Stadgar

ÅRYDS FRISKOLA – STADGAR

Antagna vid föreningens årsmöte 2014 i Åryd

§ 1 Firma

Föreningens firma är Åryds Friskola, ideell förening.

§ 2 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 3 Ändamål

Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, har till ändamål att driva en fristående skola i Åryd. Skolans inriktning skall vara allmän. Allt arbete inom Åryds Friskola skall ha ett tydligt barnperspektiv och ske i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter.

§ 4 Säte

Föreningen har sitt säte i Åryd, Karlshamns kommun, Blekinge län.

§ 5 Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som vill bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 6 Medlemsavgift

Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Avgiften för visst år skall vara erlagd före ordinarie årsmöte för året för att medföra rösträtt vid årsmötet.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter. Ordförande och styrelseledamöter väljs på föreningens årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer. Styrelsen har rätt att efter behov adjungera ledamöter. Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år, dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet ledamöter väljs vid varje ordinarie årsmöte.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intresse och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning och verksamhetsberättelse. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst en styrelseledamot begär detta. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Adjungerad ledamot saknar rösträtt.

§ 9 Räkenskapsår/verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår är lika med dess verksamhetsår som omfattar tiden 1 juli – 30 juni. När termen år förekommer i dessa stadgar avses verksamhetsår.

§ 10 Årsredovisning

Styrelsen skall senast fem veckor före ordinarie årsmöte till revisorerna överlämna räkenskapshandlingar, protokoll och övriga handlingar som revisorerna begär för granskning.

§ 11 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning utses vid årsmöte två ordinarie revisorer och en ersättare. Revisorerna kan väljas inom eller utom medlemskretsen. Samtliga väljs för ett år. Revisorerna skall senast tre veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen avlämna sin berättelse.

§ 12 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen före oktober månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte sker skriftligen per post eller e-post senast två veckor före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av mötesordförande

2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

4. Godkännande av dagordning

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och valberedning

11. Föredragande av styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år

12. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år

13. Val av ordförande

14. Val av övriga styrelseledamöter

15. Val av två revisorer och en revisorsersättare

16. Val av valberedning, varav en sammankallande

17. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet. Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet eller 3 dagar efter mottagen kallelse.

18. Övriga frågor (ärende som mötet beslutar upptaga till behandling)

§ 13 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål begärs av minst en revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar. Kallelse till extra årsmöte sker skriftligen per post eller e-post senast en vecka före årsmötet. Vid extra årsmöte får inga andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen.

§ 14 Rösträtt och beslut

Vid årsmöte har varje medlem som fyllt 18 år rösträtt. Röstning genom fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem företräda mer än en annan medlem. Fullmakt skall för att vara giltig registreras vid fastställandet av röstlängden. Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, personval avgörs dock genom lottning.

§ 15 Valberedning

Valberedningen skall bestå av tre till fem ledamöter, varav en sammankallande. Samtliga väljs för ett år.

§ 16 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kan ske vid ett årsmöte under förutsättning att beslutet fattas med stöd av minst 8/10 av avgivna röster. I annat fall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid båda mötena fattas beslut med enkel majoritet. I kallelsen skall föreslagen stadgeändring anges. I kallelsen till det andra mötet skall beslutet från det första mötet redovisas.

§ 17 Utträde

Ansökan om utträde ur föreningen kan göras skriftligen till styrelsen eller genom underlåtelse att betala medlemsavgiften inom föreskriven tid.

§ 18 Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens ändamål eller skadar föreningen kan, av en enig styrelse, uteslutas. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas. Beslutet skall tillställas berörd medlem.

§ 19 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Vid första mötet fattas beslut med enkel majoritet, vid det andra med kvalificerad majoritet (2/3). I kallelsen till det andra mötet skall beslutet från det första mötet redovisas. Vid föreningens upplösning skall eventuell behållning, sedan alla skulder och förpliktelser infriats, fördelas på det vis årsmötet beslutar. Vid detta beslut skall hänsyn tagas till föreningens ändamål.