LICEUM ASTRID

REKRUTACJA PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA ROK SZKOLNY 24/25

Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. 

Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców


WYBIERZ WŁASNĄ DROGĘ EDUKACJI

Liceum Astrid w Warszawie jest niepublicznym liceum ogólnokształcącym z uprawnieniami szkoły publicznej. 

Nasi uczniowie spełniają obowiązek szkolny poza szkołą, w tzw. edukacji domowej.

Mogą to realizować w różnych formatach:

Wybierz odpowiadającą Ci formę i zapisz sie do Liceum Astrid.

289 LO ASTRID

W dniu 19 czerwca 2017 r. Fundacja DZIECI MAJĄ GŁOS  nadała Statut Liceum Astrid, który po zmianach w styczniu 2019 otrzymał następujące brzmienie: Statut z 28 stycznia 2019 r.

1. Głównym zadaniem Liceum jest tworzenie warunków umożliwiających uczniom rozwój osobisty z poszanowaniem ich godności, wolności światopoglądowej oraz uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów i ich rodziców.

2. W swojej działalności Liceum kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia. Zakłada się współdziałanie wszystkich członków społeczności szkolnej na rzecz dobra uczniów.

3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Liceum i organizacji działających w Liceum, prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.


Współpracujemy z: