โหลดเกียรติบัตรอบรม Google 

นายประทีปแสง  พลรักษา

รองผอ.สพม.ชัยภูมิ

ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์

ผอ.สพม.ชัยภูมิ

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น 

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

     การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ในวันที่

26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

     ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน คิดเป็น 100%  ในรูปแบบ

ออนไซต์ และอบรมเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 161 คน โดยเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม 99 ปีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 100 คน เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 61 คน   ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบ  OBEC Content Center  ได้ และมีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้สื่อในระบบ OBEC Content Center เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและสามารถผลิตสื่อพร้อมทั้งทดสอบการนำสื่อเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center ได้  โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นผู้ใช้งานระบบ OBEC Content Center รวม 75 คน