ERASMUS+

Osnovna šola Bršljin v šolskem letu 2019/2020 začenja z novim dvoletnim Erasmus+ projektom. Tokrat smo partnerska šola v projektu STRIVE, ki ga koordinira šola St. Benedict College Middle School Kirkop z Malte. V projektu sodelujeta še šoli iz Litve (Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija) in Turčije (Bereket Yatili Bölge Ortaokulu).

STRIVE (Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education) je projekt namenjen učiteljem, ki bodo skozi dodatna izobraževanja in spremljanje praks v drugih državah razvijali ter izmenjevali aktivnosti dobre poučevalne prakse v multikulturnih oddelkih matične šole. Prioriteta projekta je socialna inkluzija učencev iz tujejezičnih kulturnih okolij in podpora učiteljem pri izzivih, ki jih prinašajo migracije. Tako učitelji kot učenci bodo uporabljali e-Twinning portal in računalniška orodja, ki jih podpira mednarodna plaftorma.

Oktobra 2019 je načrtovano prvo srečanje s partnerji preko Skypa. Dogovorili se bomo o obveznostih in prvih delovnih nalogah. Decembra 2019 bo potekalo petdnevno izobraževanje na Malti, ki se ga bosta udeležila po dva učitelja iz vsake države partnerice, marca 2020 pa petdnevno izobraževanje v Sloveniji. Po uvodnih izobraževanjih bo aprila 2020 potekalo tridnevno spremljanje aktivnosti v oddelkih na OŠ Bršljin. V vmesnem obdobju so predvidene mesečne naloge preko e-Twinninga in Skypa ter sprotne evalvacije dela z učenci. V šolskem letu 2020/2021 so načrtovane aktivnosti na šoli v Litvi in Turčiji.

ERASMUS+

Primary school Bršljin in starting a new two-year Erasmus + project in the 2019/2020 school year. This time, we are a partner school in the project called STRIVE, which is coordinated by St. Benedict Colledge Middle School Kirkopz from Malta. The project also includes a school from Lithuania (Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija) and a school from Turkey (Bereket Yatili Bölge Ortaokulu).

STRIVE (Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education) is a project that is intended for teachers who, through additional education and monitoring practice in other countries, will develop and exchange good teaching practices in their home school´s multicultural classrooms. The priority of the project is the social inclusion of students from foreign-language cultural backgrounds and the support for teachers in the challenges brought by migration. Both teachers and students will use the e-Twinning portal and computer tools supported by international platforms.

In October 2019, the first meeting with partners via Skype is planned. We will agree on the obligations and the first work tasks. In December 2019, there will be a five-day education in Malta, attended by two teachers from each partner country, and in March 2020 a five-day education in Slovenia. After the introductory trainings, in April 2020, there will be a three-day follow up activities in classrooms at Primary school Bršljin. In the meantime, monthly activities through e-Twinning and Skype are planned as well as evaluation of work with students. In the 2020/2021 school year, activities are planned at schools in Lithuania and Turkey.