Un projecte basat en la neurociència

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge, i cada alumne aprèn de manera diferent, perquè ni tots els alumnes tenen els mateixos interessos ni el mateix desenvolupament dels seus talents.

El projecte Encaix està dissenyat des de la perspectiva neurodidàctica amb l’objectiu de facilitar estratègies pedagògiques per a estimular totes les intel·ligències de la persona i que l’alumne sigui creatiu i competent emocionalment. Els diferents programes del projecte busquen arribar a l’excel·lència de l’alumne segons les seves capacitats i potencialitats personals.

Els talents de cada nen o nena s’associen a les diferents intel·ligències de les persones. Aquestes intel·ligències són les següents:

- Lògica - matemàtica

- Lingüística

- Espacial

- Corporal – cinestèsica

- Naturalista

- Musical

- Interpersonal

- Intrapersonal

- Existencial - espiritual

En el projecte Encaix, els objectius d’aprenentatge i desenvolupament de les competències i habilitats, s’assoleixen en diferents entorns educatius basats en contextos de la vida real, personalitzant en cada alumne segons els seus potencials, habilitats personals i fortaleses de les seves intel·ligències singulars.

El mestre ajuda l’alumne, l’acompanya i “coopera” amb ell en el seu camí de descoberta i d’interiorització dels seus aprenentatges.

El projecte Encaix aprofita la capacitat d’aprendre i l’adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida. El mestre l’ajuda, a través de l’estimulació primerenca i el Mindfulness, en la bona organització neuronal i la capacitat d’incentivació pels aprenentatges futurs.

La manipulació, l’experimentació, l’observació i l’activació dels sentits i les actituds, en un context de joc són sempre presents en les dinàmiques del projecte Encaix. Aquestes estratègies es desenvolupen tant en l’aprenentatge cooperatiu, com en les activitats individuals.


Si vols saber més, contacta amb nosaltres