Week 11:

Learning Resources

Congratulations to the Graduating Class of 2020!! If you missed this weekend's Nationwide Graduation, you can see it below on YouTube, including a heartfelt speech from former President Barack Obama.

How to Use this Website

This website is for families, students, and educators to use while we are all learning at home.

The lessons are flexible so that you can use them however you like, and however you need to. They are aligned to the state standards, and are multi-lingual and multi-cultural

Students, if you have work to do assigned by your teacher, you can look through the resources here if you have extra time. If you don't, you can pace yourself through these lessons this week.

Family members and older siblings helping younger siblings, there are many videos that give you "how-to" for each of the lessons. We know "homeschooling" and becoming a teacher overnight isn't easy.

Educators, at the "Educators Resources" tab you will find lesson and unit planning for each of the contents at each grade level. They are here as a resource to inspire or to use for your own classrooms. Each content area has a contact for more questions!

We ask that you just give the lessons a try, and do a bit of everything each day: deep thinking, reading, writing, art making, math, and movement. It's important for us to move our bodies and care for our emotional selves everyday.

Remember to take deep breaths, relax, and try to have fun with the activities!

Teachers, if you'd like to use any or all of this content to support your students this week, please do so!

Click on your grade level and find activities for each day of this week.

This website is about you! Send us your thoughts and recommendations about the site and the material at remotelearning@bostonpublicschools.org . We can't wait to hear from you!

Como utilizar este sitio web:

Este sitio web es para las familias, estudiantes y educadores mientras todos aprendemos en casa.

Están alineados con los estándares estatales y son multilingües y multiculturales.

Las lecciones son flexibles para que puedas usarlas como quieras y como necesites.

Estudiantes, si tiene un trabajo asignado por su maestro, puede consultar los recursos aquí si tiene tiempo extra.

Miembros de la familia y hermanos mayores que ayudan a los hermanos menores, hay muchos videos que le dan "cómo hacerlo" para cada una de las lecciones. Sabemos "educación en el hogar" y convertirse en maestro de la noche a la mañana no es fácil.

Le pedimos que pruebe las lecciones y haga un poco de todo cada día: pensamiento profundo, lectura, escritura, creación de arte, matemáticas y movimiento. Es importante para nosotros mover nuestros cuerpos y cuidar nuestro ser emocional todos los días.

¡Recuerde respirar profundamente, relajarse e intentar divertirse con las actividades!

Maestro/as, si desean usar alguno o todo este contenido para apoyar a sus estudiantes esta semana, ¡por favor hágalo!

Haga clic en su nivel de grado y encuentre actividades para cada día de esta semana.

Kouman pou itilize sit sa a:

Sit entènèt sa a se pou fanmi yo, elèv yo, ak edikatè yo itilize pandan ke nou tout ap aprann nan kay la.

Yo aliyen ak estanda eta a, epi yo milti-lang ak milti-kiltirèl.

Leson yo fleksib pou ke ou ka itilize yo sepandan ou renmen, ak sepandan ou bezwen.

Elèv yo, si ou gen travay pou w fè pwofesè ou bay yo, ou ka gade nan resous yo isit la si ou gen plis tan.

Manm fanmi yo ak pi gran frè ak sè ede ti frè ak sè, gen anpil videyo ki ba ou "ki jan-a" pou chak nan leson yo. Nou konnen "lekòl nan kay" ak vin yon pwofesè lannwit lan se pa fasil.

Nou mande ke ou jis bay leson yo yon eseye, epi fè yon ti jan nan tout bagay chak jou: panse gwo twou san fon, lekti, ekri, fè atizay, matematik, ak mouvman. Li enpòtan pou nou pou avanse pou pi kò nou yo ak tèt emosyonèl nou chak jou.

Sonje pou pran souf pwofon, detann ou, epi eseye pran plezi ak aktivite yo!

Pwofesè yo, si ou ta renmen itilize nenpòt oswa tout kontni sa a pou sipòte elèv ou yo semèn sa a, tanpri fè sa!

Klike sou nivo klas ou epi jwenn aktivite pou chak jou nan semèn antye sa a.

Sida loo isticmaalo boggan:

Websaydhkan waxaa loogu talagalay qoysaska, ardayda, iyo barayaasha inay isticmaalaan inta aan guriga wax ku baranayno.

