Klagomålsrutiner

Klagomålsrutiner

Enligt Skollagen ska huvudmannen som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet upprättat följande skriftliga klagomålsrutiner. Skollagen säger:

”4 kap. Kvalitet och inflytande”

Rutiner för klagomål

8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna skall lämnas på lämpligt sätt.

  • Möjligheten att lämna synpunkter och framföra klagomål
  • är en del skolans aktiva kvalitets- och förbättringsarbete.
  • Alla synpunkter som lämnas skall tas emot med respekt mot
  • den som lämnar dem och inte bemötas med kritik.
  • Den som lämnar synpunkter ska känna att Åryds Friskola
  • är intresserade av att ta emot all form av konstruktiv kritik.

Kontaktvägarna skall vara korta och det skall vara möjligt att framföra synpunkter till alla som arbetar på skolan eller som ingår i styrelsen. Vår önskan och strävan är att synpunkter och klagomål i första hand framförs till den person det gäller eller till den person som ansvarar för det område klagomålet gäller.

Den lärare, annan personal, rektor eller styrelseledamot som tar emot ett klagomål ska tala om hur han/hon tänker hantera de synpunkter som framkommit, informera om skolans klagomålsrutiner och att om den som klagar inte känner sig nöjd har möjlighet att vända sig vidare till rektor eller styrelse.

Skriftliga klagomål bör besvaras skriftligt i första hand av den det är ställt till.

Rektorn skall informeras om alla klagomål som gäller utbildningen. Rektorn avgör ärendets vidare handläggning, informerar styrelsen och vid behov samråder med styrelsen samt ansvarar för dokumentationen.

Beslutad av styrelsen för Åryds Friskola, ideell förening.

Tryck ut blanketten nedan, fyll i och lämna in den till berör personal på skolan.

Blankett – Synpunkter