ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ อักษรย่อประจำสถานศึกษา

“ศว.นว.”

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

เขตพื้นที่ให้บริการ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก และอุทัยธานี

เวลาให้บริการ เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งเน้นให้บริการกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป และประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การจัดกิจกรรมตรงต่อความต้องการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน