Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

CSM_REZULTATE.mp4

BENEFICIAR: Consiliul Superior al Magistraturii 

PARTENERI: Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii și Ministerul Justiției  

OBIECTIV GENERAL/ SCOP: Obiectivul general urmărit prin proiect este îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice. 

OBIECTIVE SPECIFICE:

-      Determinarea percepției publice și a cauzelor care au ca efect încrederea scăzută la nivelul opiniei publice, a justițiabililor și profesioniștilor din domeniul juridic cu privire la sistemul judiciar din România și la actului de justiție, precum și identificarea și sursele/canalele de informare utilizate cel mai frecvent de populație pentru a adapta politica de comunicare publică a sistemului;

-      Analiza modalității și mijloacelor de comunicare publică utilizate la nivelul sistemului judiciar (cine, ce atribuții are, cum procedează – ce mijloace și canale utilizează, ce nivel de pregătire are în domeniu) inclusiv a Ghidului privind relația sistemului judiciar cu mass-media, în vederea fundamentării unei noi strategii de comunicare; 

-      Elaborarea unei strategii de comunicare unitară la nivel de sistem, corelativ cu asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului din spațiul judiciar care are atribuții în domeniul comunicării publice/relația cu publicul, elaborarea unui plan de măsuri de intervenție coerentă și adaptat diverselor grupuri țintă în vederea creșterii încrederii publice în justiție, precum și a unei metodologii de monitorizare a nivelului de percepție și a cauzelor care îl generează;

-      Transparentizarea și clarificarea relaționării sistemului judiciar cu puterea executivă și legislativă- inclusiv din perspectiva recomandării Comisiei Europene în sensul asigurării unor premise clare privind respectul reciproc între instituții și respectarea independenței sistemului judiciar, cu mass-media, cu celelalte profesii juridice (în special avocați) prin elaborarea unor ghiduri de bune practici asumate bilateral;

-      Clarificarea poziționării judecătorilor și procurorilor în spațiul on-line media astfel încât să nu mai existe efecte negative cu privire la integritatea și imaginea sistemului judiciar, prin  elaborarea unui îndrumar în domeniu, inclusiv din perspectiva deontologiei profesionale;

-      Creșterea transparenței și accesibilității serviciilor furnizate de sistemul judiciar prin derularea unei campanii de informare a cetățenilor, redefinirea modului de utilizare a mediului on-line/social media, reconfigurarea web-site-urilor CSM/INM/SNG/IJ, ca principale surse de informare directă în mediul virtual, dezvoltarea prezenței în cadrul spațiului/platformelor social media, diversificarea mijloacelor/canalelor de comunicare a sistemul judiciar către public, inclusiv prin elaborarea unor materiale audio – video privind serviciile furnizate de instanțe/parchete, circuitul și modalitatea de soluționare a cererilor.

REZULTATE:

Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

1. Comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar;

2. Grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor;

3. Nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului. 

DATĂ DE ÎNCEPERE:

5 septembrie 2018

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE:

58 luni

VALOARE TOTALĂ:

Valoarea totală a proiectului care face obiectul contractului de finanțare este de 25.015.012 lei, din care 21.008.573,41 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.006.438,59 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului și a partenerilor. 

PRINCIPII ORIZONTALE:

Pe parcursul implementării proiectului se va avea în vedere cadrul strategic și legislativ în vigoare relevant pentru domeniul egalității de șanse, respectiv domeniul dezvoltării durabile, la nivel european și național.

Aceasta pagină web este cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.