EXPLICACIÓ APORTACIONS FAMÍLIES 22-23
codis aportacions 2223.jpg
 • Acordat en Consell Escolar.

 • Segons les Instruccions per al curs 2022-2023 de la Conselleria no es fa cap referència a la reducció d'aquesta aportació per a famílies nombroses.

 • Recordau que tot el material que utilitza l'alumnat al centre es compra gràcies a l'aportació que feis les famílies a principi de curs. L'aportació és voluntària.

 • Aquesta aportació inclou tot el material fungible que s’empra durant el curs: llapis, gomes, quaderns, carpetes, estoig, material projectes d’aula, material de tallers, material per a les especialitats, material informàtic bàsic, agenda escolar (3r, 4t, 5è i 6è) i material per a projectes de centre.

 • A P4 i P5 es fa un material propi per anglès que té un cost d’11€ i es suma a l’aportació per a material (TOTAL → 96€).

 • A 1r i 2n es fa un material propi per anglès que té un cost de 12€ i es suma a l’aportació per a material (TOTAL → 87€).

 • A 3r es fa un material propi per anglès que té un cost de 10€ i es suma a l’aportació per a material (TOTAL → 85€).

 • Per a l’alumnat de primària el centre comprarà els llibres reutilitzables, llicències digitals, material de robòtica i material didàctic innovador triats en claustre i que està finançat pel Programa de Finançament de llibres de text i material didàctic de la Conselleria d’Educació i Universitat.

 • El llibres no reutilitzables les compraran les famílies on considerin.

 • Les famílies amb dificultats econòmiques cal que, dins el mes de setembre, es posin en contacte amb la direcció/secretaria del centre per cercar vies per realitzar l'aportació de manera escalonada.


Vos recordam com fer l’aportació:


 • Si teniu compte a CAIXABANK:

 • Banca online: accediu al portal amb les vostres credencials, anau a transferències, seleccionar Pagament a tercers, introduir els 7 darrers dígits del codi de barres, comprovar i validar, sortirà el concepte i import i a remitent introduïm el nom i llinatges del vostre fill/a.

 • A través del caixer amb el codi de barres proporcionat. El codi de barres s’ha d’imprimir o també es pot fer duent-lo a la pantalla del mòbil.

 • Des de qualsevol altra entitat:

 • Transferència online al compte: ES23 2100 0785 2102 0000 3954

 • A través del caixer de Caixabank amb qualsevol targeta (no fa falta que sigui de Caixabank, pot ser de qualsevol altra entitat) mitjançant el codi de barres pertinent que vos adjuntam. El codi de barres s’ha d’imprimir o també es pot fer duent-lo a la pantalla del mòbil.


Llistat llibres de text i llibres fungibles 22-23