Tříkrálová sbírka 2019 - Výsledky

Tříkrálová sbírka 2019 - výsledky

Ve Slaném a okolí bylo vykoledováno 56 432 Kč.

Detailní výsledky za jednotlivé pokladničky zde. Pokud si někdo nepamatuje svoje číslo pokladničky, ozvěte se nám.

Pokladničky jsou nastoupeny v řadě k úřednímu sčítání svého obsahu

Dne 12. prosince 2018 byly oficiálně zapečetěny pokladničky pro Tříkrálovou sbírku na Městském úřadě ve Slaném.

Ve Slaném a v jeho přilehlých obcích vyšlo do ulic přes 70 koledníků. Koledovali lidé všech generací a profesí: děti, učitelé, úředníci, zdravotní sestry, maminky na rodičovské dovolené, senioři, ministranti, ale také slánští skauti. Sbírka probíhala ve dnech 1. až 14. ledna 2019. Po tuto dobu měli lidé možnost vhazovat své finanční dary do zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR a pečetí MěÚ Slaný.

Dne 16. ledna 2019 došlo na Městském úřadě ve Slaném k oficiálnímu rozpečetění tříkrálových pokladniček.

"Výtěžek Tříkrálové sbírky v rámci Farní charity Slaný činil 56 432,- Kč. Jde o krásnou a bohulibou částku, která jistě přinese radost a potěšení těm, kteří naši pomoc nejvíce potřebují, tj.sociálně potřebným skupinám lidí. Letošní koledování ve Slaném znesnadňovala především absence tradice. Lidé tuto sbírku v našem regionu neznají, nemají k ní takovou důvěru, kterou by si zasloužila. Proto jsem byla velmi ráda, že se ke sbírce připojilo i skautské středisko Modrý kruh a pomohlo tuto nesnáz překonat.

Našim letošním cílem bylo nejen získat finanční prostředky pro chudé a potřebné, ale především medializovat tuto sbírku, předat lidem co nejvíce informací o Tříkrálové sbírce a zasadit tak pomyslné semínko, z něhož za pár let vyroste slánská tříkrálová tradice, jako je tomu v jiných regionech."

První oddíl skautů pod vedením Ing. Kozáka pojal koledování velmi zodpovědně.

Kam peníze poputují?

Z daru, který jste vhodili do kasičky, se 65 % vrátí Farní charitě Slaný, 15 % využije diecézní Charita na své projekty, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zbývajících 5 % činí režie sbírky.

Naší organizací byly předloženy a komisí schváleny následující záměry:

  • Zajištění provozu charitního šatníku
  • Nákup zdravotnických pomůcek a podpora rodin pečujících o nemocné ve Slaném a na slánsku
  • Zakoupení domácího spotřebiče (lednice / pračka) pro rodiny s dětmi v ekonomické nouzi

Kam koledníci zavítali?

Slánští koledníci navštívili také seniory v Domově s pečovatelskou službou Na Sadech a v Brožovského ulici. Senioři děti vítali s otevřenou náručí, doprovázeli je zpěvem a vzpomínali na léta, kdy na vsích potkávali spousty malých koledníků nebo jimi sami byli.

Tříkrálovou sbírku v rámci České republiky tradičně provází řada doprovodných akcí. I my se letos k těmto akcím rádi připojíme, neboť součástí akce byl Tříkrálový koncert, na kterém vystoupili žáci Základní umělecké školy ve Slaném, a který proběhl 9.ledna v Klášteru bosých karmelitánů a byl vyvrcholením Tříkrálové sbírky.

Celá Tříkrálová sbírka 2019 byla ve Slaném završena Tříkrálovým koncertem, který proběhl 9. ledna v Klášteru bosých karmelitánů. Vystoupili zde žáci ZUŠ Slaný pod vedením svých vyučujících. Hosté měli možnost finančně přispět na Tříkrálovou sbírku do zapečetěných pokladniček. Vystoupení se neslo v duchu vánočních písní, které tak na okamžik prodloužily vánoční atmosféru. Svými výkony žáci ZUŠ Slaný nejen roztleskali publikum, ale také rozplakali tváře svým blízkých, kteří na ně byli právem pyšní. Na závěr koncertu si všichni přítomní společně zazpívali Tříkrálovou koledu, v rámci které koledníci symbolicky odložili své korunky, aby si je opět v příštím roce nasadili. Žáci, vyučující i hosté byly následně ředitelkou Farní charity Slaný, Ninou Kubištovou osobně pozváni na malé občerstvení.

“Ráda bych osobně poděkovala nejen žákům Základní umělecké školy, ale také panu řediteli Mgr. Martinovi Carvanovi za jeho ochotu a spolupráci při přípravě a realizaci Tříkrálového koncertu. Patří Vám mé velké DÍKY a těším se na další spolupráci!“