Carousel imageCarousel imageCarousel image
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าว

นายพิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายยุทธนา สำราญกิจ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เบอร์โทรติดต่อโดยตรงกลุ่มบริหารงานบุคคล02-354-5256e-mailpersonnel@bkkp.go.th
หน่วยงานการศึกษา

องค์กรหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

องค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

และ องค์กรมหาชน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)
คุรุสภา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์