Waxay ku toosan yihiin heerarka gobolka, waana dhaqan iyo luqado fara badan iyo dhaqammo badan.

Casharradu way dabacsan yihiin si aad ugu adeegsan karto si kasta oo aad rabto, iyo si kasta oo aad u baahan tahay.

Ardayda, haddii aad leedahay shaqo aad qabatid oo uu macallinku u xilsaaray, waad ka eegi kartaa agabyada halkan haddii aad haysatid waqti dheeri ah.

Xubnaha qoyska iyo walaalaha ka waaweyn ee caawinaya walaalaha da'da yar, waxaa jira fiidiyooyin badan oo ku siinaya "sida loo sameeyo" cashar kasta. Waan ognahay "iskuul-dhigashada" iyo noqoshada macallin habeennimo ma fududa.

Waxaan kaa codsaneynaa inaad casharada siiso iskuday, iskuna day wax kasta maalin kasta: fikir qoto dheer, aqrin, qoris, farshaxanka, xisaabta, iyo dhaqdhaqaaqa. Muhiim ayey noo tahay inaan dhaqdhaqaaqno jirkeena iyo nafteena nafteena maalin kasta.

Xusuusnow inaad si qoto dheer u neefsato, is dejiso, oo isku day inaad ku madadaasho nashaadaadka!

Macallimiinta, haddii aad jeceshahay inaad isticmaasho mid ama dhammaan waxyaabaha ku jira si aad u taageerto ardayda toddobaadkan, fadlan sidaas yeel!

Guji heerkaaga fasalka oo u hel waxqabadyo maalin kasta oo toddobaadkan ah.

Làm thế nào để sử dụng trang web này:

Trang web này dành cho gia đình, sinh viên và các nhà giáo dục sử dụng trong khi tất cả chúng ta đang học ở nhà.

Chúng phù hợp với các tiêu chuẩn của nhà nước, và đa ngôn ngữ và đa văn hóa.

Các bài học rất linh hoạt để bạn có thể sử dụng chúng theo cách bạn muốn, và tuy nhiên bạn cần.

Sinh viên, nếu bạn có công việc phải làm bởi giáo viên của bạn, bạn có thể xem qua các tài nguyên ở đây nếu bạn có thêm thời gian.

Các thành viên trong gia đình và anh chị em giúp đỡ các anh chị em, có rất nhiều video cung cấp cho bạn "cách thực hiện" cho mỗi bài học. Chúng tôi biết "học tại nhà" và trở thành giáo viên qua đêm không phải là điều dễ dàng.

Chúng tôi yêu cầu bạn chỉ cần thử các bài học và làm một chút mọi thứ mỗi ngày: suy nghĩ sâu sắc, đọc, viết, làm nghệ thuật, toán học và chuyển động. Điều quan trọng đối với chúng ta là di chuyển cơ thể và bản thân cảm xúc hàng ngày.

Hãy nhớ hít thở sâu, thư giãn và cố gắng vui vẻ với các hoạt động!

Giáo viên, nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ hoặc tất cả nội dung này để hỗ trợ học sinh của bạn trong tuần này, xin vui lòng làm như vậy!

Nhấp vào cấp lớp của bạn và tìm các hoạt động cho mỗi ngày trong cả tuần này.


Explanation of Standards for Families

The Department of Elementary & Secondary Education (DESE) has released guidance for schools and teachers around remote learning. The guidance includes "further defining the recommended elements of a quality remote learning program, including a focus on teaching the content standards most critical for student success in the next grade level." The educators dedicated to building the learning materials on this website have begun to address these standards for students and teachers. On each grade level page, you find a reference to the standards connected to the instructional materials of the day or week. If you would like to read more about the recent DESE communication, please click here: DESE Remote Learning Guidance April 2020 or Contact us at: remotelearning@bostonpublicschools.org

Digital Resources

Log in to Clever to find these recommended apps and more:

 • Sora by Overdrive (K-12): read e-books and audiobooks from the Boston Public Library and other Massachusetts libraries.

 • BPS Virtual Learning Commons (K-12): access BPS’s library resources across many subject areas.

 • Tumblebooks (K-5): read kid-friendly interactive picture books.

