Verksamhetsberättelse

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse

För Åryds Friskola Ideell Förening 2021-10-28

Åryds Friskola bedriver grundskoleverksamhet från F till 6:e klass och fritidsverksamhet.

Läsåret HT 2021 – VT 2022 har vi klasserna F-1, 2-3 samt 4-6.

Totalt elvevantal på skolan är 45 st. Det är 32 elever inskrivna på fritids. Personal:

Tyvärr har vi under sommaren erhållit Monas uppsägning av sin tjänst. Efter utlysning av tjänsten erhöll vi tre kandidater som var på intervju. Vi erbjöd en kandidat tjänsten men tyvärr erhöll denne en tjänst närmare sitt hem och tackade därmed nej till oss.

För att erhålla lugn och trygghet för såväl personal som elever togs därför beslut om att göra förändringar inom personalgruppen.

Lärare för F-1 är Jenny. Hon har arbetat många år på skolan och besitter såväl kunskap som ett mycket gott förtroende hos eleverna. Lärare för 2-3 är Anna och för 4-6 är det Mårten.

På fritids arbetar John, Ida, Christina samt nyrekryterade Carolin. John och Ida har fortsatt sina helstidstjänster medans Christina har fått ökad tjänst från 50% till 80%. Carolin arbetar 50% som slöjdlärare i Bräkne-Hoby och 50% hos oss. Carolin är både på fritids och slöjdlärare. John och Ida har i sin tjänst på fritids även gymnastik. All fritidspersonal arbetar precis som förut som resurser till lärarna under skoltid.

Varje klass har fortsatt en lärare och en resurs till sitt förfogande.

Rektor:

Mårten är fortsatt Rektor på skolan och har nu genomgått första året utav tre på sin utbildning. Rektorstjänsten är fortsatt bestående av de uppgifter som styrs av skollagen. Övriga arbetsuppgifter sköts av styrelsen.

Mårten i egenskap av rektor besitter beslutsrätten i enlighet med skollagen. Övriga händelser:

Den 1:e juli 2020 övertogs de gamla skolbyggnaderna från Karlshamns kommun. Efter ett intensivt renoverings och upprustningsarbete under hösten 2020 stod skolan redo för att ta emot eleverna till terminsstarten den 12:e Januari 2021.

Mindre renoveringsarbeten fortgår löpande och under våren/sommaren 2022 kommer trapphuset i stenbyggnaden och utemiljön att ses över.

Bilaga 1

Både elever och lärare trivs mycket bra i den nya skolan som även har gett oss en mycket mer funktionell skolmiljö.

Fortsatt sköts städ och vaktmästeri av ideella krafter. Likaså har vi ideella krafter i matbespisning samt som extraresurs vid sjukdom eller vid behov vid utflykter, simskola mm.

Vi har även en mycket engagerad grupp som fortsätter med renoveringar, de har tex gjort färdigt alla fönster i huvudbyggnaden.

Styrelsen till ta tillfället i akt att tacka alla ideella krafter som med stort engagemang gör vår skola så mycket bättre.

Även ett stort tack till vår personal som gör ett alldeles utmärkt arbete.

Styrelsen

Bilaga 2

Förvaltningsberättelse

För Åryds Friskola i Karlshamns kommun 2021-10-28

Åryds Friskola bedriver grundskoleverksamhet från F till 6:e klass och fritidsverksamhet Läsåret HT2021 – VT2022 har vi klasserna F-1, 2-3 samt 4-6. Totalt 45 elever.

Verksamhetsåret 2020-07-01 – 2021-06-30 gjorde Åryds Friskola Ideell Förening ett resultat efter finansiella poster om -211.754 Kronor jämfört ett resultat på 75.066 Kronor för verksamhetsåret dessförinnan. Noteras skall att verksamhetsåret 20/21 innefattas av en fodran på ersättning för bibliotek från Karlshamns kommun.

Resultatet om -211.754 Kronor är dock något bättre än det budgeterade underskottet om - 312.252 Kronor.

Driften av byggnaderna visar på en besparing om ca 100.000 kronor per år. Besparingen har drabbats negativt med ca 50.000 kronor på grund av de kraftigt höjda elpriserna.

För verksamhetsåret 21/22 har vi budgeterat för ett överskott om ca 200.000 kronor.

Styrelsen ser att skolans ekonomi även framöver kommer att vara ansträngd men i balans. Vi har inte fått några ytterligare besparingar från Karlshamns kommun vilket ger en stabil skolpeng framöver.

Från kommunen ges positiva signaler angående utbyggnaden av Guöviksplatån vilket förhoppningsvis kan ge fler elever inom några års sikt.

Styrelsen


0