Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov

Avtorica fotografij in videa: mag. Janja Košir

5. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji

Organizator: Društvo Bravo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani

Datum konference: petek in sobota, 28. in 29. september 2018

Kraj konference: Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Pomembni datumi

Rok za prijavo prispevkov: 15. maj 2018 - podaljšan do 31. maja 2018

Rok za oddajo prispevkov: 15. junij 2018 (avtorji, oglejte si Navodila za avtorje)

Rok za prijavo (in plačilo kotizacije) udeležencev konference: 7. september 2018 - podaljšano

O konferenci

Društvo Bravo s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizira peto mednarodno konferenco o specifičnih učnih težavah z naslovom »Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov«.

Na tokratni konferenci bomo obravnavali nekatere aktualne izzive, povezane s specifičnimi učnimi težavami (SUT), kot so sopojavljanje, dvojna izjemnost, manj spodbudno okolje in upoštevanje močnih področij.

Vsako leto beremo prispevke o neuspešnosti otrok s posebnimi potrebami na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), največji delež predstavljajo otroci z izrazitimi SUT oziroma primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Iz analize konkretnih rezultatov vseh devetošolcev s PPPU na NPZ leta 2015 pri matematiki (Kverh Žgur, 2016) in pri slovenskem jeziku (Kosec, 2016) je razvidno, da bi za izboljšanje njihovih izobraževalnih dosežkov morali upoštevati sopojavljanje drugih motenj, ki je prisotno pri številnih učencih s PPPU. V letnem poročilu o izvedbi NPZ v letu 2017 je poudarjeno pričakovanje, da naj bi bili rezultati otrok s posebnimi potrebami (OPP), tudi s PPPU, ki se šolajo v osnovnih šolah, primerljivi z uspešnostjo vrstnikov, a so pri vseh predmetih nižji. Tudi iz primerjave dosežkov pri NPZ v 6. in 9. razredu v letu 2017 je razvidno, da so se dosežki, kljub strokovni pomoči, ki so je bili ti otroci in mladostniki deležni, pri vseh predmetih znižali.

Med vsemi šolajočimi otroki in mladostniki pa so dvojno izjemni še posebej prikrajšana, napačno razumljena in zapostavljena skupina. Dvojno izjemni otroci in mladostniki s SUT imajo dobre potenciale, ki jim omogočajo na določenih področjih dobre dosežke, a imajo tudi primanjkljaje, zaradi katerih se soočajo s težavami pri klasičnih oblikah posredovanja svojega znanja in spretnosti.

Rezultati mednarodnih raziskav PISA in TIMSS 2015 nas opozarjajo, da otroci in mladostniki z nižjimi izobraževalnimi dosežki v primerjavi z vrstniki z višjimi izobraževalnimi dosežki pogosteje izhajajo iz družin, ki jim ne morejo nuditi ustrezne izobraževalne podpore.

Sklepamo lahko, da otroci in mladostniki s SUT doživljajo veliko frustracij, tesnobe, jeze in potrtosti zaradi konstantne izobraževalne neuspešnosti, zato je potrebno spremeniti to stanje in izboljšati njihovo učno učinkovitost ter zmožnost obvladovanja čustvenih izzivov. Ker so otroci in mladostniki s SUT pomembni za bodoči razvoj družbe, je iskanje možnosti za razvoj njihovih potencialov dobrobit za posameznika in za družbo. Prav zato je namen konference iskanje možnosti za pozitivne izide.

Na konferenci bomo šolski strokovni delavci ter osebe s specifičnimi učnimi težavami in starši predstavili dobro prakso z učinkovitimi strategijami odkrivanja, obravnave, poučevanja in socialnega vključevanja oseb z opisanimi kompleksnimi SUT, ki zmanjšujejo njihovo izobraževalno uspešnost kljub povprečnim in nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim.

Sodelovanje na konferenci so že potrdili sledeči tuji predavatelji: dr. Carol Goldfus, dr. Sven Lychatz, dr. Zrinjka Stančić, dr. Ann Clement Morrison, Maria Chiara Passolunghi ; in številni domači predavatelji.

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol, svetovalnim delavcem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem iz zdravstvenih, socialnih in drugih ustanov ter osebam s specifičnimi učnimi težavami in njihovim staršem.

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku. Predavanja tujih predavateljev bodo simultano prevajana.

Vsebinski sklopi konference

Avtorji bodo na konferenci prispevke predstavljali v naslednjih vsebinskih sklopih:

  • predstavitve raziskovalnih rezultatov v zvezi s specifičnimi učnimi težavami,
  • dobra praksa poučevanja v razredu, pri nivojskem pouku, dopolnilnem pouku, pri individualni ali skupinski obliki pomoči, dodatni strokovni pomoči ipd.,
  • druge oblike dela z otroki in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami,
  • življenjske zgodbe oseb s specifičnimi učnimi težavami,
  • izkušnje staršev pri delu z otrokom ali mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami ter njihovimi učitelji in drugimi strokovnimi delavci.

Zemljevid