Šablony pro NNO

Vážené organizace, pracující s dětmi a mladými lidmi,

v současné době se otevírá nová možnost pro získání finančních prostředků na vaši činnost. Jedná se převážně o prostředky z rozpočtu EU, resp. Evropského sociálního fondu a to z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pro NNO je lákavé především to, že se jedná o zjednodušené projekty, tzv. šablony, které jsou po administrativní stránce dostupné i malým organizacím. MŠMT, které řídí celý operační program, si je vědomo, že čerpání prostředků z ESF bývá velmi administrativně náročné, a proto připravilo tuto zjednodušenou možnost. V tuto chvíli probíhá průzkum zájmu o šablony ze strany NNO, věnujte prosím pozornost textu níže.

Co jsou to šablony pro NNO?

Celé to funguje tak, že MŠMT nejdříve identifikuje potřeby v terénu, pak se snaží popsat aktivity, které by vedly k uspokojení potřeb co největšího počtu žadatelů a zároveň by byly v souladu s cíli operačního programu. Následně vytvoří „šablony“ a nabídne je NNO k využití.

Výhoda zjednodušeného vykazování výdajů je mj. ta, že příjemce nedokládá seznam skutečných nákladů, ale pouze důkazy o tom, že aktivita proběhla. Prostředky, které organizace přijme, může zčásti použít na realizaci a administraci jednotlivých aktivit, zbytek může vyplatit, například na DPP přímým realizátorům (vedoucím apod.).

Takováto podpora již proběhla ve školách. Začátkem příštího roku budou vyhlášeny šablony, které budou určeny mj. pro zájmové vzdělávání, tedy hlavně pro domy dětí a mládeže.

Jako členové monitorovacího výboru OP VVV, nominovaní seskupením NNO Partnerství 2014+ jsme dlouho usilovali o to, aby podpora vzdělávání nešla pouze institucím, zapsaným ve školském rejstříku, ale i organizacím, které pracují s dětmi a mládeží mimo školu.

Poprvé se nám to povedlo ve výzvě Budování kapacit II, kde se někteří z vás ucházeli o podporu pro vytvoření a pilotáže vzdělávacích programů. Další příležitostí by mohla být zamýšlená výzva šablon pro NNO.

Šablony pro NNO budou vycházet z již realizovaných šablon pro školy. Výhoda tohoto postupu je ta, že způsob kalkulace jejich jednotkové ceny jsou již projednány a schváleny Evropskou komisí. Jednání se již tedy nepovedou o způsobu kalkulace ceny, ale spíše o úpravách jejich obsahu, který bude specifický oproti školnímu prostředí.

Průzkum zájmu o šablony pro NNO

Aby MŠMT vědělo, jaký by byl o případnou výzvu zájem, požádalo nás, abychom provedli průzkum v terénu a oslovili maximum organizací, které dlouhodobě a celoročně pracují s dětmi a mladými lidmi. Pokud takovou organizací jste, věnujte, prosím, následujícím řádkům pozornost, následně vstupte do formuláře a vyplňte údaje o počtu šablon, o které máte zájem, stejně tak i vaše kontaktní údaje.

Na základě sebraných dat se pokusí MŠMT vyčlenit určitý objem finančních prostředků a vyhlásit nesoutěžní výzvu. Každý, kdo splní požadavky výzvy, dostane finanční podporu. Právě proto, aby se co nejpřesněji povedlo stanovit objem vyčleněných financí, je zapotřebí odhad zájmu. V případě, že se sejde požadavek, který je nad rámec možností, bude MŠMT hledat nějaký přijatelný klíč, jak objem prostředků na jednu organizaci omezit. Je nám jasné, že projevený zájem ze strany organizací vyplněním formuláře není a nemůže být závazný, protože ani informace o šablonách nejsou zcela detailní a nejsou známy všechny podrobnosti, které mohou mít pro vaše rozhodnutí se zapojit, zásadní vliv. Délka realizace projektu bude 24 měsíců. Berte to, prosím v potaz při co nejpřesnějším odhadu počtu šablon, které byste dokázali využít.

Pro šíření této informace jsme se obrátili na nám známé střešní organizace s prosbou o šíření ke svým členům. Předpokládáme, že MŠMT uplatní stejné pravidlo jako v národních dotačních titulech, administrovaných odborem pro mládež. Žadatelem může být pouze taková nezisková organizace, která má v účelu zakotvenou práci s dětmi a mládeží nebo práci pro děti a mládež. U spolků s pobočnými spolky žádá pouze hlavní spolek za všechny své spolky pobočné. Sám pobočný spolek žadatelem být nemůže. Podle stejné logiky, prosím vyplňujte tabulku zájmu.

Sběr dat byl již ukončen!

