์จีโนมแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านชีวสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านอณูชีววิทยา ทำให้สามารถวิเคราะห์จีโนมของสิ่งมีชีวิต และการศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน อาร์เอ็นเอ และโปรตีน ตลอดจนการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของชีวโมเลกุลภายในและภายนอกเซลล์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย จึงมีประโยชน์ในการนำมาใช้เพื่อการพัฒนางานวิจัยและการประยุกต์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเกษตรด้านพืช-สัตว์ และจุลินทรีย์ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ระดับชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี โดยเจ้าภาพจัดประชุมฯ จะหมุนเวียนไปตามสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค และในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะและเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งในภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ผลงานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการทางด้านพันธุศาสตร์ และเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และนักวิชาการทางด้านพันธุศาสตร์ของไทย จะได้มีการกำหนดบทบาทและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ได้สืบเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุม

1. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย

2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการด้านพันธุศาสตร์

3. จัดประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ เพื่อวางแผนกิจกรรมและกำหนดทิศทางงานวิจัย และกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะ

เรื่องหลัก (theme) ของการประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร: (038) 103-090 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Fax: (038) 393-489 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Email: ngcbuu2019@gmail.com

ในกรณีสอบถามเกี่ยวกับผลของการส่งผลงาน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมระบุรหัสของการลงทะเบียนและผลงาน

More information

Faculty of Science, Burapha University

Tel: (+66) 38-103-090 Monday - Friday 9.00 am - 4.00 pm (GMT+7)

Fax: (+66) 38-393-489 Monday - Friday 9.00 am - 4.00 pm (GMT+7)

Email: ngcbuu2019@gmail.com

For inquiry related to abstract/full paper submission, please specify Registration Code or Abstract/Full paper Code.