ข่าวประชาสัมพันธ์ (ANNOUNCEMENTS)

คณะทำงานพิจารณาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน (Committees)

ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์
(ประธานคณะทำงาน)

รศ. ดร.ระพี
อุทเคอ

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
(คณะทำงาน)

รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
(คณะทำงาน)

รศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(คณะทำงาน)

ศ. ดร. อวิรุทธิ์
ชินกุลกิจนิวัฒน์

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(คณะทำงาน)

รศ. พญ.ชวัลญ์ญา
รัตนพิทูลย์

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
(คณะทำงาน)

ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
(คณะทำงาน)

ผศ. ทพ.ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์
(คณบดี)

รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
(คณะทำงาน)

รศ. ดร.นเรศ
เชื้อสุวรรณ

หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(คณะทำงาน)

นายสมจิน เปียโคกสูง (AFHEA)

เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป
(เลขานุการฯ)

สถานที่ติดต่อ (Location)