Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Formare profesională în domeniul comunicării

Activitatile de formare a personalului care are atribuţii în domeniul comunicarii publice/relaţiei cu publicul in cadrul sistemului judiciar va vea in vedere cresterea gradului de pregatire profesionala si implementarea liniilor de actiune ale noii Strategii de comunicare si ale planului de masuri aferent. Activitaţile de formare se adreseaza judecatorilor, procurorilor, purtatorilor de cuvânt, personalului auxiliar, consilierilor/experţilor în comunicare din cadrul compartimentelor de comunicare/registratura, membri si personal din cadrul aparatului tehnic al CSM si INM/SNG/IJ, dupa cum urmeaza:

• 10 seminarii dedicate purtatorilor de cuvânt

• 14 seminarii dedicate judecatorilor si procurorilor (inclusiv 2 sesiuni de formare formatori);

• 2 seminarii deschise participarii membrilor si personalului din cadrul aparatului tehnic al CSM, respectiv INM/SNG/IJ.

• 8 seminare dedicate grefierilor de la instanţe;

• 2 seminare dedicate grefierilor de la parchet.

Tematica acestor sesiuni de formare se va contura plecând de la Strategia de comunicare elaborata in cadrul proiectului si a planului de masuri aferent. Prin urmare, conţinutul prezentarilor va avea aspecte comune pentru toate grupurile profesionale vizate de proiect, dar si elemente adaptate nevoilor de formare ale participanţilor din fiecare grup ţinta (purtatori de cuvânt, magistraţi, personal al instituţiilor centrale, personal auxiliar din cadrul instanţelor si parchetelor).

Fiecare eveniment de formare va include, în mod obligatoriu, cumulativ, următoarele măsuri minime:

- Dezvoltare durabilă - o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice;

- Egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen - o secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârsta, orientare sexuală; materialele elaborate în scopul asigurării vizibilității proiectului pot conține mesaje scurte care promovează egalitatea de șanse.

Tot in cadrul acestei activitati mai sunt prevăzute:

  • Dezvoltarea si operaţionalizarea unui modul de instruire în sistem on-line (elearning) în domeniul comunicarii. Modulul de formare profesionala în domeniul comunicarii vizeaza asigurarea cadrului de formare profesionala in domeniu dupa finalizarea proiectului. Materialele elaborate în cadrul modulului de e-learning vor fi disponibile atât formatorilor selectaţi pentru moderarea activitaţilor de formare profesionala care vor fi derulate de catre INM/SNG ulterior finalizarii proiectului, cat si participanţilor la aceste activitaţi.
  • Infiinţarea unei biblioteci on-line în domeniul comunicarii. Biblioteca va reprezenta un centru de documentare pentru purtatorii de cuvant si departamentele de comunicare publica din cadrul sistemului judiciar, disponibilă până la finalul perioadei de implementare a proiectului.
  • Organizarea a 4 stagii de formare în state membre UE si la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru purtatori de cuvânt si magistraţi. Obiectivul misiunilor va consta in dezbaterea unor aspecte privind comunicarea la nivelul sistemului judiciar, elaborarea de sondaje la nivelul sistemelor judiciare, modalitatea de organizare si functionare a departamentelor de comunicare, activitatea purtatorilor de cuvant.