 • Adobe Spark (4-12): create videos, web pages, and images to share with your friends, family, and school.

 • Khan Academy (7-12): explore online courses on a wide variety of subjects.

Tips for Students

 1. Work with a friend or trusted adult to make a daily schedule and try your best to stick to it.

 2. Try to find a comfortable space that has few distractions.

 3. Don’t try to do too much. This is a stressful time for all of us. If you are feeling stressed, take a break: It’s ok.

 4. Try to finish all assignments (online/non-online) on time, but understand that it will take a little bit of time to get used to learning online.

 5. Check in with your teachers regularly.

 6. Do your best to stay away from TV, TikTok, social media, YouTube, or multi-tasking when working.

 7. If you do not understand your assignments, please contact your teachers or Principal.

 8. Don’t forget to eat, sleep, and exercise! Breakfast/lunch are available for pick-up at these locations, Monday - Friday.

 9. Take a quick break from the screen every 30 minutes.

Tips for Caregivers


 1. Set a weekly and daily schedule.

 • Involve your student in creating the schedule, expectations, and goals. Ask them about what they have been assigned or what they would like to learn about.

 • Build in breaks, outdoor time, meals, and social time.

 1. There are a lot of virtual learning apps available. Check reviews from Common Sense Media to see what others are saying about the app.

 2. Be mindful of the amount of time your child spends on technology. Alternate online learning with “unplugged” (non-online) activities such as reading, crafts, board games, and other activities.

 3. Be realistic about goals and expectations. This is a stressful time for all of us; it is more important to have peace of mind than getting anxious over not completing a task. Everyone -- including kids -- needs some unstructured time.

 4. Please aid your child in navigating their classes online. Sometimes, it takes a little bit of time to get used to learning online.

 5. If possible, provide a distraction-free environment for your child to work with a desk and a chair.

 6. If you have any questions, please contact your child’s teacher/school or visit bostonpublicschools.org/coronavirus.

 7. Check out some additional tips, including taking a break from the news when you need it.

What is Google Classroom?

Google Classroom is an online classroom where students can access resources and assignments shared by their teachers.

How does my child access Google Classroom at home?

Google Classroom can be accessed on any internet-enabled device including computers, Chromebooks, and smartphones.

Students login using their BPS Gmail (______@bostonk12.org) and BPS password. Unsure about your student’s email or password? Check out our tip sheet or contact our BPSTechnology Help Desk: 617-635-9200.

📱 From your phone:

Go to the App Store or Google Play Store from your device and install “Google Classroom” app. Please use your BPS Gmail account to sign in for the first time.

💻 From a computer:

Open your browser, log into your BPS Gmail account, and go to classroom.google.com.

We recommend watching the videos below in your desired language to see how to join a classroom.

More questions? Visit the Google Classroom help page.


What is Clever?

What is Clever?

Clever is a “portal” where you can access many apps used by your student’s school or classroom teacher(s). Visit www.bostonpublicschools.org/backpack to access Clever.

How can my student login?

There are two ways to access Clever:

 • use your BPS Gmail and password

 • sign in with a Clever Badge

Option 1: Use your BPS Gmail and password.

 1. Go to www.clever.com/in/bostonpublic.

 2. Press the "Log in with Google" button. You should login with your BPS Gmail and password.

Option 2: Sign in with a Clever Badge.

On a BPS-managed Chromebook

Turn on the Chromebook and click “Next” at the login screen to be presented with the camera window. If students want to login with their Gmail account, they should click “Sign in with a different account” instead.

On Mac and Windows Devices

Go to the Clever login screen by visiting www.clever.com/in/bostonpublic. Click the QR code icon to the right of the "Login with Google" button to be presented with the camera window.

On an iOS Device

Download the Clever app from the App Store on your iOS device. Once installed, badges can be used to log into Clever.

You cannot login to backpack from the Safari or Chrome browsers on an iPad. You must also download and install the learning application on your iOS device.

On an Android Device

The Clever app is not available for Android devices, but you can still access Clever using Badges on an Android device by visiting www.clever.com/in/bostonpublic through a web browser.

Tip: Visit Clever Support for more information about Badges.


Need more help? Check out this tutorial on Clever.