ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าว
เบอร์โทรติดต่อโดยตรงกลุ่มบริหารงานบุคคล02-354-5256e-mailpersonnel@bkkp.go.th

หน่วยงาน

การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

องค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ 

และ องค์กรมหาชน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