Formulář, prosím, vyplňte do 10. prosince 2017 do 23:59


Nejste si jisti, zda můžete formulář vyplnit? Zde je několik příkladů:

Příklad 1: Jsem skautské středisko a dozvím se o možnosti podpory prostřednictvím šablon. Pošlu informaci na ústředí a požádám je o zprostředkování informace do průzkumu. Ústředí tak učiní souhrnně za všechna svá střediska, která projevila zájem.

Příklad 2: Jsem spolek, který nemá žádné další pobočné spolky. V případě zájmu vyplním údaje do průzkumu a jsem možným budoucím příjemcem.

Příklad 3: Jsem obecně prospěšná společnost (o.p.s.) nebo ústav. Nemám členy, ale pravidelně pracuji s neorganizovanými dětmi či mládeží. Provozuji několik klubů po republice. Jelikož tyto kluby nemají vlastní právní subjektivitu, jsem možným budoucím žadatelem. Vyplním data souhrnně za všechny kluby.

Připravené šablony pro NNO

Níže uvádíme popis 5 zamýšlených šablon. U každé šablony je uvedená odhadovaná jednotková cena. Dále je popsáno, co je jejím věcným obsahem a jak se cena kalkuluje.

1) KLUBY

 • S třemi možnými tematickými zaměřeními (občanství, badatelství, praktické dovednosti)
 • 24 hodin / 15 000 Kč a jejich násobky

Může se jednat o kroužek, klub, oddílovou činnost. Tato aktivita může vzniknout zcela nová nebo, a to bude asi častější případ, se do již stávající aktivity organizace začlení nová, požadovaná témata, motivace, zaměření. Počet dětí v jednom „klubu“ musí být vyšší než 6. Minimální počet vedoucích na jeden „klub“ je jeden na 6 dětí. Podmínkou je začlenění dětí ohrožených školním neúspěchem, takové děti identifikuje sama organizace. Šablonu je možno zvolit vícenásobně – tedy např. mám-li v kroužku 12 a více dětí a 2 vedoucí, mohu ji zvolit dvakrát. Stejně tak pracuji-li s „klubem“ 48 hodin a více, vyberu si šablonu 2x.

>>Detailní popis šablony ZDE<<

2) VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V NFV

 • 8, 16, 24, 80 hodin / 400 Kč na hodinu

Vedoucí kroužků, oddílů, klubů, družin apod. absolvují kurz, akreditovaný v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), který je zaměřený na rozvoj v oblastech uvedených níže. Minimální délka kurzu je 8 hodin, max. 80 hodin.

• čtenářská gramotnost;

• matematická gramotnost;

• cizí jazyky;

• mentoring;

• podnikavost;

• inkluze/společné vzdělávání;

• nadaní žáci;

• projektová výuka;

• polytechnické vzdělávání;

• environmentální výchova;

• rozvoj občanských a sociálních kompetencí;

• kulturní povědomí a vyjádření

• pohybová kultura, zdraví a zdravý životní styl

• využití ICT ve vzdělávání;

>>Detailní popis šablony ZDE<<

3) SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PRACOVNÍKŮ V NFV

  • 2 pracovníci NFV vzájemně či mezi nimi a učiteli
  • 2 lidé po 16 hodin / 8000 Kč

Dva vedoucí se scházejí a vyměňují si zkušenosti s vedením oddílu, kroužku, skupiny, družiny apod. Nebo jeden vedoucí a jeden učitel.

>>Detailní popis šablony ZDE<<

4) TANDEMOVÁ VÝUKA

 • 2 pracovníci NFV společně či jeden pracovník NFV a jeden učitel
 • 2 lidé po 24 hodinách / 9000 Kč

Dva vedoucí spolupracují na vedení oddílu, kroužku, družiny… Aktivitu společně připravují, vedou i vyhodnocují. Je možná i varianta vedoucí a učitel. Vedoucí pak spolupracuje s učitelem ve výuce ve škole, učitel pak společně s vedoucím vede mimoškolní aktivitu.

>>Detailní popis šablony ZDE<<

5) ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD

 • 1 mentor pracovník NFV učí 2 méně zkušené pracovníky NFV)
 • 2x 6 hodin / 5000 Kč

Jeden zkušený vedoucí učí dva méně zkušené vedoucí v oblastech:

• čtenářská gramotnost;

• matematická gramotnost;

• cizí jazyky;

• podnikavost;

• inkluze/společné vzdělávání;

• projektová výuka;

• polytechnické vzdělávání;

• environmentální výchova;

• rozvoj občanských a sociálních kompetencí;

• kulturní povědomí a vyjádření

• pohybová kultura, zdraví a zdravý životní styl

• využití ICT ve vzdělávání;

>>Detailní popis šablony ZDE<<

Kontakt:

V případě nejasností se na nás můžete obrátit. Pokud budeme vědět, rádi odpovíme, či se budeme pídit, po co nejpřesnější odpovědi.